🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > esztergom-zöldmezei Szent György prépostság és társaskáptalan
következő 🡲

esztergom-zöldmezei Szent György prépostság és társaskáptalan, Szt György vértanúról címzett zöldmezei prépostság, esztergom-szentgyörgymezei prépostság: A mai szentgyörgymezei plébánia helyén alapította a hagyomány szerint I. (Szt) István király. - A 12. sz: biztosan létezett, 4 →kanonokja és 1 →prépostja volt. 1241: a tatárok, majd Csák Máté elpusztította birtokait, tp-a tönkrement. 1337: Telegdy Csanád érs. újraalapította, létszámát 9-re emelte, a kinevezés jogát a prép-ra ruházta. II. Lajos 1521: megerősítette az alapítóokmányt. Amikor az érs. és az →esztergomi főszékesegyházi káptalan 1543: Nagyszombatba költözött, az ~ megszűnt, címét a főszegyh. kápt-ban viselik. - Tagjait a prép. nevezte ki. Az újonnan kinevezett knk-okat kötelezte az érs, hogy 1 é. belül a tp. közelében maguknak házat vegyenek v. építsenek. A szükséges telket az érs. engedte át. Erről a házról végrendeletében ki-ki szabadon intézkedhetett, de a prép-nak jogában állt azt a becsáron megváltani. Az olyan knk-nak helyét, aki tudta és beleegyezése nélkül 6 hónapon túl távol volt székhelyétől, a prép. mással tölthette be. Ha azonban valaki az ~ tagjai közül olyan vétséget követett el, ami miatt meg kellett őt fosztani javadalmától, ezt a prép. csak az érs. hozzájárulásával hajthatta végre. Ha egy knk. más javadalomhoz jutott, a prép. azonnal mást nevezhetett ki helyére. - Az ~ jövedelme Telegdi adományozásából a somorjai érs. tized quartája, kb. 400 márka. Az ~nak juttatott minden adomány 2/3-a a knk-okat illette, kivéve a végrendeletileg hagyományozott ingóságokat, mert ez Petény tizedével egyetemben a szentgyörgymezei plnosé lett, akit a prép. nevezett ki. Az ~ szőlejéből 1/3 a prép-é, 2/3 a knk-oké volt. - Prépostja a főszegyh. kápt-ban az →őrkanonok utáni 5. helyet töltötte be, egyúttal szegyh. főesp., Esztergom városának egyh. bírája is volt. Jövedelmét képezték a maróti, nándori és perbetei →egyházi tizedek, az esztergomi bordézsma 1/10-e (mielőtt a →nagyprépost és az →olvasókanonok megkapta volna illetékét), az olaszi és szepsi plnosoktól évi 2 márka finom ezüst, a párkányi, elefánti, szerdahelyi, kelecsényi, csiszeki, vajsányi és széplaki quarták, egy hold föld s egy kevés rét. - Kanonokjai: 1230: Deodat, 1420: Erdélyi István, Fekete János, Fekete Mihály, Gisari Péter, Liptai Márton, Pográni Tamás, Vizkeleti István, 1453: Budai Lőrinc, Tamás, 1460: Tapolcai Gellért, 1463-70: Acskói György, 1483: Ruby Miklós, 1492: Szakácsy Lőrinc, 1513-30: Lövöldi Péter, 1513: Bakos Miklós, Bélavári János, Beremendi Máté, Olaszy Kelemen, Pálfy Péter, 1514: Igar Péter, 1535: Pápay Kelemen, 1536: Lövöldy Ferenc. - Prépostjai: 1281: Orbán, 1286: Szerafin, 1294: Imre, 1325-26: Péter, 1332-35: János, 1332: Miklós, 1335: Benedek, 1353: Benedek, 1371-92: Bredenscheidi János, 1380-82: Jakab, 1393: Péter, 1397-1401: Kakas László, 1420: Tamás, 1425: Márton, 1446-63: Örmény Tamás, 1492-1504: Atyai Miklós, 1503-13: Igar Simon, 1512: Diotsy Mihály, 1521: Deésházai István, 1524: Csehy István, 1574-80: Kónyafalvi György, 1580-91: fületinci Gerdák Márk, 1591: Novák Miklós, 1592: →Zalatnaky György, 1598-1610: →Dubovszki György, 1611-15: →Deáki László, 1624-30: Senkviczi Mátyás, 1637-38: →Pálfalvay János, 1641-45: Telegdi György, 1648-56: →Hoffmann Pál, 1649: Cziráky György, 1652: →Szentgyörgyi Ferenc, 1653: →Sennyey István, 1658: →Esterházy György, 1661: →Bársony György, 1663: →Pongrácz György br., 1668-76: →Balogh Miklós, 1678-79: Schleger György, 1678-84: →Jaklin Balázs, 1679-91: Péterffy András, 1684: →Balassa Pál br., 1689: →Pyber László, 1693: →Kovacsóczy Mihály, 1696: →Jezerniczky Ferenc, 1710: Kürtösy András, 1712-19: →Mérey Mihály, 1723-30: →Olasz Pál, 1731: Pyber Pál, Kellió Miklós, 1735: →Forgách Pál, 1737: →Majthényi Ádám, 1743: Peverelly Jeromos, 1743-44: Nedeczky István, 1754: →Szentilonay József, 1760-62: →Ipolyi Gáspár, 1763: →Richvaldszky György, 1776: →Luzsénszky László, 1777: Fába Simon, 1783: Draveczky Ferenc, 1790-1801: →Vilt József, 1802: →Görgey Márton, 1803-07: →Arady János, 1808: →Gosztonyi István, 1811: →Perényi Károly, 1818: →Krammer Ferenc, 1820: Prikker János, 1823: Talabér Boldizsár, 1825: →Jordánszky Elek, 1829-35: Szabó Pál, 1836: Sztankovics Antal, 1840: →Németh György, 1845-50: →Fekete Mihály, 1851: →Viber József, 1856: →Tóth Imre, 1857: →Lipthay András, 1859: →Kemp Mihály, 1864: →Lipthay Antal, 1865: →Durguth József, 1866: Majsch Jakab, 1869: →Schirgl Endre, →Forgách Ágoston, 1870: →Szajbély Henrik, 1871: →Kantz Lázár, 1874: →Bubla Károly, 1881: →Somogyi Károly, 1884: →Majer István, 1886: →Dankó József, 1888: →Sujánszky Antal, →Palásthy Pál, 1889: →Boltizár József, 1894: →Blümelhuber Ferenc, 1896-1900: Szilányi Ferenc, 1903: →Rajner Lajos, 1905: →Csernoch János, 1906: →Graeffel János, 1908: →Roszival István, 1916-17: →Bogisich Mihály, →Walter Gyula, 1918-22: →Kohl Medárd, 1921: →Horváth Ferenc, 1924: →Brühl József, 1930: →Dedek Crescens Lajos, 1931: →Machovich Gyula, 1939: →Mészáros János, 1944: →Török Mihály, 1947: →Szokolay Antal, 1951: →Mertán János, 1951: →Witz Béla, 1954-57: Gregorovits Lipót, 1977: Vajay István, 1979: Kiss István, 1984: →Szepesdi Ervin. **

EME VIII:92. - Kollányi 1900:XLII. - Schem. Strig. 1911:LXI.