Magyar Katolikus Lexikon > Rövidítések > Irodalom

Irodalom

1956 és a pol. pártok 1998: 1956 és a politikai pártok. Politikai pártok az 1956-os forradalomban. 1956. okt. 23.-nov. 4. Vál. dokumentumok. Szerk. és utószó Vida István. Bp., 1998.

1956 kézikv-e I-III: 1956 kézikönyve. 1. köt. Kronológia. 2. köt. Bibliográfia. 3. köt. Megtorlás és emlékezés. Bp., 1996.

25 év I-II: Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történetéből. 1823-1848-ig. 1-2. köt. Genf, 1864.

A bizánci irod. kistükre 1974: A bizánci irodalom kistükre. Bp., 1974.

A forr. hangja 1989: A forradalom hangja. Bp., 1989. (Századvég füzetek 3.)

A föld megőszült I-II: A föld megőszült. Emlékiratok, naplók az abszolutizmus (Bach) korából. 1-2. köt. Vál., szerk., előszó, bev. és jegyzetek Tóth Gyula. Bp., 1985. (Magyar századok)

A 20. é. SM 1928: A 20 éves Szociális Missziótársulat 1908-1928. Bp., 1928.

A m. állam szervei I-II: A magyar állam szervei 1944-1950. 1-2. köt. Bp., 1985.

A 400 é. Jézust. 1940: A 400 éves Jézustársaság. Összeáll. Bangha Béla. Bp., 1940.

A. Sajti 1987: A. Sajti Enikő: Délvidék 1941-1944. A m. kormányok délszláv politikája. Bp., 1987.

A szoc. útján 1982: A szocializmus útján. A népi demokratikus átalakulás és a szocializmus építésének kronológiája. 1944. szeptember-1980. április. 2. jav. bőv. kiad. Bp., 1982.

AA: Apostolicam actuositatem. A II. Vatikáni Zsinat határozata a világi hívek apostolkodásáról. 1965. XI. 8.

Abaúj-Torna vm. 1896: Abaúj-Torna vármegye és Kassa szabad királyi város. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1896. 1 térk. (Magyarország vármegyéi és városai 1.)

Ábel 1881: Ábel Jenő: Egyetemeink a középkorban. Bp., 1881.

Acsay 1887: Acsay Antal: A magyarországi kegyes tanítórend befolyása a XVIII. századi tanügyünk fejlődésére. 1750-1800. Bölcsészettudori értekezés. Vác, 1887.

Ádám 1949: Ádám László SDB: A Szalézi Szent Ferenc Társaság. Rendtörténeti tanulmány Eugenio Ceria nyomán. Rákospalota, 1949. Kézirat.

Adriányi 1975: Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve. München, 1975.

Adriányi 1992: Adriányi, Gábor: Geschichte der Kirche Osteuropas im 20. Jahrhundert. Paderborn, 1992.

Adriányi 2001: Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve. Bp., 2001.

AEET I-IV: Adatok az egri egyházmegye történetéhez. 1-4. köt. Szerk. Laskó József. Eger, 1907.

AENSZ 1991: Alapvető tények az Egyesült Nemzetekről. New York, 1991.

AG: Ad gentes. A II. Vatikáni Zsinat határozata az Egyház missziós tevékenységéről. 1965. XII. 7.

Aggházy I-III: Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. 1-3. köt. Bp., 1959.

AH: Analecta hymnica medii aevi. 1-55. köt. Kiad. Dreves, G. M.-Blume, Cl. Lipcse, 1886-1922.

AHA: Acta Historica Artium

AHSI I-: Archivum Historicum Societatis Iesu. Róma, 1932-.

ÁJE I-II: Állam- és jogtudományi enciklopédia. 1-2. köt. Főszerk. Szabó Imre. Bp., 1980.

Akad. Értes.: Akadémiai Értesítő

Algermissen 1930: Algermissen, Konrad: Konfessionskunde. Hannover, 1930.

Alszeghy 1980: Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája. Róma, 1980.

Alszeghy 1983: Alszeghy Zoltán SJ-Nagy Ferenc SJ-Szabó Ferenc SJ-Weissmahr Béla SJ: Teológiai vázlatok. 1-6. köt. Bp., 1983. (A Teológiai kiskönyvtár m. kiadása)

Ambrus 1892: Az 1848/49. évi szabadságharcban résztvett római katolikus és görögkatolikus paphonvédek albuma. Szerk. és kiad. Ambrus József. 1. köt. Nagykikinda, 1892.

Amit Isten egybekötött 1986: Pápai megnyilatkozások a katolikus házasságról és a MPpK körlevele az abortusz ellen. (XIII. Leó: Arcanum Divinae Sapientiae enc., 1880; XI. Pius: Casti connubii enc., 1930; A MPpK körlevele, 1956; VI. Pál: Humanae vitae enc., 1968; II. János Pál: Familiaris consortio ap. buzdítás, 1981). Szerk. Diós István. Bp., 1986.

Anonymus 1977: Anonymus: Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Ford. Pais Dezső. Bp., 1977.

Antal 1994: Antal Imre: „Tisztesség Adassék”. Lapok a csíkszeredai Római katolikus Főgimnázium történetéből. Csíkszereda-Bp., 1994.

Antal 2000: Antal Imre: „Tisztesség adassék”. Lapok a csíkszeredai római katolikus főgimnázium történetéből. Csíkszereda, 2000.

Antalóczi 1991: Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő. A Mária-jelenések és üzenetek szintézise 1830-tól napjainkig. Eger, 1991.

AO I-VII: Nagy I.-Nagy Gy.: Anjoukori Okmánytár. 1-7. köt. Bp., 1879-1920.

AP: Annuario Pontificio, a Szentszék évenként kiadott évkönyve. Lásd a cikkét.

AR: II. János Pál pápa Aperite portas Redemptori az 1983-i szentévet meghirdető bullája 1983. I. 6. Ford. Diós István. Bp., 1983. (Pápai Megnyilatkozások. VII.)

Aradi vértanúk I-II: Az aradi vértanúk. Összegyűjtötte, a szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Katona Tamás. 1-2. köt. Bp., 1979. (Magyar századok)

Arató-Szász 1976: Arató Antal-Szász Andrásné: A Szolnok megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája (1868-1972). Szolnok, 1976.

Archeol. Értes.: Archeológiai Értesítő

Asbóth I-II: Asbóth János: Bosznia és a Hercegovina. Úti rajzok és tanulmányok. 1-2. köt. Bp., 1887.

ASS: Acta Sanctae Sedis. Róma, 1865-1908.

Atlas istoric 1971: Atlas istoric. Coordonator Stefan Pascu. Bucureşti, 1971.

Auner 1908: Auner Károly: A romániai magyar telepek történeti vázlata. Temesvár, 1908.

Auner 1912: Auner Károly: Revişta Catolică. Bucureşti, 1912:533. (Episcopia Milkoviei)

Auner 1915: Auner Károly: Revişta Catolică. Bucureşti, 1915:89. (Episcopia de Baia)

ÁÚO I-XII: Wenzel Gusztáv: Árpád-kori Új Okmánytár. 1-12. köt. Pest, 1860-Bp., 1874.

AUSB-SH 1983: Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Historica. Tom. XXIII. Bp., 1983.

Ávedik 1896: Ávedik Lukács: Sz. kir. Erzsébetváros monográfiája. Szamosújvár, 1896.

B. Nagy 1973: B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. Bukarest, 1973.

B. Szabó 1931: Fejérvármegye és Székesfehérvár szabad királyi város törvényhatóságainak almanachja. Összeáll. B. Szabó István, Bérczi Vilmos. Székesfehérvár, 1931.

B. Szle: Budapesti Szemle (1873-1944)

B. Szle 1930. III. 348. (Olay): Budapesti Szemle 1930. III. 348. (Olay Ferenc: A magyar emlékművek és a magyar művészek sorsa az elszakított területeken)

Backmund 1949, 1983: Backmund, Norbert OPraem: Monasticon Praemonstratense. 1-3. köt. Straubing, 1949, 1952, 1956. 2. kiad. 1983.

Bács 1983: Bács Gyula: Jugoszlávia. Bp., 1983.

Bács-Bodrog vm. I-II: Bács-Bodrog vármegye. Szerk. Borovszky Samu. 1-2. köt. Bp., 1909.

Bácskai 1991: Bácskai Tamás-Bánfi Tamás-Járai Zsigmond-Sulyok-Pap Márta-Száz János: Értékpapírok és értékpapírpiacok. Bp., 1991.

Badalik 1991: Badalik Bertalan OP: Istennek Szent Anyja. H.n., 1991.

Bagi 2003: Bagi Éva: Kövek zenéje. Örményországi barangolások. Bp., 2003.

Bagossy 1925: Bagossy: Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene. Dicsőszentmárton, 1925.

Bajáki 1973: Bajáki Veronika: Magyar állampolgárság - kettős állampolgárság. Bp., 1973.

Baján 1922: Parlamenti almanach az 1922-1927. évi nemzetgyűlésre. Szerk. Baján Gyula. Bp., 1922.

Bakács 1970: Kisebb testületi, egyesületi és intézményi fondok. Repertórium. Összeáll. Bakács István. Bp., 1970. (Levéltári leltárak 51.) (Magyar Országos Levéltár P szekció)

Bakács 1982: Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez. 1002-1437. Bp., 1982.

Balanyi 1923: Balanyi György Piar: A szerzetesség története. Bp., 1923.

Balanyi 1942: Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Életrajzi vázlatok. Szerk. Balanyi György. Bp., 1942.

Balanyi 1943: A magyar piarista rendtartomány története. Írták: Balanyi György, Bíró Imre, Bíró Vencel, Tomek Vince. Bp., 1943.

Balázs 1928: Balázs Mihály: Krasznahorka várának története és kalauza. Rozsnyó, 1928.

Balázs 1993: MUL 1993

Balics 1885, 1888, 1890: Balics Lajos: A róm. kat. egyház története Magyarországon. 1-2/1,2. köt. Bp., 1885, 1888, 1890.

Bálint 1943: Bálint Sándor: A szegedi népélet szakrális gyökerei. Bp., 1943. (Klny. Regnum)

Bálint 1944: Bálint Sándor: Sacra Hungaria. Bp., 1944.

Bálint 1983: Bálint Sándor: Szeged-Alsóváros. Templom és társadalom. Bp., 1983.

Bálint 1989: Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagy ünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából. Bp., 1989. (1. kiad. 1976, 3. kiad. 1998)

Bálint I-II: Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából. I. köt. Dec. 1.-Jún. 30.; II. köt. Júl. 1.-Nov. 30. Bp., 1977.

Bálint 1998. I-III: Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. I-III. köt. (a Bálint 1989. és a Bálint I-II. összkiadása). I. köt: Karácsony, húsvét, pünkösd. II-III: A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából. II. köt. Dec. 1.-Jún. 30.; III. köt. Júl. 1.-Nov. 30. Bp., 1998.

Bálint KHP: Bálint 1989

Bálint-Barna 1994: Bálint Sándor-Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza. Bp., 1994.

Balla 1928: A magyar országgyűlés története 1867-1927. Szerk. Balla Antal. Bp., 1928.

Ballagi 1888: Földrajzi közlemények, 1888: 1-27. (Ballagi Aladár: A magyarság Moldvában)

Balogh 1872: Balogh Ang. Flor.: BVM Mater Dei qua Regina et Patrona Hungariarum (sic!) historico-pragmatice. H.n., 1872.

Balogh 1904: Balogh Artúr: Az államelmélet főbb jelenségei, tekintettel a magyar szent korona elméletére. Bp., 1904.

Balogh 1939: Az esztergomi szentbenedekrendi katolikus Szent István Gimnázium évkönyve az 1938/39. iskolai évről. Szerk. Balogh Albin. Esztergom, 1939. (12-72 o.)

Balogh 1940: Az esztergomi szentbenedekrendi katolikus Szent István Gimnázium évkönyve az 1939/40. iskolai évről. Szerk. Balogh Albin. Esztergom, 1940. (17-66 o.)

Balogh 1941: Az esztergomi szentbenedekrendi katolikus Szent István Gimnázium évkönyve az 1940/41. iskolai évről. Szerk. Balogh Albin. Esztergom, 1941. (17-111 o.)

Balogh 1958: Balogh I.: Debrecen. Bp., 1958. (Magyar Műemlékek)

Balogh 1985: Balogh Jolán: Mátyás király és a művészet. Bp., 1985.

Balogh 1988: Balogh Sándor: Magyarország külpolitikája 1945-1950. 2. bőv. és átd. kiad. Bp., 1988.

Balogh I-II: Balogh Jolán: Varadinum. 1-2. köt. Bp., 1982.

Balogh-Gergely 1993: Balogh Margit-Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon. 1790-1992. Kronológia. Bp., 1993.

Balogh-Izsák 1979: Balogh Sándor-Izsák Lajos: Pártok és pártprogramok Magyarországon 1944-1948. Bp., 1979.

Bán 1939: Bán János: Sopron újkori egyháztörténete. Sopron, 1939. (Győregyházmegye múltjából IV.2.)

Bangha 1942: Bangha Béla: Jellemrajzok a katolikus egyház életéből. Bp., 1942. (Bangha Béla összegyűjtött munkái 4.)

Bangó 1978: Bangó Jenő: Die Wallfahrt in Ungarn. Bécs, 1978.

Bánk 1958: Bánk József: Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog alapjai. Bp., 1958.

Bánk I-II: Bánk József: Kánoni jog. 1-2. köt. Bp., 1960-62.

Bánlaky I-XXIV: Bánlaky (Breit) József, doberdói: A magyar nemzet hadtörténelme. 1-[24]. köt. [1. köt. A honfoglalás. Előszó: József főhg. (1928) - 2. köt. Külföldi kalandozások a vezérek korában (898-970-ig). Előszó: József főhg. (1928) (Uaz 1-2. köt. egybekötve 1929) - 3. köt. A királyság megalapítása. Harcok a függetlenségért (972-1074). (1929) - 4. köt. A hódító hadjáratok és a keleti háborúk időszaka (1077-1235). (1929) - 5. köt. A tatárjárás (1236-1242). 1930. - 6. köt. A tatárjárás utáni hadjáratok az Árpádház kihaltáig (1242-1300). (1930) - 7. köt. Harcok és küzdelmek az Árpádház kihalta után a trón birtokáért és a királyi hatalom helyreállításáért (1301-1342). (1934) - 8. köt. I. (Nagy) Lajos korszaka (1342-1382). - 9. köt. I. Mária, II. (Kis) Károly és Zsigmond kora (1382-1437). Előszó: József főhg. (1935) - 10-11. köt. A Hunyadiak kora (1437-1490). Előszó: József főhg. (1-2. köt. külön is) (1936-37) - 12. köt. Az ország süllyedése a Jagellók alatt. A mohácsi katasztrófa (1490-1526). Előszó: József főhg. (1939) - 13. köt. Ferdinánd és Szapolyai János ellenkirályok ..., a török hódítások korszaka Szulejmán haláláig (1526-1566). (1940) - 14. köt. A török hatalom hanyatlása, Miksa. Rudolf és Báthoryak[!] háborúi (1507-1604). (1940) - 15. köt. Bocskay István, Báthory Gábor[!] és Bethlen Gábor időszaka (1604-1626). (1940) - 16. köt. A Rákóczyak[!], Zrínyiek és Thököly Imre első küzdelmeinek korszaka (1630-1682). (1940) - 17. köt. Magyarország felszabadítása a török uralom alól (1683-1699). (1940) - 18. köt. II. Rákóczi Ferenc nemzeti fölkelése (1701-1714). (1941) - 19. köt. III. Károly, Mária Terézia és II. József kora (1716-1790). (1941) - 20. köt. A francia háborúk időszaka (1792-1815). (1941) - 21. köt. Az 1848/49. évi magyar szabadságharc. [1. köt. A téli hadjárat. 2. köt. A tavaszi hadjárat. 3. köt. A nyári hadjárat - egy köt-ben] (1941) - 22. köt. Ferenc József háborúi az 1848/49. évi magyar szabadságharcot kivéve (1848-1882). (1942) - [23.] köt. Az 1914. évi osztrák-magyar-szerb-montenegrói hadjárat. (1929) - [24.] köt. A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. [1. köt. A Károlyi korszak főbb eseményei. 2. köt. A proletárdiktatúra kikiáltásától a románok támadásáig. 3. köt. A románok előnyomulása a Tiszáig. - egy köt-ben] (1929)] Bp., 1928-42.

Banner 1944: Banner János: Bibliographia archaeologica Hungarica 1793-1943. Szeged, 1944.

Barabás 1929: Barabás Endre: A romániai magyarnyelvű oktatásügy első évtizede 1918(!)-28. Lugos, 1929.

Barabás 1944: Barabás Endre: A magyar iskolaügy helyzete Romániában 1918(!)-40/41. Kecskemét, 1944. (Klny. Kisebbségi Körlevél, 1943)

Baradlai-Bársony I-II: Baradlai János-Bársony Elemér: A magyarországi gyógyszerészet története. 1-2. köt. Bp., 1930.

Baranyai-Keleti 1937: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 1841-1936. Összeáll. Baranyai Mária, Keleti Adolf. Előszó: Felkai Ferenc. Bp., 1937.

Bárdos 1976: Bárdos Kornél OCist: Pécs zenéje. Bp., 1976.

Bárdos 1978: Bárdos Kornél OCist: A tatai Esterházyak zenéje 1727-1846-ig. Bp., 1978.

Bárdos 1980: Bárdos Kornél OCist: Győr zenéje a 17-18. században. Bp., 1980.

Bárdos 1984: Bárdos Kornél OCist: Sopron zenéje. Bp., 1984.

Bárdos 1987: Bárdos Kornél OCist: Eger zenéje a 17-18. században. Bp., 1987.

Bárdos 1993: Bárdos Kornél OCist: Székesfehérvár zenéje 1688-1892. Bp., 1993.

Bárdos Gy. 1903: Bárdos Gy. József: Szent Brigitta tizenöt imádsága codexeinkben. Bp., 1903.

Bariska-Németh 1984: Bariska István-Németh Adél: Kőszeg. Bp., 1984.

Barlay 1986: Barlay Ödön Szabolcs: Romon virág. Bp., 1986.

Barna 1908: Barna Endre: Románia nemzetiségi politikája és az oláhajkú magyar polgárok. Bp., 1908.

Barna 1929: Makó és Csanád-Torontál vármegyei községek. Szerk. Barna János. Bp., 1929. (Magyar Városok Monográfiája 6.)

Barna 1990: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon. Bp., 1990.

Bars vm. 1903: Bars vármegye. Írták a barsvármegyei helyi munkatársak. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1903. 3 térk. (Magyarország vármegyéi és városai)

Barsi 1988: Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé. 1849-1856. Berzsenyi Lénárt rajzaival: Az olmützi foglyok arcképsorozata. Bp., 1988. (Bibliotheca Historica)

Bartal 1942: Bartal Alajos: Az esztergomi érseki római katolikus líceum és tanítóképző-intézet története 1842-1942. Esztergom, 1942.

Bartay 1847: Bartay Gusztáv-Bartay Ede: Magyarország prímásai. Buda, 1847.

Bártfai 1928: Bártfai Szabó László: Adatok Fiume és a Magyar tengerpart történetéhez. Bp., 1928.

Bártfai 1938: Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-ig. Bp., 1938.

Bartha 1936: Bartha Dénes: Erdély zenetörténete. (Klny. A történeti Erdély. Bp., 1936.)

Bartha I-III: ZL 1965. I-III

Bartha-Fekete Nagy 1973: Bartha Gábor-Fekete Nagy Antal: Parasztháború 1514-ben. Bp., 1973.

Barthos-Csetri 1923: Középiskolai tanárok névkönyve 1922/23, 1924/25. Szerk. Barthos Aladár, Csetri Károly. Bp., 1923...

Barthos-Csetri-Luttor 1928-31: Középiskolai tanárok névkönyve, 1928/29. Szerk. Barthos Aladár, Csetri Károly, Luttor Ignác. Bp., 1929, 1930, 1931.

Bartoniek 1939: Bartoniek Emma: A magyar király-koronázások története. Bp., 1939.

Barzos 1984: Barzos, K.: Hé genealogia ton Komnenon. I-II. Thessalonike, 1984.

Baumgarten 1985: Baumgarten, Jörg-Buchen, Helmut: Kölner Reliquienschreine. Köln, 1985. (Köln entdecken 3.)

Bedy 1933: A győri vár és várkapitányok a 16. és 17. században. Győr, 1933.

Bedy 1937: Bedy Vince: A győregyházmegyei papnevelés története. Győr, 1937. (Győregyházmegye múltjából 2.)

Bedy 1938: A győri székeskáptalan története. Győr, 1938.

Bedy 1939: Bedy Vince: A pápóci prépostság és perjelség története. Győr, 1939. (Győregyházmegye múltjából 6.)

Beér 1972: Beér János-Kovács István-Szamel Lajos: Magyar államjog. Bp., 1972.

Békássy 1930: Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. Szerk. Békássy Jenő. Közreműködött Hahn Ferenc. Bp., 1930.

Békássy: Komárom vm. 1930: Komárom és Esztergom vármegyék újjáépítése Trianon után. Szerk. Békássy Jenő. Bp., 1930.

Békássy 1931: Heves vármegye újjáépítése Trianon után. Szerk. Békássy Jenő. Bp., 1931.

Beke 1870: Beke Antal: Erdélyegyházmegyei papnövelde történeti vázlata. Károlyfehérvár, 1870.

Beke 1986, 1989: Beke Margit: Esztergomi kanonokok (1900-1985). Unterhaching, 1989. (Dissertationes hungaricae ex historia Ecclesiae X.)

Beke 1988: Beke György: Csángó passió. Bp., 1988.

Beke 1990: Beke György: Csángó halál. (Új írás, 1990:2. sz.)

Beke 2003: Beke Margit: Esztergomi érsekek 1001-2003. Bp., 2003.

Békefi 1896: Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállása ünnepén közrebocsát a hazai ciszterci rend. Szerk. Békefi Remig. Bp., 1896.

Békefi 1907: Békefi Remig: A Balaton környék egyházai és várai a középkorban. Bp., 1907.

Benchea 1995: Lumina Creştinului 1995:4. sz. (Benchea, Silvestru: Parohia catolică Prăjeşti)

Benda 1985: Századok. 1985:895. (Benda Kálmán: Csöbörcsök. Egy tatárországi magyar falu története a 16-18. században.)

Benda 1987: Magyar Nyelv. 1987:240. (Benda Kálmán: A csöbörcsöki magyar katolikusok összeírása 1696-ból)

Benda I-II: Moldvai csángó-magyar okmánytár. Szerk. Benda Kálmán. 1-2. köt. Bp., 1989.

Bendász kz.: Bendász István g.k. parókus írásos hagyatéka. Beregszász.

Bendász 1991: Bendász Dániel: Öt év a szögesdrót mögött. Bp., 1991.

Bendász 1994: Bendász István-Bendász Dániel: Helytállás és tanúságtétel. A munkácsi g.k. egyházmegye hitvalló és meghurcolt papjai. Ungvár-Bp., 1994.

Bene 1939: Magyar tanítók lexikona. Szerk. Bene Lajos. Bp., 1939.

Benger 1743: Benger Miklós OSPPE: Analium OSPPE II. köt. 1663-1727. Pozsony, 1743.

Benkóczy 1928: Benkóczy Emil: Pyrker László első magyar tanítóképzője. Az Egri Érseki római katolikus Tanítóképző centenáriumára. Eger, 1928.

Benkő 1972: Benkő Samu: Murokország. Művelődéstörténeti barangolás szülőföldemen. Bukarest, 1972.

Benkő 1990: Benkő Loránd: A csángók eredete és települése a nyelvtudomány szemszögéből. Bp., 1990. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 188.)

Beöthy 1901: Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése és küzdelmei. Bp., 1901.

Berauer 1896: A kalocsaegyházmegyei római katolikus népiskolák története. Kalocsa, 1896.

Berecz 1981, 1986: Berecz Sándor: Kegyhelyeink története. Temerin, 1981.

Berkeszi 1900: A temesvári könyvnyomdászat és hírlapirodalom története. Temesvár, 1900.

Berki 1975, 1984: Berki Feriz: Az ortodox kereszténység. Bp., 1975.

Berki 1994: Berki Feriz: Az ortodox egyház. Bp., 1994. (Ökumenikus tanulmányi füzetek 7.)

Berki M. 1994: Berki Mihály: Az Államvédelmi Hatóság. Bp., 1994.

Berrár-Károly 1984: Régi magyar glosszárium. Szerk. Berrár Jolán-Károly Sándor. Bp., 1984.

Berzeviczy I-IV: Berzeviczy Albert: Az abszolutizmus kora Magyarországon 1849-1865. 1-4. köt. Bp., 1922-37.

Berzeviczy 2000: Berzeviczy Klára: A magyar katolikus klérus elitjének képzése 1855-1918. A [Királyi Magyar Tudományegyetem] Hittudományi Kar hallgatói. Bp., 2000. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből. 21.)

Beszámoló 1936: Beszámoló a szegedi M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1935/36. évi működéséről. Szeged,1936.

Bevilaqua-Borsody 1931: Bevilaqua-Borsody Béla: A budai és pesti mészáros céhek ládáinak iratai. 1270-1872. Bp., 1931.

Bevilaqua-Borsody 1942: Bevilaqua-Borsody Béla: Régi és új magyar takácsmesterségek. Bp., 1942.

Bierbauer 1929: Bierbauer István: Ötvenéves visszapillantás 1879-1929. évről. A kalocsai érseki főgimnáziumban 1879-ben érettségit tett tanulók életrajzi adatai alapján. Bp., 1929.

Bihar vm. 1901: Bihar vármegye és Nagyvárad. Írták a biharvármegyei helyi munkatársak. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1901.

Bihari 1967: Bihari Ottó: Összehasonlító államjog. Bp., 1967.

Bihlmeyer-Tüchle I-III: Bihlmeyer, K.-Tüchle, H.: Kirchengeschichte. 1-3. köt. 18. kiad. Paderborn, 1965.

Binder 1982: Közös múltunk. Bukarest, 1982:106. (Binder Pál: Moldvai városok és vásároshelyek)

Bindes-Németh 1991: Bindes Ferenc-Németh László: Ha engem üldöztek. Bp., 1991.

Biol. Lex. I-IV: Biológiai Lexikon. I-IV. köt. Bp., 1975-78. Szerk. Straub F. Brunó.

Birck I-II: Birck Edit: Bács-Kiskun megyei sajtóbibliográfia. 1-2. köt. Kecskemét, 1986.

Biró 1937: Biró Lajos: Neves jezsuita plébánosok és írók a székely anyavárosban. Székelyudvarhely, 1937. (Klny. Székely Közélet 1937:38-41, 43-45. sz.)

Bíró 1941: Bíró Vencel-Boros Fortunát: Erdélyi katolikus nagyok. Kolozsvár, 1941.

Bíró 1943: Bíró József: Erdélyi kastélyok. Bp., 1943.

Bíró 1955: A magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája. Bibliographie der ungarischen kunstgeschichtlichen Lieteratur. Szerk. Bíró Béla. Bp., 1955.

Bitay 1926: Bitay Árpád: A moldvai magyarság. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 1926:4. sz.)

BL: Bibliai Lexikon. Szerk. Herbert Haag. Ford. Ruzsiczky Éva. Bp., 1989.

BMFN I-II: Baranya megye földrajzi nevei. 1-2. köt. Szerk. Pesti János. Pécs, 1982.

Bochkor 1911: Bochkor Mihály: Az erdélyi katholikus autonómia. Kolozsvár, 1911.

Bodnár 1980: Bodnár Gábor: A magyarországi cserkészet története. Garfield, N. J. - Bp. (ny. Zalaegerszeg), 1980.

Bodor 1944: Magyarország helyismereti könyvészete, 1527-1940. Összeáll. Bodor Antal. Bp., 1944.

Bodor 1984: A középkori Magyarország főpapi pecsétjei a MTA művészettörténeti kutató csoportjának pecsétmásolat-gyűjteménye alapján. Írta Bodor Imre, Fügedi Erik, Takács Imre. Szerk. Bodor Imre. Bp., 1984.

Boga 1940: Boga Alajos: A katolikus iskolázás múltja Erdélyben. Székfoglaló. Kolozsvár, 1940.

Bogdán 1978: Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek a 16. századig. Bp., 1978.

Bogdán 1984: Bogdán István: Mestere volt egykor. Bp., 1984.

Bogdán 1987: Bogdán István: Régi magyar mértékek. Bp., 1987.

Bogdán 1990: Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek a 16. századtól 1874-ig. Bp., 1990.

Bogdán 1991: Bogdán István: Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig. Bp., 1991.

Bogisich 1881: Bogisich Mihály: Magyar egyházi népénekek a XVIII. századból. Bp., 1881.

Bogisich 1882: Bogisich Mihály: Cantionale et Passionale Hungaricum SJ Residentiae Turociensis. Bp., 1882.

Bogisich 1886: Bogisich Mihály: Szegedi Ferencz Lénárt egri püspök énekes könyve 1674. Bp., 1886.

Bogyay 1943: Technika 1943:217. (Bogyay Tamás: Szent-György hegyi Szent Kereszt kápolna)

Bolla 1983: Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Bp., 1983.

Bona 1988: Bona Gábor: Kossuth kapitányai. Bp., 1988.

Bónis: Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, é.n.

Bónis 1971: Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Bp., 1971.

Bónis-Sarlós 1957: Bónis György-Sarlós Márton: Egyetemes állam- és jogtörténet. Bp., 1957.

Bonkáló 1935: Bonkáló Sándor: A kárpátaljai rutén irodalom és művelődés. Pécs, 1935. (Felvidéki Tudományos Társaság. I,2.)

Borbándi 1985: Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985. Bern, 1985.

Borbándi 1989: Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985. Bp., 1989.

Borbándi 1992: Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Bp., 1992.

Borbándi 1996: Borbándi Gyula: Emigráció és Magyarország. Basel-Bp., 1996.

Borbándi 1997: Borbándi Gyula: Magyar politikai pályaképek 1938-1948. Bp., 1997.

Boronkay: Brockhaus

Boros 1903: Boros Alán: Zsoltárfordítás a kódexek korában. Bp., 1903.

Boros 1929: Magyar politikai lexikon. Magyar politikusok 1914-1929. Szerk. T. Boros László. Bp., 1929.

Borosy 1971: Borosy András: A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben. Bp., 1971.

Borosy 1983. I-VII: Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1683-1711. 1-7. köt. Bp., 1983-87.

Borosy 1989. I-II: Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740. 1-2. köt. Bp., 1989-91.

Borovi I-II: Borovi József: A franciaországi magyar katolikus lelkészségek története. 1-2. köt. Bp., 2000.

Borovszky: lásd vármegyék szerint.

Borovszky 1900: Borovszky Samu: A népvándorlás kora. Bp., 1900. (Nagy képes világtörténet 4.)

Borovszky I-II: Borovszky Samu: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. 1-2. köt. Bp., 1911.

Botlik 1997: Botlik József: Hármas kereszt alatt. Bp., 1997.

Botlik-Csorba-Dudás 1994: Botlik József-Csorba Béla-Dudás Károly: Eltévedt mezsgyekövek. Bp., 1994.

Botlik-Dupka 1991: Botlik József-Dupka György: Ez hát a hon... Bp.-Szeged, 1991.

Botlik-Dupka 1993: Botlik József-Dupka György: Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Ungvár-Bp., 1993.

Božilov 1985: Božilov, Ivan: Familijate na Asenevci. Sofia, 1985.

Bozzay 1931: Magyar asszonyok lexikona. Összeáll. Bozzay Margit. Bp., 1931.

Bozsik 1910: Bozsik Pál: Az egri papnevelés története a XVIII. században 1780-ig. Eger, 1910.

Bölöny 1978, 1992: Bölöny József: Magyarország kormányai 1848-1975. Bp., 1978. (2. kiad. Ua. 1848-1987. Uo., 1987; 4. bőv. jav. kiad. 1848-1992. s.a.r. Hubai László. Uo., 1992.)

Bölöny I-VIII: Bölöny József: Magyarok a nagyvilágban. Életpályák századunkból. Kz. 1-8. köt. Aa-Székely Katiig. Bp., 1981-84.

Bp. Lex. I-II: Budapesti Lexikon. Főszerk. Berza László. 1-2. köt. Bp., 1993.

Bpi dri ért-ek 1925: A budapesti Királyi [Magyar] Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1919/20-1924/24. tanévekben elfogadott doktori értekezések jegyzéke. Összeáll. a dékán. Bp., 1925.

BR: Breviarium Romanum

Braham I-II: Braham, Randolph L.: A magyar holocaust. 1-2. köt. Wilmington, 1988.

Braun 1907: Braun Joseph SJ: Dir liturgische Gewandung im Occident und Orient nach Ursprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik. Freiburg im Breisgau. 1907.

Bréhier 1969. I: Bréhier, Louis: Le monde byzantin. I. Vie et mort de Byzance. Paris, 1946. (Reprint: 1969)

Bréhier 1970. II: Bréhier, Louis: Le monde byzantin. II. Les institution de l’empire byzantin. Paris, 1949. (Reprint: 1970)

Bréhier 1970. III: Bréhier, Louis: Le monde byzantin. III. La civilisation byzantin. Paris, 1950. (Reprint: 1970)

Brepohl 1984: Brepohl, Erhard: Iparművészeti zománctechnika. Ford. Oberfrank Ferenc. Bp., 1984.

Breznay 1896: Breznay Béla: Papnevelőink a Milléniumon. Összeáll. Bp., 1896.

Brit. Hung. I-XVIII: Britannica Hungarica. Világenciklopédia. 1-18. köt. Bp., 1994-.

Brockhaus I-III: Brockhaus-Riemann: Zenei Lexikon. Szerk. C. Dahlhaus-H. H. Eggebrecht. A m. kiad. szerk. Boronkay Antal. 1-3. köt. Bp., 1983.

Bruton 1970: Bruton, Eric, F.G.A: Diamonds. London, 1970.

Brüsztle I-IV: Brüsztle József: Recensio universi cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis. Vol. 1-4. Pécs, 1874-80.

BS I-XIII: Bibliotheca Sanctorum. 1-12., 13. (Prima Appendice) köt. Róma, 1961-69, 1987.

BS Append.: Bibliotheca Sanctorum. Prima Appendice. Róma, 1987.

BTSz 1976: Biblikus Teológiai Szótár. Xavier Léon-Dufour irányításával szerk. Jean Duplacy, Augustin George, Pierre Grelot, Jacques Guillet, Marc-Francoise Lacan. A magyar kiadást szerk. Szabó Ferenc SJ és Nagy Ferenc SJ. Róma, 1976. (2. kiad.)

Buchmann 1941: Buchmann Károly: A Bánát kiváló férfiai. Bp., 1941.

Buckler 1929: Buckler, Georgina: Anna Comnena. London, 1929.

Budó I-III: Budó Ágoston-Pócza Jenő: Kísérleti fizika. 1. köt. Bp., 1965; Budó Ágoston: Kísérleti fizika. 2. köt. Uo., 1968; Budó Ágoston-Mátrai Tibor: Kísérleti fizika. 3. köt. Uo., 1977.

Bunyitay I-III: Bunyitay Vince: A váradi püspökség története. 1-3. köt. Nagyvárad, 1883-84.

Bunyitay 1935: Bunyitay Vince: A váradi püspökök a száműzetés és az újjáépítés korában. Debrecen, 1935.

Bunyitay-Málnási I-IV: Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapításától a jelen korig. 1-4. köt. Kiegészítette és jegyzetekkel ellátta: Málnási Ödön. Debrecen, 1935.

Bura 2003: Bura László: A második évszázad (1904-2004). A szatmári római katolikus egyházmegye kislexikona. Csíkszereda, 2003.

Burger 2004: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai. A DS és az ETM felhasználásával összeáll. Romhányi Beatrix és Sarbak Gábor. Szerk. Burger Ferenc. Bátonyterenye-Bp., 2004. (Szent István kézikönyvek 9.)

Burlas-Fišer-Hořejš 1954: Hudba na Slovensku v XVII. storoči. Bratislava, 1954.

Busa 1986: Busa Margit, V.: Magyar sajtóbibliográfia 1705-1849. A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Az adatokat gyűjtötte, a bibliográfiát összeállította és a szöveget gondozta. (Kézirat gyanánt) Bp., 1986.

Busa 1996: Magyar sajtóbibliográfia 1850-1867. A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent, valamint külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Gyűjt., összeáll. Busa Margit. Bp., 1996.

Búzás kz.: Búzás József: A győri egyházmegye története. Plébániák történeti adatai a visitatio canonica jegyzőkönyvei alapján. Kézirat a Győri Püspöki Levéltárban.

CA: II. János Pál pápa Centesimus annus enciklikája a szociális kérdésről 1991. V. 1. Ford. Balogh Gábor, Barabás Miklós, Goják János. Bp., 1991. (Pápai Megnyilatkozások. XXII.)

Cameron 1976: Cameron, Alan: Circus Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium. Oxford, 1976.

Candea 1917: Candea, Romul: Catolicismul in Moldova in secolul al XVII-lea. Sibiu, 1917.

Cantemir 1973: Cantemir, Dimitrie: Moldva leírása, 1716. Bukarest, 1973.

Cardinale 1985: Cardinale, Hyginus Eugene: Orders of Knighthood, Awards and the Holy See. Gerrard Cross, 1985. (jav. kiad. Peter Bander van Duren)

Castiglione 1971: Castiglione László: Az ókor nagyjai. Bp., 1971.

Cat. AJ: Catalogus dioecesis Alba Juliensis

Cat. Bibl. Joh. Card. Simor 1887: Catalogus Bibliothecae Johannis Cardinalis Simor. Esztergom, 1887.

Cat. Cass. 1918: Catalogus Cassoviensis. Kassa, 1918.

Cat. OP: Catalogus conventuum et fratrum provinciae Hungariae ordinis predicatorum et coenobiorum sororum ibi existentium. Pest-Bp., 1869-1948. 35 db.

Cat. OSBM 1942: Catalogus Ordinis S. Basilii Magni

Cat. P-B-I. 1902: Catalogus cleri saecularis et regularis dioecesis Pharensis, Brachensis et Issensis ineunte anno Domini 1902. Spalati, 1902.

Cat. Qu. 1948: Catalogus dioecesis Quinque Ecclesiensis. Pécs, 1948.

Cat. SDB 1946: Catalogus provinciae Hungaricae Societatis S. Francisci Sal. a Sancto Stephano rege nuncupatae pro anno Domini 1946. Szalézi Művek, Rákospalota, 1946.

Cat. SJ: Catalogus Provinciae Hungariae Societatis Iesu. Pest-Bp., 1838-1950. 43 db.

Cat. SJ Au. I-II: Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae SJ. I. 1551-1600; II. 1601-1640. Szerk. Lukács László SJ. Róma, 1978, 1982.

Cat. Steph.: Catalogus individuorum provinciae Stephani regis Hungariae in Transilvania ordinis fratrum Minorum S.P.N. Francisci. Arad-Bp., 1802-1950. 50 db. Címvál.: A magyar konventuális minorita rend névtára az ... iskolai évre.

Cat. SVD 1948: Catalogus sodalium Societatis Verbi Divini ineunte Anno 1948. Steyl, 1948.

Cat. Trans. 1943: Catalogus Transsylvaniensis

CCEO 1990: Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. AAS 1990:1033. Ford. Hollós János. Kz.

CD: Christus Dominus. A II. Vatikáni Zsinat határozata a püspökök lelkipásztori hivatásáról. 1965. X. 28.

CE 1992: Cambridge Enciklopédia. Bp., 1992.

Céhkat. I-II: A magyarországi céhes kézművesipar forrásanyagának katasztere. 1-2. köt. Szerk. Éri István, Nagy Lajos, Nagybákay Péter. Bp., 1975.

CGH Kat.: a Collegium Germanicum-Hungaricum névsorai. KB

Chalandon 1900: Chalandon, Ferdinand: Les Comnene. Etudes sur L’Empire Byzantin aux XIe> et XIIe> siecles. I. Alexis Ier Comnene. Paris, 1900. (Reprint: New York, 1971)

Chalandon 1909: Chalandon, Ferdinand: Histoire de la domination normande en Italie. Paris, 1909.

Charta 1995: Az Egészségügy Pápai Tanácsa: Az egészségügyben dolgozók chartája. Róma, 1995. Ford. Leszkovszky Gy. Pál OP. Bp., 1998.

CHI 1980: The Cambridge History of Islam. Ed. P. M. Holt, Ann K. S. Lampton, Bernard Lewis. Cambridge, 1980.

Chobot I-II: A váci egyházmegye történeti névtára. I. rész. Az intézmények története. Vác, 1915. - II. rész. A papság életadatai. Vác, 1917.

Cholnoky I-V: Cholnoky Jenő: A föld és élete. I. köt. Európa, II. köt. Ázsia, III. köt. Afrika, IV. köt. Amerika, V. köt. Ausztrália, Óceánia, Sarkvidékek. Bp., 1935.

CIC 1917: Codex Iuris Canonici. 1917.

CIC 1983: Az egyházi törvénykönyv. A Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal. Ford., szerk. és magyarázza Erdő Péter. Bp., 1985.

Ciocan 1924: Ciocan, I. N.: Monografia Crestinilor Catolici din Jud. Roman. Roman, 1924.

Cipariu 1855: Cipariu, Timotheus: Acte si fragmente latine românesti pentru istoria bisericej romane mai ales unite. Balázsfalva, 1855.

Circ. Strig.: Circulares Strigonienses, 1867-.

CJH I-: 1000-1526. évi törvényczikkek (Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár I.) Bp., 1899.

CL: II. János Pál pápa Christifideles laici apostoli buzdítása a világi krisztushívőkről 1988. XII. 30. Ford. Török József. Bp., 1990. (Pápai Megnyilatkozások. XX.)

Cobzaru 1993: Lumina Crestinului 1993:4. (Cobzaru, Ioan: Parohia Chetris)

Concilia 1585: Conciliorum omnium tam generalium quam provintialium. 1-5. köt. Kiad. Dominicus Bollani OP. Velence 1585.

Cook-Stevenson 1995: Cook, Chris-Stevenson, John: Világtörténeti kézikönyv 1914-1993. Bp., 1995.

Costachescu I-II: Costachescu, Mihai: Ducumentele Moldovenesti Ínainte de Stefan cel Mare I-II. Iaşi, 1931-32.

CR 1969: Calendarium Romanum. (A II. Vatikáni Zsinat alapján megújította VI. Pál pápa) Róma, 1969.

Czelder 1870: Missiói lapok. Galac, 1868-71. (Szerk. Czelder Márton)

Czobor 1875: Czobor Béla: A középkori egyházművészet kézikönyve. Bp., 1875.

Czuczor I-VI: Czuczor Gergely OSB-Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. 1-6. köt. Pest, 1862-74.

Cs. Tompos-Czellár 1978: Cs. Tompos Erzsébet-Czellár Katalin: Moldvai utazások. Bp., 1978.

Csánki I-V: Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. 1-5. köt. Bp., 1890-1913.

Csánki 1891: Csánki Dezső: Körösmegye a XV. században. Székfoglaló értekezés. Bp., 1891.

Csapodi 1973: Csapodi Csaba: A „Magyar Codexek” elnevezésű gyűjtemény. Bp., 1973.

Csapodi-Tóth-Vértesy 1987: Csapodi Csaba: A magyar könyvtárak története. Tóth Andrással és Vértesy Miklóssal. Bp., 1987.

Császár 1914: Császár Mihály: Az Academia Istropolitana. Mátyás király pozsonyi egyeteme. Oklevéltárral. Pozsony, 1914.

Csatár 1939: A visszatért Felvidék és Nógrád vármegye adattára. Szerk. Csatár István, Ölvedi János. Ill. Dex Ferenc. Bp., 1939.

Csemegi 1955: Csemegi József: A budavári főtemplom. Bp., 1955.

Cseres 1991: Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Bp., 1991.

Cserkészet 1989: Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története 1910-1948. Bp., 1989.

Csicsery-Rónay-Cserenyey 1998: Csicsery-Rónay István-Cserenyey Géza: Koncepciós per. A Független Kisgazdapárt szétzúzása 1947. Tanulmány és válogatott dokumentumok. Bp., 1998. (Adalékok az újabbkori magyar történelemhez. Új folyam 1.)

Csiffáry 1982: Csiffáry Gergely: Egri céhemlékek. Eger, 1982.

Csíkvári 1940: Zemplén vármegye. Szerk. Csíkvári Antal. Bp., 1940. (Vármegyei szociográfiák 11.)

Csíkvári Ung vm. 1940: Ungvár és Ung vármegye. Szerk. Csíkvári Antal. Bp., 1940. (Vármegyei szociográfiák 9-10.)

Csillik-Gácser 1994: A Szegedi Királyi Katolikus Tanítóképző Intézet emlékkönyve 1844-1994. Összeáll. és szerk. Csillik László és Gácser József. Szeged, 1994.

Csizmadia 1966: Csizmadia Andor: A magyar állam és az egyházak kapcsolatának kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban. Bp., 1966.

Csizmadia 1976: Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Bp., 1976.

CSJÉ 1980: A Csanádi Egyházmegye Jubileumi Évkönyve. Szeged, 1980.

Csobán 1940: Hajdú vármegye és Debrecen szabad királyi város. Szerk. Csobán Endre. Debrecen, 1940. (Vármegyei szociográfiák 12-13.)

Csóka I-II: Csóka Lajos OSB: Szent Benedek fiainak világtörténete, különös tekintettel Magyarországra. 1-2. köt. Bp., 1969.

Csomor 1972: Csomor Tibor: Magyarország helyismereti bibliográfiája. 1. köt. Bp., 1972.

Csorba 1930: Csorba Zoltán: Adalékok az amerikai magyar irodalom történetéhez. Pécs, 1930.

Csorba 1978: Csorba Csaba: Esztergom hadi krónikája. Bp., 1978.

Csorba 1980: Csorba Csaba: Várak a Hegyalján. Bp., 1980.

Csorba 1985: Csorba Csaba: Vég-Gyula várának históriája. Bp., 1985.

Csuka 1995: Csuka János: A délvidéki magyarság története 1919-1941. Bp., 1995.

Csutak 1929: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára. Sepsiszentgyörgy, 1929:635. (Csutak Vilmos: Bujdosó kurucok Moldvában és Havasalföldön, 1707-1711-ben)

Csűry 1930: Magyar Nyelv, 1930:249. (Csűry Bálint: A székely és csángó mondathanglejtés)

Csűry 1934: Debreceni Szemle, 1934:241. (Csűry Bálint: Uti benyomások a moldvai magyarok között)

D, DS: Denzinger, H.-Schönmetzer, A. SJ: Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. 32. kiad. Róma, 1963.

DACL I-XV: Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie. Kiad. Cabrol, F.-Leclercq, H. 1-15. köt. Párizs, 1907-51.

Damó 1931: Ki kicsoda? Az erdélyi és bánsági közélet lexikonja. Szerk. Damó Jenő. Temesvár-Arad, 1931.

Daniel-Rops I-VII: Daniel-Rops, H.: Histoire de l’ Église du Christ. 1-7. köt. Párizs, 1957-.

Danielik I-II: Magyar írók. Életrajzgyűjtemény. 1-2. köt. Szerk. Danielik József, az 1. kötetet Ferenczy Jakabbal együtt. Pest, 1856-58.

Dankó 1893: Dankó József: Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungariae. Bp., 1893.

Danyi-Dávid 1960: Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787). Szerk. Danyi Dezső, Dávid Zoltán. Bp., 1960. (Megjelent az 1960. évi népszámlálási sorozat köteteként) (1786: Háromszék megye nyomtatásakor a számsorok elcsúsztak!)

DAP I-III: Gyéressy Béla Ágoston OSPPE-Hervay Ferenc Levente OCist: Documenta Artis Paulinorum. A magyar rendtartomány monostorai. 1-3. köt. Bp., 1975-78. (A MTA Művészettörténeti kutatócsoportjának forrás-kiadványai X, XIII, XIV.)

Darás 1936: Darás Gábor: A Ruténföld elszakításának előzményei (1890-1920). Újpest, 1936.

Dávid 1941: Székelyföld írásban és képben. Előszó: Török Andor. Szerk. Dávid József. Bp., 1941.

Dávid 1994: Az 1850. évi erdélyi népszámlálás. 2. jav. kiad. Az eredeti bevezetőt írta és a kéziratot összeállította Dávid Zoltán. Munkatársak: Jenei Zoltánné, Rudán Pál. Bp., 1994.

DD: II. János Pál pápa Dies Domini apostoli levele a vasárnap megszenteléséről. 1998. V. 31. Ford. Diós István. Bp., 1998. (Pápai Megnyilatkozások XXXII.)

DDC I-VII: Dictionnaire de droit canonique. 1-7. köt. Párizs, 1935-65.

Deák 1927: Magyar országgyűlési almanach 1927-32. Bp., 1927.

Deák 1942: Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. Bp., 1942.

Deák 1943: Deák József: A cseh-szlovák egység diplomáciai története. Pécs, 1943. (A Bpi Kir. M. Pázmány Péter Tudegy. Keleteurópai Történeti Intézetének kiadv. 8.)

Dedek 1889: Dedek Crescens Lajos: A karthausiak Magyarországban. Bp., 1889.

Dehio 1980: Schmeller-Kitt, Adelheid: Burgenland. Wien, 1980. (Dehio-Handbuch: Die Kunstdenkmäler Österreichs)

Demény 1987: Demény Lajos: Parasztfelkelés Erdélyben 1437-1438. Bp., 1987.

Demougeot 1951: Demougeot, Emilienne: De l’unité a la division de L’Empire Romain. Paris, 1951.

Dér 1938: Egyetemi zászlóaljak. Tudományegyetemi rész. Összeáll. és kiad. Dér Vilmos. Bp., 1938.

Dercsényi I-II: Pest megye műemlékei. 1-2. köt. Szerk. Dercsényi Dezső. Bp., 1958.

Dercsényi 1972: Dercsényi Dezső: Románkori építészet Magyarországon. Bp., 1972.

Dercsényi 1984: Dercsényi Dezső: Baranya középkori templomai. Bp., 1984.

Deschmann 1990: Deschmann Alajos: Kárpátalja műemlékei. Bp., 1990. (TKMK 2.)

Dessewffy-Szántó 1989: Dessewffy Tibor-Szántó András: „Kitörő éberséggel”. A budapesti kitelepítések hiteles története. Bp., 1989.

Dezső 1929: P. Dirckinck SJ: A tökéletesség hármas útja. Átd. Dezső István. Százhalombatta, 1929.

DH: Dignitatis humanae. A II. Vatikáni Zsinat nyilatkozata a vallásszabadságról. 1965. XII. 7.

DHGE I-: Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique. Kiad. A. Baudrillart. Párizs, 1912-.

Diamandi-Papp 1994: Codex Caioni saec. XVII. Kiad. Saviana Diamandi-Ágnes Papp. Bukarest-Bp., 1994. (Musicalia Danubiana 14/A-B)

Dicsérjétek... 1934: Dicsérjétek az Úr nevét. Gör. kat. ima- és énekeskönyv. Miskolc, 1934.

Diehl 1918: Diehl, Ch.: Figures byzantines, 2e> série. Paris, 1918.

Diehl 1923: Cambridge Medieval History. 4. The Eastern Roman Empire. J. R. Tanner et al. Cambridge, 1932. (Diehl, Ch.: The Forth Crusade and the Latin Empire)

Dienes 1940: Dienes Adorján: Regélő romok. Rozsnyó, 1940.

Diós 1995: A magyar katolikus egyház 1945. január 1.-1994. december 31. között elhunyt egyházmegyés papjai, szerzetes papjai, szerzetesei és szerzetesnői. Szerk. Diós István. Bp., 1995.

Diós 1999: A magyar katolikus egyház 1945. január 1.-1999. június 30. között elhunyt egyházmegyés papjai, szerzetes papjai, szerzetesei és szerzetesnői. Szerk. Diós István és Kükedi József. Bp., 1999.

DIP I-VIII: Dizionario degli Istituti di Perfezione. I-VIII. (A-S betűk) Róma, 1974-.

Diplomáciai lex. 1967: Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. Szerk. Hajdú Gyula. Előszó Sík Endre. 2. teljesen átdolgozott kiadás. Bp., 1967.

Dir. AJ 1935: Directorium pro A. D. 1935. in usum dioecesis Albae Iuliensis. Gyulafehérvár, 1935.

Dir. Nitr.: Schem. Nitr.

Dir. R-Nitr. 1917: Directorium Romano-Nitriensis. Nyitra, 1917.

Direct. AJ Dir. AJ 1935.

Direct. AJ 1938: Cat. AJ

Díszalbum 1931: Díszalbum, 1920-1930. Kormányfőtanácsosok és kormánytanácsosok. Bp., 1931.

DM: II. János Pál pápa Dives in misericordia enciklikája az irgalmas Atyaistenről. 1980. XI. 30. Ford. Diós István. Bp., 1981. (Pápai Megnyilatkozások III.)

DMC I-IV: Dictionarium morale et canonicum. Szerk. Petrus Palazzini. 1-4. köt. Róma, 1962.

Dobrovits 1937: Dobrovits Sándor: Budapest egyesületei. Bp., 1937. (Statisztikai közlemények 74. köt. 3.)

Dobszay 1991: Dobszay János: Így vagy sehogy! Fejezetek a Regnum Marianum életéből. Bp., 1991.

Dobszay 1993: Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve. Bp., 1993.

Doby 1895: Doby Antal: Lónyay család. Bp., 1895.

Doering 1940: Doering, O.: Christliche Symbole. Freiburg im Bresgau, 1940.

Domokos 1941, 2001: Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Kolozsvár, 1941; Bp., 2001.

Domokos 1973: Katolikus Szemle. Róma, 1973:13. (Domokos Pál Péter: Magyar katolikusok Moldvában)

Domokos 1978: Domokos Sámuel: A román irodalom magyar bibliográfiája 1961-1970. Bukarest, 1978.

Domokos 1979: Domokos Pál Péter: „...Édes Hazámnak akartam szolgálni...” Bp., 1979.

Domokos 1987: Domokos Pál Péter: Moldvai magyarság. Bp., 1987.

Domokos 1990: Finnugor életrajzi lexikon. Szerk. Domokos Péter. Bp., 1990.

Domokos 2001: Domokos Pál Péter: Moldvai magyarság. Bp., 2001.

Domokos-Rajeczky 1956: Domokos Pál Péter-Rajeczky Benjámin: Csángó népzene I. Bp., 1956.

Domonkos 1999: Domonkos László: Forognak a kerekek. Bp., 1999.

Dömjén 1931: Somogy vármegye Trianon után. Szerk. Dömjén Miklós. Bp., 1931.

Dömjén 1932: Szatmár és Bereg vármegyék fejlődése és kortörténete Trianon után. Szerk. Dömjén Miklós. Bp., 1932.

Dömötör 1979: Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi színjátszás. Bp., 1979.

DPAC I-II: Dizionario patristico e di antichità cristiane. Szerk. Angelo di Bernardino. 1-2. köt. Róma, 1984.

DS I-: Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Párizs, 1937-.

Dtv I-XX: Dtv-Lexikon. 1-20. köt. München, 1971.

Dudichné-Koch 1935: Dudichné-Koch Sándor: A drágakövek. Bp., 1935.

Duldner 1892: Ver. Arch. 1892:347. (Duldner, Johann: Gabriel Polnar, Bischof von Bosnien)

Dumea 1993: Lumina Crestinului, 1993:8. sz. (Dumea, Emil: A katolikus vallás Moldvában. A bákói püspökség megalapításáig [1550-1607].)

Dunatáj I-III: A Dunatáj. Történelmi, gazdasági és földrajzi adatok a Dunatáj államainak életéről. 1-3. köt. Szerk. Radisics Elemér. Főmunk. Kemény G. Gábor. Bp., 1946. (a jelzett 4. köt. nem jelent meg)

Dupka 1993: „Sötét napok jöttek ...” Koncepciós perek magyar elítéltjei. A sztalinizmus magyar áldozatainak emlékkönyve 1944-1957. Közread. Dupka György. Bp-Ungvár, 1993. (Kárpátaljai magyar könyvek 10.)

Dupka 1999: Kárpátaljai magyar Gulag-lexikon. Lefejezett értelmiség 1944-1959. Közread. Dupka György. Ungvár-Bp., 1999. (Kárpátaljai magyar könyvek 95.)

Durandin 1998: Durandin, Catherine: A román nép története. Ford. Saly Noémi, Szántó Judit, Tótfalusi Ágnes. Bp., 1998. (Maecenas történelem könyvek)

Dümmerth 1987: Dümmerth Dezső: Az Árpádok nyomában. Bp., 1987.

DV: Dei Verbum. A II. Vatikáni Zsinat dogmatikus rendelkezése az isteni kinyilatkoztatásról. 1965. XI. 18.

DVI: II. János Pál pápa Dominum et vivificantem enciklikája a Szentlélekről 1986. V. 16. Ford. Kiss László. Bp., 1987. (Pápai Megnyilatkozások XIV.)

Dvornik 1926: Dvornik, Francis: Les Slaves, Byzance et Rome aux IXe> siecle. Paris, 1926.

Dvornik 1948: Dvornik, Francis: Photian Schism. History and Legend. Cambridge, 1948.

Dvornik 1970: Dvornik, Francis: Byzantine Missions among the Slavs. New Brunswick, 1970.

Dvorzsák 1886: Magyarország helységnévtára tekintettel a társadalmi viszonyokra és közlekedésre. Jav. és bőv. kiad. 1-2. köt. Szerk. és kiad. Dvorzsák János. Bp., 1886.

EAM I-XXX: The Encyclopedia Americana. 1-30. köt. Danbury, Connecticut, USA, 1983.

EASS I-II: Encyclopedia of Associations. 1-2. köt. Detroit, Michigan, USA, 1984.

EBFZS 1994: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve. Szerk. Érseki hivatal. Bp., 1994.

EC I-XII: Enciclopedia Cattolica. 1-12. köt. Róma, 1948-54.

ECE: II. János Pál pápa Ex corde Ecclesiae apostoli rendelkezése a katolikus egyetemekről 1990. VIII. 15. Ford. Széchényi Kinga. Bp., 1991. (Pápai Megnyilatkozások XXIII.)

Eckerdt 1944: Eckerdt László, gagybátori: Német karácsonyi dallamok a magyar templomban. Bp., 1944.

Eckhart 1931: Eckhart Ferenc: A magyar alkotmányfejlődés. Bp., 1931.

Eckhart 1936: Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar története 1667-1935. Bp., 1936. (A Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem története 2.)

Eckhart 1946: Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Bp., 1946.

Edelényi-Szabó 1928: Magyar Statisztikai Szemle 1928:6. sz. Függelék. 648. (Edelényi-Szabó Dénes: Magyarország közjogi alkatrészeinek és törvényhatóságainak területváltozásai)

ÉE: Éneklő Egyház. Római Katolikus Népénektár, liturgikus énekekkel és imádságokkal. Bp., 1986.

EEK: Egri Egyházmegyei Közlöny

Egyetlen bűnük 1993: Egyetlen bűnük a magyarságuk volt. Emlékkönyv a sztalinizmus kárpátaljai áldozatairól (1944-1946). Közread. Dupka György. Ungvár-Bp., 1993. (Kárpátaljai magyar könyvek 9.)

Egységbe ifjúság! 1973: Egységbe ifjúság! Válogatott iratok a magyar ifjúsági mozgalom történetéből 1944 október-1948 március. Szerk. és bev. Gál Lajos. Bp., 1973.

EH I-III: Encyclopaedia Hungarica. I. köt. A-H, 1992; II. köt. I-Ö, 1994; III. köt. P-Z. 1996. Főszerk. Bagossy László. Calgary, 1992-96.

EI 1: Enzyklopaedie des Islam. 1-5. köt. Leiden-Leipzig, 1913-38.

EI 2: The Encyclopaedia of Islam. 1-6. köt. Leiden-London, 1960-88.

Eilers 1932: Der Alte Orient. 31. köt. 3/4. (Wilhelm Eilers: Die Gesetzesstele Chammurabis) Lipcse, 1932.

Eitner 1900: Eitner, Robert: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte der 19. Jahrhundert. Leipzig, 1900-04.

Elekes 1952: Elekes Lajos: Hunyadi János. Bp., 1952.

Elekes 1956: Elekes Lajos: Mátyás és kora. Bp., 1956.

EM: II. János Pál pápa Euntes in mundum enciklikája az oroszok megtérésének emlékezetére 1988. I. 25. Ford. Kiss László. Bp., 1987. (Pápai Megnyilatkozások XVII.)

Ember 1946: Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig. Bp., 1946.

Ember 1972: Történelmi Szemle, 1972:2-3. sz. (Ember Győző: A Habsburg-birodalom központi kormányszervei 1711-65.)

Ember 1982: Ember Győző: Levéltári terminológiai lexikon. Bp., 1982.

Ember 1983: Levéltári közlemények, 1983:1-2. sz. (Ember Győző: Magyarország közigazgatása 1711-65.)

EME I-XII: Egyetemes Magyar Encyclopaedia. 1-12. köt. Pest, 1861-76.

Emlékkv. 1901: Emlékkönyv a görög szertartású katholikus magyarok római zarándoklatáról. Bp., 1901.

Emlékkönyv 1943: Emlékkönyv a Magyar Piarista Rendtartomány háromszázéves jubileumára. Szerk. Balanyi György és Lantos Zoltán. Bp., 1943.

Emődi 1989: Emődi László: A Regnum Marianum története 1900-1970. 1-2. r. Bécs, 1989.

Enc. Mit. 1964: Enciclopedia della Mitologia. Szerk. Giulio Carli-Escobedo. Milano, 1964.

Enc. Rom. I-III: Enciclopedia Romana. Publ. Coneliu Diaconovic. 1-3. köt. Nagyszeben, 1898-1900.

Endes 1935: Endes Miklós, csikszentsimoni: Erdély három nemzete és négy vallása autonomiájának története. Bp., 1935.

Endre-Baky-Jaross per 1994: Az Endre-Baky-Jaross per. S.a.r., szerk. és jegyz. Karsai László, Molnár Judit. Előszó: Randolph L. Braham. Bp., 1994.

Engel 1996: Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. História Könyvtár. Kronológiák, Adattárak. 5. köt. Bp., 1996.

Engel-Holtz 1990: Engel, Evamaria-Holtz, Eberhard 1990: Deutsche Könige und Kaiser des Mittelalters. Leipzig-Jena-Berlin, 1990.

ENSzN 1985: Az ENSz napjainkban. Szerk. Simai Mihály. Bp., 1985.

Entz 1956: Művészettörténeti Értesítő, 1956. (Entz Géza: Későgótikus udvarház Alsóőrsön)

Entz 1959: Művészettörténeti Értesítő, 1959. (Entz Géza: Nyugati karzatok románkori építészetünkben)

Entz 1968: Entz Géza: Die Baukunst Transsilvaniens im 11-13. Jahrhundert. I. Bp., 1968. (Acta Historiae Artium, 14.)

Entz 1996: Entz Géza: Erdély építészete a 14-16. században. Kolozsvár, 1996.

Enyedy 1930: Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék és Győr szabad királyi város részletes ismertetője és monográfiája az 1929-30. évre. Szerk. Enyedy Barnabás. Bp., 1930.

Eördögh 1997: Történelmi Szemle 1997:99. (Eördögh István: A pápai nunciatúra újraalakulása Magyarországon 1920-ban)

EP: Enchiridion Patristicum. M. J. Rouet de Journel. Freiburg, 1953.

EPhK: Egyetemes Philológiai Közlöny

Erdély egyházainak évszázadai 1992: Erdély egyházainak évszázadai. Szerk. Barabás Zoltán, Miklós László, Bodó Barna. Bukarest, 1992.

Erdély tört. I-III: Erdély története. Főszerk. Köpeczi Béla. 1-3. köt. Bp., 1987.

Erdélyi I-XII/B: PanRt I-XII/B

Erdélyi 1941: Erdélyi mártírok és hősök aranykönyve. Bp., 1941.

Erdélyi ferences schemat. 1995: A Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány története, név- és adattára. Írta és szerk. Fr. Benedek Domokos, Fr. Pap Leonárd, Confr. Fodor György. Szászváros, 1995.

Erdélyi ferences schemat. 1999: A Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány története, név- és adattára. Írta és szerk. Fr. Benedek Domokos, Fr. Pap Leonárd, Confr. Fodor György. Kolozsvár, 1999.

Erdélyi lex. 1928: Erdélyi lexikon. Szerk. Osvát Kálmán. Nagyvárad, 1928.

Erdey I-II: Erdey Sándor: Buda ostromától a recski táborig. 1-2. köt. Előszó: Tabódy István. Bp., 1995.

Erdő 1991: Erdő Péter: Egyházjog. Bp., 1991.

Erdő 2003: Erdő Péter: Egyházjog. Bp., 2003. (Szent István Kézikönyvek, 7.)

Erdősi 1923: Erdősi Károly: A hetvenötéves Szent István Társulat. Bp., 1923.

Erdőssy 1983: Erdőssy Béla: Korunk magyar egyházművészete. Bp., 1983.

Érdújhelyi 1899: Érdújhelyi Menyhért: A kalocsai érsekség a renaissance-korban. Zenta, 1899.

ERF 1994: Európa regionális földrajza. Szerk. Probald Ferenc. Bp., 1994.

Erős 1993: Adalékok a Zrenjanini-Nagybecskereki Egyházmegye történetéhez. Összeáll. és szerk. Erős Lajos. Kisoroszi, 1993.

Érszegi 1983: Árpád-kori legendák és intelmek. Ford. Csóka Gáspár OSB, Érszegi Géza, Kurcz Ágnes, Szabó Flóris OSB. Jegyzetelte Érszegi Géza. Bp., 1983.

Értesítők I-VI: A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51-1948/49. Szerk. Gráberné Bősze Klára és Léces Károly. 1-6. köt. Bp., 1996-99. (A magyar neveléstörténet forrásai VIII-XIII.)

Értesítők 8: A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51-1948/49. Szerk. Gráberné Bősze Klára, Léces Károly. Bp., [2001] (A magyar neveléstörténet forrásai XV.)

Éry 1959: Éry István: Nagyvázsony. Bp., 1959.

Éry-Gerőné-Szentléleky 1964: Magyar Műemlékvédelem. 1959-60. Bp., 1964:95. (Éry István-Gerőné Krámer Márta-Szentléleky Tihamér: A dörgicsei középkori romok)

Esterházy 1696: Esterházy Pál: Mennyei Korona az az Az egesz Viladon lévő Csudálatos Boldogságos Szüz Kepeinek rövideden föl tett Eredeti ... Nagy-Szombatban, 1696.

Esztergom vm. 1910: Esztergom vármegye. Írták az esztergommegyei munkatársak. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1910. (Magyarország vármegyéi és városai)

Ét. Carm.: Études carmélitaines mystiques et missionaires. Párizs, 1911-14, 1920-62.

Et. Eml. I-V: Egyháztörténelmi Emlékek a magyarországi hitújítás korából. 1-3. köt. Szerk. Bunyitai V., Rapaics R., Karácsonyi J.; 4. köt. Szerk. Karácsonyi J., Kollányi F.; 5. köt. Szerk. Bunyitai V., Kollányi F., Karácsonyi J. Bp., 1902-12.

ETM 1997: Az egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai. Ford. és szerk. Fila Béla-Jug László. Kisterenye-Bp., 1997. (Újabb kiadása: Burger 2004)

Eubel I-IV: Eubel, Conrad OFM: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi. I: 1198-1431. Münster, 1913; II: 1431-1503. Uo., 1901; III: 1503-1600. Uo., 1910; IV. Gauchat, Patritius OFMConv 1592-1667. Uo., 1935.

EUK 1992: Szomszédunk az Európai Közösség. Luxemburg, 1992.

EUNIA 1985: Encyclopedia of the United Nations and International Agreements. Philadelphia-London, 1985.

EUP 1992: The European Parliament. Luxemburg, 1992.

EUR 1991: The Institutions of the European Community. Luxemburg, 1991.

EV: II. János Pál pápa Evangelium vitae enciklikája az élet védelméről 1995. III. 25. Ford. Diós István. Bp., 1995. (Pápai Megnyilatkozások XXVI.)

Evdokimov 1981: Evdokimov, Paul: L’Ortodossia. Bologna, 1981.

EWNT I-III: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Kiad. Horst Balz-Gerhard Schneider. 1-3. köt. Stuttgart, 1992.

EWY 1992-94: The Europa World Yearbook. 1-2. köt. London, 1992, 1993, 1994.

Extra Hungariam 1992: Extra Hungariam. Bp.-Ungvár, 1992.

Faber 1941: Gazdatiszti címtár. Szerk. Fáber György. Bp., 1941. (A Magyar Gazdatisztek Országos Egyesületének kiadványai 1941:8. sz.)

Fabritius 1875: Fabritius, Karl: Urkundenbuch zur Geschichte. Hermannstadt, 1875.

Fabró 1905 Sturm 1905

Fabró 1906 Sturm 1906

Falkenstein 1972: Falkenstein, J.: Imperial Austrian Medala und Decorations. Sansalito, 1972.

Fallenbüchl 1940: Fallenbüchl Ferenc: A rabváltó trinitárius szerzetesek Magyarországon. Bp., 1940.

Fallenbüchl 1943: Fallenbüchl Ferenc: Az ágostonrendiek Magyarországon. Bp., 1943.

Fallenbüchl 1988: Fallenbüch Zoltán: Magyarország főméltóságai. Bp., 1988.

Fáncsi 1976: Baranya megye községeinek anyakönyvi és közigazgatási beosztása 1895-1975. Baranya megyei Tanács VB. Továbbképzési és Módszertani Intézete, Pécs, 1976. (Módszertani füzetek 10.)

Faragó 1979: Művelődés, 1979:29. (Faragó József: A magyar folklór gyűjtése Moldvában)

Faragó-Jagamas 1954: Faragó József-Jagamas János: Moldvai csángó népdalok és népballadák. Bukarest, 1954.

Farkas 1879: Farkas Szerafin OFM: Scriptores Ordinis Minoris S. P. Francisci Provinciae Hungariae reformatae, nunc S. Mariae. Pozsony, 1879.

Farkas 1896: Farkas Lajos: Egy nemzeti küzdelem története. S.a.r. és tájékozt. ellátta György Endre. Bp., 1896.

Farkasfalvy 1984: Farkasfalvy Dénes OCist: Himnuszok. Válogatás a Római Breviárium himnuszaiból. Bp., 1984.

Fazakas 1989: Kortárs magyar írók kislexikona. 1959-1988. Főszerk. Fazakas István. Bp., 1989.

FC: II. János Pál pápa Familiaris consortio apostoli buzdítása a családról. 1981. XI. 22. Ford. Diós István. Bp., 1982. (Pápai Megnyilatkozások V.)

Fedeles 2003: A Koller József emlékkonferencia (2002. X. 24-25.) válogatott előadásai. Szerk: Font Márta és Vargha Dezső. (Fedeles Tamás: Adalékok a pécsi székesegyházi alsópapság történetéhez 1354-1400). Pécs, 2003. (Tanulmányok Pécs történetéből 13.)

Fedinec 2002: Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944. Galánta-Dunaszerdahely, 2002. (Nostra tempora 7.)

Fehér 1927: Szombathely 1777-1927 jubiláris emlékalbum. Szerk. Fehér Károly. Szombathely, 1927.

Fehér 1933: Fehér Jolán Antónia: Budapest székesfőváros temetőinek története. Bölcsészdoktori értekezés. Bp., 1933.

Fehér 1995: Fehér Erzsébet: Magyar nyelvű tankönyvek 1777-1848. Bp., é.n. [1995]

Fehér kv. 1947: Fehér könyv. A magyar köztársaság és demokrácia elleni összeesküvés okmányai. 3. kiad. Bp., 1947.

Fehérváry 1978: Fehérváry István: Börtönvilág Magyarországon. USA, 1978.

Fehérváry 1984: Fehérváry István: Szovjetvilág Magyarországon 1945-1956. München-Santa Fé, 1984.

Fehérváry 1990: Fehérváry István: Börtönvilág Magyarországon 1945-1956. Bp., 1990.

Fejér I-XLII: Fejér György: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus et civilis. 1-42. köt. Buda, 1829-44.

Fejérpataky 1885: Fejérpataky László: A királyi kancellária az Árpádok korában. Bp., 1885.

Fekete 1939: Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék 1924-1938. Szerk. Fekete Sándor. Bp., 1939. (Magyar városok monográfiája 28.)

Fekete 1944: Fekete Lajos: Budapest a török korban. Bp., 1944.

Fekete 1974: Fekete Antal: Keresztneveink, védőszentjeink. Bp., 1974.

Felicetti-Liebenfels 1956: Felicetti-Liebenfels, W.: Geschichte der bysantinischen Ikonmalerei. Olten-Lausanne, 1956.

Felsmann 1885: A magyarországi fő- és középiskolák névkönyve. Szerk. Felsmann József. 6. évf. 1885. Bp., 1885.

Fényes I-II: Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. 1-2. köt. Pest, 1851. (Reprint 1984)

Fényes 1836. I-VI: Fényes Elek: Magyar országnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geopraphiai tekintetben. 1-6. köt. Pest, 1836-40.

Ferdinándy 1893: Ferdinándy Géza: A koronázás közjogi jelentősége. Bp., 1893.

Ferdinándy 1902: Ferdinándy Géza: Magyarország közjoga. Bp., 1902.

Ferenţ 1981: Ferenţ, Joan: A kunok és püspökségük. Ford. Domokos Pál Péter. Bp., 1981.

Fides: Internationaler Fidesdienst. A Hitterjesztési Kongregáció hírszolgálata. Megjelenik ált. havonta kétszer, 1927-től.

Fitz 1948: Fitz József: A magyar nyomdászat 1848-1849. Bp., 1948.

Fitz 1959: Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 1. A mohácsi vész előtt. Bp., 1959.

Fleckenstein 1980: Fleckenstein, Josef: Grundlagen und Beginn der deutschen Geschichte. Göttingen, 1980.

Fliche-Martin IV-VI: Histoire de L’Eglise depuis les origines jusqu’a nous jours. 4-6. köt. Szerk. Augustin Fliche-Victor Martin. Paris, 1937. (4., 6.), 1938. (5.)

FMT: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok

Fógel 1917: Fógel József: II. Lajos udvartartása. Bp., 1917.

Fónod 1997: A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918-1995. Főszerk. Fónod Zoltán. Korszakszerk. Turczel Lajos (1918-45), Szeberényi Zoltán (1945-95). Pozsony, 1997.

Földes-Hubai 1999: Parlamenti választások Magyarországon 1920-1998. 2. bőv. átd. kiad. Szerk. Földes György, Hubai László. Bp., 1999.

Földi 1971: Magyarország földrajzinév-tára. I. Fontosabb domborzati, táj- és víznevek. Szerk. Földi Ervin. Bp., 1971.

Földr. kislex. 1976: Földrajzi kislexikon. Szerk. Balás Árpád, Madarász Antal, Tulogdi János. Bukarest, 1976.

Földr. Közlem. 1961: Földrajzi Közlemények 1961:2. sz. (Miklós Gyula: A Román Népköztársaságban 1950 óta végrehajtott közigazgatási-gazdasági körzetbeosztások néhány tapasztalata)

Földr. Közlem. 1991: Földrajzi Közlemények 1991:3/4. sz. (Kocsis Károly: A Kárpát-Balkán régió változó etnikai-vallási arculata)

Földünk 1978: Földünk országai. Szerk. D. Gergely Anikó. Bp., 1978.

Földünk 2000: Földünk térképeken. Kiad. AGÁT Térképészeti Kft. Bp., 2000.

Földváry I-II: Földváry László: Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerület történetéhez. 1-2. köt. Bp., 1898.

Földy 1939: Világostól Jozefstadtig 1849-1856. Földy János naplótöredékeiből közreadta Balassa Imre. Bp., 1939.

FR: II. János Pál pápa Fides et ratio enciklikája a hit és ész kapcsolatának természetéről 1998. IX. 14. Ford. Diós István. Bp., 1999. (Pápai Megnyilatkozások XXXIII.)

Fraknói 1895: Fraknói Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig. Bp., 1895.

Fraknói 1896: Fraknói Vilmos: A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526) Bp., 1896.

Fraknói 1901: Katolikus Szemle, 1901:386. (Fraknói Vilmos: A római magyar gyóntatók)

Fraknói 1902: Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szentszékkel. Bp., 1902.

Fridrich I-II: Fridrich, Urban OFM: Historia, seu compendiosa descriptio Provinciae Hungariae OFM strictioris observanciae sub titulo SS. Salvatoris. Kassa, 1759.

Friedreich 1934: Friedreich Endre: A pesti piarista gimnázium első tanárai 1717-1727. Bp., 1934.

Frühwirth 1930: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Trianon után. Főszerk. Frühwirth Mátyás, Szerk. Wenzel István. Bp., 1930.

Fuhrmann 1983: Fuhrmann, Horst: Deutsche Geschichte in hohen Mittelalter. Göttingen, 1983.

Fügedi 1967: Fügedi Erik: A telekkatonaság kérdése a középkorban. Gödöllő, 1967.

Fügedi 1977: Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Bp., 1977.

Fügedi 1986: Fügedi Erik: Ispánok, bárók, kiskirályok. A középkori magyar arisztokrácia fejlődése. Bp., 1986. (Studia historica Acad. Scient. Hung. 187.)

Fülep-Dercsényi 1964: Fülep F.-Dercsényi D.: A magyarországi művészet története. I. Bp., 1964.

Fülöp 1964: A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1842-1963. Összeáll. Fülöp Attila. Miskolc, 1964.

Fülöp 1965: Fülöp Attila: A Fejér megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Székesfehérvár, 1965.

Gaal 1977: Gaal, Robert A. P.: The Diamond Dictionary. Santa Monica (USA), 1977.

Gaál 1987: Gaál Zoltán: Életpályák, életművek. Győr, 1987.

Gabor 1995: Gabor, Iosif: Dictionarul comunitatilor catolice din Moldova. Bacau, 1995.

Gábriel 1934: Gábriel Asztrik: Breviárium típusú kódexek. Bp., 1934.

Gacs 1938: Irodalomtörténeti Közlemények, 1938. (Gacs Emilián OSB: A pannonhalmi könyvtár ismeretlen egyházi énekeskönyvei)

Gaizler 1997: Gaizler Gyula: A bioetika alapkérdései. Bp., 1997.

Gál 1938: Gál István: A kalocsai piarista kollégium története (1765-1860). Bp., 1938. (Palaestra Calasanctiana 20.)

Galambos 1998: A Pannonhalmi Szemle repertóriuma 1926-1944. Összeáll. Galambos Ferenc. S. a. r. Somorjai Gabi. Szerk. és lektorálta Somorjai Ádám OSB. Pannonhalma, 1998.

Gálffy-Márton-Szabó 1991: Gálffy Mózes-Márton Gyula-Szabó T. Attila: A moldvai csángó nyelvjárás atlasza. Bp., 1991. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 193.)

Galla 1940: Galla Ferenc: Marnavics Tomkó János boszniai pp. magyar vonatkozásai. Bp., 1940.

Galla 1945: Galla Ferenc: A trentói zsinat 400 év távlatából. Bp., 1945. (Klny. Egyh. Körirat)

Gams 1873: Gams, Pius Bonifac OSB: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae quotquot innotuerunt a Beato Petro apostolo. Regensburg, 1873.

Gara 1939: Kortársak lexikona. A romániai magyar nyelvterület szellemi és közéleti személyiségei. Szerkesztőbizottsággal összeállította Gara Ernő. Kolozsvár, 1939.

Garády 1943: Garády Sándor: Budapest székesfőváros területén végzett középkori ásatások összefoglaló ismertetése. Bp., 1943. (Bud. Rég. XIII.)

Garas 1953: Garas Klára: Magyarországi festészet a 17. században. Bp., 1953.

Garas 1955: Garas Klára: Magyarországi festészet a 18. században. Bp., 1955.

Garda 1906: Garda Béla: A Magyar Tengerészet és a Fiumei kikötő. Bp., 1906.

Gárdonyi 1936: Gárdonyi Albert-Csánki Dezső: Budapest történetének okleveles emlékei. 1. köt. 1148-1308. Bp., 1936.

Gáspár 1930: A magyar tudományos irodalom bibliográfiája 1901-1925. IV. Matemetika. Összeáll. Gáspár Ilona. Bp., 1930.

Gausz 1943: Gausz Tibor SJ: Ha az Ő szavát halljátok... Bp., 1943.

Gazda-Marik 1986: Gazda István-Marik Miklós: Csillagászattörténeti ABC. Bp., 1986.

GE: Gravissimum educationis. A II. Vatikáni Zsinat nyilatkozata a keresztény nevelésről. 1965. XI. 8.

Gedai 1986: Gedai István: A magyar pénzverés kezdete. Bp., 1986.

Géfin I-III: Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. 1-3. köt. Szombathely, 1929-35.

Gegő 1838: Gegő Elek: A moldvai magyar telepekről. Buda, 1838.

Gellért-Madarász 1932: Három évtized története életrajzokban (Magyarország története életrajzokban 1900-1932). Szerk. Gellért Imre, Madarász Elemér. Bp., 1932.

Gelzer 1902: Gelzer, H.: Der Patriarchat von Achrida. Leipzig, 1902.

Genthon 1948: Genthon István: Esztergom műemlékei. Bp., 1948.

Genthon 1959: Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. Bp., 1959.

Genthon 1961: Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. II. Bp., 1961.

Genthon 1980: Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. Átd. Dercsényi Dezső. Bp., 1980.

Georgikon 175: Georgikon 175. [A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem emlékkönyve] Szerk. Sági Károly. Bp., 1975.

Gerecze I-II: Magyarország műemlékei. Szerk. br. Forster Gyula. 1-2. köt. (Gerecze Péter: A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma) Bp., 1906.

Gerencsér 1943: Gerencsér István: A magyar felvilágosodás és a kegyes iskolák. Bp., 1943. (Klny. Regnum egyháztörténeti évkönyv Szekfű Gyula Emlékkönyvéből)

Gerencsér 1993: Vörös könyv 1919. Összeáll. Gerencsér Miklós. Bp., 1993.

Géresi I-V: Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gr. Károlyi-család oklevéltára. 1-5. köt. Bp., 1882-97.

Gerevich 1938: Gerevich Tibor: Magyarország románkori emlékei. Bp., 1938.

Gerevich 1943: Gerevich László: A csuti középkori sírmező. Bp., 1943. (Bud. Rég. XIII.)

Gerevich 1979: MRTp (5. köt.)

Gerevich I-II: Budapest története. Főszerk. Gerevich László. 1-2. köt. Bp., 1973.

Gerézdi 1962: Gerézdi Rabán: A magyar világi líra kezdetei. Bp., 1962.

Gergely 1930: Békésmegyei fejek 1929. Szerk. Gergely Gábor Arnold. Békéscsaba, 1930.

Gergely 1977: Gergely Jenő: A politikai katolicizmus Magyarországon 1890-1950. Bp., 1977.

Gergely 1985: Gergely Jenő: A katolikus egyház Magyarországon 1944-1971. Bp., 1985.

Gergely 1993: Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon 1924-1944. Bp., 1993.

Gergely 1999: Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon. 1919-1945. Bp. 1999.

Gergely-Kiss 1976: Gergely Ferenc-Kiss György: Horthy leventéi. A Leventeintézmény története. Bp., 1976.

Gerő 1955: Gerő László: Magyarországi várépítészet. Bp., 1955.

Gerő 1956: Gerő László: A pesti belvárosi templom. Bp., 1956.

Gévay 1841: Gévay Antal: A budai pasák. Bécs, 1841.

GH I-X: Der grosse Herder. 1-10. Bd. Freiburg im Breisgau, 1952-53.

Gimn. Évkv-ek: A r.k. gimnáziumok évi jelentései a kat. középiskolák főigazgatóságának 1950-84. Kz.

G.k. Szert-tan: Melles Emil: Görög katolikus szertartástan. Átdolg. Szántay-Szémán István, Kozma János. Bp., 1937.

Gombos 1898: Gombos Ferenc Albin: Az 1437-ik évi parasztlázadás története, különös tekintettel a jobbágyi viszonyokra s a huszitizmusnak hazánkban való elterjedésére. Kolozsvár, 1898.

Gombrich 1972: Gombrich, E. H.: Művészet és illúzió. Bp., 1972.

Gonda-Niederhauser 1977: Gonda Imre-Niederhauser Emil: A Habsburgok. Egy európai jelenség. Bp., 1977.

Gondán 1916: Gondán Felicián: A középkori magyar pálos-rend és nyelvemlékei. Pécs, 1916.

Gömör-Kishont vm. 1903: Gömör-Kishont vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1903. (Magyarország vármegyéi és városai)

Grábits-Horváth-Kucska 1999: Győri Életrajzi Lexikon. Szerk. Grábits Frigyes-Horváth Sándor Domonkos-Kucska Ferenc. Győr, 1999.

Gracza I-V: Gracza György: Az 1848/49-es magyar szabadságharc története. 1-5. köt. Bp., 1894-98.

Gratz 1935: Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Bp., 1935.

Gratz I-II: Gratz Gusztáv: A dualizmus kora Magyarországon 1867-1918. 1-2. köt. Bp., 1934.

Greg.: Gregorianum. Róma, 1920-.

Grigássy 1913: Grigássy Gyula: A magyar görög katolikusok legújabb története. Ungvár, 1913.

Grofcsik 1956: Grofcsik János: A kerámia elméleti alapjai. Bp., 1956.

Grove I-XX: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 1-20. köt. London, 1980.

GRS: II. János Pál pápa Gratissimam sane apostoli levele. PM XXIV.

Gründler 1961: Gründler, Johannes: Lexikon der christlichen Kirchen und Sekten. 1-2. köt. Wien, 1961.

GS: Gaudium et spes. A II. Vatikáni zsinat lelkipásztori rendelkezése az egyház és a mai világ viszonyáról. 1965. XII. 7.

Gudenus I-V: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Összeáll. Gudenus János József. 1-5. köt. (1. A-J, 2. K-O, 3. P-S, 4. Sz-Zs, 5. A-Z) Bp., 1991-99.

Guhr 1986: Guhr, Andreas-Nagler, Jörg: Mythos der Steine. Hamburg, 1986.

Gulyás 1931: Gulyás Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. Bp., 1931.

Gulyás 1956: Gulyás Pál: Magyar írói álnévlexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei. Függelék: Néhány száz névtelen munka jegyzéke. Bp., 1956.

Gulyás 1961: Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon. 1-3. rész. Kézirat gyanánt. Bp., 1961.

Gulyás I-: Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Megindította id. Szinnyei József. Új sorozat. Bp., 1939-.

Gulyás kz.: Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. É-Zs. Kézirat a MTA Könyvtára Kézirattárában.

Gulyás/Viczián XIX-: Magyar írók élete és munkái. Megindította id. Szinnyei József. Új sorozat. Gulyás Pál adatgyűjtésének felhasználásával összeállította Viczián János. Bp., 2002-.

Gutheil 1977: Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém, 1977.

Guzsik 1974: Guzsik Tamás: Die bauliche Vorgeschichte der Basilika von Zsámbék. (Per. Pol. 18/1-2. 1974)

Gyalay 1989: Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. Bp., 1989.

Gyenis 1935: Gyenis András: A jezsuita rend generálisai. Életrajzok és rendtörténeti vázlatok. Bp., 1935.

Gyenis 1943: Hittel és tudással. Jeles jezsuiták életműve. Szerk. Gyenis Antal. Bp., 1943.

Gyenis I-III: 100 jezsuita arcél. Szerk. Gyenis András. 1-3. köt. Bp., 1941.

Gyetvai 1987: Gyetvai Péter: Egyházi szervezés főleg az egykori déli magyar területeken és a bácskai Tisza mentén. München, 1987. (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae. VII.)

Gyimesy Kásás-Könnyű 1977: Gyimesy Kásás Ernő: Külföldi magyar hivatásos képzőművészek. Lexikon. Könnyű Lászlóval. St. Louis-New York, 1977.

Gyöngyösi 1988: Gyöngyösi Gergely: Vitae fratrum eremitarum S. Pauli. Kiad. Hervay Ferenc. Bp., 1988.

Győr vm. 1910: Győr vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1910. (Magyarország vármegyéi és városai)

Györffi 1989: Györffi Pál: Az Erdélyi Ferences Kusztódia története. Latinból ford. és bev. Domokos Pál Péter. S.a.r. Jász Viktor. Bp., 1989.

Györffy 1942: Magyar nép - magyar föld. Bp., 1942:466. (Györffy István: A moldvai magyarság száma)

Györffy 1963: Györffy György: Az Árpádkori Magyarország történeti földrajza. I. Bp., 1963.

Györffy 1977, 1983: Györffy György: István király és műve. Bp., 1977, 1983. (1-2. kiad.)

Györffy I-IV: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 1-3. köt. Bp., 1987; 4. köt. Bp., 1999.

György 1917: Budapesti Szemle 1917:487. sz. (György Endre: A moldvai csángókról)

György 1930: György József: A ferencrendiek élete és működése Erdélyben. Kolozsvár, 1930.

Györgydeák 1994: Györgydeák Márton: Lelkiségek-mozgalmak a magyarországi katolikus Egyházban. Bp., 1994.

Győri Szemle 1999: A Győri Szemle (1930-1944) repertóriuma. Összeáll. Jászberényi Ferencné. Győr, 1999.

Győry 1936: Győry Tibor: Az Orvostudományi Kart története 1770-1935. Bp., 1936. (A Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem története 3.)

Gyulafehérvári főegyhm. 1999: A gyulafehérvári főegyházmegye névtára. Gyulafehérvár, 1999.

Gyulay 1931: Vas vármegye és Szombathely megyei város általános ismertetője és címtára az 1931-32. évre. Szerk. Gyulay Sándor, Rexa Dezső, Szathmáry István. 1-2. köt. Bp., 1931-32.

Gyulay 1932: Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általános ismertetője és címtára az 1932. évre. Szerk. Gyulay Sándor, Rexa Dezső, Szathmáry István. Bp., 1932.

Gyurgyik 2002: Gondolat. Duna-völgyi szellemi figyelő. Pozsony, 2002. II. 1., melléklet. (Gyurgyik László: A magyarlakta települések magyar és szlovák nemzetiségű lakosságának megoszlása az 1991-es és a 2001-es népszámlálás adatai alapján)

Gyuris 1997: Gyuris György: A Tiszatáj fél évszázada 1947-1997. Szeged, 1997.

H. Balázs-Makkai 1972: H. Balázs Éva-Makkai László: Magyarország története. Bp., 1972.

H. Fekete 1959: H. Fekete Péter: Vid középkori falu története, régészeti leletei. Hajdúböszörmény, 1959.

H. Kovács 1907: H. Kovács Zsigmond: Kassai írók a mohácsi vésztől máig. Kassa, 1907.

Haag: BL

Haas 1845: Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben. Szerk. Haas Mihály. Pécs, 1845.

Hahn 1929: Veszprém vármegyei fejek. Veszprém vármegye tíz évvel Trianon után 1919-1929. Szerk. Hahn Ferenc-Zsadányi Oszkár. Veszprém, 1929.

Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973: Hajdú-Bihar megye sajtóbibliográfiája. 1843-1970. Szerk. Korompainé Szalacsi Rácz Mária. Debrecen, 1973.

Hajdú-Moharos 1993: Hajdú-Moharos József-Sasi Attila-Erős László: Románia tájföldrajzi beosztása. Vörösberény, 1993. (Balaton Akadémia könyvek 5.)

Hajnik 1867: Hajnik Imre: Magyarország az Árpád-királyoktól az ősiségnek megállapításáig és a hűbéri Európa. Pest, 1867.

Hajnik 1872: Hajnik Imre: Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt. Pest, 1872.

Hajnik 1896: Hajnik Imre: Egyetemes európai jogtörténet a középkor kezdetétől a franczia forradalomig. Bp., 1896.

Halász 1886: Országgyűlési almanach. 1886. Képviselőház. Szerk. Halász Sándor. Bp., 1886.

Halász 1896: Halász László: A lőcsei királyi katholikus főgymnasium története. Lőcse, 1896.

Halász 1936: Nyugállományú hazai pedagógusok almanachja. Szerk. Halász Imre. Bp., 1936.

Halász 1993: “megfog vala apóm szokcor kezetül ...” Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Szerk. Halász Péter. Bp., 1993.

Halász 2002: Bokrétába kötögetem vala... Bp., 2002:77. (Halász Péter: Az 1866. évi földosztáskor készült onyesti névsor)

Halász 2004: Halász Péter: Nem lehet nyugtunk. Bp., 2004.

Halász: Sopron vm. 1930: Soproni és Sopron vármegyei fejek. Szerk. és kiad. Halász Imre. Sopron, 1930.

Halász: Vas vm. 1930: Vas vármegyei fejek. Szerk. és kiad. Halász Imre. Szombathely, 1930.

Halász-Sári 1987: Állami intézmények a politikai rendszerben. Szerk. Halász József és Sári János. Bp., 1987.

Halmosy 1966: Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945. A két világháború közötti korszak és a második világháború legfontosabb politikai szerződései. Bp., 1966.

Hamann 1990: Hamann, Brigitte: Die Habsburger. Wien, 1988. Magyarul: Habsburg lexikon. Szerk. Szmodits Anikó. Bp., 1990.

Handbuch KR 1983, 1999: Handbuch des katholischen Kirchenrechts. Kiad. Listl-Müller-Schmitz. Regensburg, 1983; 2. kiad. 1999.

Hanulya 1903: Emlékkönyv a bártfai görög katolikus egyház megalapításának és temploma felszentelésének alkalmából. Szerk. Hanulya József. Bártfa, 1903.

Haris 1994: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Tanulmányok. Szerk. Haris Andrea. Bp., 1994.

Harkány 1925: A budapesti székesfővárosi törvényhatósági bizottság tagjainak életrajza. Összeáll. Harkány Rezső. Bp., 1925.

Harmat 1944 [1985]: A magyar muzsika hőskora és jelene történelmi képekben. Szerk. Batizi László. Bp., 1944. (Harmat Artúr: Hazai katolikus egyházi zenénk ezer éve). [Újabban: Harmat Artúr-emlékkönyv születésének 100. évfordulójára. Bp., 1985:12.]

Harmat emlékkv. 1985: Harmat Artúr-emlékkönyv születésének 100. évfordulójára. Bp., 1985.

Harsányi 1938: A domonkosrend Magyarországon a reformáció előtt. Debrecen, 1938.

Harsch 1990: Harsch, Helmut: Alkoholizmus. Hogyan segítsenek magukon a szenvedélybetegek, a hozzátartozóik és barátaik? Ford. Perjés Imre. Eisenstadt, 1990.

Havas-Tegyei 1996: Bevezetés az ókortudományba I. Szerk. Havas László-Tegyei Imre. Debrecen, 1996.

Havasy 1990: Havasy Gyula: A magyar katolikusok szenvedései 1944-89. Dokumentumgyűjtemény. Bp., [1990]

Haynald 1880: Haynald Lajos: A szentírási mézgák és gyanták termőnövényei. Bp., 1880.

HCP 1865: Rimely, Carolus: Historia Collegii Pazmaniani. Bécs, 1865.

HDIEO I-: Histoire du Droit et des Institutions de L’Église en Occident. Szerk. Le Bras, G.-Gaudemet, J. Párizs, 1955-.

Hebing 1976: Hebing, C.: Vergolden und Bronsieren. München, 1976.

Hegedűs 1970: Hegedűs Sándor: Az utolsó trónfosztás. Bp., 1970. (Népszerű történelem)

Hegedűs 1983: Hegedűs Antal: Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon. Újvidék, 1983.

Hegedűs 2001: Hegedűs Gyula: Történelmi dokumentumok lexikona. Bp., 2001.

Heiden 1910: Heyden 1910

Helységnévtár 1858: Magyarország, a Szerb vojvodina és a Temesi bánság legújabb felosztása betűrendben. Segédkönyv mindennemű hivatalok, ügyvédek és magánfelek használatára. Szerk. Friebeisz István. 2. kiad. Pest, 1858.

Helységnévtár 1873: A magyar korona országainak helységnévtára. Szerk. az Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal. Bp., 1873.

Helységnévtár 1877: A magyar korona országainak helységnévtára. Szerk. Kollerffy Mihály. Bp., 1877.

Herdics 1996: Magyar Vasárnap Kalendárium 1996. Szerk. Herdics György. Komárom, 1995.

Hermann 1973: Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München, 1973. (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae I.)

Hermann 1993: Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete. Bukarest, 1993.

Hermann-Artner 1938: Hermann Egyed-Artner Edgár: A hittudományi kar története. Bp., 1938.

Herner 1987: Erdély és a részek térképe és helységnévtára. Mappa Transilvaniae et Partium Regni Hungariae repertorimque locorum objectorum. Készült Lipszky János 1806-ban megjelent műve alapján. Szerk. Herner János. Szeged, 1987.

Hervay 1984: Hervay Ferenc Levente OCist: Repertorium historicum Ordinis Cisterciensis in Hungaria. Róma, 1984. (Bibliotheca Cist. 7.)

Hetényi Varga 1985: Hetényi Varga Károly: Akiket üldöztek az igazságért. Papi sorsok a horogkereszt és nyilaskereszt árnyékában. Bp., 1985.

Hetényi Varga 1992: Hetényi Varga I-III.

Hetényi Varga 1999: Szerzetesek a horogkereszt és vörös csillag árnyékában. 1. köt. Üldözött baziliták, bencések, ciszterciek, domonkosok, ferencesek és irgalmas rendiek szenvedéstörténete. Pécs, 1999.

Hetényi Varga I-III: Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. 1. köt. Abaliget, 1992. (Esztergom, Győr, Pécs, Székesfehérvár, Szombathely, Vác, Veszprém; Eperjes, Hajdúdorog, Munkács) 2. köt. Uo., 1994. (Csanád, Erdély, Kalocsa-Bács, Nagyvárad). 3. köt. (Besztercebánya, Eger, Esztergom, Nyitra, Rozsnyó, Szatmár, Szepes) Uo., 1996.

Hetényi Varga 2002: Hetényi Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. 2. köt. Üldözött, börtönviselt jezsuiták, kapucinusok, karmeliták, keresztény iskolatestvérek, lazaristák, marianisták, maristák, mechitaristák, minoriták, piaristák szenvedéstörténete. Abaliget, 2002.

Hets 1938: Hets Aurelian: A jezsuiták iskolái Magyarországon a XVIII. sz. közepén. Pannonhalma, 1938.

Hevenesi 1988: Hevenesi Gábriel SJ: Régi Magyar Szentség. Az 1737-es latin kiadásból (Ungaricae Sanctitatis Indicia) ford. Sinkó Ferenc. Bp., 1988.

Heves vm. 1910: Heves vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1910. (Magyarország vármegyéi és városai)

Heyden 1910: Heyden, N.: Ehrenzeichen im Königreich Italien und in seinem erloschenen Staaten. Wiesbaden, 1910.

Hirn 1928: Bácskai fejek. Szerk. Hirn László, Szaulich Antal. Baja, 1928. (Magyar városok és vármegyék társadalmi emlékalbuma 1.)

Hirn 1929: Fejérmegyei fejek. Fejérvármegye tíz évvel Trianon után. Szerk. Hirn László. Bp., 1929. (Magyar városok és vármegyék társadalmi emlékalbuma 4.)

Hirn 1930: Zemplén vármegyei fejek. Zemplén vármegye tíz évvel Trianon után. Szerk. Hirn László. Bp., 1930. (Magyar városok és vármegyék társadalmi emlékalbuma 5.)

Hirn Tolna 1930: Tolna vármegyei fejek. Tolna vármegye tíz évvel Trianon után. Szerk. Hirn László. Bp., 1930. (Magyar városok és vármegyék társadalmi emlékalbuma 6.)

Hitiris 1995: Hitiris, T.: Az Európai Unió gazdaságtana. Ford. Roboz András. Bp., 1995.

HMS 1982: A hajdúdorogi egyházmegye és a miskolci apostoli kormányzóság schematizmusa. H.n., 1982.

Hock 1890: Hock János: A magyar főpapság. Bp., 1890.

Hodinka 1898: Hodinka Antal: Tanulmányok a bosnyák-diakóvári püspökség történetéből. Bp., 1898. (Értekezések a történettudományok köréből XVII/3.)

Hodinka 1910: Hodinka Antal: A munkácsi görög-katolikus püspökség története. Bp., 1910.

Hodinka 1911: Hodinka Antal: A munkácsi görög szertartású püspökség okmánytára. 1. köt. 1458-1715. Ungvár, 1911.

Hoffmann 1992: Hoffmann Edith: Régi magyar bibliofilek. Kiad. Wehli Tünde. Bp., 1992.

Hoffmann-Erbrecht 1986: Hoffmann-Erbrecht, Lothar: Musikgeschichte Schlesiens. Dülmen, 1986.

Hóman 1916: Hóman Bálint: Magyar pénztörténet. Bp., 1916.

Hóman 1921: Hóman Bálint: A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában. Bp., 1921.

Hóman-Szekfű I-VII: Hóman Bálint-Szekfű Gyula: Magyar történet. 1-7. köt. (1-3. köt. 1458-ig Hóman, a továbbiak Szekfű) Bp., 1929-33.

Hont vm. 1906: Hont vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1906. (Magyarország vármegyéi és városai)

Hoppál 2001: Hoppál Dezső: A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei. Bp., 2001.

Hortobágyi 1928: Somogyi Helikon. A somogymegyei származású vagy Somogyban több-kevesebb ideig lakó, vagy legalábbis Somoggyal kapcsolatban működő költők, írók és művészek lexikona. Szerk. Hortobágyi Ágost. 1-2. köt. Kaposvár, 1928.

Horváth I-VIII. Horváth M. I-VIII.

Horváth 1911: Horváth Cyrill: Középkori legendáink és a Legenda Aurea. Bp., 1911.

Horváth 1916: Horváth Sándor OP: A Szent Domonkos-rend múltjából és jelenéből. Bp., 1916.

Horváth 1931: Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp., 1931.

Horváth 1934: Sopron és Sopron vármegye ismertetője 1914-1934. Szerk. és kiad. Horváth László, Madarász Gyula, Zsadányi Oszkár. Sopron, 1934.

Horváth 1937: A 250 éves Budapesti Királyi Egyetemi Katholikus Gimnázium 1687-1937. Közzéteszi Horváth Jenő. Bp., 1937.

Horváth 1939: A Bernardinum, a ciszterci rend hittudományi és tanárképző intézetének emlékkönyve az intézet fennállásának ötvenedik esztendejére. Szerk. Horváth Konstantin. Bp., 1939.

Horváth 1975: Horváth János: Káptalantóti története. Veszprém, 1975.

Horváth 1980: Horváth Lajos: A Galga-mente történetének írott forrásai 1526-ig. Aszód, 1980.

Horváth 1982. Bag: Horváth Lajos: Bag története. Bag, 1982.

Horváth 1982. Pest m.: Horváth Lajos: Pest megye városi, községi és megyei pecsétjei. 1381-1876. Bp., 1982.

Horváth 1986: Tanulmányok Ráckeve múltjából. (Horváth Lajos: Ráckeve és Skaricza Máté históriás verse) Szentendre, 1986.

Horváth 1988: Horváth Lajos: Kerepestarcsa története. Kerepestarcsa, 1988.

Horváth 2000: Győr-Sopron-Moson megye időszaki sajtójának bibliográfiája (1779-1995). Szerk. és a sajtótörténeti tanulmányt írta Horváth József. Győr, 2000.

Horváth L. I-IV: Horváth Lajos: A Galga-mente történetének írott forrásai. 1-4. köt. Aszód, 1980-84.

Horváth M. I-VIII: Horváth Mihály: Magyarország történelme. Új dolgozat, 2. bőv kiad. 1-8. köt. Bp., 1871-73.

Hóvári 1987: Hóvári János: A hűtlen Dobó. Bp., 1987.

Hörmann 1976: Hörmann, Karl: Lexikon der christlichen Moral. Innsbruck, 1976.

HtG I-II: Handbuch theologischer Grundbegriffe. Szerk. Heinrich Fries. 1-2. köt. München, 1962.

Huber I-III: Huber, Alfonz: Ausztria története. Átd. Baróti Lajos. Átnézte Pauler Gyula. 1-3. köt. Bp., 1899-1901. (A MTA Könyvkiadó vállalata Új folyam XLI. köt.)

Hulková 1985: Hulková, Marta: Levocská zbioerka hudobnin. Pozsony, 1985. (kandidátusi disszertáció)

Hunek 1931: Nyíregyháza és Szabolcs vármegye községei. Szerk. Hunek Emil. Munkatársak: Bacsó Nándor, Bencs Kálmán. Bp., 1931. (Magyar városok és vármegyék monográfiája 8.)

Hurmuzaki 1887: Hurmuzaki, Densusianu: Documente privitoare la Istoria Românilor. Bucureşti, 1887. VIII:307.

Hussey I-II: Cambridge Medieval History 4. The Byzantine Empire 1-2. Ed. by J. M. Hussey. Cambridge, 1966-67.

Huszár 1913, 1914, 1915: Középiskolai almanach. 1913, 1914, 1915. (15-17. évf.) Szerk. Huszár Béla. Bp., 1913-15.

Huszár 1975: Huszár Lajos: Habsburg-házi királyok pénzei 1526-1657. Bp., 1975.

Huszár 1979: Huszár, Lajos: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. Bp., 1979.

HWPh I-: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Kiad. Joachim Ritter és Karlfried Gründer. Basel-Stuttgart, 1971-.

Iacovici 1995: Lumina Creştinului 4. 11-12. (Iacovici, Isidor: Parohia Paşcani)

Iczkovits 1939: Iczkovits Emma: Az erdélyi Fehér megye a középkorban. Bp., 1939. (Település- és népiségtörténeti értekezések, 2. sz.)

IDB I-IV: The Interpreter’s Dictionary of the Bible. An Illustrated Encyclopedia. Ed. Georg Arthur Buttrick. 1-4. köt. New York-Nashville, 1962; Suppl. 1. köt. Uo., 1976.

IDPP 1982: International Directory of Philosophy and Philosophers. Bowling Green, Ohio, USA, 1982.

Ila-Kovacsics 1964: Ila Bálint-Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Bp., 1964.

Illyefalvi 1935: Illyefalvi I. Lajos: A főváros polgári népességének szociális és gazdasági viszonyai. Bp., 1935.

IM: Inter mirifica. A II. Vatikáni Zsinat határozata a tömegtájékoztató eszközökről. 1963. XII. 4.

Imets 1868: Imets Fülöp Jákó úti naplója. Pest, 1868.

Imrédy 1999: Imrédy Béla a vádlottak padján. Szerk. Sipos Péter. Bp., 1999. (Párhuzamos archívum)

Imreh 1994: Néprajzi Látóhatár 1994:1-2. sz. (Imreh István: Moldvába települő székelyek a madéfalvi vész idején)

Imrik 1863: Egyetemes Magyar- s Erdélyországi Kath. Egyházi Névtár az 1863/4-ik évre. Szerk. Imrik József. 1. évf. Pest, 1863.

Incze 2003: Incze Dénes: Erdély katolikus nagyjai. Tusnádfürdő (ny. Csíkszereda), 2003.

Iordan 1963: Iordan, Iorgu: Toponomia Romîneasca. Bukarest, 1963.

Iorga 1900: Iorga, Nicolae: Studii istorice asupra Chiliei si Cetatii-Albe. Bukarest, 1900.

Iorga 1901: Iorga, Nicolae: Ştudii şi documente cu privire la istoria Romînilor I-II. Bukarest, 1901.

Iparműv. Isk. évkv-e 1880-1930, 1934-36, 1880-1941: Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola évkönyve 1880-1930. Az intézet 50 éves fenállása alkalmából szerk. Helbing Ferenc. Bp., 1930. - Uaz 1934-1936. Szerk. uő. Uo., 1936. - Uaz 1880-1941. Szerk. Szablya-Frischauf Ferenc. Uo., 1942.

Ipolyi 1886: Ipolyi Arnold: A magyar szent korona és a m. koronázási jelvények tört. és műleírása. Bp., 1886.

Ispánki 1987: Ispánki Béla: Az évszázad pere. Torontó, 1987.

Irodt. 1915: Irodalomtörténet 1915:114-122. és 206-219. (Prónai Antal: A kegyesrendiek magyarországi iskoláiban 1670-1778-ban előadott drámák jegyzéke)

Isztorija 1969: Isztorija miszt i szil URSZR. Zakarpatszka oblaszty. Kijiv, 1969.

ItK: Irodalomtörténeti Közlemények

Iványi 1907: Iványi István: Lugos rendezett tanácsú város története. Adatok és vázlatok. Szabadka, 1907.

Izsák 1983: Izsák Lajos: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon 1944-1949. Bp., 1983.

Jagamas 1977: Zenetudományi írások. Bukarest, 1977:21. (Jagamas János: Adatok a romániai magyar népzenei dialektusok kérdéséhez)

Jagersma II: Jagersma, H.: Izrael története. 2. köt. Nagy Sándortól Bar Kochbáig. Bp., 1991.

Jakab 1881: Jakab Antal: A kalendáriumokról. Bp., 1881. (Értekezések a történettudományok köréből IX, 4.)

Jakab 1998: Jakab László: A gyulafehérvári Mailáth főgimnázium elődjének története. (Csíkszereda, 1998)

Jakabffy-Páll 1939: Jakabffy Elemér-Páll György: A bánsági magyarság 2 éve Romániában. Bp., 1939.

Jáki 1962: Jáki László: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája. 1937-58. Bp., 1962.

Jáki 1970: Magyar pedagógiai irodalom 1920-44. Szerk. Jáki László. Bp., 1970. Soksz. 352. lap. (Magyar Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványai)

Jáki 2002: Jáki Sándor Teodóz OSB: Csángókról, igaz tudósítások. Bp., 2002.

Jakó I: Jakó 1990

Jakó 1940: Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt. Bp., 1940. (Település- és népiségtörténeti értekezések 5.)

Jakó 1976: Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Bukarest, 1976.

Jakó 1990: Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori apátság és hiteleshelyi jegyzőkönyvei a szekularizációig. Bp., 1990.

Jakubinyi 1998: Jakubinyi György: Éveid nem érnek véget. Rövid időszámítástan. Gyulafehérvár, 1998.

Jakubinyi 2004: Romániai katolikus, erdélyi protestáns és izraelita vallási archontológia. Összeállította Jakubinyi György. 2. jav., bőv. kiadás. Gyulafehérvár, 2004.

Jámbor 1936/42: Középiskolai (1940-42: Gimnáziumi) tanári zsebkönyv. Szerk. Jámbor Gyula. Bp., 1936, 1938, 1940, 1942.

Jancsó 1935: Jancsó Elemér: Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügyének tükrében. 1914-1934. Bp., 1935.

Janics 1979: Janics Kálmán: A hontalanság évei. Előszó: Illyés Gyula. München, 1979.

Jánosi 1939: Jánosi Gyula: Barokk búcsújáróhelyeink táji vonásai. Pannonhalma, 1939.

Jarry 1968: Jarry, Jacques: Hérési et factions dans l’Empire Byzantin du VIe> au VIIe> siecle. La Caire, 1968.

Jászay 1982: Jászay Magda: Párhuzamok és kereszteződések. A magyar-olasz kapcsolatok történetéből. Bp., 1982.

Jedin 1962: Jedin, Hubert: Kleine Konziliengeschichte. Wien, 1962. M-ul: A zsinatok története. Ford. Víz László. Bp., 1998.

Jelképtár 1990: Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Nagy András-Szemadám György: Jelképtár. (Curiositas/III. Sorozatszerk. Zirkuli Péter) Bp., 1990.

Jénáki 1914: Jénáki Ferenc: Kájoni János énekes könyve és forrásai. Kolozsvár, 1914.

Jerney 1844: Magyar Accademiai Értesítő 1844:2. sz. (Jerney János jelentése az Akadémiának 1844. oct. 17. Jászvásár)

Jerney 1851: Jerney János: Keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett 1844 és 1845. Pest, 1851.

Jerney 1855: Jerney János: A magyarországi káptalanok és konventek mint hielmes és hiteles helyek története. Pest, 1855. (Magyar Történelmi Tár II.)

JKJN 1902: A jászóvári premontrei kanonokrend jubileimi névtára. Történeti bevezetéssel. 1802-1902. Bp., 1902.

JKN 1908, 1916, 1944: A jászóvári premontrei kanonokrend névtára. Bp., 1908, 1916, 1944.

Jónás 1990: Jónás Károly: Pártpolitikum - 35 választás, 256 párt - Magyarországon 1848-1990. Bp., 1990.

Jordánszky 1836: Jordánszky Elek: Magyar országban, ‘s az ahoz tartozó Részekben lévő bóldogságos Szűz Mária kegyelem’ Képeinek rövid leírása. Pozsony, 1836. Fakszimile. Bp., 1988.

JTÉ: Jezsuita Történeti Évkönyvek 1940-42. Szerk. Gyenis András. Bp., 1940-42.

JTM 1993: Jezsuiták tegnap és ma. Róma, 1993.

Juhász 1933: Erdélyi Múzeum 1933:424. (Juhász Kálmán: Két kolozsmonostori püspökapát a XVI. században)

Juhász 1944: Katolikus Szemle. 1944. jún.: 161. (Juhász Miklós Piar: Magyarországi konfraternitások a barokk korban)

Juhász 1976, 1982: Juhász László: Burgenland történelmi útikalauz. München, 1976, 1982.

Juhász 1982: Juhász László: A Héttoronytól Kufsteinig. Magyar rabok idegenben. München, 1982.

Juhász 1988: Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919-1945. 3. átd. kiad. Bp., 1988.

Juhász I-VI: Juhász Kálmán: A csanádi püspökség története. 1-6. köt. Makó, 1930-47.

K. Thury 1940: Nyitra-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. Szerk. K. Thury György. Bp., 1940. (A felvidéki útmutató gyűjteménye, a Felvidék vármegyéi sorozata 2.)

Kacziány 1906: Kacziány Géza: Magyar vértanúk könyve. Bp., 1906.

Kačić 1991: Studia Musicologica. Bp., 1991. (Kačić, Ladislav: Missa franciscana der Marianischen Provinz im 17. und 18. Jahrhundert)

KÁD 1998: Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma. Bp., 1998.

Kádár I-VII: Kádár József: Szolnok-Doboka vármegye monográfiája. 1-7. köt. Dés, 1900-05.

Kádár-Tóth 2000: Kádár Zoltán-Tóth Anna: Az egyszarvú és egyéb állatfajták Bizáncban. Bp., 2000.

Káldor 1937: Káldor Kálmán: Magyar Amerika írásban és képben. Amerikai magyar úttörők és vezetőférfiak arcképes életrajza. Magyar egyházak, egyletek, közintézmények története és működése. St. Louis, 1937.

Káldy-Nagy 1960: Káldy-Nagy Gyula: Baranya megye XVI. századi török adóösszeírásai. Bp., 1960.

Káldy-Nagy 1971: Káldy-Nagy Gyula: Kanuni devri Budin tahrir defteri. Ankara, 1971.

Káldy-Nagy 1977: Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Bp., 1977.

Káldy-Nagy 1985: Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai. Bp., 1985.

Kallós 1970: Kallós Zoltán: Balladák könyve. Bukarest, 1970.

Kallós 1973: Kallós Zoltán: Új guzsalyom mellett. Bukarest, 1973.

Kalmár 1907: Középiskolai tanári névkönyv. X. névkönyv. 1906-7. Szerk. Kalmár Elek. Lőcse, 1907.

Kalmár 1910: Középiskolai tanári névkönyv. XI. névkönyv. 1909-10. Szerk. Kalmár Elek. Lőcse, 1910.

Kalotai 1933: Pécs-baranyai ismertető 1934. Szerk. Kalotai László. Pécs, 1933.

Kántor-Láng 1973: Kántor Lajos-Láng Gusztáv: A romániai magyar irodalom 1944-1970. Bukarest, 1973.

Karácsonyi 1901: Karácsonyi Béla: Bozóky Mihály emlékezete. Esztergom, 1901.

Karácsonyi 1906: Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban. Nagyvárad, 1906.

Karácsonyi 1915: Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Nagyvárad, 1915.

Karácsonyi I-II: Karácsonyi János: Szent Ferenc Rendjének története Magyarországon 1711-ig. 1-2. köt. Bp., 1923.

Karayannopulos-Weiss 1982: Karayannopulos, Joannes-Weiss, Günter: Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz. Wiesbaden, 1982.

Karczag 1932, 1940: A magyar állam élete. A magyar államélet monográfiája. Szerk. Karczag Vilmos. Bp., 1932, 1940.

Karcsú 1888: Karcsú Antal Arzén: Vác város története. 9. köt. Vác, 1888.

Kardos 1987: Kardos József: A szentkorona-tan története 1919-1944. Bp., 1987.

Károlyi 1975: Székely vértanúk 1854. Vál., bev. és jegyz. Károlyi Dénes. Bukarest, 1975. (Téka)

Kárpát-medence 1996: A Kárpát-medence történeti földrajza. Szerk. Frisnyák Sándor. Nyíregyháza, 1996:161. (Vofkori László: Erdély piachelyei és piacközpontjai a 18-19. században)

Kárpátalja m. adattára 1993: Kárpátalja magyar személyi és intézmény-adattára. Ungvár-Bp., 1993.

Kárpáti 1991: Kárpáti Gábor: Szerzetesrendek megtelepülése a középkori Pécsen. Dunántúli Dolgozatok (C) Történettudományi Sorozat 3: 165-176. Pécs, 1991.

Kárpáti 2001: Tanulmányok Petrovich Ede tiszteletére. Szerk. Font Márta. (Kárpáti Gábor: Petrovich Ede kapcsolata a régészettel.) Pécs, 2001. (Tanulmányok Pécs történetéből 8.)

Kat. Mo. I-II: Kiss-Sziklay I-II.

Kathy-Kürti 1979: Kathy I.-Sz. Kürti K.: Hajdúböszörmény építészete és képzőművészete. Hajdúböszörmény, 1979.

Katics 1933: Baranyavármegye és Pécs szabad királyi város közigazgatási almanachja. Szerk. Katics Antal. Pécs, 1933.

Katona 1983: Katona Imre: Habán művészeti emlékek Magyarországon. Bp., 1983.

Katonadiákok 1978: Viczián 2003

KB: Korrespondenzblatt 1891-. Róma, Collegium Germanicum-Hungaricum.

KÉ: Keresztény Élet. Miskolc, 1993-.

KE 1999: Kanizsai enciklopédia. Szerk. Rikli Ferenc. (Nagykanizsa), 1999.

Kecskés 1944: Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásokban. 2. átd. kiad. Bp., 1944. (3. kiad. Uo., 1981)

Kegyes tanítór. névt.: Schem. Piar.

KEK 1994: A katolikus Egyház katekizmusa. Ford. Dr. Pápai Lajos, Dr. Gál Ferenc, Dr. Török József. Bp., 1994. Latin kiad. Róma, 1997.

Kéky 1936: A százéves Kisfaludy Társaság (1836-1936). Szerk. Kéky Lajos. Bp., 1936.

Kemény 1863: Kemény Gábor: Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben. Pest, 1863.

Kemény 1942: Kemény György: Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig. Bp., 1942. (Magyarország időszaki sajtójának könyvészete)

Kemény-Gyimesi 1944: Kemény-Gyimesi: Evangélikus templomok. Bp., 1944.

Kempelen I-XI: Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1-11. köt. Bp., 1911-32.

KEN 1995: A kaposvári egyházmegye névtára 1995. Kaposvár, 1995.

Kenyeres Kovács 1976: Kenyeres Kovács Márta: Régi nóta, híres nóta. Szabadka, 1976. (Életjel miniatürök 31.)

Kenyéri 1992: Kenyéri Kornélia: A váci sajtó története 1870-1945. Vác, 1992. (Váci könyvek 6.)

Ker. m. közél. alm. I-IV: Keresztény magyar közéleti almanach. Szerk. Hortobágyi Jenő. 1-2. köt. Bp., 1940; 3. köt. Uo., 1941; 4. köt. Uo., 1944.

Kerekes 1966: Kerekes Lajos: Ausztria története 1918-1955. Bp., 1966.

Kerékgyártó I-III: Kerékgyártó 1867

Kerékgyártó 1867: Kerékgyártó Árpád: Magyarország történelmének kézikönyve. Pray, Katona, Engel, Fessler, Horváth, Szalay, Bartal szabó Károly, Ipolyi Arnold, stb. nagy művei nyomán. 1. rész. A magyarok beköltözésétől III. Endre király haláláig 889-1301. 2. rész. III. Endre király halálától a mohácsi csatáig 1301-1526. 3. rész. A mohácsi csatától a linzi békekötésig 1526-1657. Pest, 1867 -1868.

Kerékgyártó 1875: Kerékgyártó Árpád: Hazánk évlapjai. Magyarország történetének kortani átnézete 884-1849-ig. Bp., 1875.

Kérészy 1906: Kérészy Zoltán: A magyar országgyűlések tanácskozási módja. Kassa, 1906.

Kerkai 1942: Kerkai György: A Kalocsai kollégium 1850-1940. Bp., 1942.

Kerkápoly 1930: A magyar legújabb kor lexikona. A magyar feltámadás könyve. Szerk. vitéz Kerkápoly Emil. Bp., 1930. (Életrajzai azonosak a Szentmiklóssy Géza szerkesztésében kiadott kötetével.)

Kéry 1899: Kéry Gyula: A magyar szabadságharcz története napi krónikákban (1848). Egybeszedte. Bp., 1899.

Ki kicsoda 1994: Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1994. Főszerk. Hermann Péter. Bp., 1994.

Kikli 1999: Magyarnótaszerzők, énekesek és népdalosok lexikona. Szerk. Kikli Tivadar. Szeged, 1999.

Kilián 1997: Emlékkönyv. Kézdivásárhely, 1997.

KIM 2000: Katolikus iskolák Magyarországon. Kiadja a Magyar Katolikus Püspöki Kar Iskolabizottságának megbízásából a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet. Bp., 2000.

Kimutatás a pécsegyhm. r.k. isk. 1914: Kimutatás a pécsegyházmegyei hatóság alá tartozó római katolikus iskolákról és a „Pécsegyházmegyei Róm. Kath. Tanítóegyesület”-ről. Pécs, 1914.

Királyok kv-e 1997: Királyok könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. Szerk. Gáspár Zsuzsa és Horváth Jenő. 5. jav. kiad. Bp., 1997.

Kirschbaum I-VIII: Kirschbaum, Engelbert SJ: Lexikon der christlichen Ikonographie. Allgemeine Ikonographie. 1-4. köt. Szerk. Róma, 1968-1972; Ikonographie der Heiligen, 5-8. köt. Kiad. Wolfgang Braunfels. Róma, 1973-76.

Kisbán I-II: Kisbán Emil: A magyar pálos-rend története. 1-2. köt. Bp., 1940.

Kisparti 1922: Kisparti János: A váci Theresianum története. Közoktatástörténeti tanulmány. Vác, 1922.

Kiss I-II: Kiss 1988

Kiss 1978: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp., 1978.

Kiss 1984: Kiss Gábor: Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon. Bp., 1984.

Kiss 1987: Kiss Gábor: Erdélyi várak, várkastélyok. Bp., 1987.

Kiss 1988: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. 1-2. köt. 4. bőv. és jav. kiad. Bp., 1988.

Kiss 1993: Kiss Péter: Arcvonások Eger művelődéstörténetéből 1944-ig. Eger, 1993.

Kiss L. 1987: Magyar Nyelvőr 1987:215. (Kiss Lajos: Magyar helységnevek a Keleti-Kárpátokon túl)

Kiss-Sziklay I-II: Katolikus Magyarország. A magyarok megtérésének és a magyar királyság megalapításának kilenc százados évfordulója alkalmából. Szerk. Kiss János, Sziklay János. 1-2. köt. Bp., 1902.

Kiszely 2000: Kiszely Gábor: ÁVH. Egy terrorszervezet története. Bp., 2000.

KKACs I-II: Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? 1-2. köt. Csíkszereda, 1996.

KKF 1940: A Katolikus Középiskolák Főigazgatósága Évkönyve az 1939-40. iskolai évről. Bp., 1941.

KKFN 1996: A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye névtára. Kalocsa, 1996.

KKKP 1993: Ki kicsoda Kassától Prágáig? Szerk. Szőke József és Viczián János. Szekszárd, 1993. (A századvég magyarsága 1.)

KL I-IV: Katolikus lexikon. Szerk. Bangha Béla. 1-4. köt. Bp., 1931-33.

Klaniczay 1964: A magyar irodalom története 1600-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. Bp., 1964. (A magyar irodalom története I.)

Kleindel 1995: Kleindel, Walter: Österreich. Daten zur Geschichte und Kultur. Wien, 1995. (a magyar vonatkozású részeket ford. Paulik Péter)

Kmetty 1905: Kmetty Károly: A magyar közjog. Bp., 1905.

KMJ I-II: Kortárs magyar jezsuiták. Szerk. Szabó Ferenc SJ. I. Eisenstadt 1991; II. Budapest, 1992. („Anima una-könyvek” 1-2.)

KML 1986: A keresztény művészet lexikona. Bp., 1986.

KMML I-III: Kortárs Magyar Művészeti Lexikon. Főszerk. Fitz Péter. 1. köt. A-G. Bp., 1999; 2. köt. H-O. Bp., 2000; 3. köt. P-Z. Bp., 2001.

Knauz 1870: Knauz Nándor: A pozsonyi káptalannak kéziratai. Esztergom, 1870.

Knauz 1876: Knauz Nándor: Kortan. Hazai történelmünkhöz alkalmazva. Bp., 1876.

Kobler 1896: Kobler, Giovanni: Memorie per la storia della Liburnica Città di Fiume. Fiume, 1896.

Koch 1934: Koch, Ludwig SJ: Jesuiten-Lexikon. Paderborn, 1934.

Kocsis 1928: Kocsis Mihály: Monor község története. Monor, 1928.

Kocsis 1988: A Debreceni Református Kollégium története. Főszerk. Kocsis Elemér. Bp., 1988.

Kodály emlékkv. 1953: Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerk. Bartha Dénes és Szabolcsi Bence. Bp., 1953. (Zenetudományi tanulmányok 1.)

Kollányi 1900: Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Esztergom, 1900.

Kollányi 1901: Kollányi Ferenc: A veszprémi püspök királyné-koronázási jogának története. Veszprém, 1901. (Adalékok a veszprémi püspökség történetéhez 1.)

Koller I-VII: Koller, Josephus: Historia episcopatus Quinqueecclesiarum. I-VII. köt. Pozsony-Pest, 1782-1812.

Koller 1804: Koller, Josephus: Prolegomena in historiam episcopatus Quinqueecclesiarum. Pozsony, 1804.

Kolofont 1931: Cegléd. Szerk. Kolofont József. Bp., 1931. (Magyar városok monográfiája 10.)

Kolozsi 1973: Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó (1848-1919). Szabadka, 1973.

Koltai 1998: Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997. Léh István Piar gyűjtését s.a.r. Koltai András. Bp., 1998.

Komárom vm.: Komárom vármegye és Komárom szabad királyi város. Szerk. Borovszky Samu. Bp., é.n. (Magyarország vármegyéi és városai)

Kominiak 1981: Kominiak, Benedict OSB: Loci ubi Deus quaeritur. Benediktinerabteien auf der ganzen Welt. St. Ottilien, 1981.

Kommunizmus fekete kv-e 2000: A kommunizmus fekete könyve. Bűntény, terror, megtorlás. Ford. Benyhe János. Bp., 2000.

Koncepciós perek 1993: Dupka 1993

Koncz 1892: Koncz Ákos: Egri egyházmegyei papok az irodalom terén. Eger, 1892.

Koós 1890: Koós Ferenc: Életem és emlékeim. II. Brassó, 1890.

Koppány 1963: Veszprém Megyei Múzeumok Közlönye 1963:82. (Koppány Tibor: A Balaton-felvidék középkori templomai)

Koppány 1967: Veszprém Megyei Múzeumok Közlönye 1967:117. (Koppány Tibor: Középkori templomok és egyházas helyek Veszprém megyében I.)

Koppány 1972: Veszprém Megyei Múzeumok Közlönye 1972. (Koppány Tibor: Középkori templomok és egyházas helyek Veszprém megyében II.)

Korai m. tört. lex. 1994: Korai magyar történeti lexikon. (9-14. sz.) Főszerk. Kristó Gyula. Szerk. Engel Pál, Makk Ferenc. Bp., 1994.

Korbuly 1868: Korbuly Imre: A báni méltóság, tekintettel a horvát-, dalmát- és tótországi, nemkülönben a szörényi, bosnyákországi, macsói, sói, ozorai, bronchi, kruchói, bolgárországi, nándorfehérvári, zreberniki, jajcai, szabácsi és szerémi bánságok történeti és közjogi viszonyaira. Pest, 1868.

Kós 1976: Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest, 1976:103. (Kós Károly: Csángó néprajzi vázlat)

Kós 1989: Kós Károly: Erdély népi építészete. Szerk. Balassa M. Iván. Bp., 1989.

Kós-Szentirmai-Nagy 1981: Kós Károly-Szentirmai Judit-Nagy Jenő: Moldvai csángó népművészet. Bukarest, 1981.

Kósa-Filep 1975: Kósa László-Filep Antal: A magyar nép táji történeti tagozódása. Bp., 1975. (Néprajzi tanulmányok)

Kosáry 1978: Kosáry Domokos: Magyar külpolitika Mohács előtt. Bp., 1978.

Kottanner 1979: A korona elrablása. Kottanner Jánosné emlékirata. 1439-1440. Ford. és közzétette Mollay Károly. Bp., 1979. (Bibliotheca Historica)

Kovač 2001: Kovač, Dušan: Szlovákia története. Ford. Mayer Judit, G. Kovács László, H. Tóth Ildikó. Pozsony, 2001.

Kovács 1868: Kovács Ferenc úti naplója. Pest, 1868.

Kovács 1907: (Hamvai) Kovács Zsigmond: Kassai írók a mohácsi vésztől máig. Kassa, 1907.

Kovács 1950: Kovács György: A szabadság útján. Kolozsvár, 1950.

Kovács 1983: Kovács Gergelyné: Alföld. Bp., 1983.

Kovács 1987: Kovács Béla: Az egri egyházmegye története 1596-ig. Eger, 1987.

Kovács 1990: Kovács Imre: Magyarország megszállása. Bp., 1990.

Kovács 1996: Kovács Andor: Homokpad. Pozsony-Bp., 1996.

Kovács 1998: Kovács Éva: Species modus ordo. Bp., 1998.

Kovács 2004: Honismeret 2004:6. sz. (Kovács László: Látogatás Besszarábiában)

Kovács K. 1994: Kovács K. Zoltán: A kereszténydemokrácia szellemi gyökerei. Bp., 1994. (Kereszténység és közélet)

Kovács-Legeza 2002: Kovács Imre Endre OPraem-Legeza László: Premontreiek. Bp., 2002.

Kozák 1961: Kozák Károly: Szigliget. Bp., 1961.

Köblös 1987: Köblös József: A budai, fehérvári, győri és pozsonyi káptalan archontológiája 1458-1526. Bp., 1987. Kz. (Forrástudományi segédletek 3.)

Köblös 1994: Köblös József: Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában. (A budai, fehérvári, győri és pozsonyi káptalan adattárával) Bp., 1994.

Kölley 1986: Kölley György: Értetek és miattatok. Egy magyar cserkészvezető visszaemlékezései. München, 1986.

König 1985: Kardinal Franz König: Der Glaube der Menschen. Christus und die Religionen der Erde. Wien, 1985. Ford. Buzás József-Borbély Samuné. Kz.

Könnyű 1961: Könnyű László: Az amerikai magyar irodalom története szemelvényekkel. New York, 1961.

Kőváry 1847: Kőváry László: Erdély statistikája. Kolozsvár, 1847.

Kőváry 1859-66: Kőváry László: Erdély történelme. Kolozsvár, 1859-66.

Középisk. Tanáregyes. Közl.: Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny

Kranz 1978: Kranz, Gisbert: Lexikon der christlichen Weltliteratur. Freiburg im Br., 1978.

Kraus 1983: Kraus, Andreas: Geschichte Bayerns. München, 1983.

Kraus I-II: Kraus, Franz Xav.: Real-Encyclopädie der christlichen Alterthümer. 1-2. köt. Freiburg im Br., 1882.

Kriss 1937: Kriss, Rudolf: Die Schwäbische Türkey. Düsseldorf, 1937.

Kristó 1973: Kristó Gyula: Csák Máté tartományúri hatalma. Bp., 1973.

Kristó 1980: Kristó Gyula: Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Bp., 1980.

Kristó 1983: Kristó Gyula: Tanulmányok az Árpád-korról. Bp., 1983.

Kristó 1986: Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi. Bp., 1986.

Kristó 1988: Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon. Bp., 1988.

Kristó 1990: Anjou-kori oklevéltár. 1-2, 7. köt. Szerk. Kristó Gyula. Bp-Szeged, 1990-92.

Kristó-Makk 1988: Kristó Gyula-Makk Ferenc: Az Árpád-házi uralkodók. Bp., 1988. (IPM-könyvtár)

Kroll 1985, 1993: Kroll, Gerhard: Jézus nyomában. Ford. Diós István. Bp., 1985, 1993.

Krücken-Parlagi I-II: Das geistige Ungarn. Biographisches Lexikon. Kiad. Oscar v. Krücken, Imre Parlagi. 1-2. köt. Wien-Leipzig, 1918.

KSZ 1994: A Magyar Püspöki Konferencia kiegészítő szabályai az Egyházi Törvénykönyvhöz. Bp., 1994.

KTN I-II: A kassai százéves egyházmegye történeti névtára és emlékkönyve. 1-2. köt. Kassa, 1905.

Kubinyi I: Kubinyi Ferenc: Fekete lexikon 1945-1956. I. rész. Thousand Oaks (California, USA), 1994.

Kubinyi 1999: Kubinyi András: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon. Bp., 1999. (METEM könyvek 22.)

Kulakovskij I-III: Kulakovskij, Jurij: Istoria Vizantii. 1-3. köt. Kijev, 1912, 1913, 1915. (Reprint: London, 1973)

Kulcsár 1963: Kulcsár Zsuzsanna: Eretnekmozgalmak. Bp.,1963. (Gondolattár)

Kulcsár 1981: Kulcsár Péter: A Jagelló-kor. Bp., 1981.

Kurcz 1988: Kurcz Ágnes: Lovagi kultúra Magyarországon a 13-14. században. Bp., 1988.

Kúriai ülések, népbírósági stat. I-V: Kúriai teljes ülések, népbírósági statisztikák, IM-állásfoglalások, kegyelmi előterjesztések, Nagy Imre és társai ügye 1989-ben. 1-5. köt. Bp., 1995-96. (Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 1-5.)

Kussinszky 1899: Kussinszky Arnold: Schematismus exhibens artium 1iberalium et philosophiae item ss. theologiae, necnon ss. canonum doctores venerabilis cleri in Hungaria anno 1899. Cassoviae, 1899.

Kuszálik 1996: Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989. [Bibliográfia] Bp., 1996. (Kisebbségi adattár VI.) [a RMIL sajtóadatait nem igazolja!]

Kuszálik 2000: Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1989 után. Teleki László Alapítvány. Bp., 2000. (Kisebbségi adattár IX.)

Kügyi Horváth 1942: Mikor mi történt? Beszámoló a XX. század érdekes eseményeiről. Összeáll. Kügyi Horváth László. 2. kiad. Bp., 1942.

Kühár-Radó 1933: Kühár Flóris OSB-Radó Polikárp OSB: Liturgikus Lexikon. Komárom, 1933.

Külf. élő papok 1998: A külföldön élő katolikus magyar (és magyarul beszélő) papok név- és címtára. (3. kiad.) Ajánlás és előszó: Miklósházy Attila SJ. [Toronto], 1998.

Lacko 1961: Lacko, Michael SJ: Introductio in studia christiana orientalia. Roma, 1961.

Lacko 1965: Lacko, Michael SJ: Unio Uzhorodensis. Roma, 1965.

Lacko 1975: Lacko, Michael SJ: Synodus episcoporum ritus bizantini catholicorum ex antiqua Hungaria Vindobonae a. 1773 celebrata. Roma, 1975.

Lackovits 1991: Népi vallásosság a Kárpát-medencében I. Szerk. Lackovits Emőke. Veszprém, 1991.

Ladányi 1934: Nógrád és Hont vármegye. S.a.r. Ladányi Miksa. Bp., 1934. (Magyar városok és vármegyék monográfiája 16.)

Ladányi 1936: Pestszenterzsébet, Kispest és környéke. S.a.r. Ladányi Miksa. Bp., 1936. (Magyar városok monográfiája 18.)

Ladányi 1936. Heves vm.: Hevesvármegyei ismertető és adattár. Fel. főszerk. Ladányi Miksa. S.a.r. Ladányi István. Bp., 1936.

Ladányi 1937: Kispest, Pestlőrinc, Pestimre. Főszerk. Ladányi Miksa. Szerk. Ladányi István. Bp., 1937. (Magyar városok monográfiája 21.)

Lahovari I-V: Lahovari, Gheorghe Ioan: Marele Dicţionar Geografic âl Romînei I-V. Bukarest, 1898-1902. (I: 1898; II: 1900; III-V: 1902)

Lajtha 1956: Lajtha László: Sopron megyei virrasztó énekek. Bp., 1956. (Népzenei monográfiák 4.)

Lakatos I-III: Lakatos Ottó: Arad története. 1-3. köt. Arad, 1881.

Lakatos 1914: Lakatos Dénes: A székesfehérvári cisztercita katolikus főgimnázium 100 éves története. Székesfehérvár, 1914. (Klny. a Gimnázium 1913/14. évi értesítőjéből)

Lakatos 1972-: Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok A-. Bp., 1972-.

Lakatos 1998: Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998.

Lakatos 2002: A Kalocsa-bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923. Szerk. Lakatos Andor. Kalocsa, 2002. (A Kalocsai Főegyházmegye Gyűjteményének kiadványai 3.)

Larousse I-III: Magyar Larousse Enciklopédia. 1-3. köt. Bp., 1991.

Lázár 1890: Lázár Gyula: A török birodalom története. Nagybecskerek, 1890. (Történelmi, nép- és földrajzi könyvtár 21.)

Lázár 2001: Lázár Imre: Keresztény zarándokhelyek Egyiptomban. Utazás a Szent Család nyomában. Bp., 2001.

LBE: Liber Beneficiorum Ecclesiasticorum. Az esztergomi érsekségben 1699-től vezetett javadalom-jegyzék. Kézirat a Prímási Levéltárban.

LCHM: Hörmann 1976

LD: Liber Dignitariorum. A méltóságviselők kéziratos jegyzéke az Országos Levéltárban.

LE: II. János Pál pápa Laborem exercens enciklikája a szociális kérdésről. 1981. IX. 14. Ford. Diós István. Bp., 1981. (Pápai Megnyilatkozások IV.)

Léderer 1936: A 100 (száz) éves Újpest története. Újpest-rákospalotai lexikon. Szerk. Negyedi Szabó Béla összegyűjtött adatai alapján Léderer Ottó. Újpest, 1936.

Lehoczky I-III: Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája. 1-3. köt. Ungvár, 1881-82.

Leib 1967: Leib, Bernard: Anne Comnene: Alexiade. Texte établi et traduit par B. Leib. I-III, IV. (Index) par Paul Gautier. Paris, 1967, 1976.

Lelkes 1998: Magyar helységnév azonosító szótár. 2. bőv. jav. kiad. Szerk. Lelkes György. Baja, 1998.

Lestyán kz.: Lestyán Endre: Az erdélyi egyházmegye plébániáinak története. Marosvásárhely, 1980. Kz.

Léstyán I-II: Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek. A középkori erdélyi püspökség templomai. Stílusok, zord idők, hitvallások (katolikus, luteránus, református, unitárius) változásaiban. 1100 templomképpel. 1-2. köt. Kolozsvár, 1996.

Leuschner 1983: Leuschner, Joachim: Deutschland im späten Mittelalter. Göttingen, 1983.

Lévay I-II: Lévay Mihály: A katolikus hittérítés története. 1-2. köt. Bp., 1938.

Lewis 1961: Lewis, B.: The Emergence of modern Turkey. London, 1961.

LG: Lumen gentium. A II. Vatikáni Zsinat dogmatikus rendelkezése az Egyházról. 1964. XI. 21.

LH: Liturgia Horarum juxta ritum romanum. Officium Divinum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II. instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI. promulgatum. I-IV. Roma, 1972.

Liesel 1960: Liesel, Nikolaus: Die Liturgien der Ostkirche. Freiburg im Br., 1960.

Liesel 1963: Liesel, Nikolaus: The eucharistic liturgies of the eastern churches. Collegeville (Minnesota, USA), 1963.

Lipffert 1976: Lipffert, Klementine: Symbol-Fibel. Eine Hilfe zum Betrachten und Deuten mittelalterlicher Bildwerke. Kassel, 1976.

Lippai 1934: Lippai Lajos: A keleti egyházak. Bp., 1934.

Litavrin 1987: Litavrin, Gennadij: Balgarija-Vizantija (X-XII. vek). Sofia, 1987.

LL: Liturgikus lexikon. Szerk. Arató Miklós Orbán OCist, Verbényi István. Bp., é.n. (1989)

LMA I-: Lexikon des Mittelalters. Hrsg. Avella-Withelm, Gloria et al. München-Zürich, 1980-.

LMmKE 1994: Györgydeák 1994

Lovas 2001: Lovas István: Népirtások a XX. században. Bp., 2001.

Lőkkös 2000: Lőkkös János: Trianon számokban. Az 1910. évi magyar népszámlálás anyanyelvi adatainak elemzése a történelmi Magyarországon. Bp., 2000.

Löw I-III: Löw, Immanuel: Die Flora der Juden. 1-3. köt. Wien-Leipzig, 1926-34.

LP: Liber Pontificalis (lásd a cikkét)

LPsy I-III: Arnold, Wilhelm-Eysennck, Hans Jürgen-Meili, Rochard: Lexikon der Psychologie. 1-3. köt. Freiburg im Breisgau, 1971.

LThK I-XIII: Lexikon für Theologie und Kirche. Kiad. Joseph Höfer és Karl Rahner. 1-10. köt. (11. köt. Index. 12-13. köt. Der II. Vatikanische Konzil. Dokumentumok és kommentárok.) Szerk. Herbert Vorgrimler. Freiburg im Br., 1957-67.

LThK 1930. I-X: Lexikon für Theologie und Kirche. Kiad. Michael Buchberger. 1-10. köt. Freiburg im Br., 1930-38.

LThK 1993. I-X: a LThK 1957-67. új kiadása. Freiburg im Br., 1993-2001.

Lukács 1941: A magyar katonai hírlapok és folyóiratok bibliográfiája II. Rákóczi Ferenctől napjainkig. 1705-1941. Összeáll. Lukács József. Bp., 1941.

Lukács 1955: Lukács Lajos: A magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak 1849-1867. Bp., 1955.

Lukács 1969: Monumenta Antiquae Hungariae. 1. köt. 1550-1579. Kiad. Lukács László SJ. Róma, 1969. (Monumenta Historica Soc. Jesu. Vol. 101.)

Lukács 1978: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S. I. 1. köt. (1551-1600). Kiad. Lukács László SJ. Róma, 1978. (Monumenta Historica Soc. Jesu. Vol. 117.)

Lukáts 1970-75: Lukáts János: A magyar irodalom története. Bibliográfia, 1-5. füzet. Bp., 1970-75.

Lukcsics 1907: Lukcsics József: Series episcoporum Vespremiensium e documentis correcta. Bp., 1907.

Lukcsics 1931: Lukcsics Pál: XV. századi pápák oklevelei. I. rész: V. Márton pápa. Bp., 1931.

Lükő 1936, 2002: Lükő Gábor: A moldvai csángók. Bp., 1936; Bp., 2002.

Lyka 1942: Lyka Károly: Nemzeti romantika. Bp., 1942.

M. diákkalauz 1940: Magyar diákkalauz. Egyetemek - főiskolák - szakiskolák és szaktanfolyamok - internátusok és menzák - diákegyesületek - közhasznú intézmények útmutatója. Összeáll. a Magyar és Idegen Diákinformációs Iroda (MIDI). Bp., 1940.

M. jezsuiták vall. I-III: Magyar jezsuiták vallomásai. 1-3. köt. Szerk. Szabó Ferenc SJ. Bp., 1998-99.

M. Kiss-Vitányi 1983: M. Kiss Sándor-Vitányi Iván: A Magyar Diákok Szabadság Frontja. Bp., 1983.

M. Kórus 1947: Magyar Kórus, 1947:3. sz. (Papp Géza: Egy 150 éves énekeskönyv)

M. Kv-szle 1967: Magyar Könyvszemle 1967:78. (Papp Géza: Szőlősy Benedek és énekeskönyveinek nyomdahelye)

M. lex. I-XVII: Magyar lexikon. Az egyetemes ismeretek enciklopédiája. 1-17. köt. Bp., 1879-85.

M. Műv.: Magyar Művészet

M. Nyr.: Magyar Nyelvőr Folyóirat

M. Paed.: Magyar Paedagógia (1892-) folyóirat

M. prem. bibliogr. 1978: Stefancsik-Kovács

M. Stat. Szle: Magyar Statisztikai Szemle

M. szentek 1941: Hősök és szentek. Magyar szentek. Bev. Szekfű Gyula. Bp., 1941.

M. színműv. lex. I-IV: Magyar színművészeti lexikon. Szerk. Schöpflin Aladár. 1-4. köt. Bp., 1929-31.

M. Tört. Kron. I-IV: MTK

MA: Magyar Archontológia. Középkori magyar főpapok az oklevelek tanúsága szerint. Kézirat az Országos Levéltárban.

Madarász 1935: Magyar politikai lexikon. Politikai Magyarország. 1929-1935. Szerk. Madarász Elemér. 1-2. köt. Bp., 1935.

Madarász 1939: Magyar politikai és közigazgatási compass 1919-1939. Szerk. Madarász Elemér. Bp., 1939.

Madas 1978: Madas József: Pécs-belváros telkei és házai. Adatgyűjtemény. Pécs, 1978.

Madas 1985: Madas József: A pécsi Budai Külváros telkei, házai és utcái. Adatgyűjtemény. 1. köt. Ágostontér-Katalin utca; 2. köt. Koller utca-Zsolnay Vilmos utca. Pécs, 1985.

Madas 1992: Szöveggyűjemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor. Szerk. Madas Edit. Bp., 1992.

Madas-Monok 1998: Madas Edit-Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig. Bp., 1998.

Magda 1819: Magda Pál: Magyar országnak és a’ határ őrző katonaság vidékinek leg újabb statistikai és geographiai leírása. Pest, 1819.

Magyary Kossa I-III: Magyary Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 1-3. köt. Bp., 1931.

MAH: Lukács 1969

Makk 1989: Makk Ferenc: The Árpáds and the Comneni. Bp., 1989.

Makkai 1936: Makkai László: A milkói (kun) püspökség. Debrecen, 1936.

Makkai 1956: Makkai László: A kuruc nemzeti összefogás előzményei. (Népi felkelések felső-Magyarországon 1630-32-ben) Bp., 1956.

Makoldy 1940: Makoldy Sándor: A magyar gyorsírók pantheonja. Kalauz a Budapesten eltemetett magyar gyorsírók életrajzához és sírjához. Bp., 1940.

MAL 1975: Magyar Anjou Legendárium. Hasonmás kiadás. S.a.r. Levárdy Ferenc. Bp., 1975.

Mályusz 1967: Mályusz Elemér: A Thuróczy-krónika és forrásai. Bp., 1967. (Tudománytörténeti tanulmányok 5.)

Mályusz 1971, 1984: Mályusz Elemér: Egyház és társadalom a középkori Magyarországon. Bp., 1971, 1984.

Mályusz I-II: Mályusz Elemér: Zsigmond-kori Oklevéltár. 1-2. köt. Bp., 1951-58.

Mándoky-Faragó 1938: Magyar frontharcos mozgalom. Írta és szerk. vitéz Mándoky Sándor és Faragó László. Bp., 1938.

Mango 1973: Mango, Cyril: Zbornik Radova Vizantoloskog Instit. 14-15. (1973), 17-27.

Mannich 1625: Mannich, J.: Sacra emblemata. Nürnberg, 1625.

Manns 1967: Manns, Peter: Die Heiligen in ihrer Zeit. 1-2. köt. Mainz, 1967.

Manns 1970: Manns, Peter: Reformer der Kirche. Mainz, 1970.

Marczali 1896: Marczali Henrik: Magyarország története az Árpádok korában (1039-1301). Bp., 1896.

Margalits I-II: Margalits Ede: Horvát történelmi repertórium. 1-2. köt. Bp., 1900-02.

Márki 1879: Márki Sándor: A magyar mint államnyelv. Arad, 1879.

Márki 1880: Márki Sándor: Bihari román írók. Nagyvárad, 1880.

Márki 1922: Márki Sándor: A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem története 1872-1922. Szeged, 1922.

Márkus 1937: Békés vármegye. Fel. szerk. Márkus György. Bp., (1937?) Békésvármegye monográfiája. (Magyar városok és vármegyék monográfiája 19.)

Marosi 1974: Marosi Endre: Itáliai hadi építészek részvétele a magyar végvárrendszer kiépítésében 1541-1592 között. (Hadtörténelmi Közlemények) Bp., 1974.

Marosi 1981: Sugárzó emberek. Életpéldák századunkból. Szerk. Marosi László. Eisenstadt, 1981.

Marosi 1987: Magyarországi művészet 1300-1470 körül. Szerk. Marosi Ernő. Bp., 1987.

Marosi-Tóth-Varga 1983: Művészet I. Lajos király korában 1243-1382. Szerk. Marosi Ernő, Tóth Melinda, Varga Lívia. H.n., 1983.

Mărtinaş 1985: Mărtinaş, Dumitru: Originea ceangăilor din Moldova. Bukarest, 1985.

Marton 1993: Marton József: Az erdélyi (gyulafehérvári) egyházmegye története. Gyulafehérvár, 1993.

Marton 1997: Marton József: Papnevelés az erdélyi egyházmegyében 1753-tól 1918-ig. Bp., 1997-98. (Studia Theologica Budapestiensia)

Masaryk 1990: Masaryk, Tomáš Garrigue: Világforradalom 1914-1918. Ford. Bába Iván. Vál., utószó és jegyz. Szarka László. Bp., 1990.

Matković 1888: Matković, Stephanus: Recensio Episcoporum, Archiepiscoporum, Praepositorum Maiorum, et Canonicorum inde a fundatione Episcopatus, Metropolitani Capituli ac Antiquissimae Ecclesiae Zagrabiensis... Studio, labore et impensis S. M. Zagrabiae, 1888.

Matolay 1930: Baranya vármegye Trianon után tíz évvel 1919-1929. Szerk. Matolay Károly, Zsadányi Oszkár. Mohács, 1930.

Matuska 1991: A megtorlás napjai. Bp., 1991.

Mátyás 1990: Mátyás Vilmos: Utazások Erdélyben. Bp., 1990.

Mayer 1977: Mayer Mária: A kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860-1910. Bp., 1977.

MD: II. János Pál pápa Mulieris dignitatem apostoli levele a női méltóságról 1988. VIII. 15. Ford. Kiss László. Bp., 1989. (Pápai Megnyilatkozások XIX.)

MÉKSZ 1978: Magyar értelmező kéziszótár. Szerk. Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós. 3., változatlan kiadás. Bp., 1978.

MEKSz 1993: A Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata. H.n., 1993.

MÉL I-III: Magyar életrajzi lexikon. 1-3. köt. Bp., I. 1967, II. 1969, III. Kiegészítő köt. 1981.

Melis 1975: Archeológiai Értesítő, 1975:2. sz. (Melis Katalin: Középkori templomok feltárása Budapest területén)

Melles 1937: G.k. Szert-tan

Memoria Trans. 1843: Memoria episcopatus et episcoporum Transsylvaniae. H.é.n. (1843)

MEN 1948: A magyarországi latin- és görögszertartású egyházmegyei és szerzetes római katolikus papság és női szerzetesrendek névtára. Bp., 1948.

Mendlik 1864: Mendlik Ágoston: IX. Pius római pápa és a magyar püspöki kar, vagyis főpapok és egyháznagyok életrajzgyűjteménye. Pécs, 1864.

Mercati I-II: Mercati, Angelo: Raccolta dei Concordati. I. -1914; II. 1914-54. Roma, 1955.

Mercenier-Paris: Mercenier-Paris: La prière des Eglises de Rite Byzantin. Chevetogne, é.n.

Meřčika 1974: Meřčika, V.: Orden und Ehrenzeichen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Wien-München, 1974.

Mérei 1969: Mérei Gyula: A magyar októberi forradalom és a polgári pártok. Bp., 1969.

Mérei 1971: Mérei Gyula: A magyar polgári pártok programjai 1867-1918. Bp., 1971.

Merli 2002: Merli Rezső: Harminckét település története. H.n., 2002. (Otthonom Szatmár megye 16.)

Mérő 1966: Mérő Ferenc: Emigrációs magyar irodalom lexikona. Köln-Detroit-Wien, 1966.

Mészáros 1865: Mészáros Ferenc: A magyarországi kat. gymnáziumok története a gymnáziumi tanügy általános történetének vázlatával, különös tekintettel az iskolai és összes ösztöndíji alapítványokra. Buda, 1865.

Mészáros 1981: Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon. Bp., 1981.

Mészáros 1988: Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 996-1948. Bp., 1988.

Mészáros 2000: Mészáros István: A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon. Bp., 2000.

Meszlényi 1970: Meszlényi Antal: A magyar hercegprímások arcképsorozata. Bp., 1970.

MET 1985: Magyar Egyházi Tájékoztató: A vallásszabadság helyzete a szocialista országokban. Königstein, 1985.

Meyers I-XXXII: Meyers Enzyklopädisches Lexikon. 1-32. köt. Mannheim-Wien-Zürich, 1971-81.

Mezey 1955: Mezey László: Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén. Bp., 1955.

Mező 2003: Mező András: Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Bp., 2003. (METEM könyvek 40.)

MGG I-XVI: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 1-16. köt. Kassel, 1949-79.

MHSJ 117: Lukács 1978

Mihalik 1954: Mihalik Sándor: Szentpéteri József ötvösmester. Bp., 1954.

Mihalovics 1942: Mihalovics Zsigmond: A világi apostolkodás kézikönyve. Bp., 1942.

Mihályfi 1933: Mihályfi Ákos: A nyilvános istentisztelet. Bp., 1933.

Mihályi 1937: Mihályi Ernő: Szent István élete és művei. Bp., 1937.

Mika 1900: Mika Sándor: A hűbériség és a keresztes hadjáratok kora. Bp., [1900]

Mikecs 1941: Mikecs László: Csángók. Bp., 1941. (2. kiad. Uo., 1989)

Mikecs 1944: Mikecs László: A moldvai katolikusok 1646-47. évi összeírása. Kolozsvár, 1944. (Erdélyi tud. füzetek 171.)

Mikita 1891: Mikita Sándor: Liturgika. Ungvár, 1891.

Miklós 1961: Földrajzi Közlemények, 1961:307. (Miklós Gyula: A Román Népköztársaságban 1950 óta végrehajtott közigazgatási-gazdasági körzetbeosztások néhány tapasztalata)

Miklósi 1934: Miklósi László: Katolikus magyar hithirdetők a honalapítástól napjainkig. Bp., 1934.

Miklósi 1936: Miklósi László: Magyar hősök öt világrészen. Bp., 1936.

Miklóssy 1933: Miklóssy Zoltán: Tengeri hajóhadunk a középkorban. Bp., 1933.

Mikó 1941: Mikó Imre: Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. dec. 1-től 1940. aug. 30-ig. Bp., 1941.

Mikoletzky 1967: Mikoletzky, Hans Leo: Österreich und das grosse 18. Jahrhundert. Wien, 1967.

MIL I-III: Magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Benedek Marcell. 1-3. köt. Bp., 1963-65.

Mildschütz 1977: Mildschütz, Koloman: Bibliographie der Ungarischen Exilpresse 1945-75. München, 1977. (Studia Hungarica 12.)

Miskolc 1929: Miskolc és Borsod-Gömör-Kishont egyelőre egyesített vármegyebeli községek. Szerk. Halmai Béla és Leszih Andor. Sajtó alá rendezte Ladányi Miksa. Bp., 1929. (Magyar városok monográfiája)

Miskolci g.k. korm. 1940: A miskolci görög szertartású katholikus apostoli kormányzóság története, területi és személyi adatai. Bev. Szántay Szémán István. Miskolc, 1940.

MItB I-VIII: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. 1-8. köt. [1. köt. 1772-ig., 2. köt. 1772-1849., 3. köt. 1849-1905. A-I., 4. köt. 1849-1905. J-Zs., 5. köt. 1905-1970. Ált. rész., 6. köt. 1905-1945. Személyi rész A-K., 7. köt. 1905-1945. Személyi rész L-Zs., 8. köt. 1945-1970. Személyi rész] Bp., 1972-91.

MJ: Magyarország műemlékeinek jegyzéke budapesti és megyénkénti kötetekben. Fel. szerk. Tilinger István. Bp., 1976.

MK: Magyar Kurír

MKA 1927-31: Magyar katolikus almanach. 1-4. köt. Kiad. az Orsz. Katolikus Szövetség. Bp., 1927-31.

MKA 1984: Magyar Katolikus Almanach 1984. Status generalis Ecclesiae Catholicae in Hungaria anno Domini MCMLXXXIV. Bp., 1984.

MKA 1988: Magyar Katolikus Almanach II. A magyar katolikus egyház élete 1945-1985. Bp., 1988.

MKA 2000: Magyar Katolikus Almanach 2000. Status generalis Ecclesiae Catholicae in Hungaria. Bp., 2000. (a borítón: Országos Katolikus Névtár)

MKA 2001: Magyar Katolikus Almanach 2001. Szerzetesi kötet. Bp., 2001. (a borítón: Országos Katolikus Névtár II.)

MKH 1992: A Magyar Köztársaság Helynévkönyve 1992. január 1. Bp., 1992.

MKH 1995: A Magyar Köztársaság Helységnévtára 1995. július 1. Bp., 1995.

MKI: Pearce 1993

ML 1935: Művészeti Lexikon. Szerk. Éber László és Gombosi György. Bp., 1935.

ML I-IV: Művészeti Lexikon. 1-4. köt. Bp., 1981-84.

MMRN: A magyarországi Minorita rend névtára. Arad, 1883, 1888.

MN I-IV: A magyarság néprajza. 1-4. köt. S.a.r. Viski Károly. [Bp., 1941.]

MN 1990. VII: Magyar néprajz nyolc kötetben. Folkór 3. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Főszerk. Dömötör Tekla, szerk. Hoppál Mihály, munk. Barna Gábor. Bp., 1990.

MNL I-V: Magyar Néprajzi Lexikon. 1-5. köt. Szerk. Ortutay Gyula. Bp., 1977-82.

MNSZ 1987: Hajnal Sándor, Hárs Ernő, Ravasz Károly: Mit kell tudni a nemzetközi szervezetekről? Bp., 1987.

MNYÉSZ I-VIII: A magyar nyelv értelmező szótára. Szerk. a MTA Nyelvtudományi Intézete. 1-8. köt. Bp., 1961.

Mo. bibliogr. 1712-1860: Magyarország bibliográphiája. 1712-1860. VI. Nyomda és kiadástörténeti mutató, az 1-5. kötetben közreadott magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) 1712-1800 között megjelent nyomtatványokhoz. Szerk. Markos Béla. Bp., 1972.

Mo. hadtört.: Magyarország hadtörténete. I. Bp., 1984.

Mo. tört. I-: Magyarország története tíz kötetben. Szerk. biz. elnöke Pach Zsigmond Pál. Bp., 1984-től.

Mo. zenetört. I: Magyarország zenetörténete. 1. köt. Középkor. Szerk. Rajeczky Benjamin. Bp., 1988.

MOA 1927-32: Magyar Országgyűlési Almanach 1927-32. Szerk. Kun Andor, Lengyel László, Vidor Gyula. Bp., é.n.

Mohács 1986: Mohács. Tanulmányok. Bp., 1986.

Mohl 1933: Mohl Adolf: Győregyházmegyei jeles papok. Győr, 1933.

Mojzes 1986: Mojzes Imre: A kalocsai Haynald obszervatórium története. Bp., 1986.

Moldován I-II: Moldován Gergely: A románság. 1-2. köt. Nagybecskerek, 1896.

Molnár 1936: A magyar muzsika könyve. Szerk. Molnár Imre. Bp., 1936.

Molnár 1992: Korunk, Kolozsvár, 1992/9. sz. 88. (Molnár Jenő: Területi - közigazgatási felosztás Erdélyben (1876-1968).

Molnár-Simon 1976: Molnár József-Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Bp., 1976. (Válogatás a magyar nyelvemlékekből, facsimilékkel, olvasattal, kevés magyarázattal)

Molsdorf 1926: Molsdorf, W.: Christliche Symbolik der mittelalterlichen Kunst. Leipzig, 1926.

Monay 1953: Monay Ferenc OFMConv: Adatok a magyarországi és erdélyi minoriták irodalmi munkásságáról. Róma, 1953.

Monay 1956: Monay Ferenc OFMConv: A római magyar gyóntatók. Róma, 1956.

Mondin 2001: Mondin, Battista: Pápák enciklopédiája. Bp., 2001.

Mondok 1878: Mondok, Joannes: Series episcoporum dioecesis Munkacsiensis. Ungvár, 1878.

Monoki 1941: Magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940. (Magyarország időszaki sajtójának könyvészete 7.) Összeáll. Monoki István. Bp., 1941.

Monoki 1997: Magyar könyvtermelés Romániában (1929-1940) 1. köt. Könyvek és egyéb nyomtatványok. Összeáll. Monoki István. Kolozsvár-Bp., [1997]

Mons Sacer I-III: Mons Sacer 996-1996. 1-3. köt. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma, 1996.

Moravcsik 1950: Moravcsik Gyula: Bizánc és a magyarság. Bp., 1950.

Moravcsik 1958: Moravcsik Gyula: Byzantinoturcica. 1-2. köt. Berlin, 1958.

Moravcsik 1967: Moravcsik Gyula: Studia Byzantina. Bp., 1967.

Moravek 1930: A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája 1901-1925. Szerk. Moravek Endre. Bp., 1930. (A magyar tudományos irodalom bibliográfiája 1901-1925. B. sor. 6.1.)

Morby 1991: Morby, John E.: A világ királyai és királynői. Az idők kezdetétől napjainkig. Bp., 1991.

Móricz 1892: Móricz Pál: A magyar országgyűlési pártok küzdelmei a koronázástól a Deák- és Balközép-pártok egybeolvadásáig 1867-1874. Bp., 1892.

Morvay 1896: Morvay Győző: A középoktatás története Nagybányán. Előszó Vida Aladár. Nagybánya, 1896.

Mózes 1991: Mózes Huba: Romániai magyar verseskönyvek. Repertórium. Kolozsvár, 1991.

MoZt II: Magyarország zenetörténete II. 1541-1686. Szerk. Bárdos Kornél OCist. Bp., 1990.

MR: Missale Romanum

MREW I-III: Monumenta Romana Episcopatus Wesprimiensis. Összeáll. Fraknói Vilmos, Knauz Nándor, Lukcsics József. 1-3. köt. Bp., 1896-1907.

MRTp I-X: Magyarország régészeti topográfiája. 1-10. köt. Bp., 1966-98.

MS I-V: Mysterium Salutis. Grundriss heilgeschichtlicher Dogmatik. Szerk. Feiner, Johann-Löhrer, Magnus. I/1-2. Die Grundlagen der heilgeschichtlicher Dogmatik. Einsiedeln, 1965. - II. Die Heilgeschichte vor Christus. Uo., 1967. - III/1-2. Das Christusereignis. Uo., 1972-73. IV/1-2. Die Heilgeschichte in der Gemeinde. Uo., 1972-73. - V. Zwischenzeit und Vollendung der Heilsgeschichte. Zürich, 1976. - Kiegészítése Vanzan-Schultz

Mt ABC 1961: Művészettörténeti ABC. Szerk. Molnár Albert, Németh Lajos, Voit Pál. Bp., 1961.

MTA tagjai 1975: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825-1973-ig. Összeáll. Fekete Gézáné. Bp., 1975.

MTC: Magyar Tiszti Címtár. Bp.

MTF I-II: Magyar történelmi fogalomtár. Szerk. Bán Péter. I: A-K; II: L-Zs. Bp., 1989.

MTK I-IV: Magyarország történeti kronológiája. Főszerk. Benda Kálmán. 1-4. köt. Bp., 1981.

MUL 1993: Magyar utazók lexikona. Szerk. Balázs Dénes. Bp., 1993.

Murádin 1998: Murádin László: A hely, ahol élünk. Barangolások Erdély helynevei között. Székelyudvarhely, 1998.

Murányi 1978: OSZK Évkönyv 1978. (Murányi Róbert Á.: A veszprémi székesegyház kottatára) Bp., 1980.

Murányi 1980: Murányi 1978

Murányi 1986: Murányi Róbert: Die Bartfelder Musiksammlung in ihrer Zeit. Berlin, 1986. (Dissz.)

Murányi 1991: Murányi Róbert Á.: Thematisches Verzeichnis der Musiksammlung von Bartfeld (Bártfa). Bonn, 1991.

Murányi 1997: Murányi Róbert Á.: Thematisches Verzeichnis der Kompositionen in den franziskaner Handschriften in Ungarn. Bp., 1997.

Muzslay 1993: Muzslay István: Gazdaság és erkölcs. Bp., 1993. (Studia Theologica Budapestinensia 7.)

Müller 1944: Müller Lajos: A Jézus Szíve tisztelet története. Bp., 1944.

Műv. Mo-on 1981: Művészet Magyarországon 1830-1870. Bp., 1981.

MV 1995: Mondo Vaticano passato e presente. Szerk. Niccolò Del Re. Róma, 1995.

MZSL 1929: Magyar Zsidó Lexikon. Szerk. Ujvári Péter. Bp., 1929.

Nadányi 1938: Bihar-vármegye. Szerk. Nadányi Zoltán. Bp., 1938. (Magyar városok és vármegyék monográfiája 25.)

NAe: Nostra aetate. A II. Vatikáni Zsinat nyilatkozata az Egyház és a nemkeresztény vallások viszonyáról. 1965. XI. 8.

Nagy 1828. I-II: Nagy, Ludovicus: Notitiae politico-geografico-statisticae Partium regno Hungariae adnexarum, seu Slavoniae et Croatiae litoralis item hungarico-maritimi commercialis et confiniorum militarium hungaricorum. 1-2. köt. Buda, 1828-29.

Nagy 1937: Nagy Iván: Nyugatmagyarország Ausztriában. 2. bőv. kiad. Pécs, 1937. (A Pécsi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Nemzetközi Jogi Intézetének kiadványai 17.)

Nagy 1943: Nagy Iván, vitéz: A külföldi magyar sajtó. 2. kiad. Bp., 1943. (A Magyarság és a Külföld 5.)

Nagy 1958: Nagy Emese: A középkori Gercse község temploma. Bp., 1958. (Bud. Rég. XVIII.)

Nagy 1978: Nagy László: A végvári dicsőség nyomában. Bp., 1978.

Nagy 1983: Nagy Dezső: Pesterzsébet és Soroksár sajtótörténete (1894-1949). Bp., 1983.

Nagy 1990, 1992: A magyar emigráns irodalom lexikona. 1. köt: A-G. 2. köt. H-M. Összeáll. Nagy Csaba. Bp., 1990-92.

Nagy 1994: Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. Debrecen, 1994.

Nagy 2000: Nagy Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona. Bp., 2000.

Nagy I-XIII: Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 1-13. köt. Pest, 1857-67.

Nagy F. 1990: Nagy Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögött. Bp., 1990.

Nagybákay 1971: Veszprém Megyei Múzeumok Közlönye 1971. (Nagybákay Péter: Veszprémi és Veszprém megyei céhzászlók, céhlámpák és egyéb céhjelvényes emlékek)

Nagybákay 1981: Nagybákay Péter: Magyarországi céhbehívó táblák. Bp., 1981.

Nagybecskerek 2000: A nagybecskereki püspökség évkönyve 2000. Novi Sad, 2000.

NCE I-XVII: New Catholic Encyclopedia. 1-14. köt. 15. köt: Index, 16-17: pótköt. Washington, 1967-79.

NDDC 1993: Nuovo dizionario di diritto canonico. Milano, 1993.

Necr. sac. 1889: Némethy 1889

Nedeczky 1739: Nedeczky, Ladislaus: Fontes Gratiarum Marianarum novi et veteres seu Historica Relatio. De Imaginibus Miraculosis per Hungariam et adjecta Eidem Regna, ac Provincias. Kolozsvár, 1739.

Negrea 1941: Negrea, Marţian: Un compozitor romăn ardelean din secolul al XVII-lea: Ioan Căioni (1629-1687). Crajova, é. n. [1941]

Négyesy 1892: Négyesy László: Várkonyi br. Amade László versei. Bp., 1892.

Németh 1986: Németh Adél: Burgenland. Bp., 1986.

Németh 1991: Németh Alajos: Papok a rács mögött. (1948-1950) Korrajz (sokak személyes élményeinek naplója) [Sopron - Budadél - Kistarcsa]. Bp., 1991.

Németh 2001: Németh Károly: A budapesti Ranolder Intézet. Bp., 2001.

Némethy 1889: Némethy Lajos: Necrologium sacerdotum archi-diocesis Strigoniensis ab anno 1787-1889. Esztergom, 1889.

Némethy 1894: Némethy Lajos: Series parochiarum et parochorum archi-diocesis Strigoniensis usque annum 1894. Esztergom, 1894.

Némethy Kesserű 1999: Némethy Kesserű Judit: Az argentínai magyar emigráció 1948-1968: intézmények, sajtó, irodalmi élet. PhD-értekezés. Buenos Aires-New York-Szeged, 1999.

Nicolaus 1982: Nicolaus, K.: Du Mont’s Bild-Lexikon zur Gemäldebestimmung. Köln, 1982.

Nicolaus 1986: Nicolaus, K.: Du Mont’s Handbuch der Gemäldekunde. Köln, 1986.

Nilles I-II: Nilles, Nikolaus SJ: Simbolae ad illustrandam historiam ecclesiae orientalis in terris coronae S. Stephani. 1-2. köt. Innsbruck, 1885.

NK 1985: A Nobel-díjasok Kislexikona. Szerk. Vészits Ferencné. Bp., 1985.

Nógrád vm. 1911: Nógrád vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1911. (Magyarország vármegyéi és városai)

Norden 1903: Norden: Papsttum und Byzanz. Berlin, 1903.

Nötscher 1940: Nötscher, Friedrich: Biblische Altertumskunde. Bonn, 1940. (Die Heilige Schrift des Alten Testamentes. Ergänzungsband. III.)

NRTh: Nouvelle Révue Théologique. Tournai-Leuven-Paris, 1879-.

NSZV 1982: A nemzetközi szervezetek világa. Szerk. Hárs Ernő. Bp., 1982.

Nyilasi 1902: Nyilasi Rajmund: Codexeink Mária-legendái. Bp., 1902.

Nyíri 1991: Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Bp., 1991.

Nyitra vm. 1900: Nyitra vármegye. Írta a nyitravármegyei helyi munkatársak bizottsága. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1900. (Magyarország vármegyéi és városai 4.)

Oberfrank-Rékai 1982: Oberfrank Ferenc-Rékai Jenő: Drágakövek. Bp., 1982.

OE: Orientalium Ecclesiarum. A II. Vatikáni Zsinat határozata a keleti egyházakról. 1964. XI. 21.

ÓI I-XIII: Ókeresztény írók. Szerk. Vanyó László.

- I. Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma. Bp., 1980.

- II. Apokrifek. Ford. Baán István, Ladocsi Gáspár, Vanyó László. Uo., 1980.

- III. Apostoli atyák. Ford. Ladocsi Gáspár, Vanyó László. Uo., 1980.

- IV. Euszébiosz Egyháztörténete. Ford. Baán István. Uo., 1983.

- V. Az ókeresztény kor egyházfegyelme. Ford. Erdő Péter. Uo., 1983.

- VI. A kappadókiai atyák. Ford. Baán István, Ivancsó István, Ladocsi Gáspár, Nádasi Alfonz, Orosz László, Pápai Lajos, Vanyó László. Uo., 1983.

- VII. Vértanúakták és szenvedéstörténetek. Ford. Barsi János, Fodor György, Grunda László, Kiss-Rigó László, Ladocsi Gáspár, Mosolygó Marcell, Németh László, Orosz László, Vanyó László. Uo., 1984.

- VIII. A II. századi apologéták. Ford. Fodor György, Ladocsi Gáspár, Németh László, Orosz László, Vanyó László. Uo., 1984.

- IX. Szókratész Egyháztörténete. Ford. Baán István. Uo., 1984.

- X. Szent Ágoston: A Szentháromságról. Ford. Gál Ferenc. Uo., 1985.

- XI. Szent Ágoston: Fiatalkori párbeszédek. Ford. Bolberitz Pál, Hegyi Fábián SJ, Ladocsi Gáspár, Nádasi Alfonz OSB, Sarbak Gábor, Vanyó László. Uo., 1986.

- XII. Tertullianus művei. Ford. Erdő Péter, Ladocsi Gáspár, Mosolygó Marcell, Nagy Imre, Németh László, Vanyó László, Városi István. Uo., 1986.

- XIII. Szent Athanasziosz művei. Ford. Baán István, Boros István, Fodor György, Ladocsi Gáspár, Orosz László, Vanyó László. Uo., 1991.

- XIV. Órigenész: Az imádságról és a vértanúságról. Ford. Vanyó László. Uo., 1997.

- XV. Szent Cyprianus művei. Ford. Vanyó László. Uo., 1999.

- XVI. Nagy Szent Baszileiosz művei. Ford. Vanyó László. Uo., 2001.

- XVII. Nazianzoszi Szent Gergely beszédei. Ford. Vanyó László. Uo., 2001.

- XVIII. Nüsszai Szent Gergely művei. Ford. Vanyó László. Uo., 2002.

OL: II. János Pál pápa Orientale lumen apostoli levele XIII. Leó A keletiek méltósága kezdetű apostoli levele centenáriumáról. 1995. V. 2. Ford. Keresztes Szilárd. Bp., [1996] (Pápai Megnyilatkozások XXIX.)

OL. Sajtólevéltár.. . Magyar Országos Levéltár. Sajtó levéltár (1897) 1920-1944. (1950) Repertórium. összáll. Bekény István. Bp., 1964. (Levéltári leltárak 23.)

OLDL: Országos Levéltár Diplomata Latina

OMMI I-XXI: Az osztrák-magyar monarchia írásban és képekben. - 1. Bevezető köt. Bp., 1887. - 2. Bécs és Alsó-Ausztria. Uo., 1888. - 3. Magyarország I. köt-e. Uo., 1888. - 4. Felső-Ausztria és Salzburg. Uo., 1889. - 5. Stiria. Uo., 1890. - 6. Karinthia és Krajna. Uo., 1891. - 7. Magyarország II. köt-e. Az Alföld. Uo., 1891. - 8. Az osztrák tengermellék és Dalmáczia. Uo., 1892. - 9. Magyarország III. köt-e. Budapest, Fiume. Uo., 1893.. - 10. Tirol és Vorarlberg. Uo., 1893. - 11. Csehország I. rész. Uo., 1894. - 12. Csehország II. rész. Uo., 1896. - 13. Magyarország IV. köt-e. A Dunántúl. Uo., 1896. - 14. Morvaország és Szilézia. Uo., 1897 (?). - 15. Magyarország V. köt-e. Felső-Magyarország, I. rész. Uo., 1898. - 16. Galiczia. Uo., 1898. - 17. Bukovina. Uo., 1899. - 18. Magyarország VI. köt-e. Felső-Magyarország, II. rész. Uo., 1900. - 19. Bosznia és Herczegovina. Uo., 1901. - 20. Magyarország VII. köt-e. Délkeleti Magyarország. Uo., 1901. - 21. Szent István koronáinak VIII. köt-e. Horvát-Szlavonország. Uo., 1901.

Onasch 1981: Onasch, Konrad: Liturgie und Kunst der Ostkirche in Stichworten. Leipzig, 1981.

Orbán I-VI: Orbán Balázs. A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. 1-6 köt. (1. köt. Udvarhelyszék. Pest, 1868. - 2. köt. Csikszék. Uo., 1869. - 3. köt. Háromszék. Uo., 1869. - 4. köt. Marosszék. Uo., 1870. - 5. köt. Aranyosszék, Radnóth, Maros-Ujvár, Gyéres Toroczkó vidékével. Uo., 1871. - 6. köt. A Barczaság. Uo., 1873.) (Facsimile kiad. 2 kötetben. Békéscsaba, 1982)

Orbán 1888: Orbán Balázs. A székelyek származásáról és intézményeiről. Bp., 1888. (Értekezések a történelmi tudományok köréből. XIII: 9.)

Oroszlány 1929: Békésvármegye tíz éve 1918-1928. A reviziós gondolat támogatására a szerkesztőbizottság megbízásából összeáll. és szerk. Oroszlány Gábor. 1. köt. Orosháza, 1929.

Orsz. Sajtókamara évkv-e 1940-1943: Az Országos Sajtókamara évkönyve 1940., 1941., 1942., 1943. Bp., 1940-43.

Országos Katolikus Névtár 2000-01 MKA 2000-01

Ortutay 1993: Ortutay Elemér: „...holnap is felkel a nap”. Bp.-Ungvár, 1993.

Ortvay 1884: Ortvay Tivadar: Száz év egy hazai főiskola történetéből. Pozsony, 1884.

Ortvay I-III: Ortvay Tivadar: Pozsony város története. 1-3. köt. Pozsony, 1894-1900. 1. köt. A legrégibb időktől az Árpádházi királyok kihalásáig [1894]. - 2. köt. 1. rész: A város középkori topográphiája1300-1526-ig. [1895] 2. köt. 2. rész: A város középkori jogszervezete 1300-1526-ig. [1898] 2. köt. 3. rész: A város középkori háztartása 1300-1526-ig. [1900] 3. köt. Mellékletek Pozsony 1300-1526. évi történetéhez. [1895]

Ortvay 1905: Ortvay Tivadar: Pozsony város utcái és terei. Pozsony, 1905.

OS 1974: Opci Sematizam Katolicke Crkve u Jugoslavii. Zágráb, 1975.

Ostrogorsky 1963: Ostrogorsky, G.: Geschichte des byzantinischen Staates. München, 1963.

O’sváth 1938: O’sváth Antal: Komárom és Esztergom vármegyék múltja és jelene. Bp., 1938.

Oszvald 1957: Oszvald Ferenc: Adatok a magyar premontrei rend középkori történetéhez. 1957.

OT: Optatam totius. A II. Vatikáni Zsinat határozata a papnevelésről. 1965. XI. 8.

ÖD I: Keresztény Egységtitkárság: Ökumenikus direktorium I. (Az ökumenizmus ált. teendői. 1967. V. 14. - Az ökumenizmus a felsőoktatási intézményekben 1970. IV. 16.) - Lelkipásztori instrukció az Eucharisztiáról. 1972. VI. 1. - Közlemény az instrukció után. 1973. X. 17. (Pápai Megnyilatkozások VI.)

ÖD 1993: Keresztények Egységét Előmozdító Pápai Tanács: II. Ökumenikus direktorium. Róma, 1993.

Ölvedi 1985: Ölvedi János: Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában. New York, 1985.

P. Benedek 2002: Benedek Fidél P.: A Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány. 1-2. köt. Vál., s.a.r., szerk. Sas Péter. Kolozsvár, 2002.

P. Brestyánszky 1976: P. Brestyánszky Ilona: Ismerjük meg a kerámiát. Bp., 1976.

P. Brestyánszky 1977: P. Brestyánszky Ilona: Pest-budai ötvösség. Bp., 1977.

P. Napló: Pesti Napló

P. Szűcs 1987: P. Szűcs Julianna: A római iskola. Bp., 1987.

Palacký 1984: Palacký, František: A huszitizmus tört. Ford. Benedek Gábor, Farkas Géza, Holka László. Vál., jegyz. összeáll., utószó Benedek Gábor. Bp., 1984.

Palatinus 1931: Győr szabad királyi város és Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre. Győr, 1931.

Palazzini I-II: Palazzini, Pietro: Dizionario di Teologia Morale. 1-2. köt. Roma, 1968.

Pallai 1972: Pallai Sándor: Ötvösművészet. Bp., 1972.

Pallas I-XVIII: A Pallas Nagy Lexikona. Az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16. köt.; 17-18/1-2. pótköt. Szerk. Bokor József. Bp., 1893-1904.

Pallmann 1914: Pallmann Péter: A magyar piaristák II. József uralkodása alatt. Kolozsvár, 1914.

Pálóczi 1989: Pálóczi Horváth András: Besenyők, kunok, jászok. Bp., 1989.

Pálos 1940: Pálos L. Ferenc: Kovács János Márk énekeskönyvének szerepe a katolikus egyházi énekreformok történetében. Pannonhalma, 1940.

Pálos 1992: Pálos Antal SJ: „Viharon, vészen át”. Jezsuiták a szétszóratásban. Rövid áttekintés a Jézus Társasága Magyar Rendtartományának életéről a II. világháború után (1944-1990) (Kecskemét), 1992. (Anima una könyvek 1.)

Pamer 1891: A Jézus-társasági szentek és boldogok tisztelete. Oktató és imádságoskönyv. Összeáll. Pamer László. Kalocsa, 1891.

Pamer 1904: Pamer László: Nagyasszonyunk Szeplőtelen Szent Szívének tisztelete. Kalocsa, 1904.

Pándi 1999: Köztes-Európa. 1756-1997. (Kronológia) Összeállította Pándi Lajos. Bp., 1999. (Kisebbségi adattár VIII.)

PanRt I-XII/B: A Pannonhalmi Szent Benedek Rend története.

- I. A pannonhalmi főapátság története 996-1243. Szerk. Erdélyi László OSB. Bp., 1903.

- II. Uaz, 1243-1404. Szerk. Sörös Pongrácz OSB. Uo., 1904.

- III. Uaz, 1405-1535. Szerk. Sörös Pongrácz OSB-Rezner Tibor OSB. Uo., 1905.

- IV. Uaz, 1535-1708. Szerk. Molnár Szulpicz OSB. Uo., 1906.

- V. Uaz, 1709-1802. Szerk. Németh Ambrus OSB. Uo., 1907.

- VI/A-B. Uaz, 1802-. Szerk. Sörös Pongrácz OSB. Uo., 1916.

- VII. A zalavári apátság története. Írta Füssy Tamás OSB. Uo., 1902.

- VIII. A bakonybéli apátság története. I. 1203-1548. Írta Sörös Pongrácz OSB. Uo., 1904.

- IX. Uaz, II. 1548-. Írta uő. Uo., 1904.

- X. A tihanyi apátság története. I. 1055-1701. Írta Erdélyi László OSB. Uo., 1908.

- XI. Uaz, II. 1701-. Írta Sörös Pongrácz OSB. Uo., 1911.

- XII/A. A dömölki apátság története. Írta Pacher Donát OSB. Uo., 1912.

- XII/B. Az elenyészett benczés apátságok. Írta Sörös Pongrácz OSB. Uo., 1912.

Pápai 2003: Kárpátalja. Római katolikus templomok. Szerk. Pápai Zsuzsanna. Munkács, 2003.

Papp 1942: Papp Géza: A magyar katolikus egyházi népének kezdetei. Bp., 1942.

Papp 1943: Papp György: A magyar görög katolikus egyház partikuláris jogforrásai. Bp., 1943.

Papp-Váry 1995: Carthographia Világatlasz. Szerk. Papp-Váry Árpád (elnök), főszerk. Hőnyi Ede. Bp., (1995.)

Parsch I-IV: Parsch, Johann Pius OSA: Üdvösség éve. 1-4. köt. Ford. Halamka Gyula, Bátky Miklós, Albert István. Bp., 1937.

Pásztor 1940: Pásztor Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Bp., 1940.

Patay 1958-2000: Patay Pál: Adatgyűjtemény a magyarországi harangokról az 1958-2000 közötti évekből. 1982: országos felmérés. Kézirat.

Patay 1978: Somogy Megyei Múzeumok Közleményei 3. 1978. (Patay Pál: Harangok Somogy földjében)

Pauer 1847: Pauer János: Az Egyházi rend érdeme Magyarország történetében. Székesfehérvár, 1847.

Pauler I-II: Pauler Gyula: A magyar nemzet története az árpádházi királyok alatt. 1-2. köt. Bp., 1893. MTA. (2. jav. bőv. kiad. 1899., utánnyomat 1985.)

Paxy 1991: Paxy László: Testvérek. Egy szlovákiai magyar pap önéletrajza. Bp., 1991.

PBT: PanRt

PC: Perfectae caritatis. A II. Vatikáni Zsinat határozata a szerzetesi élet korszerű megújításáról. 1965. XI. 28.

PD: II. János Pál pápa Pastores dabo vobis apostoli buzdítása a papságról. 1992. III. 25. Ford. Diós István. Bp., 1995. (Pápai Megnyilatkozások XXVIII.)

Pearce 1993: A modern közgazdaságtan ismerettára. Szerk. David W. Pearce. Ford. Semjén András, Temesi József, Király Júlia. Bp., 1993.

Pecz 1930: Pecz Lajos, Felpéczi: Győr város zenei élete 1497-1926. Győr, 1930.

Pecz 1985: Ókori Lexikon I/1-2, II/1-2. Szerk. Pecz Vilmos. Bp., 1902-04. Reprint uo., 1985.

Ped. Lex. 1988. I-IV: Pedagógiai lexikon. 1-4. köt. Bp., 1984-88.

Ped. Lex. 1997. I-III: Pedagógiai lexikon. 1-3. köt. Főszerk. Báthory Zoltán, Falus Iván. Bp., 1997.

Percă 1993: Lumina Crestinului [Iaşi], 1993:6. sz. (Percă, Mihai: Parohia romano-catolică Moineşti)

Perényi 1934: Perényi József: Csepelsziget községei. S.a.r. Ladányi Miksa. Bp., 1934. (Magyar városok monográfiája, 13.)

Perényi 1962: Perényi József: Lengyelország története. Bp., 1962. (Studium könyvek 31.)

Pest m. me. I-II: Pest megye műemlékei. 1-2. köt. Bp., 1958.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. 1-2. köt. Szerk. Borovszky Samu. Bp. 1911. (Magyarország vármegyéi és városai)

Pesty 1877: Pesty Frigyes: Brankovics György rácz despota birtokviszonyai Magyarországban és a rácz despota cím. Bp., 1877.

Pesty I-II: Pesty Frigyes: Az eltűnt régi magyar vármegyék. 1-2. köt. Bp., 1880.

Pesty 1880: Pesty I-II.

Pesty 1984: Pesty Frigyes: Kéziratos helységnévtárából Pest-Pilis-Solt vármegye és kiegészítések. Szentendre, 1984.

Péterffy I-II: Péterffy, Carolus: Sacra concilia Ecclesiae Romano Catholicae in Regno Hungariae celebrata. 1-2. köt. Pozsony, 1741-42.

Petri I-VI: Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiája. 1-6. köt. Zilah, 1901-04.

Petri 1937: Petri Pál: A Julián Egyesület története. 33 év küzdelme és munkája. Bp., 1937.

Petri 1992: Petri, Anton Peter: Bibliografisches Lexikon des Banater Deutschtums. Marquartstein, 1992.

Petrik I-IV: Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860. 1-4. köt. Bp., 1888-97.

Petrik V: Magyarország bibliographiája 1712-1860. V. Pótlások Petrik I-IV-hez. Az 1712-1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok. Bp., 1971.

Petrik VII: Magyarország bibliographiája 1712-1860. VII. Pótlások Petrik I-IV-hez. Az 1701-1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok. Bp., 1989.

Petróczi 1948: Petróczi Sándor: A magyar katolikus egyházi népének a XVIII. században. Bp., 1948. (Dissz.)

Petrus 1897: Petrus Jenő: A magyarság önvédelme a keleti ritusú egyház idegen nyelveinek beolvasztó hatása ellen. Bev. György Endre. Debrecen, 1897.

Pfeiffer 1987: Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630-1950). Püspökei, kanonokjai, papjai. 1. köt. München, 1987. (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae VIII. köt.) 2. köt. Index. Veszprém, 1989.

Pfeiffer kz.: Pfeiffer 1987

Pfeiffer-Szigeti 1985: Pfeiffer János-Szigeti Kilián OSB: A veszprémi székesegyház zenéjének története. München, 1985. (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae VI. köt.)

PFGÉvkv. 1942: A Pannonhalmi Főapátsági Szent Gellért Főiskola Évkönyve az 1941-42 tanévre. Pannonhalma, 1942.

PG I-CLXI: Migne, J-P.: Patrologiae cursus completus. Series Graeca. 1-161. köt. Párizs, 1857-66.

Philippi 1986: Philippi, Maja: Die Bürger von Kronstadt im 14. und 15. Jahrhundert. Bukarest, 1986.

Physiologus 1986: Physiologus a Zsámboki-kódex állatábrázolásaival. Ford. Mohay András. Bp., 1986.

Pilinyi 1943: A magyarországi latin és görög szertartású világi és szerzetes római katolikus papság névtára és az országos hivatalok útmutatója. Összeáll. Pilinyi Gyula. Bp., 1943.

Pintér I-VII: Pintér Jenő: A magyar irodalom története. 1-7. köt. Bp., 1930-34.

Pipics 1943: Pipics Zoltán: Száz magyar festő. Bp., 1943.

Pirhalla 1899: Pirhalla Márton: A szepesi prépostság vázlatos története kezdetétől a püspökség felállításáig. Lőcse, 1899.

Pirigyi 1982: Pirigyi István: A görögkatolikus magyarság története. Nyíregyháza, 1982.

Pirigyi 1990: Pirigyi István: A magyarországi görögkatolikusok története. 2. köt. Nyíregyháza, 1990.

PL I-CCXVII: Migne, J-P.: Patrologiae cursus completus. Series Latina. 1-217. köt. Párizs, 1844-55.

PLex. I-III: Pedagógiai Lexikon. Főszerk. Báthory Zoltán-Falus Iván. 1-3. köt. Bp., 1997.

PM I-: Pápai Megnyilatkozások. I-XXXIV: II. János Pál pápa megnyilatkozásai.

I-II. Redemptor Hominis enciklika a Megváltóról. 1979. III. 4. Ford. Diós István. Bp., 1980.

III. Dives in misericordia enciklika az irgalmas Atyaistenről. 1980. XI. 30. Ford. uő. Bp., 1981.

IV. Laborem exercens enciklika a szociális kérdésről. 1981. IX. 14. Ford. uő. Bp., 1981.

V. Familiaris consortio apostoli buzdítás a családról. 1981. XI. 22. Ford. uő. Bp., 1982.

VI. Keresztény Egységtitkárság: Ökumenikus direktorium I. (Az ökumenizmus ált. teendői. 1967. V. 14. - Az ökumenizmus a felsőoktatási intézményekben. 1970. IV. 16.) - Lelkipásztori instrukció az Eucharisztiáról. 1972. VI. 1. - Közlemény az instrukció után. 1973. X. 17.

VII. Aperite portas az 1983-i szentévet meghirdető bulla. 1983. I. 6. Ford. Diós István. Bp., 1983.

VIII. Salvifici doloris apostoli levél a szenvedésről. 1984. II. 11. Ford. Mártonffy Marcell OSB. Bp., 1984.

IX. Redemptionis donum apostoli buzdítás a szerzetességről. 1984. II. 25. Ford. Kiss László. Bp., 1984.

X. Parati semper apostoli levél az ifjúsághoz. 1985. III. 31. Ford. uő. Bp., 1985.

XI. Nagycsütörtöki levél a papokhoz. 1985. III. 31. Ford. uő. Bp., 1985.

XII. Reconciliatio et poenitentia apostoli buzdítás a bűnbánatról. 1984. XII. 2. Ford. uő. Bp., 1985.

XIII. Slavorum apostoli enciklika Szt Cirillről és Metódról. 1985. VI. 2. Ford. uő. Bp., 1986.

XIV. Dominum et vivificantem enciklika a Szentlélekről. 1986. V. 16. Ford. uő. Bp., 1987.

XV. Redemptoris Mater enciklika a Szűzanyáról. 1987. III. 25. Ford. uő. Bp., 1987.

XVI. Anno Mariano apostoli levél Mária évében a szerzeteseknek. 1988. V. 22. Ford. uő. Bp., 1988.

XVII. Euntes in mundum enciklika az oroszok megtérésének emlékezetére. 1988. I. 25. Ford. uő. Bp., 1987.

XVIII. Sollicitudo rei socialis enciklika a szociális kérdésről. 1987. XII. 30. Ford. uő. Bp., 1988. Átd. Goják János. (Az Egyház társadalmi tanítása) Bp., 1993.

XIX. Mulieris dignitatem apostoli levél a női méltóságról. 1988. VIII. 15. Ford. Kiss László. Bp., 1989.

XX. Christifideles laici apostoli buzdítás a világi krisztushívőkről. 1988. XII. 30. Ford. Török József. Bp., 1990.

XXI. Redemptoris missio enciklika a missziókról. 1990. XII. 7. Ford. Kiss László. Bp., 1992.

XXII. Centesimus annus enciklika a szociális kérdésről. 1991. V. 1. Ford. Balogh Gábor, Barabás Miklós, Goják János. Bp., 1991.

XXIII. Ex corde Ecclesiae apostoli rendelkezés a katolikus egyetemekről. 1990. VIII. 15. Ford. Széchényi Kinga. Bp., 1991.

XXIV. Veritatis splendor enciklika az erkölcs alapkérdéseiről. 1993. VIII. 6. Ford. Diós István. Bp., 1994.

XXV. Redemptoris custos apostoli buzdítás Szent Józsefről. 1989. VIII. 15. Ford. Katona Farkas Ferenc OCist. Bp., é.n.

XXVI. Evangelium vitae enciklika az élet védelméről. 1995. III. 25. Ford. Diós István. Bp., 1995.

XXVII. Tertio millennio adveniente apostoli levél a 2000. év nagy jubileumáról. 1994. XI. 10. Ford. uő. Bp., 1995.

XXVIII. Pastores dabo vobis apostoli buzdítás a papságról. 1992. III. 25. Ford. uő. Bp., 1995.

XXIX. Orientale lumen apostoli levél XIII. Leó A keletiek méltósága kezdetű apostoli levele centenáriumáról. 1995. V. 2. Ford. Keresztes Szilárd. Bp. [1996]

XXX. Ut unum sint enciklika az ökumenikus törekvésekről. 1995. V. 25. Ford. Diós István. Bp., 1995.

XXXI. Vita consecrata apostoli buzdítás a szerzetesi életről. 1996. III. 25. Ford. uő. Bp., 1996.

XXXII. Dies Domini apostoli levél a vasárnap megszenteléséről. 1998. V. 31. Ford. uő. Bp., 1998.

XXXIII. Fides et ratio enciklika a hit és ész kapcsolatának természetéről. 1998. IX. 14. Ford. uő. Bp., 1999.

XXXIV. Incarnationis mysterium a 2000. év nagy jubileumát meghirdető bulla. 1998. XI. 29. Ford. uő. Bp., 1999.

XXXV. Novo millennio ineunte apostoli levél az új évezred kezdetén. Ford. Somorjai Gabi. Bp., 2000.

XXXVI. Rosarium Virginis Mariae apostoli levél a rózsafüzérről. 2002. X. 16. Ford. Diós István. Bp., 2002.

XXXVII. Ecclesia de Eucharistia enciklika az Eucharisztiáról. 2003. IV. 17. Ford. uő. Bp., 2003.

XXXVIII. Ecclesia in Europa apostoli buzdítás. 2003. VI. 28. Ford. uő. Bp., 2003.

XXXIX. Pastores gregis apostoli buzdítás a püspökről. 2003. X. 16. Ford. uő. Bp., 2004.

XL. Mane nobiscum Domine apostoli levél az Eucharisztia évéről. 2004. X. 7. Ford. uő. Bp., 2004.

PN 1987: A pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára 1802-1986. Szerk. Berkó Pál OSB és Legányi Norbert OSB. Győr, 1987.

PO: Presbyterorum ordinis. A II. Vatikáni Zsinat határozata a papi szolgálatról és életről. 1965. XII. 7.

Pogány-Horler I-II: Pogány Frigyes-Horler Miklós: Budapest műemlékei. 1-2. köt. Bp., 1955.

Pohl 1974: Pohl, Artur: Ungarische Goldfunden des Mittelalters. Graz, 1974.

Pók 1986: Pók Attila: A nemzetközi élet krónikája 1945-1985. Bp., 1986.

Pokorny 1935: Pokorny Emmánuel: A Szent Erzsébet-szerzet tekintettel budapesti kolostorára és templomára és női kórházára. Bp., 1935.

Polg. isk. 1942/43: A polgári iskolai tanárok évkönyve, 1942/43. Szerk. mileji Salamon János, illyefalvi Rákosi Zoltán. Bp., 1943.

Polgár 1957: Polgár László SJ: Bibliographia de historia SJ in Regnis olim Corona hungarica unitis. Roma, 1957.

Pomogáts 1982: Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom. Bp., 1982.

Poni 1921: Poni, P.: Statistica razesilor. Acad. Roman. Bucureşti, 1921.

Pór 1892: Pór Antal: Nagy Lajos. 1326-1382. Bp., 1892.

Pór 1894: Pór Antal: Nagy Lajos király. Bp., 1894. (Magyar történeti életrajzok)

Pór-Schönherr 1895: Pór Antal-Schönherr Gyula: Az Anjou ház és örökösei (1301-1439). Bp., 1895. (A magyar nemzet története III.)

Pozzi 1936: Pozzi, Henri: Századunk bűnösei. Bp., 1936.

Pozsony vm. 1895: Pozsony vármegye, Pozsony szabad királyi város, Nagyszombat, Bazin, Modor és Szentgyörgy rendezett tanácsú városok. Szerk. Borovszky Samu. Bp., (1895). (Magyarország vármegyéi és városai)

Ppl. 2001: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. A Pannonhalmi Bencés Főapátságban rendezett kiállítás katalógusa. Pannonhalma, 2001.

PR: Pontificale Romanum

Pray I-III: Pray György: Historia regum Hungariae. 1-3. köt. Buda, 1801.

Premontrei bibliográfia: Stefancsik-Kovács

Pritz 1994: Iratok a magyar külügyi szolgálat történetéhez. 1918-1945. Szerk. Pritz Pál. Bp., 1994.

Prominent Hungarians 1973: Prominent Hungarians. Ed. by Márton Fekete. London, 1973.

Prónai 1899: Prónai Antal: A piarista iskolák kezdete. Bp., 1899.

Prümmer I-III: Prümmer, Dominicus OP: Manuale Theologiae Moralis. 1-3. köt. Roma, 1961.

PS: II. János Pál pápa Parati semper apostoli levele az ifjúsághoz 1985. III. 31. Ford Kiss László. Bp., 1985. (Pápai Megnyilatkozások X.)

Psy I-III: Patrologia Syriaca. Kiadta R. Graffin. 1-3. köt. Paris, 1894-1924.

PSZ: Pannonhalmi Szemle

Pukánszky 1943: Pukánszky Béla: Erdélyi szászok és magyarok. Bp., 1943.

Pusch 1910: Pusch Ödön: Vallásos elmélkedések kódexeinkben. Kolozsvár, 1910.

Puskás 1980: Puskás Miklós: Egri egyházmegyés író papok. Eger, 1980.

Puskás 1982: Puskás Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban 1880-1940. Bp., 1982.

Puskely 1994: „Virágos kert vala híres Pannónia”. Példaképek a magyar múltból. X-XVII. század. Összeáll. Puskely Mária. Bp., 1994.

Puskely I-II: Puskely Mária: Keresztény szerzetesség. Történelmi kalauz. 1-2. köt. Bp., 1995.

R. Kiss 1941: A nemes székely nemzet képe. 3. köt. Székely seregszemle. Szerk. rugonfalvi Kiss István. Debrecen, 1941.

RAC I-: Reallexikon für Antike und Christentum. Hrsg. T. Klauser. Stuttgart, 1950-.

Rácz 1980: Rácz Z.: Adalékok Hajdú-Bihar megye középkori építészetének értékeléséhez. BME TDK-dolgozat. Kz. 1980.

Radó I-II: Radó Polikárp OSB: Enchiridion liturgicum. 1-2. köt. Roma, 1961.

Radó 1973: Radó Polikárp OSB-Mezey László: Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae et limitropharum regionum. Bp., 1973.

Radocsay 1954: Radocsay Dénes: A középkori Magyarország falképei. Bp., 1954.

Radocsay 1955: Radocsay Dénes: A középkori Magyarország táblaképei. Bp., 1955.

Radocsay 1967: Radocsay Dénes: A középkori Magyarország faszobrai. Bp., 1967.

Rados 1938: Rados Jenő: Magyar oltárok. Bp., [1938]

Radus 1973: Radus, V.: Srednjovjekovni spomenici Slavoinije. Zagreb, 1973.

Rahner 1980: Rahner, Karl-Vorgrimler, Herbert: Teológiai Kisszótár. Átd. Kuno Füssel. Ford. Endreffy Zoltán. Bp., 1980.

Rajeczky 1981: Rajeczky Benjamin OCist: Mi a gregorián? Bp., 1981.

Rajner 1893: Középiskolai tanári névkönyv az 1892/93. tanévről. Szerk. Rajner Ferenc. Bp., 1893.

RAM: Revue d’ascétique et de mystique. Toulouse, 1920-71.

Rapcsányi 1934: Rapcsányi Jakab: Baja és Bács-Bodrog vármegye községei. Bp., 1934. (Magyar városok monográfiája 14.)

Rápóti-Romvári 1972: Rápóti Jenő-Romvári Vilmos: Gyógyító növények. 3. kiad. Bp., 1972.

Rátz I-II: Rátz Kálmán: A pánszlávizmus története. 1-2. rész. Bp., é.n.

RC: II. János Pál pápa Redemptoris custos apostoli buzdítása Szent Józsefről 1989. VIII. 15. Ford. Katona Farkas Ferenc OCist. Bp., é.n. (Pápai Megnyilatkozások XXV.)

RD: II. János Pál pápa Redemptionis donum apostoli buzdítása a szerzetességről 1984. II. 25. Ford. Kiss László. Bp., 1984. (Pápai Megnyilatkozások IX.)

Rech I-II: Rech, Photina: Inbild des Kosmos. Eine Symbolik der Schöpfung. 1-2. köt. Salzburg-Freilassing, 1966.

RechScRel: Recherches de science religieuse. Paris, 1910-.

Reizner I-V: Reizner János: Szeged története. 1-5. köt. Szeged, 1896-1902.

Relkovic 1933: Relkovic Néda: A gráci egyetem legrégibb magyar hallgatói. Bp., 1933.

Rendjelek 1943: A rendjelek és kitüntetések történelmünkben. Bp., é.n. [1943]

Rep. lex. 1936: Reprezentacný Lexikon. Szlovenszkói és Podkarpadszká Ruszi tárdsadalmi lexikon. Feldolgozta a lexikon szerkesztőbizottsága. Pozsony, 1936.

Rev. Thom.: Revue Thomiste. Párizs, 1893-.

Révai I-XXI: Révai nagy lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. 1-21. köt. Bp., 1911-35.

Révai 1931. I-IV: Révai kereskedelmi, pénzügyi és ipari lexikona. A modern üzleti élet enciklopédiája. 1-4. köt. Szerk. Schack Béla. Bp., 1931.

Rexa 1934: Rexa Dezső: Dunamenti nyaralóhelyek. Bp., 1934. (M. városok monográfiája 15.)

RF: Régészeti Füzetek

RH: II. János Pál pápa Redemptor Hominis enciklikája a Megváltóról 1979. III. 4. Ford. Diós István. Bp., 1980. (Pápai Megnyilatkozások. I.)

RH I-III: Chevalier, Ulysse: Repertorium hymnologicum. Catalogue des chants, hymnes, proses, sequences, tropes en usage dans l’église latine. 1-3. köt. Louvain, 1892-1904.

Ribai 1994: Ribai M. Elma IML: Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának története. Győr, 1994. Kz.

Richter 1918: Richter Mátyás OCist: A németprónai papok. Bp., 1918.

Richter 1937: Richter M. Sarolta: Az angolkisasszonyok budapesti Sancta Maria Intézetének története 1770-1937. Bp., 1937.

Riederer 1984: Riederer, Josef: Műkincsekről vegyész szemmel. Bp., 1984.

Rimely 1880: Rimely Károly: Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis ad S. Martynum. Pozsony, 1880.

Ritzler-Sefrin V-VIII: Ritzler, Remigius-Sefrin, Priminius: Hierarchia Catholica. 1730-. Eubel folytatása. Padova, 1958-.

RK 1993: Katechismus der katholischen Kirche. München, 1993. KEK

RLA I-: Reallexikon der Assyriologie. Hrsg. E. Ebeling-B. Meissner. Berlin-Leipzig, 1923-.

RM: II. János Pál pápa Redemptoris Mater enciklikája a Szűzanyáról 1987. III. 25. Ford. Kiss László. Bp., 1987. (Pápai Megnyilatkozások XV.)

RMDE: Régi Magyar Drámai Emlékek

RMDT I-II: Régi Magyar Dallamok Tára. I. Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. sz. magyar dallamai. Bp., 1958. - II. Papp Géza: A XVII. sz. énekelt dallamai. Bp., 1970.

RMI: II. János Pál pápa Redemptoris missio enciklikája a missziókról 1990. XII. 7. Ford. Kiss László. Bp., 1992. (Pápai Megnyilatkozások XXI.)

RMIL I-: Romániai magyar irodalmi lexikon. 1-. köt. Bukarest, 1981-.

RMKK 1997: Romániai magyar ki kicsoda 1997. Nagyvárad (ny. Kolozsvár), 1997.

RMKT: Régi Magyar Költők Tára: XVII. sz. - 7. köt. Katolikus egyh. énekek 1608-1651. S.a.r. Holl Béla. Bp., 1974. - 15/a köt. Katolikus egyh. énekek 1660-as, 1670-es évek. Szövegek. S.a.r. Stoll Béla. Bp., 1992. - 15/b. köt. Uaz. Jegyzetek. Írta Holl Béla. Bp., 1992. [1993] Szerk. Stoll Béla.

RMKvK 1992: Romániai magyar könyvkiadás 1944-1949. Összeáll. Tóth Kálmán és Gábor Dénes. Kolozsvár, 1992. (Romániai magyar bibliográfiák 1.)

RMKvK 1995: Romániai magyar könyvkiadás 1950-1953. Összeáll. Szigethy Rudolf és Újvári Mária. Kolozsvár, 1995. (Romániai magyar bibliográfiák 2.)

RMNy I-II: Régi magyarországi nyomtatványok. 1. köt. 1473-1600. Szerk. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla, Käfer István, Kelecsényi Ákos. Bp., 1971. - 2. köt. 1601-1635. Szerk. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc. Bp., 1983.

Róka 1779: Róka János: Vitae vesprimiensium praesulum. Pozsony, 1779.

Rónai 1993: Rónai András: Közép-európai Atlasz. Bp., 1993.

Rózsa I-II: Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése. 1-2. köt. Bp., 1995-96.

Rózsás 2000: Rózsás János: Gulag lexikon. Bp., 2000.

RP: II. János Pál pápa Reconciliatio et poenitentia apostoli buzdítása a bűnbánatról 1984. XII. 2. Ford. Kiss László. Bp., 1985. (Pápai Megnyilatkozások XII.)

RR: Rituale Romanum

Runciman 1930: Runciman, Steven: A History of the First Bulgarian Empire. London, 1930.

Runciman I-III: Runciman, Steven: A History of the Crusads. 1-3. köt. Cambridge, 1951, 1952, 1955.

Rupp 1868: Rupp Jakab: Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Pest, 1868.

Rupp I-III: Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története, fő tekintettel az egyházi intézetekre püspökmegyék szerint. I. Az esztergomi egyház-tartomány. Pest, 1870. - II. Az egri érsek-egyház-tartomány. Pest, 1872. - III. A bácsival egyesített kalocsai főegyházmegye. Bp., 1876.

Rusznák 1915: Rusznák Miklós: A keleti egyház miséi. Bp., 1915.

S. Benedek 1993: S. Benedek András: Tettenérhető történelem. Történeti-kultúrtörténeti vázlat Kárpátaljáról. Bp., 1993.

S. Benedek 1994: S. Benedek András: Kárpátalja története és kultúrtörténete. Népek hazája. H.é.n. [Bp., 1994]

S. Benedek 1996: S. Benedek András: A megmaradás esélyei. Bp.-Beregszász, 1996.

S. Somogyi 1878: A magyar korona országaihoz tartozó róm. kath. papság és szerzetes rendek egyetemes névtára. Szerk. S. Somogyi K(ároly?). Bp., 1878.

SA: II. János Pál pápa Slavorum apostoli enciklikája Szt Cirillről és Metódról 1985. VI. 2. Ford. Kiss László. Bp., 1986. (Pápai Megnyilatkozások XIII.)

Saád 1983: Saád Béla: Tíz arckép. Bp., 1983.

Sachs 1980: Sachs, Hannelore-Badstübner, Ernst-Neumann, Helga: Christliche Ikonographie in Stichworten. Leipzig, 1980.

Salacz 1974: Salacz Gábor: Egyház és állam Magyarországon a dualizmus korában 1867-1918. München, 1974. (Dissertationes hungaricae ex historia Ecclesiae II.)

Salacz 1975: Salacz Gábor: A magyar katolikus egyház a szomszédos államok uralma alatt. München, 1975. (Dissertationes hungaricae ex historia Ecclesiae III.)

Salacz 1988: Salacz Gábor: A Magyar Katolikus Egyház tizenhét esztendeje (1948-1964) München, 1988. (Dissertationes Hungaricae ex Historia Ecclaesiae IX.)

Salamon 1885: Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás korában. 2. jav. kiad. Bp., (1885).

Salamon 1998: Salamon Nándor: Kisalföldi művészek lexikona. Győr, 1998.

Sándor kz.: Sándor Frigyes: A váci egyházmegye története. Kz. 1985.

Sánta 1914: Sánta János: Régi magyar püspökségek a mai Románia területén. Doktori értekezés. Dés, 1914.

Sápi 1972: Sápi Lajos: Debrecen település- és építészettörténete. Debrecen, 1972.

Sarmaságh 1896: Sarmaságh Géza: A szatmár(németi-)i kir(ályi) katolikus gimnázium története. Szatmárnémeti, 1896.

Sasvári 2002: Sasvári László: Az ikonosztáz vonzásában. Keleti egyházak Magyarországon. Bp., 2002.

Savelli 1939: Savelli, Agostino: Itália törénete. A birodalom bukásától a birodalom magalapításáig. Ford. Brelich Mario. Bp., [1939]

SBS I-: Slovensky Biograficky Slovník (od roku 833 do roku 1990). Martin, 1986-.

SC: Sacrosanctum Concilium. A II. Vatikáni Zsinat rendelkezése a szent liturgiáról. 1963. XII. 4.

Scheftsik 1935: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja és jelene. Szerk. vitéz szolnoki Scheftsik György. Pécs, 1935.

Schem. Adm. Banat. 1935: Schematismus Administraturae Banatiensis. 1935.

Schem. Agr.: Schematismus venerabilis cleri Agriensis ad annum Jesu Christi... Agriae, 1773-1945. 122 db.

Schem. AR: Schematismus dioecesis Albaregalensis

Schem. B-D-S.: Schematismus Bosniensis, Diakovariensis, Serimiensis

Schem. Cap.: Schematismus almae provinciae S. Joannis a Capistrano OFM in Hungaria. Buda 1843, 1863, Bp., 1948.

Schem. Cass.: Schematismus venerabilis cleri dioeceseos Cassoviensis ad annum... Agriae, 1805-1944. 69 db.

Schem. Cent. 1904: Schem. Szat. 1904

Schem. Cist.: A ciszterci rend zirci kongregációjának névtára az ... iskolai évre. Székesfehérvár, 1816-1948. 79 db.

Schem. Col.: Schematismus cleri partis in Hungaria sitae Colocensis et Bacsiensis ad annum Christi ... Colocae, 1777-1942. 128 db.

Schem. Csan.: Schematismus cleri dioecesis Csanadiensis pro anno ... Temesvár-Szeged, 1793-1947. 70 db.

Schem. D-Ny. 1995: A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első sematizmusa. Szerk. Takács József. Debrecen, 1995.

Schem. D-Ny. 2003: A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye történeti sematizmusa. Szerk. Takács József. Debrecen, 2003.

Schem. Eisenstadt. 1980: Kirchlicher Standesausweis der Diözese Eisenstadt. Eisenstadt, 1980.

Schem. El. 1942: Schematismus almae provinciae S. Elisabeth Hungariae OFM conventualium in Hungaria. Miskolc, 1942.

Schem. Ep.: Schematismus venerabilis cleri dioecesis Eperiessiensis graeci ritus catholicorum pro anno ... Eperiessini, 1821-1908. 39 db.

Schem. Frag. 1931: Schematismus dioecesis Fragopolitanae pro anno 1931. Eperjes, 1931.

Schem. Gr. Mv.: Schematismus dioecesis Magno-Varadiensis graecorum

Schem. Hd.: Schematismus venerabilis cleri dioecesis graeci ritus catholicorum Hajdúdorogiensis ad annum ... Nyíregyháza, 1918-1952. 3 db.

Schem. Hd. 1982: A hajdúdorogi egyházmegye és a miskolci apostoli kormányzóság schematizmusa. H.n., 1982.

Schem. Irg.: Irgalmas rendi sematizmus

Schem. Jaur.: Schematismus dioecesis Jaurinensis pro anno ... Sopronii-Jaurinensii, 1777-1947. 81 db.

Schem. Lad. 1865: Schematismus almae provinciae divi Ladislai regis OM regularis observantiae. Pécs, 1864.

Schem. Munkacs.: A munkácsi g.k. egyházmegye schematizmusa

Schem. Mv. 1896: Schematismus historicus venerabilis dioecesis Magno-Varadiensis latinorum pro anno domini et millenarii MDCCCXCVI. Nagyvárad, 1896.

Schem. Mv. 1900: Schematismus dioecesis Magno-Varadiensis pro anno 1900. Nagyvárad, 1900.

Schem. Mv. 2003: A nagyváradi egyházmegy történelmi sematizmusa. Összeáll Fodor józsef. Nagyvárad, 2003.

Schem. Mv.-Szat. 1931: Schematismus venerabilis cleri dioecesium Satmariensis et Magnovaradiensis latinorum ad annum Jesu Christi 1931. Szatmárnémeti, 1931.

Schem. Neosol.: Schematismus almae dioecesis Neosoliensis pro anno ... Neosolii, 1777-1876. 63 db.

Schem. Nitr.: Schematismus venerabilis cleri dioecesis Nittriensis pro anno ... Nittriae, 1781-1917. 85 db.

Schem. OFMConv: A magyarországi minorita rend névtára

Schem. OP 1895: Schematismus patrum et fratrum OP ad Provinciam Imperii pertinentium. Kassa, 1895.

Schem. OP 1910: Schematismus patrum et fratrum OP provincia Austriaco-Hungaricae. Bécs, 1910.

Schem. OPrem: A premontrei rend csornai prépostságbeli kanonokainak névtára az ... évre. H.n., 1824-1947. 33 db.

Schem. Piar.: A magyar Kegyes-Tanítórend névtára az ... tanévre. Bp., 1782-1944. évenként (?)

Schem. Qu.: Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Quinque-Ecclesiensis pro anno ... Quinque-Ecclesiensi, 1810-1948. 67 db.

Schem. Ros.: Schematismus venerabilis cleri dioecesis Rosnaviensis anno domini Jesu Christi ... Rosnaviensi, 1810-1942. 48 db.

Schem. S-K-S 1902: Schematismus cleri dioecesis Sebeniciensis, Kniiensis, Scardoniensis. 1902.

Schem. Sab.: Schematismus cleri dioecesis Sabariensis pro anno ... Sabariensi, 1793-1947. 63 db.

Schem. Scep.: Schematismus cleri dioecesis Scepusiensis pro anno ... Leutschoviae, 1796-1916. 70 db.

Schem. Slov. 1948, 1971, 1978: Schématizmus Slovenskych katolickych diecéz. Bratislava, 1948, 1971, 1978.

Schem. SM: Schematismus Provinciae Hungariae Sanctae Mariae Ordinis Fratrum Minorum S.P.N. Francisci ... Pestini, 1830-1949. 90 db.

Schem. Steph. 1947: Cat. Steph.

Schem. Strig.: Schematismus venerabilis cleri archidioecesis Strigoniensis ad annum ... Tyrnaviae-Strigoniensi, 1815-1951. 136 db.

Schem. Strig. 1970: Az esztergomi főegyházmegye névtára 1970. évre. Győr, 1970.

Schem. Strig. 1982: Az esztergomi főegyházmegye névtára és évkönyve 1982. Esztergom, 1982.

Schem. Strig. 1997: Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye jubileumi névtára. Szerk. Dékány Vilmos, Mig Balázs. Bp., 1997. (Tpképekkel, arcképekkel)

Schem. Subotic.: Schematismus dioecesis Suboticensis. Subotica, 1968, 1993, 1998.

Schem. Sz-Cs. 1996: A szeged-csanádi egyházmegye névtára 1996. Szeged, 1996.

Schem. Szam. 1906: Schematismus venerabilis cleri dioecesis Szamosujvariensis. Szamosújvár, 1906.

Schem. Szat.: Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Szathmariensis pro anno ... Pestini, 1808-1943. 50 db.

Schem. Szat. 1904: A szatmári püspöki egyházmegye emlékkönyve fennállásának századik esztendejében. (Schematismus centenarius) 1804-1904. Szatmár(németi), 1904.

Schem. Szat. 2000: A szatmári egyházmegye név- és címtára. Szatmárnémeti, 2000.

Schem. Trans. 1913: Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Transsilvaniensis. Gyulafehérvár, 1913.

Schem. Trans. OFM 1947: Az erdélyi ferences rendtartomány sematizmusa. 1947.

Schem. Transcarp. 2000: Kárpátaljai schematizmus, 2000.

Schem. Tyr.: Schematismus venerabilis cleri administrationis apostolicae Tyrnaviensis. Tyrnaviae, 1927-1938. 3 db.

Schem. Univ. 1842: Universalis Schematismus Ecclesiasticus venerabilis cleri romano- et greco-catholici saecularis et regularis incliti regni Hungariae partiumque eidem adnexarum nec non magni principatus Transylvaniae. Szerk. Aloysius Reesch de Lewald. Buda, 1842.

Schem. Univ. 1904: A magyarországi latin és görög szertartásu világi és szerzetes róm. katholikus papság évkönyve és névtára az 1904. évre. Az Egyházi Közlöny kiadása. Bp., 1904.

Schem. Vac.: Schematismus venerabilis cleri dioecesis Vaciensis. Vacii, 1803-1949. 64 db.

Schem. Vesp.: Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Wesprimiensis pro anno ... Wesprimii, 1773-1946. 68 db.

Schem. Z-M. 1916: Schematismus venerabilis cleri dioecesis Zengg-Modrusiensis. H.n., 1916.

Schem. Zagr.: Schematismus venerabilis cleri dioecesis Zagrabiensis pro anno ... Zagrabiae.

Schermann 1940: Schermann Egyed: A pannonhalmi szent Benedek-rend tagjai 1802-1940. Pannonhalma, 1940.

Schlumberger I-II: Schlumberger, Gustave: L’épopée byzantine. Basile II. le Tueur de Bulgares. 1-2. köt. Paris, 1896, 1900.

Schmidt 1976: Alkotmányjog. Szerk. Schmidt Péter. Bp., 1976.

Schneider 1937: Fejér vármegye. Szerk. Schneider Miklós, Juhász Viktor. Bp., 1937. (Magyar városok monográfiája 21.)

Schram 1958: Schram Ferenc: Bevezető népénekeinkhez. Bp., [1958.]

Schriften I-XII: Rahner, Karl: Schriften zur Theologie. 1-12. köt. Köln, 1958-74.

Schrötter 1930: Schrötter, Friedrich: Wörterbuch der Münzkunde. Berlin-Leipzig, 1930.

Schubert 1955: Schubert, Kurt: Die Religion des nachbiblischen Judentums. Wien-Freiburg, 1955.

Schuller 1897: Archiv für Landeskunde. 1896:346. (Schuller, Richard: Das Patriziatergeschlecht der Polner in Schässburg)

Schulze 1987: Schulze, Hans K.: Vom Reich der Franken zum Land der Deutschen. Berlin, 1987.

Schürer-Vermes I-II: Schürer, E.-Vermes, G.: The history of the Jewish people in the age of Jesus Christ. 1-2. köt. Edinburgh, 1973.

Schütz I-IV: Szentek élete az év minden napjára. Írta Balanyi György, Schütz Antal, Sebes Ferenc, Szamek József, Tomek Vince. Szerk. Schütz Antal. 1-4. köt. Bp., 1932-33.

Schütz 1937: Magyar katolikus elbeszélők. Bev. Schütz Antal. Bp., 1937.

Schütz 1993: Schütz, Christian: Praktisches Lexikon der Spiritualität. Freiburg, 1988. - Magyarul: A keresztény szellemiség lexikona. Ford. Búzás József. Bp., 1993.

Schütz 1995: Schütz Ödön: Hajk és Bél harca. Az örmény irodalom kincsestára. Szombathely, 1995.

SD: II. János Pál pápa Salvifici doloris apostoli levele a szenvedésről 1984. II. 11. Ford. Mártonffy Marcell OSB. Bp., 1984. (Pápai Megnyilatkozások VIII.)

Sebestyén 1904: Sebestyén Ede: A romániai magyarok élete. Bp., 1904.

Seregélyi 1988: Magyar festők és grafikusok adattára. Életrajzi lexikon az 1800-1988 között alkotó festő- és grafikusművészekről. A kutató-, föltáró- s gyűjtőmunkát végezte Seregélyi György. Szeged, 1988.

Siculus 1942: Siculus: A moldvai magyarok őstelepülése, története és mai helyzete. Pécs-Bp., 1942. (A pécsi M. kir. Erzsébet Tudományegyetem Kisebbségi Intézetének kiadványai, 14.)

Siculus 1980: Siculus Verus [Domokos Pál Péter]: Nemzetek és vallások története Romániában. Youngstown, Ohio, USA, 1980.

Siegescu 1896: Siegescu József: A magyarországi románok szent úniója. Bp., 1896.

Sík 1943: Sík Sándor: Himnuszok könyve. Bp., 1943.

Sill 1977: A 200 éves szombathelyi egyházmegye emlékönyve (1777-1977). Fel. szerk. Fábián Árpád. Szerk. Tóth Imre, főmunk. Sill Ferenc OFM. Szombathely, 1977.

Simonyi 1991, 1994: Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Bp., 1991, 1994.

Sípos 1979: Művelődéstörténeti tanulmányok. Bukarest, 1979:33. (Sípos Gábor: A kolozsmonostori konvent hiteleshelyi működése)

Sípos 1994: Sípos Péter: Adattár a II. világháború történetéhez. Bp., 1994. (História könyvár. Kronológiák, adattárak 2.)

Sirchich 1988: Sirchich László: Végzetes évek. Magyar sors Csehszlovákiában. Tanulmányok. Cleveland, Oh., USA, 1988.

SL I-V: Staatslexikon. Kiad. Herman Sacher. 1-5. köt. Freiburg im Breisgau, 1926-32.

SM I-IV: Sacramentum Mundi. Theologisches Lexikon für die Praxis. Szerk. Karl Rahner-A. Darlap. 1-4. köt. Freiburg im Breisgau, 1967-69.

SO 1969: Osmanli devletinde kim kimdi? Sicill-i Osmani yahud... I. Osmanogullari. Ankara, 1969.

Sommervogel I-X: Sommervogel, Carlos SJ: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. 1-10. köt. Paris, 1890-1909.

Somogy vm.: Somogy vármegye. Szerk. Csánki Dezső Bp., é.n. (Magyarország vármegyéi és városai)

Somogyi 1982: Az Árpád Akadémia tagjainak tevékenysége. Írta és szerk. Somogyi Ferenc. Közzéteszi Nádas János. Cleveland, Ohio, USA, 1982.

Soós I: Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Bp., 1985.

Soós 1971: Soós Katalin: Burgenland az európai politikában. Bp., 1971.

Sós 1964: Cs. Sós Ágnes: Cyrillo-Methodica. Wien-Köln, 1964.

Sörös 1905: PanRt III.

Spirago I-IV: Spirago, Franz: Felnőttek katekizmusa. Átdolg. Scheffler Ferenc. 1-4. köt. Bp., 1929.

SPS I-IV: Súpis pamiatok na Slovensku. 1-4. köt. Bratislava, 1967-78.

SRS: II. János Pál pápa Sollicitudo rei socialis enciklikája a szociális kérdésről 1987. XII. 30. Ford. Kiss László. Bp., 1988. Átd. Goják János (Az Egyház társadalmi tanítása). Bp., 1993. (Pápai Megnyilatkozások XVIII.)

SSK 1976: Studien zur siebenbürgischen Kunstgeschichte. Bukarest, 1976.

Stefancsik-Kovács 1978: Stefancsik Konrád Benedek OPraem: Magyar premontrei bibliográfia. 250 év a magyarországi premontreiek irodalmi munkásságából. Átd. és bőv. Kovács Endre Imre OPraem. Kz. 1978.

Steier 1924: Steier Lajos: Beniczky Lajos visszaemlékezései és jelentései. Bp., 1924. (Függelék. Az Almásy-féle összeesküvés története és okmányai. 1864.)

Stein I-II: Stein, Ernst: Histoire du Bas-Empire. 1-2. köt. Paris-Bruxelles-Amsterdam, 1949, 1959.

Stern-Bartmuss 1963: Stern, Leo-Bartmuss, Hans Joachim: Deutschland vom 6. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts. Berlin, 1963.

Stern-Voigt 1964: Stern, Leo-Voigt, Erhard: Deutschland in der Feudalepoche (13-15. Jh.). Berlin, 1964.

STh I-V: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae. 1-5. köt.

Stickler 1950: Stickler, A. M.: Historia iuris canonici latini. 1. köt. (Historia fontium) Torino, 1950.

Stirling 1996: Stirling János: Magyar reneszánsz kertművészet a XVI-XVII. században. Bp., 1996.

Stoll 1963: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1565-1840). Összeáll. Stoll Béla. Bp., 1963.

Strack-Billerbeck I-IV: Strack, Hermann-Billerbeck, Paul: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. 1-4. köt. München, 1956.

Strausz 1930: Strausz Antal: A veszprémi nagyprépostok 1730-1930. Veszprém, 1930.

Strazimir 1933: A magyar legújabb kor lexikona. (Életrajzi adatok.) Szerk. Strazimir Oszkár. Bp., 1933. (Életrajzai azonosak az 1932. évi kiadással.)

Streska III: Streska Márton OSPPE: Annalium eremi-coenobiticorum ordinis monachorum S. Pauli primi eremitae vol. III. 1727-1774. Kz.

Stud. Mon.: Studia monastica. Montserrat, 1959-.

Sturm 1892, 1897, 1901, 1905, 1906, 1910: Sturm-féle országgyűlési almanach. Rövid életrajzi adatok az országgyűlési képviselőkről. Bp., 1892, 1897, 1901, 1905, 1906, 1910.

Suciu 1967: Suciu, Coriolan: Dictionarul istoric al localitătilor din Transilvania. Vol. I. A-N., vol. II. O-Z. Bucureşti, 1967-68.

Sugár 1984: Sugár István: Az egri püspökök története. Bp., 1984.

Supplément: Le Supplément (A V. S. Supplément folytatása). Paris, 1970-.

Sz. Debreczeni 1992: Sz. Debreczeni Kornélia: Magyar írói álnév lexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei. Gulyás Pál lexikonának kiegészítése. Bp., 1992.

Szabó 1913: Szabó Jenő: A görög katolikus magyarság utolsó kálvária-útja 1896-1912. Szerk. Sztripszky Hiador. Bp., 1913.

Szabó 1921: Szabó György Piusz OFM: Ferencrendiek a magyar történelemben. Bp., 1921.

Szabó 1932: Fejér vármegye és Székesfehérvár szabad királyi város általános ismertetője és címtára az 1931-32. évre. Főszerk. Szabó Géza. Szerk. Gyulay Sándor, Rexa Dezső, Szathmáry István. 1-2. köt. Bp., 1932.

Szabó 1940: A magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. Az Egyetem 25 éves fennállása alkalmából írta, szerk. és kiad. vitéz Szabó Pál. Pécs, 1940.

Szabó 1948: Szabó István: Tanulmányok a magyar parasztság történetéből. Bp., 1948.

Szabó 1976: Szabó Miklós: A kelták Magyarországon. 2. jav. kiad. Bp., 1976.

Szabó 1981: Szabó T. Attila: Nyelv és irodalom. Bukarest, 1981:482. (A moldvai csángók nyelvjárás kutatása)

Szabó 1982: Szabó László: Magyar múlt Dél-Amerikában (1519-1900). Bp., 1982.

Szabó 1999: Szabó Ferenc SJ: Két végtelen között. Pascaltól Teilhard de Chardinig. Naplójegyzetek és tanulmányok. Bp., 1999.

Szabó 2004: Szabó Ferenc SJ: Keresztény gondolkodók a XX. században. Szeged-Budapest, 2004.

Szabolcs vm. 1900: Szabolcs vármegye. Írták a szabolcsvármegyei helyi munkatársak. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1900. (Magyarország vármegyéi és városai 5.)

Szabolcsi 1950: Szabolcsi Bence: A XVII. század magyar világi dallamai. Bp., 1950.

Szádeczky Kardoss 1927: Szádeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya. Bp., 1927.

Szájrul-szájra 1901: Szájrul-szájra. A magyarság szállóigéi. Gyűjtötte és magyarázza Tóth Béla. 2. jav. és bőv. kiad. Bp., 1901. [Újból: Uo., 1994. (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata)]

Szalacsi Rácz 1973: Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973

Szalády 1884: Szalády Antal: A magyar hírlap-irodalom statistikája 1780-1880. Bp., 1884.

Szalay 1937: Szalay Gyula: A királyi egyetemi katolikus gimnázium (Budapest) története 1887-1937. Bp., 1937.

Szánthó 1992: Szánthó János: Szent László városa, Várad. Sepsiszentgyörgy, 1992.

Szántó 1971: Szántó Imre: A Temesvidék várainak török uralom alá jutása. Bp., 1971. (Századok)

Szántó 1992: Szántó Konrád OFM: A meggyilkolt katolikus papok kálváriája. 2. átd. kiad. Bp., 1992.

Szántó I-III: Szántó Konrád OFM: A katolikus Egyház története. I. Bp., 1983., II. Uo., 1984. III. (Szöveggyűjtemény) Uo., 1987.

Szarka 1947: Szarka Gy.: A váci egyházmegye és püspökei a török hódítás korában. Vác, 1947.

Szatmár vm. 1908: Szatmár vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1908. (Magyarország vármegyéi és városai)

SzBT I-XII: PanRt I-XII

SzÉ 1984: A Szentek élete. A kalendáriumi szentek. Ford. Diós István, Lőrincz Imre, Ruzsiczky Éva. Szerk. Diós István. Bp., 1984.

SzÉ 1988: A Szentek élete. A kalendáriumon kívüli szentek. Szerk. Diós István. Bp., 1988.

SzÉ 1993: A Szentek élete. A SzÉ 1984 bővített, átdolgozott kiadása. Szerk. Diós István. Bp., 1993.

SZEA I: Szegedi egyetemi almanach 1921-1995. 1. köt. Szeged, 1996.

SZEE: Schem. Cent.

Szegedi Tanárképző Főisk. 1873-1998: Szegedi Tanárképző Főiskola 1873-1998. Történet. Almanach. Szerk. Apróné Laczó Katalin, Pitrik József. Szeged, 1998.

Szeghalmy 1936-39: Szeghalmy Gyula: Dunántúli vármegyék. (Függelékben: Baranya, Győr, Somogy, Vas, Veszprém vármegye) Bp., 1936-39.

Szegleti 1978: Szegleti Ildikó: Veszprém megye nyomdászata 1860-1920. Veszprém, 1978.

Székely 1979, 1988: Ki kicsoda a magyar zeneéletben? Szerk. Székely András. Bp., 1979; 2. bőv. kiad. Bp., 1988.

Székely 1984: Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Székely György. Bp., 1984.

Székely 1995: Székely László: Csíki áhítat. A csíki székelyek vallási néprajza. Bp., 1995.

Szekfű 1912: Szekfű Gyula: Serviensek és familiárisok. Vázlat a középkori magyar alkotmány- és közigazgatástörténet köréből. Bp., 1912.

Szelestei 1989: Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Szerk. Szelestei N. László. Bp., 1989.

Szendrei-Dobszay-Rajeczky I-II: Szendrei Janka-Dobszay László-Rajeczky Benjamin OCist: XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben. 1-2. köt. Bp., 1979.

Szendrei-Szentiványi 1915: Szendrei János-Szentiványi Gyula: Magyar képzőművészek lexikona. Magyar és magyar vonatkozású művészek életrajzai a XII. századtól napjainkig. 1. köt. Abádi-Günther. Bp., 1915.

Szentgyörgyi 1972: Szentgyörgyi Mária: Kővár-vidék társadalma. Bp., 1972. (Értekezések a történettudomány köréből 56.)

Szenthelyi 1988: Szenthelyi-Molnár István-Mauks Márta: Magyarország Szűz Mária kegyhelyei. Bp., 1988.

Szentkláray 1879: Szentkláray Jenő: Száz év Dél-Magyarország újabb történetéből (1779-től napjainkig). Tekintettel a III. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre. 1. köt. 1-3 r. Temesvár, 1879.

Szentkláray I: Szentkláray Jenő: A csanádegyházmegyei plébániák története. 1. köt. Temesvár, 1898.

Szentpétery 1930: Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. Bp., 1930. (A magyar történettudomány kézikönyve 2. köt. 3. füzet)

Szentpétery 1935: Szentpétery Imre: A bölcsészeti kar története 1635-1935. Bp., 1935.

Szentpétery 1985: Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve. S.a.r. Gazda István. Kiegészítette Érszegi Géza, Raj Tamás, Szögi László. Bp., 1985.

Szentpétery-Borsa I-II: Szentpétery Imre-Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. 1-2. köt. Bp., 1923, 1987.

Szépfalusi 1980: Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást. - Mai magyarok Ausztriában. Bern, 1980. (Új kiad. Bp., 1992.)

Széphelyi 1982: Széphelyi F. György: Egyházi és vallásos festészet Magyarországon a reformkortól a kiegyezésig. Bp., 1982. (kz.)

Széplaki 1977: Széplaki, Joseph: Hungarians in the United States and Canada. A Bibliography. Minneapolis, 1977.

Szépréti 1981: Szépréti Lilla: Régi és új világ. Kolozsvár, 1981.

Szerémi 1781: Szerémi László: Status publicus regni Hungariae. Bécs, 1781.

Szerémi 1912: Szerémi Odescalchi Artur-Ernyey József: A Majthényiak és a Felvidék. Bp., 1912.

Szeremlei I-II: Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848 és 1849. évi forradalom idejéből. 1-2. köt. Pest, 1867.

Szerzetesek I Hetényi Varga 1999

Szigethy-Újvári 1995: Romániai magyar könyvkiadás 1944-1949. Összeáll. Szigethy Rudolf, Újvári Mária. Kolozsvár, 1995.

Sziklay 1895: Sziklay János: Magyar-Horvát tengerpart. Bp., 1895. (Magyarország városai és vármegyéi. Fiume.)

Sziklay 1899: Sziklay János: Negyven év a katolicizmus történetéből. A Magyar Állam 40 é. jubileuma 1859-1899. Bp., 1899.

Sziklay 1931: Sziklay János: Veszprém város az irodalomban és a művészetben. Celldömölk, 1931.

Sziklay 1939: Sziklay János: A magyar sajtó évkönyve. 1939. Bp., 1939. (A magyar sajtó kiskönyvtára 19.)

Sziklay 1941: Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. A Duntántúl művelődéstörténete életrajzokban. Bp., 1941.

Sziklay-Szász 1935-38: A magyar sajtó évkönyve. 1935, 1936, 1937, 1938. 4 db. Szerk. Sziklay János-Szász Menyhért. Bp., 1935-38. (A magyar sajtó könyvtára 14-16.)

Szilády 1880: Szilády Áron: Temesvári Pelbárt élete és munkái. Bp., 1880.

Szilágyi 1980: Szilágyi István: Kálváriák. Bp., 1980.

Szilágyi I-II: Szilágyi Sándor: Erdélyország története tekintettel mívelődésére. 1-2. köt. Pest, 1866.

Szilárdfy 1984: Szilárdfy Zoltán: Barokk szentképek Magyarországon. Bp., 1984.

Szilárdfy 1994: Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése. (Bálint-Barna 1994, függelék)

Szinnyei I-XIV: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1-14. köt. Bp., 1891-1914.

SZJN 1977: A Székesfehérvári Egyházmegye Jubileumi Névtára. Székesfehérvár, 1977.

Szluha 2000: Szluha Márton: Liptó vármegye nemes családai. Bp., 2000.

Szoika 1944: Szoika Kamill: A földesúri bíráskodás az Árpád-kori Magyarországon. Bp., 1944.

Szolzsenyicin I-III: Szolzsenyicin, Alexandr: A Gulag szigetvilág 1918-1956. Széprodalmi tanulmánykísérlet. Ford. Soproni András. 1-3. köt. Bp., 1993.

Szombathy 1979: Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra. Pozsony, 1979.

Szongott I-IV: Szongott Kristóf: Szamosújvár sz. kir. város monográfiája 1700-1900. 1. köt.: Általános rész; 2. köt. Önálló részletek; 3. köt. A magyar-örmény metropolisz; 4. köt. A magyarországi örmények ethnographiája. Szamosújvár, 1901-03.

Szőnyi 1927, 1933: Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok. Bp., 1927; 1933.

Sztripszky 1913: Sztripszky Hiador: Jegyzetek a görög kultúra árpádkori nyomairól. Bibliographiai jegyzetek az óhitű magyarság irodalmából. Bp., 1913.

Szunyogh 1938: Szunyogh Xavér Ferenc OSB: Magyar szentek - szent magyarok. Bp., 1938.

SZÜN 2001: A székesfehérvári egyházmegye ünnepi névtára. Székesfehérvár, 2001.

Szy 1963: Hungarians in America. A biographical directory of professionals of Hungarian origin in the Americas. Edited by Tibor Szy. New York City, 1963.

Szy 1966: Hungarians in America. Edited by Tibor Szy. New York City, 1966. (Eastern European Biographies and Studies. Series Vol. 2.)

Takács 1937: Takács József SJ: A jezsuita iskoladráma 1581-1773. II. köt. Bp., 1937. (Csak ez a kötet jelent meg.)

Takács 1986: Takács Béla: Bibliai jelképek a magyar református egyházművészetben. Bp., 1986.

Takács 1992: Takács Imre: A magyarországi káptalanok és konventek középkori pecsétjei. Bp., 1992.

Takáts 1895: Takáts Sándor: A főváros alapította budapesti piarista kollégium története. Bp., 1895.

Tánczos 1996: Tánczos Vilmos: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, 1996.

Tanquerey 1932: Tanquerey, Adolphe-Alfred: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika. Ford. Czumbel Lajos. Róma, 1932.

Tanulmányok 1953: Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. században. Bp., 1953.

Tari 2000: Tari Edit: Pest megye középkori templomai. Szentendre, 2000. (Studia Comitatensia 27.)

Tarics 1994: Tarics Péter: Magyarként a felvidéken 1918-1993. Bp., 1994.

Tárkány Szűcs 1981: Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. Bp., 1981. (Társadalomtudományi könyvtár)

Tarnai 1984: Tarnai Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik”. Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon. Bp., 1984.

Tarnai-Madas 1991: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor. Főszerk. Tarnai Andor. Szerk. Madas Edit. Bp., 1991.

Tasnádi 1978: Művész életrajzok. Az életrajzokat és minősítéseket Tasnádi Attila szövegezte meg. Bp., 1978.

Távlatok 1970: Szabó Ferenc SJ: Távlatok. Róma, 1970.

TBM: Tanulmányok Budapest Múltjából

Teke 1980: Teke Zsuzsa: Hunyadi János és kora. Bp., 1980.

Temes vm. 1914: Temes vármegye és Temesvár szabad királyi város. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1914. (Magyarország vármegyéi és városai)

Temesváry 1910: Temesváry János: Öt erdélyi püspök rangemelése. Kolozsvár, 1910.

Temesváry 1913: Temesváry János: Erdély választott püspökei 1618-1695. 1-2. rész. Szamosújvár, 1913-14.

Temesváry 1922: Temesváry János: Erdély középkori püspökei. Kolozsvár, 1922.

Temesváry 1930: Temesváry János: Az erdélyi püspökök címerei. Bp., 1930.

Temesváry 1931: Temesváry János: Hét erdélyi püspök végrendelete. Kolozsvár, 1931. (Erdélyi Tudományos Füzetek 34. sz.)

Tempfli-Sípos 2000: A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye író papjai. Összeáll. Tempfli Imre és Sípos Ferenc. Szatmárnémeti, 2000. (Otthonom Szatmár megye 10.)

Thallóczy 1915: Thallóczy Lajos: Jajca (bánság, vár és város) története 1450-1527. Bp., 1915.

Thewrewk 1861: Thewrewk József: Magyarok születésnapjai. 1. füzet, vagyis országgyűlési emlény az 1843/4-iki országgyűlés emlékére. Pest, 1861.

Thirring 1925: Thirring Gusztáv: Sopron, Civitas fidelissima. Sopron, 1925.

Thirring 1933: Thirring Gusztáv: Felső-Dunántúl. Bp., 1933. (Részletes magyar útikalauzok 6.)

ThRv: Theologische Revue. Münster, 1902-.

Thúry 1940: Nyitra-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A vármegye községeinek adattárával, tiszti címtárával. Szerk. K. Thúry György. Bp., 1940. (Felvidék vármegyéi)

Thurzó 1928: Thurzó Nagy László: A vidéki sajtó. Miskolc, 1928.

Tiefenthaler 1945: Tiefenthaler József: Sötét napok. 56 nap a Gestapo börtöneiben. Bp., 1945.

Timár 2001: Pécs szerepe a Mohács előtti Magyarországon. Szerk. Font Márta. (Timár György: A szenttisztelet Pécsett, a középkorban. Patrocinium, titulus ecclesiae.) Pécs, 2001. (Tanulmányok Pécs történetéből 9.)

Timár 2003: A Madas-emlékkonferencia (2002. IV. 16-17.) válogatott előadásai. Szerk. Font Márta és Vargha Dezső. (Timár György: Pécs területén lévő plébániák és lelkészségek, valamint a hozzájuk tartozó tp-ok és kápolnák a török hódoltság óta) Pécs, 2003. (Tanulmányok Pécs történetéből 15.)

Timkó 1971: Timkó Imre: Keleti kereszténység, keleti egyházak. Bp., 1971.

Timon 1735: Timon Sámuel: Imago antiquae Hungariae. Cassoviae, 1735.

Timon 1910: Timon Ákos: A magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Bp., 1910.

Tiziac 1961: Tiziac, Julius: Das Herrenmysterium im byzantinischen Kirchenjahr. Freiburg im Br., 1961.

TK 1991: Tények Könyve. Magyar és nemzetközi almanach ‘91. Szerk. Baló György és Lipovecz Iván. Bp., 1991.

TKMK: Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára

TM: II. János Pál pápa Tertio millennio adveniente apostoli levele a 2000. év nagy jubileumáról 1994. XI. 10. Ford. Diós István. Bp., 1995. (Pápai Megnyilatkozások. XXVII.)

Tokody 1880: A magyarországi római és görög katholikus papság egyetemes névtára 1880-ra. 1. évf. Szerk. Tokody Ödön. Temesvár, 1880.

Tomka-Goják 1992: Az Egyház társadalmi tanítása. Dokumentumok. Szerk. Tomka Miklós és Goják János. Bp., 1992.

Tonk 1979: Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, 1979.

Tonk 1980: Művelődéstörténeti tanulmányok. Bukarest, 1980:36. (Tonk Sándor: A középkori közjegyzőség Erdélyben)

Torontál vm. 1911, 1914: Torontál vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Bp., (1911?) (Magyarország vármegyéi és városai)

Tóth 1910: A kalocsai kollégium 50 éve. Kalocsa, 1910.

Tóth 1917: Tóth-Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Bp., 1917.

Tóth 1925: Tóth Zoltán: Mátyás király idegen zsoldos serege. (A fekete sereg) Bp., 1925.

Tóth 1942: Tóth Mike SJ: A magyar jezsuiták irodalmi tevékenysége 1853-1934. Bp., 1942. (Klny. JTÉ 1940)

Tóth 1946: I. Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első százada. Bp., 1946.

Tóth 1948: A magyarországi latin- és görögszertartású egyházmegyei és szerzetes római katolikus papság és női szerzetesrendek névtára. Iskolák, közjóléti és hitbuzgalmi egyesületek feltüntetésével. Összeáll. Tóth Imre. Bp., 1948.

Tóth 1988: Tóth K. János: Római virágszedés. Wien, 1988.

Tóth 1994: Képző és iparművészek Vas megyében. 1. Összeáll Nagy András, Tóth Csaba, Torjay Valter. Szombathely, 1994.

Tóth 1995: Képző és iparművészek Vas megyében. 2. Összeáll Farkas János, Nagy András, Tóth Csaba, Torjay Valter. Szombathely, 1995.

Tóth 1996: Tóth Gábor: A magyarországi tanítóképző intézeti tanárképzés története. Apponyi Kollégium Bp., é.n. [1996]

Tóth-Botka I-II: Adatok Szolnok megye történetéből. 1. köt. Szerk. Tóth Tibor. Szolnok, 1980; 2. köt. Szerk. Botka János. Uo., 1989.

Tóth-Filep I-IV: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998. 1-4. köt. Szerk. Tóth László. Társszerk. Filep Tamás Gusztáv. 1. köt. Történelem, demográfia és szociológia, nyelvhasználat és nyelvfejlődés, a mindennapok kultúrája, vallás és egyház. - 2. köt. Oktatásügy, közművelődés, sajtó, rádió, televízió. - 3. köt. Irodalom, könyvkiadás és tudományosság, színház-, képző-, zene- és táncművészet. - 4. köt. Művelődéstörténeti kronológia, könyvészet, mutatók. Bp., 2000.

Tóth-Gábor 1992: Romániai magyar könyvkiadás 1944-1949. Összeáll. Tóth Kálmán, Gábor Dénes. Kolozsvár, 1992.

Tóth-Szelényi 1996: Tóth Endre-Szelényi Károly: A magyar koronázási jelvények. Bp., 1996.

Tököly 1999: Tököly Gábor: Ki kicsoda Rozsnyón? Somorja, 1999. (Gömör-kishonti téka)

Török 1859: Török János: Magyarország prímása. Közjogi és történeti vázlatok. 1. rész: Emlékirat. 2. rész: Oklevelek. Pest, 1859.

Török 1978: Török István: Katolikus magyarok Észak-Amerikában. Youngstown, Ohio (USA), 1978.

Török 1990: Török József: Szerzetes és lovagrendek Magyarországon. Bp., 1990.

Török I-II: Török József: Egyetemes egyháztörténelem. 1-2. köt. Bp., 1999.

Török-Legeza-Szacsvay 1996: Török József-Legeza László-Szacsvay Péter: Pálosok. Bp., 1996.

Török-Legeza 2000: Török József-Legeza László: A magyar egyház évezrede. Bp., 2000.

Török-Legeza 2001: Török József-Legeza László: Kartauziak. Bp., 2001.

Tragor 1938: Tragor Ignác: Váci bölcsők, váci koporsók. A Váci Múzeum Egyesület ünnepi közgyűlésein elhangzott emlékbeszédek. Vác, 1938.

Trausch I-IV: Trausch Ferenc József: Schriftsteller-Lexikon oder biografisch-literarisch Denk-Blätter der Siebenbürger Deutschen. Brassó, 1868, 1870-71. - IV. köt-ét Schuller Frigyes adta ki. Nagyszeben, 1902.

TTKl I-II: Természettudmányi kislexikon. 1-2. köt. Szerk. Kicsi Sándor. Bp., 1989.

Turczel 1967: Turczel Lajos: Két kor mesgyéjén. A magyar irodalom fejlődési feltételei és problémái Csehszlovákiában 1918 és 1938 között. Pozsony, 1967.

TWAT I-...: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament. 1-... köt. Stuttgart, 1973-.

TWNT I-IX: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 1-9. köt. Stuttgart, 1966-73.

Uberti 1993: Uberti, Pier Felice, degli: Ordini cavalleresche e onorificenze. Milano, 1993.

Udalcova I-III: Istorija Vizantii. Szerk. Zinaida Udalcova-Alexandr Kazdan-Gennadij Litavrin. 1-3. köt. Moszkva, 1967.

Udvardy 1898: Udvardy László: Az egri érseki jogliceum története (1740-1896). Eger, 1898.

Udvardy 1991: Udvardy József: A kalocsai érsekek életrajza (1000-1526). (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae XI.) Köln, 1991.

Udvardy 1992: Udvardy József: A kalocsai főszékeskáptalan története a középkorban. Bp., 1992.

ÚE: Új Ember

UG I-III: Utz, A. F.-Groner, J. F.: Aufbau und Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens. Soziale Summe Pius’ XII. 1-3. köt. Freiburg, 1954-61.

Új Idők lex. I-XXIV: Új idők lexikona. Szerk. Lyka Károly. 1-24. köt. Bp., 1936-42.

ÚMIL I-III: Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. 1-3. köt. Bp., 1994.

Ung vm. 1940: Ungvár és Ung vármegye. Bp., 1940. (Vármegyei Szociográfiák X.)

Ungerer 1994: Ungerer, Lothar: Az Európai Unióról röviden. Ford. Kocziszky Krisztina. Bp., 1994.

Unyi 1947: Unyi Bernardin OFM: Sokácok-bunyevácok és a bosnyák ferencesek története. Bp., 1947. (Gyöngyösi ferences könyvek 10.)

UR: Unitatis redintegratio. A II. Vatikáni Zsinat határozata az ökumenizmusról. 1964. XI. 21.

US: II. János Pál pápa Ut unum sint enciklikája az ökumenikus törekvésekről. 1995. V. 25. Ford. Diós István. Bp., 1995. (Pápai Megnyilatkozások. XXX.)

Útközben 1998: Útközben. Tanulmányok a kárpátaljai magyarságról. Ungvár, 1998.

Üldözött jezsuiták 1995: Üldözött jezsuiták vallomásai. Szerk. és s.a.r. Szabó Ferenc SJ. Bp., 1995.

v. Nagy 1943: Nagy 1943

V. S.: La Vie Spirituelle, ascétique et mystique. Paris, 1919-.

V. S. Suppl.: La Vie Spirituelle. Supplément. Paris, 1922-69.

Vaday 1896: Magyar tanférfiak ezredéves albuma. Emlékmű Magyarország ezredéves fennállása korszakában a nevelésügy terén működő egyének köréből. Szerk. és kiad.Vaday József. Békéscsaba, 1896.

Vadkerty 1993: Vadkerty Katalin: A reszlovakizáció. Pozsony, 1993. (Mercurius könyvek)

Vadkerty 1996: Vadkerty Katalin: A deportálások. A szlovákiai magyarok csehországi kényszerközmunkája 1945-1948 között. Pozsony, 1996. (Mercurius könyvek)

Vadkerty 1999: Vadkerty Katalin: Belső telepítések és lakosságcsere. Pozsony, 1999. (Mercurius könyvek)

Vágner 1896: Vágner József: Adalékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez. Nyitra, 1896.

Vajay 1987: Vajay Szabolcs: Ordinis sancti Johannis in Hungaria thesaurus ac corpus [A Johannita Rend lovagjai 1854-1987.] H.n., 1987.

Vajda 1900: Vajda Emil: Középiskolai tanári névkönyv az 1899/1900. tanévről. Győr, 1900.

Valter 2004: Valter Ilona: Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon. Bp., 2004. (METEM-könyvek 43.)

Valuch 1981: Valuch István: Eger város harangjai. XVII-XX. sz. 1981. Szakdolgozat.

Vanzan-Schultz 1978: Lessico dei teologi del secolo XX. Szerk. Piersandro Vanzan-Hans Jürgen Schultz. Stuttgart-Brescia, 1978. (Mysterium Salutis 12. köt.)

Ványi 1926: Magyar irodalmi lexikon. Szerk. Ványi Ferenc. Közrem. Fóris Miklós, Tóth András. Átnézte Dézsi Lajos, Pintér Jenő. Bp., 1926.

Vanyó 1933: Vanyó Tihamér OSB: Püspöki jelentések a magyar Szent Korona országainak egyházmegyéiről 1600-1850. Pannonhalma, 1933. (Olaszországi Magyar Oklevéltár, 2. köt.)

Vanyó 1988: Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai. Bp., 1988.

Vanyó 2000: Vanyó László: Az ókeresztény egyház irodalma. I. köt. Az első három század; II. köt. A 4-8. század. Bp., é.n. [2001, folyamatos oldaszámozással!].

Vanyó I-XIII: ÓI

Várady I-II: Baranya múltja és jelene. Szerk. és kiad. Várady Ferenc. 1-2. köt. Pécs, 1896-97.

Várady-Berey 1934, 1937: Erdélyi monográfia. Szerk. Várady Aladár-Berey Géza. [1. rész] Szatmárnémeti, 1934; [2. rész] Uo., 1937. Egybekötve.

Varga kz.: Varga Lajos: A váci egyházmegyei plébániák történeti áttekintése. Kézirat. (A Sándor kz. alapján)

Varga 1967: Varga Zoltán: A debreceni tudományegyetem története. 1914-1944. 1. köt. Debrecen, 1967.

Varga 1998: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. Veszprém, 1998.

Varga E. 1998-2002 Varga E. I-VI

Varga E. I-VI: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850[!]-1992 között. Összeáll. Varga E. Árpád. Bp.-Csíkszereda, 1998-2002. (a mai megyebeosztás szerint, visszavetítve ezt az 1850-1956 közötti állapotra is!) 1. Kovászna, Hargita és Maros megye. 1998; 2. Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye. 1999; 3. Arad, Krassó-Szörény és Temes megye. 2000; 4. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye. 2001; 5. Brassó, Hunyad és Szeben megye. A Kárpátokon túli megyékhez került települések. 2002; 6. Helységnévtár. (Összesített útmutató az I-V. kötetekhez) 2002. (Múltunk könyvek)

Varga-Patyi 1972: Varga Rózsa-Patyi Sándor: A népi írók bibliográfiája. Művek, irodalom, mozgalom (1920-1960). Bp., 1972.

Vargha 1910: Vargha Damján: Seuse Henrik Amand a magyar kódexirodalomban. Bp., 1910.

Varjú 1932: Varjú Elemér: Magyar várak. Bp., 1932.

Várnagy 1993: Várnagy Antal: Liturgika. (Szigeti Kiliánnal OSB, Sólymos Szilveszterrel OSB, Hosszú Lajos Incével OP és Palatitz Jenővel) Abaliget, 1993.

Vártúrák I-III: Vártúrák kalauza. I. Szerk. Dely Károly. Bp., 1975; II. Szerk. uő. Bp., 1976; III. Csorba Csaba-Marosi Endre-Firon András. Bp., 1983.

Váry 1993: Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarországon. 3. kiad. Bp., 1993.

Vas vm. 1898: Vas vármegye. Írta a vasvármegyei helyi munkatársak bizottsága. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1898. (Magyarország vármegyéi és városai 3.)

Vasiliev 1950: Vasiliev, Alexandre: Bizance et les Arabes. Bruxelles, 1950.

Vass 1980: Vass Előd: Kalocsa környékének török kori adóösszeírásai. Kalocsa, 1980.

Vattai 1956: Vattai Erzsébet: Ötvösműhely, ötvösmunka. Bp., 1956.

VC: II. János Pál pápa Vita consecrata apostoli buzdítása a szerzetesi életről. 1996. Ford. Diós István. Bp., 1996. (Pápai Megnyilatkozások XXXI.)

VEA 1970: Váci Egyházmegyei Almanach. Vác, 1970.

Végh 1990: Végh Gábor: Magyarország királyai és királynői. Bp., 1990.

Végváry 1910 Sturm 1910

Velics 1902: Velics László: Magyar jezsuiták a XIX-ik században. Kalksburg, 1902.

Velics I-III: Velics László: Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából. 1. füzet: 1560-1610. Bp., 1912; 2. füzet: 1610-1690. Bp., 1913; 3. füzet: 1690-1773. Bp., 1914.

Velledits 1981: Velledits Lajos: A restaurálás. Bp., 1981.

VEN 1975: A Veszprémi Egyházmegye Papságának Névtára. Veszprém, 1975.

VEN 1992: A Veszprémi Egyházmegye Névtára. Veszprém, 1992.

Veress (II) 1917: A római Collegium Germanicum et Hungaricum magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai. Közrebocsátja Veress Endre. Bp., 1917.

Veress 1934: Erdélyi Múzeum, 1934:29. (Veress Endre: A moldvai csángók származása és neve)

Veress 1941: Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyvei és iratai 1221-1864. Bp., 1941. (Olaszországi magyar emlékek)

Veress 1983: Veress D. Csaba: Várak a Bakonyban. Bp., 1983.

Veress 1989: Veress Sándor: Moldvai gyűjtés. Szerk. Berlász Melinda és Szalay Olga. Bp., 1989. (Magyar népköltési gyűjtemény, 16.)

Vermeersch 1928: Vermeersch, Arthur SJ: A Szűzanya ünnepei. Ford. Benz Csáky Ilona. Bp., 1928.

Viczián 1978: Viczián János: A magyar egyetemi és főiskolai diáklapok bibliográfiája 1857-1972. Bp., 1978. (Felsőoktatástörténeti kiadványok 5.)

Viczián 1995: Katolikus sajtó Magyarországon 1990-ig. Szerk. Viczián János. Bp., 1995.

Viczián 2003: Viczián János: Diákélet és diákegyesületek a budapesti egyetemeken 1914-1919. Bp., 2003.

Vida 1976: Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944-1947. Bp., 1976.

VieCons.: Vie consacrée. Leuwen-Bruxelles, 1966-, Namur, 1980-.

Vígh 1979: Vígh Károly: Ugrás a sötétbe. Bp., 1979. (Sorsdöntő történelmi napok 5.)

Vigh 1998: Vigh Károly: A szlovákiai magyarság kálváriája 1945-1948. Bp., 1998.

Vigilia Repert. 1984: Vigilia Repertórium 1935-1984. Összeáll. Stauder Mária. Bp., 1987.

VIL I-: Világirodalmi Lexikon. 1-. köt. Bp., 1972-.

Villáni 1923: Bizalmas jelentés a soproni népszavazásról és a magyar-osztrák határmegállapításról. Szerk. Villáni Frigyes. Sopron, 1923.

Vincze 1994: Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1953. Bp.-Szeged, 1994. (Kisebbségi adattár I.) [a RMIL adatait gyakran nem igazolja!]

Vincze 1999: Csángósors. Szerk. Pozsony Ferenc. Bp., 1999:203. (Vincze Gábor: Csángósors a II. világháború után) (A magyarságkutatás könyvtára XXIII.)

Virányi 1986: Virányi Ottó-Tóth Sándor: R.k. szociális otthonok képekben, riportokban. Bp., 1986.

Virt 1991: Virt László: Katolikus kisebbség Erdélyben. Bp., 1991.

Vitézek alb. 1939: Vitézek albuma. Fel. kiadó Kovách Géza. Bp., 1939.

Vitézi Rend 1931: A tízéves Vitézi Rend 1921-1931. Szerk. v. nemes Szécsi Imre, v. Oszlányi Kornél, v. Oszlányi József, v. Farkass Jenő dr. Bp., 1931.

VLex I-. Világirodalmi Lexikon. 1-. köt. Bp., 1972-.

VMMK: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei

Vofkori 1994: Vofkori László: Erdély társadalom- és gazdaságföldrajza. Nyíregyháza, 1994.

Vofkori 1996: Vofkori László: Erdély közigazgatási és etnikai földrajza. Vörösberény, 1996. (Balatoni Akadémia könyvek 18.)

Vofkori 1998: Vofkori László: Székelyföld útikönyve. I-II. Bp., 1998.

Vogt 1908: Vogt, Albert: Basile Ier. Paris, 1908.

Voigt 1983: Régiségek könyve. Szerk. Voigt Pál. Bp., 1983.

Voit 2000: Voit Krisztina: A budapesti sajtó adattára 1873-1950. Bp., 2000.

Volly 1982: Volly István: Karácsonyi és Mária-énekek. Bp., 1982.

Vorbuchner 1925: Vorbuchner Adolf: Az erdélyi püspökség. Brassó, 1925.

Vörös 1921: Vörös László OP: Emléksorok a Szent-Domonkos-rendi magyar rendtartomány megalapításának hétszázadik évfordulójára. Bp., 1921.

VS: II. János Pál pápa Veritatis splendor enciklikája az erkölcs alapkérdéseiről 1993. VIII. 6. Ford. Diós István. Bp., 1994. (Pápai Megnyilatkozások. XXIV.)

VZs 2000: A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai. Revideált ford. Bp., 2000.

Wadding: Annales OMin. 1-8. köt. Szerk. Lucas Wadding OFM (1208/1540: Lyon, 1625/54); 3. kiad. Kiad. Chiappini, A. Quaracchi, 1931-. (1965: a 31. kötetnél tartott)

Wattenbach 1896: Wattenbach, Wilhelm: Das Schriftwesen des Mittelalters. Leipzig, 1896.

WB 1990: The World Book Encyclopedia. Chicago-London-Sidney-Toronto, 1990.­

Webster 1978: Webster, Robert: Gems, their Sources, Descriptions and Identification. 3. kiad. London, 1978.

Welthe 1967: Welthe, K.: Werkstoffe und Techniken der Mahlerei. Ravensburg, 1967.

Wenczel 1877: Wenczel Tivadar: A magyar magánjog rövid áttekintése. Bp., 1877.

Wenzel 1860 ÁÚO I-XII

Wenzel 1873: Wenzel Gusztáv: Egyetemes európai jogtörténet. Bp., 1873.

Wenzel 1880: Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története. Bp., 1880.

Werbőczy 1897: Werbőczy István Hármaskönyve. Az eredeti 1517-iki első kiadás után ford., bev. és utalásokkal ell. Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen. Magyarázó jegyz. Márkus Dezső. Bp., 1897. (Magyar törvénytár)

Wertner 1891: Wertner Mór: A középkori délszláv uralkodók geneologiai története. Temesvár, 1891.

Wertner 1892: Wertner Mór: Az Árpádok családi története. Nagybecskerek, 1892.

Wertner 1893: Wertner Mór: Negyedik Béla király története. Temesvár, 1893.

Wertner I-II: Wertner Mór: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. 1-2. köt. Temesvár, 1891-92.

Wichmann 1936: Wichmann, Yrjő: Wörterbuch des ungarischen moldauer nordcsángó und hétfaluer Csángódialektes. Helsinki, 1936.

Wick 1931: Wick Béla: Kassa régi temetői, templomi kriptái és síremlékei. Kassa, 1931.

Wick 1941: Wick Béla: Kassa története és műemlékei. Kassa, 1941.

Winkler 1926: Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érsekség. Tört. összefoglalás. Kalocsa, 1926. (Árpád könyvek 4-5.)

Winkler 1935: Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan története alapításától 1935-ig. Kalocsa, 1935.

WL 1992: The World of Learning. 1992.

Wurzbach I-LX: Biografisches Lexikon des Kaisertums Oesterreich. Vol. 1-60. Wien, 1857-92.

Wutz 1887: Wutz Albert: A magyarországi fő- és középiskolák névkönyve. Szerk. Wutz Albert. Bp., 1887.

Wünscher 1927, 1928, 1930: Csonkamagyarország sajtója. 1-3. kiad. Gyűjt. és összeáll. Wünscher Frigyes. Bp., 1927-30. (A Sajtó kvtára 4., 6., 8.)

Wünscher 1931: Wünscher Frigyes: Sajtóalmanach 1931. Csonkamagyarország sajtója. Bp., 1931. (A sajtó könyvtára 11.)

Yermo: Yermo. Santa Maria di El Paular. Madrid, 1963-.

YIO: Yearbook of International Organizations. München, 1981; 1988, 1996.

Zachar 1984: Zachar József: Idegen hadakban. Bp., 1984.

Zachar kz.: Zachar József: Császári-királyi hadakban. Kz.

Zádor 1960: ÉKME Tudományos Közlöny 1960:2-5. sz. (Zádor Mihály: Az aszófő-kövesdi templomrom középkori építéstörténete)

Zakar 1980: Zakar András: A Serédi bíboros-féle ellenállás - és ami mögötte van. 1980. Kz.

Zakar 1999: Zakar Péter: A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-1849-ben. Bp., 1999. (METEM könyvek 23.)

Zakariás 1961: Zakariás G. Sándor: Budapest. Bp., 1961.

Závodszky 1904: Závodszky Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törv-ek és zsinati határozatok forrásai. Bp., 1904.

Zay 1980: Zay Ferenc: Az Lándorfejírvár elveszésének oka e vót és így esött. Bp., 1980. (Bibliotheca Historica)

Zelliger 1888: Zelliger Alajos: Esztergom egyházmegyei írók, vagyis Esztergom városában és vármegyében született vagy működött írók koszorúja. Bp., 1888.

Zelliger 1893: Zelliger Alajos: Egyházi írók csarnoka. Esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. Nagyszombat, 1893.

Zelovich 1922: Zelovich Kornél: A m. kir. József műegyetem és a hazai technikai oktatás története. Bp., 1922.

Zemplén 1964: Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. Bp., 1964.

Zemplén vm.: Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely r. t. város. Írták a zemplénvármegyei helyi munkatársak. Szerk. Borovszky Samu. Bp., é.n. (Magyarország vármegyéi és városai)

Zemszkov 1991: Zemszkov, V. Ny.: A Gulag - tényekben, adatokban. Bp., 1991. (Szovjet füzetek IV.)

Zichy I-XII: A zichy és vásonkeői Zichy-család idősb ágának oklevéltára. Szerk. Nagy I.-Nagy I.-Véghely D.-Kammerer E.-Lukcsics P. 1-12. köt. Bp., 1871-1931.

ZL 1930. I-II: Zenei Lexikon. A zenetörténet és zenetudomány enciklopédiája. Szerk. Szabolcsy Bence és Tóth Aladár. Bp., 1930.

ZL 1965. I-III: Szabolcsy Bence-Tóth Aladár: Zenei Lexikon. Átdolg. Bartha Dénes. 1-3. köt. Bp., 1965.

ZL 1983: Brockhaus

Zoltay 1925: Zoltay L.: Települések, egyházas és egyháztalan falvak Debrecen város mai határa és külső birtokai területén a XI-XV. században. Debrecen, 1925.

Zombori 1988: Zombori István: Lovagok és lovagrendek. Bp., 1988.

Zombori 1996: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve. Szerk. Zombori István. Bp., 1996.

Zombori 2001: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolata 1920-2000. Szerk. Zombori István. Bp., 2001.

Zoványi 1940: Zoványi Jenő cikkei a “Theologiai Lexikon” részére a magyarországi protestantizmus történetéből. Kézirat gyanánt. Bp., 1940.

Zoványi 1973, 1977: Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 2., 3. kiad. Bp., 1973, 1977.

Zöld 1783: Zöld Péter: A Moldvában ‘s azon túl lakó magyarokról adatott tudósítás. Magyar Könyv-ház. Szerk. Molnár János. III. szakasz, 415-428; Ném-ül: Reise nach der Moldau. (Ungarisches Magazin 3. 90-110). Pozsony, 1783.

Zöllner 1966: Zöllner, Erich: Geschichte Österreichs von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wien, 1966.

Zvara 1965: Zvara, Juraj: A magyar nemzetiségi kérdés megoldása Szlovákiában. Pozsony, 1965.

Zsadányi 1928: Pécsi fejek. Szerk. Zsadányi Oszkár, Kalmár Gyula. Pécs, 1928. (Magyar városok és vármegyék társadalmi emlékalbuma 1.)

Zsadányi 1931: A felszabadulás aranykönyve. Emlékalbum Pécs, Baja, Baranya és Bácsbodrog vármegyék szerb megszállása, felszabadulása és újjászületésének tíz éves jubileumára. Összeáll. Zsadányi Oszkár, Kussinszky Endre. Pécs, 1931.

Zsadányi. Somogy vm. 1937: Somogy vármegye adattára. Szerk. Zsadányi Oszkár. A történeti részt írta Papi Kozma Béla. Pécs, 1937.

Zsadányi. Tolna vm. 1937: Tolna vármegye adattára. Szerk. Zsadányi Oszkár. A történeti részt írta Papi Kozma Béla. Pécs, 1937.

Zseliczky 1998: Zseliczky Béla: Kárpátalja a cseh és a szovjet politika érdekterében 1920-1945. Bp., 1998.

Zsemley 1938: Rákospalota és Rákosvidék. Szerk. Zsemley Oszkár. Bp., 1938. (Magyar városok és vármegyék monográfiája 24.)

Zsiga 1991: Zsiga Tibor: Burgenland vagy Nyugat-Magyarország? Felsőőr, 1991.

Zsombor 1991: Csángó Újság [Sepsiszentgyörgy], 1991:14-19. sz. (Zsombor Dénes: „Egy ismeretlen táj felé indultam...” A máriafalvi időszak 1-4.)

Zst 1980: Josephus Flavius: A zsidók története. Ford. Révay József. Vál. Hahn István. Bp., 1980.