🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Majer
következő 🡲

Majer István (Mocsonok, Nyitra vm., 1813. aug. 15.-Esztergom, 1893. nov. 21.): választott püspök. - Esztergomban és Nagyszombatban tanult, ahol részt vett a m. nyelvgyakorló társ. megalakításában, Pesten jogot hallg., 1836-ig nev. a Sennyei családnál. 1836. VIII. 29: Vácott pappá szent. Muzslán, 1838. VI. 12: Esztergomban s-lelkész, 1842-48: az esztergomi érs. tanítóképző int. megszervezője és vez-je. Gyakorlati nev-ként szakcikkeivel, tankv-eivel sokat tett a korszerű tanítóképző mint ekkor új intézmény elterjesztése érdekében. A szabharc idején honvédkórházat létesített Esztergomban. 1849. X. 27-1850. XII: a pesti egy. bölcs. karán a neveléstud. előadója, 1851-57: a városi hatóság megbízásából Pest népisk-inak ig-ja. Ekkor alapította Pesten Mo. első bölcsődéjét. - Az újabb isk-németesítő hullám miatt 1857: lemondott pesti népisk. ig. állásáról, II. 26: Kürtön plnos. 1866. IV. 26: esztergomi knk. 1869. VI. 12: c. apát, 1874. VII. 3: p. prel. 1880. III. 21: stagnói vál. pp. 1884. VI: érs. helynök, 1885. IV. 15: örökös főrendiházi tag, 1889. XII. 20: nagyprép., 1891: kápt. helynök. A szabharc leveretése utáni évtizedekben István bácsi néven írta a falusi felnőttek számára értékes füzeteit, kv-eit. A m. népokt. és tanítóképzés, az isk-n kívüli népművelés és felnőttokt. úttörő alakja. - M: A fszt. papok kettős tiszteletre méltók. Esztergom, 1838. - Vidor szóváltás kártyalapokra alkalmazva. Uo., 1840. - Szózat. Kopácsy József Mo. prím-ához. Uo., 1842. - Népneveléstan. Buda, 1844. (tótul ford. Czaban. Buda, 1847) - Színdarabok az ifj. számára. Pest, 1846. - Egészségtan, nép számára. Esztergom, 1847. - Liturgika tanítóképzők számára. Buda, 1847. - A rézmetszetnek műtana. Uo., 1847. - A jó házigazda. Vác, 1848. - A m. képezdék reformja. Esztergom, 1848. - Az esztergomi honvédápoló-társ. alapszabályai. Uo., 1848. - Imák sebesült harcosok vigasztalására. Uo., 1849. - Népszerű egyh. beszédek az év minden vasárnapjára. 1-2. köt. Pest, 1849-51. - A jó- és olcsó kvkiadó-társulat fametszvényei. Uo., 1850. - A szab. kir. Pest városában létező reál- és el. tanodák az 1850-56-ig (évente). Uo., 1850-56. - A pesti első bölcsőde megalakítása és ismertetése. Uo., 1852. - Az első pest-mo-i bölcsőde alapszabályai. Uo., 1852. (ném. szöveggel is) - A bölcsőde. Uo., 1852. (ném. is) - Arany tanácsok vándorló mesterlegényeknek útravalóul. Uo., 1852. - Pestvárosi Josephinum árvaház ismertetése. Uo., 1853. - Első évi jelentés az első pesti bölcsődéről. Uo., 1853. - ABC és olvasókv. Bécs, 1853. - Vezérkv. az állat-, növény- és ásványtan okt-ban. Pest, 1854. - Szívmívelő beszélgetések és szj-ok. Uo., 1855. - Arany tanácsok szolgálók, dajkák ... számára. Uo., 1855. - István bácsi arany tanácsai a veszedelmekben. Uo., 1856. - A regélő István bácsi. Uo., 1857. - A szt keresztút. Uo., 1858. - Milyen legyen a néptanoda? Buda, 1858. (Klny. Tanodai Lapok) - Mikép intéztessék a növendék papok képzése. Uo., 1859. - Két jutalomnyertes pályairat... Jarisch Antallal. Uo., 1859. - Udvardi kálvária kv. Uo., 1860. - Szemléleti tanmód az első okt-nál. Uo., 1860. (Klny. Tanodai Lapok) - A néptanodai jó írás. Uo., 1861. - István bácsi aranytanácsai szolgák, kocsisok ... ffi cselédek számára. Uo., 1863. - Ügyes Mari, a kis konyhakertésznő. Ford. Metzger után. Uo., 1863. - Évi értesítés és számadás az esztergomi sérült harcosokat ... segélyező egylet 1866/67. é. működéséről. Uo., 1867. - Elnöki beszédek az esztergomi kisdedóvóban. Esztergom, 1868-84. - Az esztergomi irod. egylet alapszabályai. Uo., 1868. - Az esztergomi jótékony nőegylet alapszabálya. Uo., 1868. - Évi értesítés az esztergomi nőegylet 1868/71. é. működéséről. 1-4. füzet. Uo., 1869-72. - A kereszt. Uo., 1871. - A néptanodai helyesírás és fogalmazás tanításáról az életre. Pest, 1871. - Az esztergomi érs. főmegye papságának közműveltségre ható irod. működése a legújabb korban. Esztergom, 1873. - Rövid visszapillantás az esztergom-járási kat. Tanító Egylet 12 é. működésére. Uo., 1882. - Ezer műkereszt. Bp., 1884. - Hazafiúi komoly szavak a főrendiházi reform kérdésében. Uo., 1884. (névtelenül) - Emlékkv. ... Simor János aranymiséjének ünnepére. Szerk. Uo., 1886. - Szerk. 1850. I. 3-VI. 30: a Katholikus Néplapot, 1856-59: a Pázmány-füzetek és 1856-70: és 1880: az általa alapított István bácsi naptára sorozatot. - Az irgalmas nővérek vez. alatt álló esztergomi leánynevelde és tanodák értesítvénye az 1882/83-1889/90. tanévről. (8 db) Közzétette. Esztergom, 1883-90. - Álnevei és betűjegyei: István bácsi; Párkányi; Szíves (1835-: Regélő, Honművész). 88

LBE:513. - M. Sion 1885:481; 1893:881. - Ogy. alm. 1892:133. - Emlékkv. ~ pp. félszázados írói jub-ára. Nagyszombat, 1886. - Walter Gyula: Jub. emlékfüzér. ~ irod. műveinek jegyzéke 1835-1885. Esztergom, 1885. - Esztergomi Hírl. 1893:47. sz. - B. Hírl. 1893:324. sz. - Zelliger 1893:305. - Némethy 1894:758. - Novák Lajos: Emlékbeszéd ~ról 1894. máj. 10-én a pesti bölcsőde-egyes. által rendezett gyászünnepélye alkalmából. Bp., 1894. - Walter Gyula: ~ emléke. Uo., 1894. - Kollányi 1900:487. - Értesítők 3:8495-8502.

Majer Mária Bernarda, ANK (Körmöcbánya, Bars vm., 1896. márc. 8.-Szombathely, 1950. ápr. 25.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - 1917. XII. 8: Szombathelyen lépett a kongr-ba. 1923. VIII. 15: első, 1928. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolg. 1948: a szeminárium háztartását vezette 4 nővértársával. r.k.