🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Balassa
következő 🡲

Balassa (1912-ig Aschenbrenner) Brunó István, OCist (Székesfehérvár, 1896. jan. 26.-Bp., 1979. jan. 30.): címzetes rendkívüli egyetemi tanár. - Középisk-it Székesfehérvárott és Egerben végezte. 1912. VIII. 14: lépett a r-be. 1919. IX. 29: sztelték, majd Innsbruckban teol-t tanult és drált. 1921: az egri Szt Bernát gimn. hittanára. 1925: Bpen a →Bernardinum tanára, 1933: ig-ja és házfőn. Közben beiratkozott a bpi egy-re, 1929: fil. dr., 1931: a nev-tört. mtanára. 1935: Székesfehérvárott tanker. főig. és házfőn. 1939: a VKM ped. főo-ának vez-je. Megszervezte a visszatért országrészek isk. rendszerét és tanügyi igazg-át. 1947: Budán a Szt Tádé-kpna lelkésze. 1951: civil munkakörbe került, mat. szaktanf-on statisztikussá képezte magát, s váll. előkalkulátor lett. 1971: nyugalomban. - M: Thurzó Imre retorikai dolgozatai. Bp., 1927. - A tört-tanítás múltja hazánkban. Pécs, 1929. - A latintanítás tört. 1-2. füz. Bp., 1930-31. - Fehérvári isk-hét. Szerk. Székesfehérvár, 1938. - Tanügyi kiállítás Székesfehérvárott. Uo., 1938. - Mai m-ságunk életr-a. Nemzetismeret. Szerk. Uo., 1939. - A kerség védőbástyája. Többekkel. Szerk. Lukinich Imre. Bp., 1940. - Nagy Bélával és Prohászka Jánossal s.a.r. Fináczy Ernő Didaktika (Bp., 1935) c. művét. T.E.

SZIA tagajánl. Bp., 1933. - Schem. Cist. 1937; 1942:249. - Bernardinum emlékkv-e. Uo., 1939:107. - Gulyás I:1136. (*jan. 30.) - Ker. m. közél. alm. I:40. (*jan. 30.) - Szolg. 1979. 44:97. - Gyászjelentés

Balassa Gábor (Mencshely, Veszprém vm., 1783. márc. 22.-Szombathely, 1851. aug. 11.): megyéspüspök. - Gimn. tanulm-ait Veszprémben végezte, ahol 1977: a szem. növ-e lett. Hittud-t előbb Pozsonyban, majd Nagyszombatban tanult. 1806: pappá szent. 1807: ppi titkár, majd irodaig. 1831. XII. 31: Sümeg esp-plnosa, 1832. II. 17: veszprémi knk. 1832-36: részt vett az ogy-en. 1835: csanádi c. prép., 1836: veszprémi ppi helyn., 1837: az ítélőtábla prel-a, hantai c. prép., 1838. VIII. 30: a kancellária tanácsosa és az egyh. ügyek előadója, ansariai cpp., 1839. III. 15: kapornaki javadalmas apát. 1844. III. 28: kinev., VI. 7: megerősített szombathelyi mpp. A szabharc kezdetén papjait hűségnyilatkozatra szólítva támogatta a nemz. szabadság eszméjét, de 1848. XII-i és 1849. I. 4-i körlevelében is a monarchia iránti hűségre utasította az egyhm. papságát. Betegeskedése miatt korszerű egyhfegyelmi terveit nem tudta megvalósítani. Az isk. okt. színvonalának emelésére törekedett, papjait a sajtó és a kv-kultúra támogatására buzdította. - Utóda az ansariai c-en 1844: Várady József, Szombathelyen 1852. IX. 4: Szenczy Ferenc. S.F.

LBE:9. - Gams 1873:378. (5.) - Schem. Sab. 1878, 1929, 1972:18. - Tóth 1925. - Géfin II:7. Arck.; III:18.

Balassa Lajos   →Falu Tamás

Balassa Pál, gyarmathi, br. (†Nagyszombat, 1705. okt. 3.): választott püspök. - 1660: lépett a JT-ba, Nagyszombatban és Grácban tanult. 1669: Nagyszombatban tanár. 1676: elhagyta a r-et. 1677. IV. 28: esztergomi knk., 1678: Jóka (Pozsony vm.) plnosa. 1680. III: gömöri főesp., 1684. V. 16: szentgyörgymezei, majd aradi prép. 1689: sasvári főesp., 1690. VI. 30: rosoni vál. pp. és érs. helyn. - Fm: Genealogia familiae Balassainae stylo lapidari. Nagyszombat, 1700. - Utóda a rosoni c-en 1707. III. 10: Lapsánszky Ferenc. **

M. Sion 1886:91. - Zelliger 1893:23. - Szinnyei I:397. (†okt. 5.) - Némethy 1893:477. - Kollányi 1900:297.