Magyar Katolikus Lexikon > Rövidítések > Biblia

Ószövetség

Ter Teremtés könyve

Kiv Kivonulás könyve

Lev Leviták könyve

Szám Számok könyve

MTörv Második Törvénykönyv

Józs Józsue könyve

Bír Bírák könyve

Rut Rut könyve

1Sám Sámuel I. könyve

2Sám Sámuel II. könyve

1Kir Királyok I. könyve

2Kir Királyok II. könyve

1Krón Krónikák I. könyve

2Krón Krónikák II. könyve

Ezd Ezdrás könyve

Neh Nehemiás könyve

Tób Tóbiás könyve

Jud Judit könyve

Esz Eszter könyve

1Mak Makkabeusok I. könyve

2Mak Makkabeusok II. könyve

Jób Jób könyve

Zsolt Zsoltárok könyve

Péld Példabeszédek könyve

Préd Prédikátor könyve

Én Énekek éneke

Bölcs Bölcsesség könyve

Sir Sirák fia könyve

Iz Izajás könyve

Jer Jeremiás könyve

Siral Siralmak könyve

Bár Báruk könyve

Ez Ezekiel könyve

Dán Dániel könyve

Oz Ozeás könyve

Jo Joel könyve

Ám Ámosz könyve

Abd Abdiás könyve

Jón Jónás könyve

Mik Mikeás könyve

Náh Náhum könyve

Hab Habakuk könyve

Szof Szofoniás könyve

Ag Aggeus könyve

Zak Zakariás könyve

Mal Malakiás könyve


Újszövetség

Mt Máté evangéliuma

Mk Márk evangéliuma

Lk Lukács evangéliuma

Jn János evangéliuma

ApCsel Apostolok Cselekedetei

Róm Rómaiaknak írt levél

1Kor Korintusiaknak írt I. levél

2Kor Korintusiaknak írt II. levél

Gal Galatáknak írt levél

Ef Efezusiaknak írt levél

Fil Filippieknek írt levél

Kol Kolosszeieknek írt levél

1Tesz Tesszalonikaiaknak írt I. levél

2Tesz Tesszalonikaiaknak írt II. levél

1Tim Timóteusnak írt I. levél

2Tim Timóteusnak írt II. levél

Tit Titusznak írt levél

Filem Filemonnak írt levél

Zsid Zsidóknak írt levél

Jak Szent Jakab levele

1Pt Szent Péter I. levele

2Pt Szent Péter II. levele

1Jn Szent János I. levele

2Jn Szent János II. levele

3Jn Szent János III. levele

Júd Szent Júdás levele

Jel Jelenések könyve