Magyar Katolikus Lexikon > Rövidítések > Jelek és más rövidítések

~ címszó

* született

† meghalt

- tól--ig

: -án, -én, -ban, -ben

lásd

I--XII. hónapok neve

LXX Septuaginta, Hetvenes fordítás


a. m. annyi mint

AC Actio Catholica

ád állandó diákonusa

adm. adminisztrátor, -i, adminisztratúra

ÁEH Állami Egyházügyi Hivatal

ajánl. ajánlás

akad. akadémia, -i

akv. anyakönyv, -i

alap. alapítvány

áldpap áldozópap

aleln. alelnök

alk. alkalmából, alkalmazta

áll. állam, -i

allg. allgemeine

alm. almanach

ált. általános, -an, általában

ang. angol

antol. antológia, -ja

ap. apostol, -i

Apok. Apokalipszis

ápr. április, -i

Aq Aquincum Orgonaépítő Kft., Bp.

ar. arab

aranyfrt aranyforint

arck. arckép, -pel

ark. arkangyal

art. artikulus

assz. asszony

ASzTT Aquinói Szent Tamás Társaság

átd. átdolgozás, átdolgozott, átdolgozta, átdolgozták

átm. átmérő, átmérőjű, átmérővel

átn. átnézte

attrib. attributum

Au. Ausztria

Aufl. Auflage

aug. augusztus, -i

Ausg. Ausgabe

Autogr. autográfáló, autográf

ÁVH Államvédelmi Hatóság

b. boldog

B. Boldog, Búcsúja

B. Hírl. Budapesti Hírlap

b. munk. belső munkatársa

B-A-Z Borsod-Abaúj-Zemplén

Bajoro. Bajorország

bapt. baptista

baz. bazilika

Bd. Band

Bearb. Bearbeiter, Bearbeitung

bemut. bemutató, bemutatta

bev. bevezetés, bevezető, bevezette

bíb. bíboros, -i

bibl. biblikus

bibliogr. bibliográfia, -i

biol. biológia, -i

birod. birodalom, birodalmi

biz. bizottság, -i

Bl. Blatt, Blätter

BME Budapesti Műszaki Egyetem

Bold. Boldogságos

bölcs. bölcselet, -i, bölcsészet, -i

bőv. bővített, bővítette, bővítették

Bp. Budapest

Bpen Budapesten

bpi budapesti

br. báró, -i

brev. breviárium

BSZKRT Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság

BTHV Budapesti Tanács Hangszerkészítő Vállalata

BTK Büntető Törvénykönyv

Bulg. Bulgária

C Celsius

c. cím, címzetes, című, címen

can. vis. canonica visitatio

cg centigramm

CGH Collegium Germanicum Hungaricum

CIH Collegium Illiricum Hungaricum

ciszt. ciszterci

cm centiméter

CMI Cavagliai Magyar Intézet

Coll. Collegium

cpp. címzetes püspök, -i

cs. császár, -i

CS Csehszlovákia

cs. és kir. császári és királyi

cs. kir. császári, királyi

Cs-Mo. Cseh-Morvaország

cscs. cserkészcsapat

Cseho. Csehország

csehszl. csehszlovák

Csehszl. Csehszlovákia

csné császárné

csnő császárnő

csop. csoport

D dél

d. der, die, das, des

db darab

de. délelőtt

dec. december

dem. demokrata, demokratikus, demokrácia

din. dinasztia

dissz. disszertáció

DK délkelet

dkg dekagramm

dl deciliter

dm deciméter

DMKE Délvidéki Magyar Közművelődési Egyesület

DNy délnyugat

dok. dokumentum

dolg. dolgozott

dr. doktor

dr.iur. jogi doktor

dr.phil. filozófiai doktor

dr.teol. teológiai doktor

drált doktorált

drátus doktorátus

dri doktori

du. délután

E Elohista

É észak

e. előtt

é. év, éve, éves, évi, évig, évre, évente

é.n. év nélkül

ed. edidit, edited, editio, édité

egy. egyetem, -i, egyetemes

egyes. egyesület, -e, -i

egyh. egyház, -i

egyhatya egyházatya

egyhjog egyházjog

egyhk. egyházközség, -i

egyhközs. egyházközség, -i

egyhm. egyházmegye, -i

egyhműv. egyházművészet, -i

egyhtanító egyháztanító

egyhtört. egyháztörténet, -i, egyháztörténelem, -i

egyl. egylet, -i

Einl. Einleitung

ÉK északkelet

el. elemi

elb. elbeszélés, elbeszélő

életr. életrajz, -i

elm. elmélet, -i

eln. elnök

előad. előadták

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem

em. emelet, -i

EMKE Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

eml. említés, -e, emlék...

enc. enciklika

ÉNy északnyugat

ep egyházmegyés papja

ép. építész

erd. erdélyi

éretts. érettségi, -zett

érs. érsek, -i

érsség érsekség

ért. értekezés

értes. értesítő, értesítője

esp. esperes, -i

espség esperesség

eszkat. eszkatologikus

eu. európai

Eu. Európa

euch. eucharisztikus

Euch. Eucharisztia

eü. egészségügy, -i

ev. evangélikus

evang. evangélista, evangélium, -i

évf. évfolyam

évford. évforduló

évkv. évkönyv

exarch. exarcha, exarchátus

ezr. ezredes, -i

f. fejezet, felső, fő, für

fak. fakultás

fdsz. földszint

febr. február, -i

fej. fejezet

fejed. fejedelem, fejedelmi

fejednő fejedelemnő

fejedség fejedelemség

fel. felelős

felolv. felolvasás

felügy. felügyelő, -i, felügyelőség

felv. felvétel, felvétele

FEMKE Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület

fest. festészet, -i

ffi férfi

ffikar férfikar, -ra

FHVO Fővárosi Hangszerkészítő Vállalat Orgonaüzeme

fil. filozófia, -i, filozófus

fill. fillér

filol. filológia, -i

Finno. Finnország

fiz. fizika, -i

FKgP Független Kisgazdapárt

fm folyóméter

Fm Fő művei

FMKV Fővárosi Művészi Kézműves Vállalat Orgonaüzeme

fnő főnöknő

fog. fogadalom, fogadalmi

folyóir. folyóirat

folyt. folytatás, -os, folytatta

ford. fordítás, fordító, fordított, fordította

forr. forradalom, forradalmi

Forts. Fortsetzung

főegyhm. főegyházmegye, -i

főesp. főesperes, -i

főhg. főherceg, -i

főisk. főiskola, -i

főktor főkolostor

földr. földrajz, -i

fölolv. fölolvasás

főmunk. főmunkatárs, -a

főn. főnök, -i

főok. főoltárkép

főol. főoltár

főoszt. főosztály

főszegyh. főszékesegyház, -i

főszerk. főszerkesztő

főv. főváros, -i

fr. francia, fráter

Fro. Franciaország

fszg. félsziget

fszsz. főszentszék

fszt. fölszentel, fölszentelt, fölszentelték

Ft, ft forint, főtisztelendő

függ. függelék

füz. füzet

fv. felvonás

g gramm

g. görög

g.k. görög katolikus

g.kat. görög katolikus

g.kel. görögkeleti

gazd. gazdaság, -i

gen. generális

ges. gesammelt

gimn. gimnázium, -i

gond. gondozás, -a, gondozásában, gondozta

gör. görög

Görögo. Görögország

gr. gróf, -i

greg. gregorián

grnő grófnő

grság grófság

gymn. gymnasium, -i

gy. gyalog, gyalogság

gy.ezred gyalogezred

gyak. gyakorló, gyakorlat

gyűjt. gyűjtemény, gyűjtötte, gyűjteményes

gyül. gyülekezet

h hívője

h. helyettes

h.c. honoris causa

H.é.n. hely és év nélkül

H.n. hely nélkül

ha hektár

hagiogr. hagiográfia, -i

hallg. hallgató, -i, hallgatott, hallgatta

haszn. használatára

házfőn. házfőnök, -i

házt. háztartás, -i

héb. héber, -ül

helyn. helynök, -i

hg. hegység, herceg, -i

hgérs. hercegérsek, -i

hgnő hercegnő

hgprím. hercegprímás, -i

hgség hercegség

hírl. hírlap

hithird. hithirdető

hitokt. hitoktatás, -i, hitoktató, -i

hiv. hivatal, -i, -os

hl. heilig

Ho. Horvátország

holl. holland

Holl. Hollandia

Horváto. Horvátország

Hrsg. Herausgegeben

hrsz. helyrajzi szám

htáb. honvéd tábornok

htb. háztartásbeli

id. idősebb

ideigl. ideiglenes

ifj. ifjabb, ifjúság, -i

ifm. iratfolyóméter

ig. igazgató, -i

igazg. igazgatás, -i, igazgatóság, -i

ikgr. ikonográfia, -i

ill. illetve, illusztrálta (művek címeinél)

int. intézet, -i

intm. intézmény

irg. irgalmas

Íro. Írország

irod. irodalom, irodalmi

irodaig. irodaigazgató, -i

irodtört. irodalomtörténet, -i

isk. iskola, -i

ism. ismételten, ismertetés

Izr. Izrael

izr. izraeli, izraelita

J Jahvista

j. járás

Jahrb. Jahrbuch

Jahrg. Jahrgang

jan. január, -i

JATE József Attila Tudományegyetem

jav. javítás, javított, javította

jav.bőv. javított, bővített

jegyz. jegyzet

jegyz. ell. jegyzetekkel ellátva

jel. jelentés

JM Jeromos Martirológium

jub. jubileum, -i

Jub. Jubileumok könyve

Jug. Jugoszlávia

jug. jugoszláv, jugoszláviai

júl. július, -i

jún. június, -i

K kelet, korona (váltópénz 1926-ig)

k. kánon, körül, -i

k.e.e. közigazgatásilag egyelőre egyesített

k.u.k. kaiserlich und königlich

kalend. kalendárium, -i

kanonokr. kanonokrendi

kapit. kapitalista

kápt. káptalan, -i

kapuc. kapucinus

kárm. kármelita

karth. karthauzi

kat. katolikus

katak. katakomba

kath. katholikus, katholisch

KB Központi Bizottság

kb. körülbelül

KDNP Kereszténydemokrata Néppárt

kém. kémia, -i

Ker. Keresztelő

ker. keresztény, kerület, -i

ker. n. keresztelés napja

Ker. Múz. Keresztény Múzeum, Esztergom

kerdem. kereszténydemokrata

keresk. kereskedelem, kereskedelmi

kerség kereszténység

kerszoc. keresztényszociális, keresztényszocialista

kft. korlátolt felelősségű társaság

kg kilogramm

kh katasztrális hold

ki karitatív intézete

kiad. kiadás, kiadó, kiadott, kiadta

kiad. tul. kiadó tulajdonos

kiadv. kiadvány, -a, -ai

kiáll. kiállítás, -i

kidolg. kidolgozta

kieg. kiegészítette

kiérd. kiérdemesült

kinev. kinevezett, kinevezték

kir. király, -i

kirné királyné

kirnő királynő

kirság királyság

kisszem. kisszeminárium, -i

kjog kánonjog

kk. középkor, -i

klassz. klasszikus

klassz. filol. klasszika filológia

kler. klerikus

klny. különlenyomat

km kilométer

knk. kanonok, -I

knkr. kanonokrend

Kod. Kodex

koll. kollégium, -i

komm. kommunista

konf. konferencia

kongr. kongregáció

kongressz. kongresszus, -i

konst. konstitúció, -k

kontemp. kontemplatív, kontempláció

konv. konvent, konvertita

korm. kormány, kormányzó, kormányzóság

KÓTA Kórusok Országos Tanácsa

költ. költemény, költészet, -i

köt. kötet, -es

köv. következik, következő

középisk. középiskola, -i

közg. közgazdaság, -i

közgtan közgazdaságtan

közig. közigazgatás, -i, -ilag

közl. közlés, közlése

Közl. Közlöny

Közlem. Közlemények, Közleményei

közp. központ, -i

közrem. közreműködött, közreműködésével

közs. község, -i

közt. köztársaság, -i

kp. káplán

KPI Központi Papnevelő Intézet

kpna kápolna

Kr. e. Krisztus születése előtt, előtti

Kr. u. Krisztus születése után, utáni

krit. kritika, -i

kron. kronológia, -i, -ja

krt. körút

KSH Központi Statisztikai Hivatal

ktor kolostor

kult. kulturális

kül. tek. különös tekintettel

külf. külföld, -i

külv. külváros

kv. könyv

kvfest. könyvfestészet

kvt. könyvtár

kvtár könyvtár

kvtáros könyvtáros

kz. kézirat, -ban

kzt. kézirattár, -i

l liter, lakosa

l. levelező

lat. latin

ld. lásd

lengy. lengyel

Lengyo. Lengyelország

levtár levéltár

levtáros levéltáros

lex. lexikon, -a

lic. licenciátus

Lief. Lieferung

Liszt KK Liszt Kutató Könyvtár

Liszt F. ZF Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola

lit. liturgia, liturgikus

Lja Lapja

lpászt. lelkipásztor, -i

Lpk. Lapok

M Művei

m méter

m. magán-, magyar, megye, -i

M. K. M. Mészáros Károly--Keve József--Morvai György

m. p. motu proprio

m/r manuál/regiszter

MADISZ Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség

magy. magyarázat, -a, magyarázta

máj. május, -i

márc. március, -i

mart. martirológium

mat. matematika, -i

max. maximum

mb. megbízott

MDF Magyar Demokrata Fórum

MDP Magyar Dolgozók Pártja

mech. mechitarista

MEFESZ Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége

megj. megjelenés, megjelent

melléko. mellékoltár

meteorol. meteorológia, -i

metrop. metropolita, -i

mezőgazd. mezőgazdaság, -i

mf mérföld

mill. millió

min. miniszter, -i, minisztérium, -i

min.eln. miniszterelnök

min. tan. miniszteri tanácsos

missz. misszió, -s

misszion. misszionárius, misszionálás

Mitarb. Mitarbeiter

Mitw. Mitwirkung

mkiad. magánkiadás

MKP Magyar Kommunista Párt

MKPK Magyar Katolikus Püspöki Kar

mlék műemlék

mlékj. műemlék jellegű

mm milliméter

mm. munkásmozgalom

Mo. Magyarország

mon. monostor

Morvao. Morvaország

mot. motetta

mozg. mozgalom

mp másodperc

mpp. megyéspüspök, -i

MPpK Magyar Püspöki Kar

MR Missale Romanum

Msgr. monsignore

MSZMP Magyar Szocialista Munkáspárt

MSZV Magyar Szabadságharcos Világszövetség

MTA Magyar Tudományos Akadémia

MTI Magyar Távirati Iroda

mtanár magántanár

mtor monostor

mtszf. méterre a tengerszint felett

munk. munkatársa

múz. múzeum, -i

műegy. műegyetem, -i

műv. művészet, -i

művel. művelődés, -i

n. nélkül

N. Gal. Nemzeti Galéria

nagyhg. nagyherceg

nagyprép. nagyprépost

nagyszem. nagyszeminárium

NATO Észak-Atlanti Szerződés Szervezete

nb. nemzetségbeli

NBr Nagy-Britannia és É-Írország, Egyesült Királyság

NDK Német Demokratikus Köztársaság

nekr. nekrológ

ném. német

ném-róm. német-római

nemz. nemzet, -i

nemzetk. nemzetközi

nemzgyűl. nemzetgyűlés, -i

nemzszoc. nemzetiszocialista, náci

Nep. Nepomuki

népr. néprajz, -i

nev. nevelde, nevelés, -i, nevelő, -i, nevezett

névkve névkönyve

névt. névtára

névvált. névváltozat, névváltoztatás

ni nevelő intézete

NMúz. Nemzeti Múzeum

nműv. népművelő, népművelési

No. Németország

NOT Népbíróságok Országos Tanácsa

nov. november, -i

novíc. novícius, novícia, novíciátus

novícmester novíciusmester

Nőegyl. Nőegylet

növ. növendék

NSZK Német Szövetségi Köztársaság

nt. nagyon tisztelendő

Ny nyugat

ny. nyilvános, nyomda

ny.n. nyomda nélkül

ny.r. nyilvános rendes

ny.rk. nyilvános rendkívüli

NyNo. Ny-Németország

nyug. nyugalmazott, nyugdíjas

o. ország, osztály, -os

O--M. Monarchia Osztrák-Magyar Monarchia

offert. offertórium

ogy. országgyűlés, -i

okép oltárkép

óker. ókeresztény

okl. oklevél, -et, -ét, -es

okt. október

okt. oktatás, -i, oktatott, oktatta

OL Országos Levéltár

ol. olasz

old. oldal, -as, -on

Olo. Olaszország

OMGE Országos Magyar Gazda Egyesület

OOE Orosz Ortodox Egyház

or. orosz

orat. oratórium

ord. ordinárius

org. orgona, -ra

Oro. Oroszország

orsz. ország, -os

ort. ortodox

ÓSz Ószövetség

ósz-i ószövetségi

OSZK Országos Széchényi Könyvtár

oszt. osztály

osztr. osztrák

OTI Országos Társadalombiztosítási Intézet

óv. óvoda

Öm Összes művei

önéletr. önéletrajz, -i

ör. örök

őrgr. őrgróf

örm. örmény

Örményo. Örményország

össz. összes, -en

összeáll. összeállította

összegyűjt. összegyűjtött, -e

öst. österreichisch

özv. özvegy

P pengő, Papi irat

p perc

P. Páter, Pesti (lapok címében)

p. pápa, -i, pont

papnev. papnevelő

papnöv. papnövendék

par. parókus, parókia

párh. párhuzamos helyek

part. partitúra

pátr. pátriárka, -i

pb plébániája

ped. pedagógia, -i

Pest vm. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

piar. piarista, -k

pl. például

pld. példány

pléb. plébánia, -i

plébház plébániaház

plébtp. plébániatemplom

plnos plébános

PMI Pápai Magyar Intézet, Róma

pol. politika, -i

polg. polgári

polit. politisch

Poroszo. Poroszország

port. portugál

Port. Portugália

pp. püspök

ppi püspöki

PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ppség püspökség

PR Pontificale Romanum

pref. prefektus, prefektúra

prel. prelátus, prelatúra

prem. premontrei

prép. prépost, -i

prépság prépostság

prím. prímás, -i

prof. professzor, -i

próf. próféta, -i

prot. protestáns

protonot. protonotárius

prov. provincia, provinciális

pszich. pszichológia, -i

pu. pályaudvar

r. rend, -i, rendes, rész

r. k. római katolikus, rendi közlés (cikk végén)

r. kat. római katolikus (címekben)

r. közl. rendi közlés

r. t. rendezett tanácsú

ref. református

reform. reformáció

reg. regény

rend. rendezett

rendszert. rendszertelen, -ül

rfőn. rendfőnök, -i

rház rendház

RK Római Kalendárium

rk. rendkívüli

RM Római Martyrologium

Ro. Románia

rom. román

róm. római

röv. rövidítés, -e, rövidített, rövidítette, rövidítve

RR Rituale Romanum

rt., R.T. részvénytársaság

rtag rendtag

rtárs rendtárs

rtart. rendtartomány

rum. rumén

S. San, Santa

s. segéd

s. a. sajtó alatt

s. a. r. sajtó alá rendezte

s. k. saját közlése

s. v. sajtóváltozata

Schem. Schematismus

seg. segélyezett

semat. sematizmus

SHS Szerb-Horvát-Szlovén

sk. és a következő

skk. és a következők

slelk. segédlelkész

soksz. sokszorosítás, sokszorosítva

sp. spanyol

spirit. spirituális

Spo. Spanyolország

spp. segédpüspök, -i

Stájero. Stájerország

stat. statisztika, -i

suffr. suffraganeus

Svédo. Svédország

sz szerzetese

sz. szám, -a, számára, század, -i

sz. kir. szabad királyi

sz. n. szerkesztő nélkül

Sz-Sz-B. Szabolcs-Szatmár-Bereg m.

szabharc szabadságharc

Szászo. Szászország

szdarab színdarab

SZDSZ Szabaddemokraták Szövetsége

szegyh. székesegyház, -i

szem. szeminárium, -i

szent. szentelték, szentelve

szept. szeptember, -i

szerk. szerkesztő, szerkesztett, -e,

szert. szertartás, -i, -ú

szerttan szertartástan

szerv. szervezet

szerz. szerzetes, -i

szerzetesr. szerzetesrend, -i

szerznő szerzetesnő

szford. századforduló

szfőv. székesfőváros, -i

szg. sziget

SZIA Szent István Akadémia

SZIT Szent István Társulat

szj. színjáték

szk. szigetek

szkápt. székeskáptalan

szkm. szabadkőműves

szl. szlovák

Szl. Szlovákia

Szle Szemle

SZLT Szent László Társulat

SZMMúz Szépművészeti Múzeum

szmű színmű

szn szerzetesnője

szoc. szociális, szocialista

szocdem. szociáldemokrata

szolg. szolgálat, -ába(n), szolgálta

Szolnok vm. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

szopr. szoprán, szoprán hangra

szöv. szövetség, -e, -i

szövetk. szövetkezet, -i

SZÖVOSZ Szövetkezetek Országos Szövetsége

szp szerzetes papja

szt szent

Szt Szent

sztel szentel

sztély szentély

sztség szentség

Sztszék Szentszék

sztté szentté

SZU Szovjetunió

szuffr. szuffraganeus

szül. születés, -e, született

szvég századvég

t. tábla

t.sz. többes szám, -a

táb. tábori

tan. tanácsos, -i

tanf. tanfolyam

tanfelügy. tanfelügyelő

tankv. tankönyv

tannyelv tanítási nyelv

tanulm. tanulmány, -i

társ. társaság, -a, társulat, -a

társad. társadalom, társadalmi

társaskápt. társaskáptalan, -i

tart. tartomány, -i

tartfőn. tartományfőnök, -i

tb. tiszteletbeli

tc. törvénycikk

tem. n. temetés napja

tényl. tényleg, -es

teol. teológia, -i, teológus

ter. terület, -i

térk. térkép

term. természet, -i

termfölötti természetfölötti

termrajz természetrajz

termtud. természettudomány, -i, -os

tev. tevékenység, -i, tevékenykedett

theol. theológiai, theologisch

ti. tudniillik

tiszt. tisztelet, -e, tiszteletére, tisztelték

tisztv. tisztviselő, -i

TIT Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

tit. titulus, -ra

titk. titkos

tkp. tulajdonképpen, -i

Tm. tiszteletreméltó

TMB Tudományos Minősítő Bizottság

tom. tomus

tör. török

Töröko. Törökország

tört. történelem, történelmi, történet, -i, -e

törv. törvény, -i

tp. templom, -i

tpig. templomigazgató, -i

tpigazg. templomigazgatóság

trag. tragédia

transl. translation, translated by

tsa társa

tsz. tenger szintje, többes szám

tszf. tengerszint felett

tud. tudomány, -os

tudegy. tudományegyetem

tulajd. tulajdonos, tulajdona

tvhat. törvényhatóság, -i

tvr. törvény erejű rendelet

tvszék törvényszék

u ugyan- (szóösszetételekben)

u. után, utca, und

U.F. új folyam (folyóiratoknál)

ui. ugyanis

Újs. Újság

ún. úgynevezett

ung. ungarisch

unit. unitárius

Univ. Universitas, Universitatis, University

uo. ugyanott

ur. uralkodott

USA Észak-amerikai Egyesült Államok

ÚSz Újszövetség

úsz-i újszövetségi

Ü. ünnepe

übers. Übersetzung, übersetzt

ügyv. ügyvéd

ünn. ünnep, -e, ünnepélyes

üo. ügyosztály

üv. ügyvezető

v. vagy, volt, von

v. b. t. t. valóságos belső titkos tanácsos

vál. válogatás, válogatott, válogatta, választott, választotta, választották

vall. vallás, -i, -ú

váll. vállalat, -i

vas. vasárnap, -i

vat. vatikáni

Vat. Vatikán

végezr. végezred

vegyesk. vegyeskar, -ra

vez. vezetés, vezetett, vezető, vezette

Vg. Vulgata

vh. világháború

vik. vikárius, vikariátus

vil. világi

vis. can. visitatio canonica

viz. vizitátor, vizitáció

vj. vígjáték

VKM Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

vm. vármegye, -i

vol. volumen

vö. vesd össze

vsz. valószínű, -leg, versszak

vt. vértanú

vtság vértanúság

VZs Vatikáni Zsinat

Zeitschr. Zeitschrift

ZF Zeneművészeti Főiskola

zg. zongora

zhely zarándokhely

zk. zenekar, -ra

Ztg. Zeitung

zsin. zsinat, -i

zsolt. zsoltár