🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > János Pál, II.
következő 🡲

János Pál, II., Karol Jósef Wojtyła (Wadowice, Krakkó m., Lengyo., 1920. máj. 18.-Róma, 2005. ápr. 2; temetése: ápr. 8.): pápa (ur. 1978. X. 16-2005. IV. 2.). - Apja, Karol katonatiszt a Monarchiában, majd a lengy. hadseregben, anyja Emilia Kaczorowska. 9 évesen elveszítette édesanyját és újszülött húgát, majd a bátyját, 21 é. az édesapját. Az el. és középisk-t szülővárosában végezte, 1934-38: diákszínpadi előadások résztvevője. 1935: belépett a →Mária Kongregációba, később elnöke lett. Középisk-sként zarándokolt először Czèstochowába. 1938 nyarán apjával Krakkóba költözött. Fil. szakos hallg. a Jagelló Egy-en, s belépett a Studio 38 kísérleti színtársulatba, 1939: a Hallgatói Társulat eucharisztikus és karitatív csoportjába. 1939. XI: irod. tanulm-okat is kezdett. 1940: kezdett ismerkedni Keresztes Szt János és Avilai Szt Teréz írásaival. XI. 1: kényszermunkára vitték egy Krakkó melletti kőbányába. 1941. II: meghalt édesapja. 1942 tavaszán átkerült a Solvay vegyiüzembe. A munka mellett titokban teol. tanulmányokat kezdett a krakkói földalatti szem-ban, X: beiratkozott a Jagelló Egy. teol. karára. 1943. III: utolsó színpadi szerepléseként főszerepet játszott egy lengy. szerző darabjában. 1944. II. 29: kisebb autóbaleset érte. VIII: Sapieha érs. több kispaptársával együtt átvitte az érs. palotába, ott maradt a vh. végéig, tanulm-ait folytatta, de a vegyi üzemben nem dolgozott tovább. 1945. IV-1946. V: az egy. jótékonysági szervezetének alelnöke. 1944. IX. 9: fölvette a tonzúrát, XII. 17: és 1945. XII. 12: a kisebb rendeket Sapieha érs-től, aki 1946. X. 13: magánkápolnájában szubdiákonussá, X. 20: diákonussá, XI. 1: pappá szentelte. Újmiséjét XI. 2: mondta a Wawelban, a Szt Lénárd-tp. kriptájában. - Tanulm-ait XI. 26: Rómában, az Angelicumon folytatta. 1947 nyarán teol. licenciátust szerzett, majd Fro-ban, Belg-ban és Holl-ban tett utazásokat. Charleroi környékén lengy. munkások között lelkipásztorkodott. 1948. VI. 19: fil-ból drált. (disszertációja címe: A hit problémái Keresztes Szt János műveiben). VII: visszatért Lengyo-ba. - Niegowicban kp., XII. 16: a Jagelló Egy-en teol. dr. 1949. VIII: a krakkói Szt Flórián-tp-ban kp. Első írása 1950: jelent meg. 1951-53: folytatta tanulm-ait, s a Szt Flórián-tp-ban a hallg-k és az eü. dolgozók káplánja. 1953. X-től előadássorozatot tartott a Jagelló Egy-en negyedéves teol. hallg-k számára a kat. szociáletikáról. XII: Max Scheler etikai rendszeréről írt dolgozatával habilitált. 1954: a Jagelló Egy-en megszüntetett teol. kart a krakkói szem-ban szervezték újjá, ~ itt folytatta a tanítást. 1956. XII. 1: a lublini kat. egy. etika tanszékének kinevezett tanára. - 1958. VII. 4: kinev. ombi c. pp-ké, IX. 28: fölszentelték, krakkói spp. lett. 1962. IV. 15: a lengy. ppi kar oktatási biz-ának tagja. Baziak érs. halála, VII. 16. után kápt. helynök. 1962. X. 11-1965. XII. 8: részt vett a II. →Vatikáni Zsinat munkájában. 1964. I. 13: krakkói érs. - 1965. I. 31-IV. 6: közreműködött a →Gaudium et spes előkészítésében. XI. 18: a lengy. ppi karnak a ném. ppi karhoz intézett megbékélő levelének egyik aláírója. A laikus apostolkodás segítésére 1966. XII. 29: létrehozott ppi biz. elnöke. - 1967. VI. 28: a Sixtusi kpnában VI. Pál p. bíb-sá kreálta. IX. 29-X. 29: nem vett részt az I. Püspöki Szinoduson, ezzel fejezvén ki szolidaritását Wyszynski prímással, aki nem kapott útlevelet. X. 29-1968. XII. 12: a krakkói érsségbe látogatott a czèstochowai Fekete Madonna, ~ 120 pléb. ünnepségein vett részt. 1969. II. 28: a Krisztus Teste pléb-n tett látogatása során fölkereste a Krakkó Kazimierz ker-ében levő zsidó közösséget és zsinagógáját. - 1969. III. 15: a lengy. ppi konferencia alelnöke. X: az amerikai látogatás után részt vett az I. Rendkívüli Püspöki Szinoduson. - 1970: több lelkipásztori látogatást tett különböző eu. orsz-okban. 1971. X: részt vett a Püspöki Szinodus 2. ülésszakán, melynek főtitkárává választották. 1972: összehívta a krakkói főegyhm. zsinatát. 1973. III: részt vett Ausztráliában az Eucharisztikus Kongresszuson. Útközben megállt Manilában és Új-Guineában. - 1974. IV: részt vett és előadást tartott az Aquinói Szt Tamás halálának 700. évford-s ünnepségein. IX. 27-X. 26: részt vett a Ppi Szinodus 3. ülésszakán. 1975. II: összehívta Krakkóba a Fizikusok és Teológusok I. Orsz. Találkozóját. II. 27: előadást tartott Fribourg-ban a nemzetk. fenomenológiai szem-on. IX: a NDK-ba látogatott. XII: Colombo bíb. meghívására előadást tartott a milánói Ambrosianán Az emberi lény jogai a jelen Püspöki Szinodus fényében c-mel. - 1976. III: lelkigyakorlatot tartott a Vatikánban, melyen VI. Pál p. is jelen volt (elmélkedéseit Az ellentmondás jele c. adták ki). III. 27: a római Gregoriana Egy-en tartott előadást Bevezetés a tevékenység fenomenológiájába c-mel. VII. 23-IX. 5: az USA-ba és Kanadába látogatott. IX. 8: egy róm. és genovai fil. konf-n Theory-Praxis: a human and Christian topic, 'Az elmélet és gyakorlat emberi és keresztény kérdései' c. tartott előadást. XI. 22: a lengy. küldöttség vez-je az egyh. tanulm-okkal foglalkozó új ap. konstitúciót előkészítő nemzetk. konferencián Rómában. 1977. III: részt vett (Seper bíb. távollétében elnökölt) a Ppi Szinodus elnökségének (Council of the Secretary General) 3. találkozóján. III. 18: előadást tartott a milánói Szt Szív Egy-en. A kultúrateremtés problémája az emberi gyakorlatban (The Problem of Creating Culture Through Human Praxis) c-mel. VI. 23: díszdr-rá avatták a mainzi Johannes Guttenberg Egy-en. VII. 1: előadást tartott Párizsban a Centre du Dialogue-ban; a Párizs melletti Osnyban lengy. kat-okkal találkozott. IX. 30-X. 29: részt vett a Püspöki Szinodus rendes ülésszakán, melyen az elnökség tagjává választották. 1978. VI. 21: Szerelem és házasság c. előadást tartott a Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF) szervezetnek a →Humanae vitae megjelenésének 10. évford-ja alk. rendezett találkozóján. - 1978. VIII: részt vett a konklávén, mely I. János Pál p-t választotta meg, kinek halála után 1978. X. 16: ~t Szt Péter 263. utódává választották. X. 22: ünnepélyesen beiktatták. Jelmondata: Totus tuus, 'Egészen a tiéd' a Bold. Szűz Mária iránti tiszt-ére utal. - 1980. XII. 30: Európa védőszentjévé nyilvánította Szt Cirillt és Metódot (Szt Benedek mellett). - 1981. V. 13: a Szt Péter téren a szokásos szerdai ált. kihallgatáson a török Mehmet Ali Agca 7 m távolságból rálőtt ~ra. A 6 órás műtét után 77 napig ápolták ~t a római Gemelli kórházban, majd VIII. 5: újabb műtétre került sor. V. 17: a kórházban, az Úrangyala közös imádkozásakor, ~ kinyilvánította, hogy megbocsátott merénylőjének, és imádságra hívott érte; 1983. XII. 27: börtönében is meglátogatta. - Pápai szolgálatának meghatározó motívuma a keresztények egységének előmozdítása. Ennek érdekében sorra kereste a dialógus lehetőségét a különféle különvált egyházak vezetőivel. 1982. V. 29: Canterburyben ökumenikus istentiszt. után közös közleményt adott ki Robert Runcie érs-kel a kat. és anglikán egyh. kapcsolatáról (1989. IX. 29-2: megismételték a Vatikánban). - X. 10: sztté avatta Maximilian Kolbét. A szert-on jelen volt Franciszek Gajownizek, aki helyett a szt vállalta a halált Auschwitzban. - XI. 26: a Megváltás 1950. évford-ja alk. →rendkívüli jubileumi évet hirdetett, mely 1983. III. 25-1984. IV. 22: tartott. - 1983. I. 25: a Sacrae Disciplinae Leges konst-val hatályba léptette az új Kánonjogi Kódexet. - X. 16: fölajánlotta a világot és az emberiséget a Fatimai Szűznek (1984. III. 25: megismételte). - XI. 24: kiadta A család jogainak kartáját. - 1987. VI. 7: megnyitotta a →Mária-évet, mely 1988. VIII. 15: zárult. - XII. 3-7: találkozott és közös közleményt adott ki Dimitriosz konstantinápolyi pátriárkával. - 1991. X. 5: ökumenikus együtt-imádkozást kezdeményezett Svéd Szt Brigitta sztté avatásának 600. évford-ja alk. (a reformáció óta először imádkozott 2 ev. főpap is a Szt Péter-baz-ban). - 1992. XI. 16: a Fidei Depositum konst-val kiadta az új katekizmust (→Katolikus Egyház Katekizmusa). - 1994. I. 1: ~ a Socialium Scientiarum motu proprióval létrehozta a Pápai Társadalomtudományi Akadémiát, II. 11: a Vitae Mysterium motu proprióval a Pápai Életvédő Akadémiát. - V. 22: Ordinatio Sacerdotalis ap. levelével megerősítette a férfi papszentelés kizárólagosságát. - X. 8-9: Családok Nemzetközi Találkozója a ~ p-val. - 1996. XI. 30: megnyitotta a 3 éves előkészületet a 2000. év nagy jubileumára (→jubileumi év). - 1997. I. 23-26: találkozott és közös közleményt adott ki Keshishian örmény katholikosszal. - VI. 29: Rómában, Szt Péter és Pál ap-ok szentmiséjén találkozott utoljára →Teréz anyával, akit nagyon tisztelt és szeretett. - X. 19: a Divini Amoris Scientia ap. levéllel egyháztanítóvá avatta Lisieux-i Szt Terézt. - 1999. X. 1: Eu. védőszentjévé nyilvánította Svéd Szt Brigittát, Sziénai Szt Katalint, Szt Keresztről nev. Szt Terézia Benedictát (Edit Stein). - 1999. XII. 24: az éjféli szentmise előtt (11 órakor) megnyitotta a nagy jubileumi évet.

Lelkipásztori látogatásai: 1979. I. 25-II. 1: Santo Domingo, Mexikó, Bahama szk.; VI. 2-10: Lengyo.; IX. 29-X. 8: Íro., USA; XI. 28-30: Töröko. - 1980. V. 2-12: Zaire, Kongó, Kenya, Ghana, Felső-Volta, Elefántcsontpart; V. 30-VI. 2: Fro.; VI. 30-VII. 12: Brazília; XI. 15-19: NSZK. - 1981. II. 16-27: Pakisztán, Fülöp-szk., Guam (USA), Japán, Anchorage (USA). - 1982. II. 12-19: Nigéria, Benin, Gabon, Egyenlítői Guinea; V. 12-15: Portugália; V. 28-VI. 2: Nagy-Britannia; VI. 10-13: Argentína (a Falkland-háború okán); VI. 15: Genf (Svájc); VIII. 29: San Marino, Rimini; X. 31-XI. 9: Spo. (Avilai Szt Teréz halála 400 éves évford-jának záróünnepsége). - 1983. III. 2-10: Lisszabon (Port), Costa Rica, Nicaragua, Panama, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belize, Haiti; VI. 16-23: Lengyo. (2x); VIII. 14: Lourdes (Fro.); IX. 10-13: Ausztria. - 1984. V. 2-12: Dél-Korea, Pápua Új-Guinea, Salamon-szk., Thaiföld; VI. 12-17: Svájc; IX. 9-20: Kanada; X. 10-13: Zaragoza (Spo.), Santo Domingo (Dominikai Közt.), San Juan (Puerto Rico). - 1985. I. 26-II. 6: Venezuela, Ecuador, Peru, Trinidad-Tobago; V. 11-21: Hollandia, Luxemburg, Belgium; VIII. 8-19: Togo, Elefántcsontpart, Kamerun, Közép-afrikai Közt., Zaire, Kenya, Marokkó; IX. 8: Kloten (Svájc), Liechtenstein. - 1986. I. 31-II. 10: India; VII. 1-8: Kolumbia, Santa Lucia; X. 4-7: Kelet- és Közép-Fro.; XI. 18-XII. 1: Banglades, Szingapúr, Fidzsi-szk., Új-Zéland, Ausztrália, Seychelle-szk. - 1987. III. 31-IV. 13: Uruguay, Chile, Argentína; IV. 30-V. 4: NSZK; VI. 8-14: Lengyo. (3x); IX. 10-21: USA, Kanada. - 1988. V. 7-19: Uruguay, Bolívia, Paraguay, Lima (Peru); VI. 23-27: Ausztria; IX. 10-20: Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Mozambik, Szváziföld; X. 8-11: strasbourg-i eu. szervezetek, strasbourg-i, metzi, nancyi egyhm. (Fro.) - 1989. IV. 28-V. 6: Madagaszkár, La Réunion, Zambia, Malawi; VI. 1-10: Norvégia, Izland, Finno., Dánia, Svédo.; VIII. 19-21: Santiago de Compostela (4. Ifjúsági Világnap); X. 6-10: Szöul (Dél-Korea), Indonézia, Mauritius. - 1990. I. 25-II. 1: Cape Verde, Bissau-Guinea, Mali, Burkina Faso, Csád; IV. 21-22: Csehszl.; V. 6-14: Mexikó, Curaçao; V. 25-27: Málta; IX. 1-10: Tanzánia, Burundi, Ruanda, Elefántcsontpart. - 1991. V. 10-13: Port.; VI. 1-9: Lengyo. (4x); VIII. 13-16: Czèstochowa (Lengyo., 6. Ifjúsági Világnap); VIII. 16-20: Mo. (alább részletesen); X. 12-21: Brazília. - 1992. II. 19-26: Szenegál, Gambia, Guinea; VI. 4-10: Angola, Sao Tomé and Principe; X. 9-14: Santo Domingo (Latin-Amerika evangelizálásának 5 évszázados évford-ja és a Latin-Amerikai Ppi Karok 4. Ált. Konferenciája). - 1993. II. 3-10: Benin, Uganda, Khartoum (Szudán); IV. 25: Albánia; VI. 12-17: Spo.; VIII. 9-16: Jamaica, Merida (Mexikó), Denver (USA, 8. Ifjúsági Világnap); IX. 4-10: Litvánia, Letto., Észto. - 1994. IX. 10-11: Zágráb (Horváto.) - 1995. I. 11-21: Manila (Fülöp-szk., 10. Ifjúsági Világnap), Port Moresby (Pápua Új-Guinea), Sydney (Ausztrália), Colombo (Sri Lanka); V. 20-22: Cseho.; VI. 3-4: Belgium; VI. 30-VII. 3: Szlovákia; IX. 14-20: Yaoundé (Kamerun), Johannesburg és Pretoria (D-Afrikai Közt.), Nairobi (Kenya); X. 4-9: New York, Newark, Brooklyn, Baltimore (USA). - 1996. II. 5-12: Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Venezuela; IV. 14: Tunézia; V. 17-19: Szlovénia; VI. 21-23: No.; IX. 6-7: Mo. (Pannonhalma, Győr); IX. 19-22: Fro. - 1997. IV. 12-13: Szarajevó (Bosznia); IV. 25-27: Cseho.; V. 10-11: Bejrút (Libanon); V. 31-VI. 10: Lengyo. (5x); VIII. 21: Párizs (Fro., 12. Ifjúsági Világnap); X. 2-6: Rio de Janeiro (Brazília, Családok 2. Világtalálkozója). - 1998. I. 21-26: Kuba; III. 13-21: Nigéria; VI. 19-21: Ausztria; X. 2-4: Horváto. - 1999. I. 22-27: Mexikó, St. Louis (USA); V. 7-9: Románia; VI. 5-16: Lengyo. (6x)  - IX. 19: Szlovénia (Maribor). - XI. 5-8: India, XI. 9: Grúzia. - Tárgyalások kezdődtek egy 1999. XII-i látogatásról Irakba és a Szentföldre a 2000. év nagy jubileuma alkalmából. Mivel Izrael nehezményezte, hogy a kialakult diplomáciai szokások szerint ~ Irakban találkozni kívánt az államfővel is, a látogatás végül elmaradt. Előkészületek kezdődtek a 2000. III. 25-i názáreti látogatásra. - Szentföldi útja: 2000. III. 20: érkezett Jordániába az ammani repülőtérre, ahol beszédet mondott. III. 21: szentmise az ammani stadionban; imádság a Jordánnál, Szt János keresztelésének helyén; beszéd Tel Avivban, a Ben Gurion repülőtérre érkezéskor; III: 22: beszéd Betlehemben, az autonóm palesztin területekre érkezéskor; homília Betlehemben, a Jászol terén bemutatott szentmisén; beszéd az autonóm palesztin ter-en lévő deishehi palesztin menekülttáborban; III. 23: Jeruzsálem, Utolsó Vacsora terme, szentmise; a két főrabbi, Ezer Weizman államelnök és a Jad Vasem emlékhely meglátogatása, beszéd Jeruzsálemben, a Notre Dame Pápai Intézetben tartott vallásközi találkozón; III. 24: szentmise a Boldogságok Hegyén, a fiatalokkal; III. 25: szentmise Názáretben, az Angyali Üdvözlet bazilikában; beszéd a görög ortodox pátriárkátus tróntermében tartott ökumenikus találkozón; III. 26: szentmise Jeruzsálemben, a Szt Sír templomban. - 2000. V. 13: Fatimában b-gá avatta a →fatimai látnokokat, fölfedte a harmadik fatimai titkot. - 2001. V. 4-9: Görögo., Szíria, Málta; VI. 23-27: Ukrajna. IX. 22-27: Kazahsztán, Örményo. - 2002. V. 22-26: Azerbaidzsán, Bulgária; VII. 23-VIII. 2: Toronto, Ciudad de Guatemala, Ciudad de Mexico; VIII. 16-19: Lengyo. (7x); 2003. V. 3-4: Spo.; VI. 5-9: Horváto.; VI. 22: Bosznia és Hercegovina; XI. 11-14: Szlovákia;  2004. VI. 5: Bern (No.); VIII. 14-15: Lourdes (Fro.).

Mo-i látogatásainak programja: 1991. VIII. 16: du. szentmise Esztergomban a Bazilika előtti téren papokkal és szerzetesekkel. VIII. 17: de. sztmise Pécsett, este találkozó a Bpen a MTA palotájában a kultúra képviselőivel. VIII. 18: de. sztmise Máriapócson, du. találkozó a prot-okkal a debreceni Nagytemplomban, este Bpen, a Nunciatúrán találkozó a zsidók képviselőivel. VIII. 19: de. sztmise Szombathelyen a repülőtéren, késő du. Bpen a Mátyás tp-ban vesperás a klerikusokkal, este a Népstadionban találkozó a fiatalokkal. VIII. 20: reggel a bpi Szt István Bazilikában a betegekkel találkozott, 10 órakor a Hősök terén kb. 300 ezer hívő részvételével mutatott be szentmisét, utána a m. ppi karral találkozott az Uri utcai érsségen, majd búcsúzás a repülőtéren. - 1996: a millecentenáriumi évben IX. 6: du. meglátogatta az ezeréves Pannonhalmát, vesperást imádkozott a szerz-ekkel. IX. 7: Győrött kb. 150 ezer hívő részvételével celebrált szentmisét. -

Bevezette az Ifjúság Világnapját: Rómában Virágvasárnapon, a többi helyeken lelkipásztori látogatáshoz kapcsolódóan: 1986. III. 23: Róma, 1987. IV. 11-12: Buenos Aires, 1988.III. 27: Róma, 1989. VIII. 15-20: Santiago de Compostela, 1990. IV. 8: Róma,  1991. VIII. 10-15: Czestochova, 1992. IV. 12: Róma, 1993. VIII. 10-15: Denwer (USA), 1994. III. 27: Róma, 1995. I. 10-15: Manila, 1996. III. 31: Róma, 1997. VIII. 19-24: Párizs, 1998. IV. 5: Róma,  1999. III. 28: Róma, 2000. VIII. 15-20: Róma, 2001. IV. 8: Róma, 2002. VII. 23-28: Torontó (Canada), 2003. IV. 13: Róma, 2004. IV. 4: Róma. Meghirdette 2005. VIII: Köln. -

Kinevezte: 1979. III. 31: Szakos Gyula, Bagi István cpp-öt, Paskai László veszprémi pp-öt, IV. 5: Marosi Izidor cpp-öt, 1980: Kada Lajos c. érs-et, IV. 2: Jakab Antal erdélyi pp-öt, 1982. IV. 5: Szendi József cpp-öt, Paskai László kalocsai koadjutor érs-et, Szakos Gyula székesfehérvári pp-öt, IV. 21: Póka György cpp-öt, 1983. XII. 7: Szendi József veszprémi, 1987. III. 6: Marosi Izidor váci mpp-öt, III. 6: Paskai László esztergomi, V. 2: Dankó László kalocsai érs-et, VII. 7: Gyulai Endre szeged-csanádi, VII. 17: Konkoly István szombathelyi pp-öt, VII. 25: Seregély István egri érs-et, 1988: Keresztes Szilárd hajdúdorogi g.k. mpp-öt, VI. 28: Paskai László bíb-t, XII. 23: Dékány Vilmos Piar esztergomi, Várszegi Asztrik OSB esztergomi spp-öt, Takács Nándor OCarm székesfehérvári, Mayer Mihály pécsi mpp-öt, Ács István OSPPE egri spp-öt, 1991. III. 18: Pápai Lajos győri, 1992. II. 11: Keszthelyi Ferenc váci mpp-öt, VIII. 10: Balás Béla veszprémi spp-öt, XII. 24: Ternyák Csaba esztergomi spp-öt (1993. I. 6: Rómában pp-ké sztelte), 1993. V. 30: Balás Béla kaposvári, Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi mpp-öt, 1994. IV. 18: Bíró László kalocsa-kecskeméti spp-öt, Ladocsi Gáspár tábori pp-öt, 1995. XI. 11: Márfi Gyula egri spp-öt, 1995. XII. 9: Majnek Antal OFM kárpátaljai spp-öt (1996. I. 6: Rómában pp-ké sztelte) Márfi Gyula veszprémi érs-et, X: Spányi Antal esztergom-bpi spp-öt, 1999. II. 24: Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti koadjutor érs-et, XI. 5: Erdő Péter székesfehérvári, Veres András egri spp-öt (Rómában 2000. I. 6: sztelte), 2001. XI. 28: Szabó Tamás tábori pp-öt. - 2002. XII. 7: Erdő Pétert esztergom-bpi érs-et (X. 21: bíb-sá kreálta), 2003: Spányi Antalt székesfehérvári mp-öt. -

M: Jel, melynek ellentmondanak. Ford. Battik Izabella. Bécs, 1981. - A bennem növekvő ige. Vál. írások. Ford. Balássy László, Balássy Péter. Bp., 1990. - A mi Urunk testvére. Uo., 1991. - Átlépni a remény küszöbét. Uo., 1994. -  Férfi és nő. Bp-Bécs, 1996. - Ajándék és titok. Ford. Ipacs Katalin, Vertse Márta, Vértesaljai László SJ. Bp., 1997. - Reménységünk forrása. Ford. Parcz Ferenc. Uo., 1998. - Keresztutak a Colosseumban ~ pápával. Ford. Domonkos György. Uo., 1999. - Trittico romano - Meditazioni (Költemények) Róma, 2003. - „Alzatevi, andiamo!” Uo., 2004. - Memoria e identita. Uo., 2005.  

Pápai Megnyilatkozásai: 1979. II. 4: Redemptor hominis enc. a Megváltóról; X. 16: Catechesi tradendae szinodus utáni buzdítás a hitoktatásról. - 1980. XI. 30: Dives in misericordia enc. az irgalmas Atyaistenről. - 1981. IX. 14: Laborem exercens enc. a szociális kérdésről; XI. 22: Familiaris consortio szinodus utáni buzdítása a családról. - 1983. I. 6: Aperite portas szentévet meghirdető bulla. - 1984. II. 11: Salvifici doloris ap. levél a szenvedésről; II. 25: Redemptionis donum ap. buzdítás a szerzetességről; XII. 2: Reconciliatio et poenitentia ap. buzdítás a bűnbánatról. - 1985. III. 31: Parati semper ap. levél az ijfúsághoz; VI. 2: Slavorum apostoli enc. Szt Cirillről és Metódról. - 1986. V. 18: Dominum et vivificantem enc. a Szentlélekről. - 1987. III. 25: Redemptoris Mater enc. a Szűzanyáról; XII. 30: Sollicitudo rei socialis enc. a szociális kérdésről. - 1988. I. 25: Euntes in mundum enc. az oroszok megtéréséről; VIII. 15: Mulieris dignitatem ap. levél a nők méltóságáról; XII. 30: Christifideles laici szinodus utáni buzdítás a világi Krisztus-hívőkről. - 1989. VII. 15: Redemptoris custos ap. buzdítás Szt Józsefről. - 1990. VIII. 15: Ex corde Ecclesiae ap. rendelkezés a katolikus egyetemekről; XII. 7: Redemptoris missio enc. a missziókról. - 1991. V. 1: Centesimus annus enc. a szociális kérdésről. - 1992. III. 25: Pastores dabo vobis szinodus utáni buzdítás a papságról. - 1993. VIII. 6: Veritatis splendor enc. az erkölcs alapjairól. - 1994. II. 2: Gratissimum sane ap. levél a családról; XI. 10: Tertio millennio ap. levél a 2000. évben következő szentévről. - 1995. III. 25: Evangelium vitae enc. az élet sérthetetlenségéről; V. 25: Ut unum sint enc. az ökumenizmusról. - 1996. III. 25: Vita consecrata szinodus utáni buzdítás a szerz-ségről. - 1998. V. 31: Dies domini ap. levél a vasárnap megszenteléséről; IX. 14: Fides et ratio enc. a hit és az ész kapcsolatáról; XI. 29: Incarnationis mysterium, a 2000. év nagy jubileumát meghirdető bulla. - 2001. I. 6: Novo millennio ineunte ap. levél az új évezred kezdetén. 2002. V. 2: Misericordia Dei, ap. levél a gyónásról; X. 16: Rosarium Virginis Mariae ap. levél a rózsafüzérről. - 2003. IV. 17: Ecclesia de Eucharistia enc. az Eucharisztiáról. - VI. 28: Ecclesia in Europa ap. buzdítás. - X. 16: Pastores gregis ap. buzdítás. - XII. 4: Spiritus et Sponsa ap. levél a SC zsin. konstit. 40. évf-ra. - 2004. X. 7: Mane nobiscum Domine ap. levél az Eukarisztia évének megnyitására. - 2005. I. 24: Il rapido sviluppo ap. levél

a társadalmi kommunikáció felelőseihez.

Fontosabb, társadalmi jellegű események: 1979. I. 24: ~ elfogadta a fölkérést az Argentína és Chile közötti határkonfliktusban való közvetítésre. - 1981. II. 8: a Sts. Carlo e Biagio in Catinari plébánián tett látogatása során találkozott Elio Toaff római főrabbival. - XII. 12: az USA, a SZU, NBr., Fro. elnökeihez és az ENSZ-hez elküldte a Pápai Tud. Akad. delegátusait, akik előzőleg dokumentumot adtak ki a nukleáris fegyverek használatának következményeiről. - XII. 13: imádságra szólított fel Lengyo-ért, ahol a kommunizmus végnapjaiban rendkívüli állapotot vezettek be. ~nak döntő szerepe volt Lengyo. és ált. a K-eu. orsz-ok 1989 utáni átalakulásában. - 1982. III. 21: szentmise a Szt Péter-baz-ban a kínai egyh-ért, V. 22: az igazságosságért és a békéért, az Argentína és NBr. közötti békéért (Falkland-háború). - 1987. IX. 17: az USA-ban tett látogatása során AIDS-betegekkel találkozott. - 1989. IX. 7: nemzetközi imanapot hirdetett a libanoni békéért. - 1990. VIII. 26, majd XII. 25: Irak kuvaiti invázióját követően békére szólított föl a Perzsa-öbölben. - 1991. I. 15: levelet írt George Bush amerikai és Szaddam Husszein iraki elnöknek, II. 4-5: találkozott az érintett orsz-ok pp-eivel. - 1992. VIII. 22: balkáni békefölhívás, 1994. I. 23: a Szt Péter-baz-ban szentmise a balkáni békéért. - IV. 7: a →soah emlékére koncerten vett részt a Vatikánban Elio Toaff római főrabbival együtt. - 1997. VI. 16: a közel-keleti béke érdekében levelet írt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek és Jasszer Arafat palesztin vezetőnek. - 1998. III. 16: megjelent a Zsidósággal Való Vallási Kapcsolatok Bizottsága tud. kutatásának eredményeként az Emlékezünk: reflexió a soahról c. munka. - 1999. III. 9: találkozott az Iszlám Világkonferencia elnökével.

Szentté avatta: 1982. VI. 20: Viterbói →Kriszpin OFMCap; X. 10: Kolbe →Maximilián Mária OFMConv; X. 31: Delanoue →Johanna (Keresztről nev.) alapítónő; Bourgeoys →Margit alapítónő; 1983. X. 15: Castelnuovói Mandic →Lipót OFMCap; 1984. III. 11: Frassinetti →Paula alapítónő; V. 6: Kim Tae-gui András és társai, →koreai vértanúk (103); X. 21: Febres Cordero Mihály FSC; 1986. IV. 13: Fasani Ferenc Antal OFMConv; X. 12: Tomasi →József Mária OTheat bíb.; 1987. X. 18: Manilai Ruiz Lőrinc és 15 társa, nagaszaki vértanúk; X. 25: Moscati →József; 1988. V. 16: González →Rókus SJ és 2 társa, vt-k; VI. 11: Calafato Eusztochia OSCl; VI. 19: Dung Lac András és társai vietnami vt-k (115); VII. 3: Rojasi Simon (Roxas) OSsTrin; Duchesne →Filippina SSCI; X. 2: Canossai →Magdolna alapítónő; XII. 11: Molas y Vallvé →Mária Róza alapítónő; 1989. IV. 9: Barbieri →Klélia alapítónő; XI. 1: Bertoni Gáspár alapító, Pampuri Richárd OH; XI. 12: Prágai (Árpádházi) →Ágnes OCL; Chmielowski Ádám Albert alapító; XII. 10: Wiaux →Lucien Mária FSC; 1990. XII. 9: Dufrost de Lajemmerais Mária Margit alapítónő; 1991. XI. 17: Kalinowski →Ráfael OCD; 1992. V. 31: Colombiére SJ (→Kolos); X. 11: Moreno y Díaz Ezekiel OESA pp.; 1993. III. 21: Thévenet Klaudia (Szt Ignácról nev. Mária) alapítónő; Jézusról nev. Teréz de los Andes (Solar Johanna Fernández) OCD; VI. 16: Ossó y Cervelló Henrik alapító; IX. 8: Meinard, Litvánia 1. ppe; 1995. V. 21: Sarkander →János vt., Lemberki →Zdislava családanya (OP harmadrendi); VII. 2: →kassai vértanúk; XII. 3: Mazenod →Károly pp.; 1996. VI. 2: Perboyre →János Gábor vt.; Grande János OH, Postillo Ferenc Antal Egyed OFM; 1997. VI. 8: →Hedvig kirnő (Nagy Lajos leánya); VI. 10: Duklai →János OFMConv; 1998. X. 11: Edith Stein (Szt Keresztről nev. →Terézia Benedicta); 1999. IV. 18: Champagnat József Benedek alapító; Calabria →János alapító; Pietrantoni →Lívia Agostina apáca; VI. 16: Árpádházi →Kinga; XI. 21: Bertrán Cirill és 8 társa FSC vt-k; Szeplőtelen fogantatásról nev. Ince CP vt.; Menni Benedek SH, da Cori Tamás OFM; 2000. IV. 30: Kowalska Mária Fausztina; V. 21: Cristóbal Magallanes Jara és 24 társa vt-k (Román Adame Rosales, Rodrigo Aguilar Aleman, Julio Álvarez Mendoza, Luis Batis Sáinz, Agustín Caloca Cortés, Mateo Correa Megallanes, Atilano Cruz Alvarado, Miguel de la Mora, Pedro Esqueda Ramírez, Margarito Flores García, José Isabel Flores Varela, David Galván Bermudes, Salvador Lara Puente, Pedro de Jesús Maldonado Lucero, Jesús Méndez Montoya, Manuel Morales, Justino Orona Madrigal, Sabas Reyes Salazar, José María Robles Hurtado, David Roldán Lara, Toribio Romo González, Jenaro Sánchez Delgadillo, Tranquilino Ubiarco Robles, David Uribe Velasco, José Maria de Yermo y Parres, María de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre); X. 1: →kínai vértanúk, Josephine Bakhita, Drexel →Katalin, Jézus Szívéről nev. →Mária Jozefa (Sancho de Guerra). - 2001. VI. 10: Luigi Scrosoppi Orat., Augostino Roscelli alapító, Bernardo da Corleone OFMCap, Teresa Eustochio Verzeri alapító, Rafqa Pietra; XI. 25: Giuseppe Marello, Paula Montal Fornés alapító, Léonie Aviat alapító, Maria Kreszcencia Höss. - 2002. V. 19: Alfonz de Orozco OESA, Ignác de Santia OFMCap, Umile  da Bisognano OFM, Paulina do Corocao alapító, Benedetta Cambiagio Frascinello alapító; VI. 16: Pietrelcinai Pio atya OFMCap; VII. 30: Szt Józsefről nevezett Péter, Betancurt-i; VII. 31: Juan Diego Coauhtlatoatzin (→Guadalupei Szűzanya képe), X. 6: József Mária Escrivá de Balaguer (Opus Dei alapítója). -

B-gá avatta: 1979. IV. 29: Coll., Franciscus; Jacques Désiré →Laval; 1980. VI. 22: Kateri →Tekakwitha indián lány; François de →Montmorency-Laval; José de Anchieta SJ; Marie →Guyart özvegy (Megtestesülésről nev. Mária); Betancurti Szt Józsefről nev. Péter OFM; X. 26: Luigi →Orione, Bartolo Longo OP, Maria Anna Sala; 1981. X. 4: Alain de →Solminihac OSA pp.; Luigi Scrosoppi alapító, Maria →Repetto apáca; 1982. V. 23: André →Bessette; Angela Maria →Astorch OSClCap; Anne Marie Rivier alapítónő; Rose Durocher alapítónő; Petrus Donders CSSR; X. 3: Jeanne →Jugan (Keresztről nev. Mária) alapítónő; Salvator Lilli OFM és társai vt-k; XI. 5: Maria Angelis alapítónő; 1983. I. 25: Maria Gabriela Sagheddu OCist; V. 15: Luigi →Versiglia SDB pp. és Callisto →Caravario SDB vt-k; VI. 20: Maria Ursula Ledóchowska alapítónő; X. 30: Iturrate Zubero Domonkos OSST; Cusman Jakab alapító; Kostistk János (→Oláhországi Jeremiás) OFMCap; XI. 13: Maria Baouardy (Megfeszített Jézusról nev.) OCD; 1984. II. 19: Repin Gulielmus és 98 társa vt-k (→francia forradalom); Mazzucconi Ker. János pap vt., IX. 11: Alodie Virginie Paradis (Maria Leonia) alapítónő; IX. 30: Clemente →Marchisio alapító, Friedrich Albert alapító, Loor Izidor (Szt Józsefről nev.) CP, Rafaela de Ybarra →Vilallonga özvegy; XI. 25: Daniel Brottier CSSp; Catez →Erzsébet (Szentháromságról nev.) OCD; José Manyanet y Vives alapító; 1985. II. 1: Mercedes Molina alapítónő; II. 2: Ana →Monteagudo (Angyalokról nev.) OP; IV. 14: Costanza →Troiani (Szt Rózáról nev. Mária Katalin) alapítónő; Pauline von →Mallinckrodt alapítónő; VI. 23: Benito Menni SH (1999. XI. 22: sztté avatta); Peter Friedhofen alapító; VIII. 15: Anuarita Maria Clementina Nengapeta szűz vt.; IX. 22: Virginia Bracelli özvegy, alapítónő; X. 6: Diego Luis de Sanvitores SJ; Francisco Gárate SJ, Peralta Iosephus Maria Rubio SJ; XI. 3: Titus →Brandsma OCD vt.; XI. 17: Karolina →Gerhardinger (Jézusról nev. Maria Theresia) alapítónő; Luigi Pio Campidelli CP; Rebecca →Ar-Rayes maronita apáca; 1986. II. 8: Anna Muttathupandatu (Szeplőtelen Fogantatásról nev. Alfonsa) OSCl; Kuriackos Elias Chavara alapító; X. 4: Antoine Chevrier alapító; X. 19: Manetti Terézia alapítónő (Szt Keresztről nev.); 1987. III. 28: Emmanuel Domingo y Sol alapító, Spínola y Maestre Marcell bíb. érs.; García Iacoba Martínez (Borgia Ferencről nev. Maria Pilar) és társai vt-k (sp. polgárháborúban); V. 3: Rupert →Mayer SJ; V. 10: Andrea Carlo Ferrari bíb. érs., Louis Zephirin Moreau pp., Jamet Péter Ferenc; VI. 10: Kózka Carolina vt.; VI. 14: Michal Kozal pp. vt. Dachauban; VI. 28: Georg →Matulaitis-Matulewicz érs; X. 4: Antonia Mesina vt., Marcel Callo; Petrina Morosini vt.; XI. 1: Réche Julián Miklós FSC, Blandine →Merten orsolyita, Ulrika →Nisch keresztes nővér; XI. 22: George Haydock és 84 társa vt-k; 1988. IV. 17: Calabria János alapító (1999. IV. 18: sztté avatta), Nascimbeni József alapító; IV. 24: Palau y Quer Ferenc OCD alapító, Kaspar →Stanggassinger CSSR, Pietro Bonilli alapító, Savina Petrilli alapítónő; IX. 3: Laura Vicuña (13 évet élt); IX. 15: Jean-Joseph Gérard OMI; IX. 25: Francesco Faà di Bruno alapító, Friedrich →Janssoone OFM, Naval Girbés Jozefa, Giuseppe Benedetto Dusmet OSB bíb. érs., Junípero →Serra OFM, Miguel Agustín →Pró SJ vt.; X. 16: Cesare →Silvestrelli CP, Houben János (Károly), Honorat →Kozminski OFM; X. 23: Niels →Stensen pp.; XI. 20: Katharina Drexel alapítónő, Liberat →Weiss OFM és két társa vt-k; 1989. IV. 23: Symon de Longpréy Katalin (Mária) apáca, Maria Franciszka →Siedliska alapítónő, Marianna Caiani alapítónő, Lumbreras Márton, Sánchez Menyhért vt-k Japánban; IV. 29: Victoria →Rasoamanariva özvegy; V. 2: Rousseau János FSC; VI. 18: Lucci Antal OFMConv pp., Renzi Erzsébet alapítónő; X. 1: Cirer Carbonell, Fájdalmas Anyáról nev. Franciska Anna apáca, Gertrude Comensoli alapítónő, Lorenzo Salvi CP, Tejerina Vince Nikefor CP és 25 társa vt-k a sp. polgárháborúban; X. 22: Khambang Ágnes Phila Lúcia és 4 társnője, apácák és Onphitak Fülöp katekéta vt.; Marie Deluil-Martiny alapítónő, Giaccardo Timót PSSP; X. 31: Giuseppe Baldo alapító; 1990. IV. 29: Tejedor József Cyrill FSC és 7 társa vt-k (1999. XI. 22: sztté avatta), Arnau Emmanuel Ince CP vt. (1999. XI. 22: sztté avatta); Cosán Emmanuel Jakab FSC vt., Prat y Prat Maria Mercedes OCD vt., Filippo →Rinaldi SDB; V. 6 (Mexikó): Kristóf, János és Antal vt-k, Yermo y Parres József alapító; V. 20: Frassati Péter, X. 7: Francia Hannibal alapító, Giuseppe Allamano alapító; XI. 4: Vendramini Erzsébet alapítónő, Louise-Thérèse de →Montaignac de Chauvance alapítónő, Schininá Mária alapítónő, Bouteiller Anna Márta isk-nővér; 1991. IV. 21: Cocchetti Annunciata alapítónő, Pianello Klára alapítónő, Maria Theresia Haze alapítónő, VI. 2: Józef Pelczar pp.; VI. 5: Lament Mária Boleslava alapítónő; VI. 9: Raphael Chylinski OFMConv; VI. 14: Edoardo Giuseppe →Rosaz pp.; VIII. 13: Angela Salawa; X. 18: Visenteiner Amabilis Paulina alapítónő; X. 27: Adolf →Kolping; 1992. V. 17: Josemaría →Escrivá de Balaguer y Albás, az Opus Dei alapítója, Bakhita Jozefina alapítónő; VI. 21: Francesco →Spinelli alapító; IX. 27: Dermot →O'Hurley érs., Bermingham Margit özvegy, Taylor Ferenc és 14 társuk ír vt-k; Aviat Leonia Franciska alapítónő; Sancho de Guerra Mária alapítónő, March Mesa Nazaria alapítónő, Arnáiz Barón Rafael OCist; X. 25 (Spo.): Cerio Braulius, Rubio Frigyes és 69 társuk OH vt-k; Morán Narcissa szűz; Munárriz Fülöp és 50 társa vt-k; XI. 22: Magallánes Kristóf és 24 társa vt-k; Venegas de la Torre Mária; 1993. III. 20: Bélanger Dina Maria apáca; IV. 18: Angela →Truszkowska alapítónő; Arcangelo Palmentieri OFM; Kowalska Ilona (Maria Faustina nővér, a Jézus Irgalmas Szíve tiszt. elindítója); Paula Montal alapítónő; V. 16: Gabriel Johanna Kolumba alapítónő; Florida Cevoli, Marie-Louise Trichet alapítónő, Tornay Mauritius OSA; IX. 26: Giuseppe →Marello pp. alapító; X. 10: Ventaja Milán Didák és Medina Olmos Emmanuel pp-ök és 7 isk-testvér, vt-k; Satellico Erzsébet Mária OSCl; Anna Maria Rubatto alapítónő; Pedro Poveda Castroverde alapító vt., Díez y Bustos de Molina Viktória apáca; 1994. IV. 24: Elisabeth Canori-Mora családanya, Beretta Molla Johanna családanya, Bakanja Izidor katekéta vt.; X. 16: Alberto Hurtado SJ; Giuseppina →Vannini alapítónő; María →Rafols Bruna alapítónő, Nicolas →Roland, Anna Petra Florido alapítónő; XI. 5: Magdalene Morano apáca; XI. 20: Langeac Ágnes OP, Granzotto Richard Kolos OFM; Eugénie →Joubert FSCI, Hyacinth Marie Cormier OP, Marie →Poussepin alapítónő; 1995. I. 17: To Rot Péter katekéta; I. 19: Mary →McKillop alapítónő; I. 21: Joseph →Vaz Or; I. 29: Torres Morales Genovéva alapítónő, Santamaria Ferdinánd Grimoald CP, Mazzarella Domonkos Modest OFM, Rafael Guízar Valencia pp.; IV. 30: Johann →Tschiderer zu Gleifheim pp.; V. 7: Roscelli Ágoston alapító, Bonino Jozefina Gabriela alapítónő, Barbantini Mária alapítónő, Maria Stollenwerk alapítónő; Cardozo Laura Mária alapítónő; VI. 4: →Damján Deveuster SSCC; X. 1: Polanco Anzelm OSA pp. és Ripoll Morata Fülöp vt-k, Guruceta Károly, Furdia Rodríguez Fidél, Hita Miranda Iesus SM vt-k; Pamplona Dénes és 12 társa Piar vt-k; Souzy János és 63 társa vt-k; Pietro Casani Piar; Paños y Angel Péter és 8 paptársa, Lloret Martí Franciska Angela és 16 isk-nővér társa, Vilar David Vince vt-k; X. 29: Margareta Bays, Verena Maria Bütler alapítónő, Anna Maria Theresia →Scherer alapítónő; 1996. III. 17: Daniele →Comboni pp., Guido Conforti érs.; V. 12: Ildefonso →Schuster OSB bíb. érs.; V. 12: Cipitria y Burrida Johanna Candida alapítónő, Gennaro Maria →Sarnelli CSSR, Bandrés y Elósegui Mária apáca, Cimatti Sanctina Mária apáca, Filippo Smaldone alapító; VI. 23: Bernhard →Lichtenberg és Karl →Leisner pap vt-k; X. 6: Edmund Ignatius →Rice alapító, Maria Fontcuberta alapítónő, Marcelina Darowska özvegy, alapítónő; Lewoniuk Vince és 12 társa vt-k; XI. 24: Catherine →Jarrige OP harmadrendi; Gapp Jakab pap vt., Otto →Neururer pap vt.; 1997. V. 4: Catanoso Kajetán alapító, Barroso Florentin pp. vt., Rebuschini Henrik pap, Rosal Mária apáca, Malla Zephyrin vt.; VI. 6: Jablonska Mária Bernardina alapítónő, Karlowska Mária alapítónő, VIII. 22: Antoine Frédéric →Ozanam (a párizsi ifj. világtalálkozón), IX. 27: Dal Monte Bertalan alapító, X. 12: Domenico →Lentini pap, Elías Nieves OSA vt., Giovanni Piamarte alapító; Émilie d'→Oultremont (Jézusról nev. Mária) özvegy, alapítónő, Fasce Mária OSA; XI. 9: →Apor Vilmos pp. vt., Giovanni Battista →Scalabrini pp., Chávez Orozco Mária alapítónő; 1998. III. 15: Bossilkov Vince CP pp., Morello Brigitta özvegy, alapítónő, Barangueras Mária alapítónő; III. 22: Tansi Mihály Ciprián OCSA; V. 10: Hinojosa Mária Gabriela és 6 társnője, OVM vt-k; Guzmán Mária OCD; Cantarero Elvira Mária OCD; Kassab József Nimatullacius; Pujalte Sánchez Rita és Araujo Franciska vt. apácák; V. 23: Pollo Secundus; V. 24: Boccardo János alapító; Bracco Terézia vt., Grillo Terézia Mária özvegy, alapítónő; VI. 21: Anton Maria →Schwartz alapító, Kern Ferenc Jakab OP, Helene →Kafka vt. apáca; IX. 20: Tovini József; X. 3: Alojzije →Stepinac bíb. érs. vt.; X. 25: Agostini Zephyrin alapító, Galváo de Frana Antal OFM, Míguez Faustinus Piar, Theodore Guérin alapítónő; 1999. III. 7: Soler Vince és 6 társa OSA vt-k, Sierra Emmanuele Martin pap vt-k; Nicolas Barré alapító, Anna Schäffer; V. 2: Forgione Ferenc, Pio atya OFMCap; VI: lengyo-i útján 120 vt.; IX. 19: szlovéniai útján: Anton Martin →Slomsek pp.; X. 5: Ferdinando Maria Baccilieri, Edouard Poppe, Arcangelo Tadini, Mariano da Roccacasale OFM, Diego Oddi OFM, Nicola da Gesturi OFMCap; 2000. IV. 9: Mariano de Jesús Euse Hoyos, Franz Xaver →Seelos, Anna Rosa Gattorno, Maria Elisabeth Hesselblad, Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan; V. 13: Marto →Ferenc és →Jácinta fatimai látnokok; IX. 3: IX. →Pius pápa, XXIII. →János pápa, Tommaso →Reggio, Guillaume Joseph Chaminade, Columba →Marmion; 2001. III. 11: sp. vértanúk (230); IV. 29: Manuel González García, Marie-Anne Blondin, Caterina →Volpicelli, Caterina Cittadini, Carlos Emanuel Cecilio Rodríguez Santiago; V. 9: máltai útján Giorgio Preca, Ignazio Falzon, Maria Adeodata Pisani; VI. 26: ukrajnai útján Józef Bilczewski, Zygmunt Gorazdowski, Romzsa Tivadar; X. 20: Quattrochi házaspár. - 2003. X. 19: Kalkuttai Teréz anya.  **-T.J.P.

Kat. Szle 1978:289. (~, a lengy. p.) - Három p. (Összeáll. és bev. Benkő Antal. Ford. Sántha Máté, Jálics Kálmánné). Eisenstadt, 1979. - Vigília 1979:507. (Doromby Károly: A buzgóság és áhítat gyönyörű alapjai), 577. (A hit és a szeretet győzelme a gyűlölet felett. ~ p. auschwitzi beszéde.), 440. (Rosdy Pál: Az ember megváltója. ~ első enc-ja és a papokhoz írt levele.); 1980:826. (Csorba Tibor: A p. színdarabja); 1981:396. (Rosdy Pál: ~ p. brazíliai útja); 1982:595. (Szabó Ferenc: A Laborem exercens enc. visszhangja); 1984:705. (T[omka] M[iklós]: A p. nyomában: Svájc), 552. (~ p. beszéde az ev-kat. vegyesbiz. ülésén) - Mihályi Gilbert-Dunai Ákos: ~, a vasfüggöny mögül jött p. Youngstown, Ohio, USA, 1980. - Malinski, Mieczyslaw: ~. (Ford. Kárász Anna) 2. kiad. Zagreb-Novi Sad, 1982. - ~ Au-ban (Szerk. Őry Miklós. A beszédeket ford. és a tájékoztató részeket írta Sántha Máté. Eisenstadt, 1984. - „Ne féljetek”. André Frossard és ~ p. párbeszéde. Ford. Pápai Lajos, Reményi Judit, Kiss László. Szerk. Kiss László. Bp., 1986. - Gergely Jenő: II. ~. Uo., 1986. - A Szentatya Mo-on. Szerk. Diós István. Bp., 1991. - Reményi Judit: Mi a titka? Lakitelek, 1991. - Magyar Péter: A pápa közelről. Bp., 1991. - Csendes Csaba: Most jöttem a pápától. Riportok. Uo., 1991. - Kovács József: Az utazó pápa. Uo., 1998. - Mondin 2001:773.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.