🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > győri székeskáptalan
következő 🡲

győri székeskáptalan: I. A →győri püspökséggel együtt I. (Szt) István alapította vsz. 4 stallummal. Első okl-es emléke Bulcsú győri prép. (1219-29), kir. kancellár okl-e. A 11. sz. végétől →hiteleshely. Létszáma a kk-ban (más egyhm-k analógiájára alapozva) 30-34 lehetett. A 12-14. sz: az 5. stallumot a →győrhegyi Szent Adalbertről nevezett kisprépostság és társaskáptalan prép-ja töltötte be. 1336: Kálmán pp. az 5. helyre sorolta a →pápóci Legszentebb Üdvözítőről nevezett prépostság prép-ját. A ~ számadáskv-eiben a 15. sz. végétől 3 rangcsoportot különböztettek meg: 1) dignitarii v. domini (→oszlopos kanonok), →nagyprépost, →olvasókanonok, →éneklőkanonok, →őrkanonok, győrhegyi prép., pápóci prép.; 2) székesegyházi, soproni, mosoni, locsmándi, rábai, komáromi, pápai főesperesek; 3) →mesterkanonokok. - A 16. sz: 34 stalluma volt. 1597-99: a török miatt a ~ Sopronba menekült, birtoka és jövedelme megfogyatkozott, ill. a kir. és világi urak csonkították. A pp-ök sokszor nem töltötték be az üres stallumokat, ezért 1700. VII. 12: Keresztély Ágost a stallumok számát 14-re csökkentette. Ettől kezdve a ~ rangsora: 4 oszlopos knk., 2 kisprépost, 7 főesp., 1 mesterknk. 1920: a trianoni béke után a locsmándi főespség megszűnt. A ~ban a fokozatos előléptetés szabálya volt érvényben, 1947: az új statutum elválasztotta a főespségeket a meghatározott stallumtól. - A ~ 1743-ig Győr földesura volt. XIV. Benedektől 1745. XI. 6: az első 6 stallum knk-ja c. apáti jelvények, s valamennyi knk. a lila birétum viselésének kiváltságát kapta. - II. Pecsétjei a kk-ban. 1. Kör alakú nagyobbik pecsétjén (44 mm) a 13. sz. elején félalakos Madonna, jobbjában liliomos pálca gör. fölirattal. A keretben: + SIGILLVM • GEVRIENSIS • CAPITVLI - 2. Kör alakú (45 mm) pecsétjén 1273: pad trónuson ülő fátyolos Madonna gör. fölirattal, jobb kezében alma. Fejénél a körirat keretét megszakító galamb. Körirata gyöngysorok között: + SIGILLVM • CAPITVLI • IAVRIENSIS • ECCLESIE + -

III. A ~ kanonokjai:

1. Nagyprépostok: 1210-14: Kilián, 1273-1306: Karácson, 1221-29: →Bulcsu, 1241: Csépán, 1271-73: András, 1306: Mátyás, 1307-09: László, 1312: Mátyás, 1318: Bereck, 1320-24: Damján, 1375-86: Salamonvári Lóránt, 1458-60: Regensburgi Fogol György, 1461-87: Demelky László, 1492: György bodonyi pp. (†1502), 1502: Szathmáry Pál, 1509: Iborliszkói István, 1514: →Nylkay Albert, 1525: Csáky Imre, 1527-49: Várday Balázs, 1550-57: →Újlaky János Gergely, 1565: →Mathisy István, 1591: →Draskovics Mátyás, 1604: →Ivánczy János, 1636: Vasvári Szeghy György, 1638: Káldy Mihály, 1641: Bény János, 1660: Gorup Ferenc, 1677: →Széchenyi Pál OSPPE, 1687: →Dvornikovich Mihály, 1699: →Matusek András, 1713: →Nádasdy László, 1730: Batthyány Pál németújvári gr., 1741: →Károlyi Lőrinc, 1747: →Stehenich János, 1769-81: →Kovács László, 1780-91: Bogyay Ignác, 1798: →Pierer József, 1806: Hollósy Mihály, 1818: Martony János, 1821: Szentpétery László, →Berghoffer Mihály, 1835: →Sailer György, 1845-48: Kovács József, 1873-86: Winterl Antal, 1873: Szerdahelyi Antal, 1886-97: →Mayrhófer József, 1893: Bertha János, 1905: →Mohl Antal, 1917: →Mladoniczky Ignác, 1930: →Balics Lajos, 1933: →Bedy Vince, 1939: Várits Károly, 1944: Ragats Rezső, 1948: Wagner Mihály, 1958: →Saly László, 1965: →Somogyi Antal, 1972: Rákosi Elek, 1991: Bóna László.

2. Olvasókanonokok: 1220-29: Demeter, 1240: Csépán, 1258-73: Sándor, 1263: Demeter, 1273: Mikó, 1279-86: Hector, 1281-92(?): Mátyás, 1286: Bors, 1296-1306: Mátyás, 1308-09: Mátyás, 1311-17: András, 1318-49: Mátyás, 1318: Ferenc, 1322-25: Mihály, 1350-51: Miklós, 1352-60: Zempléni Marcel, 1353: Bereck, 1353: László, 1360-82: Miklós, 1384: Héderváry Dénes, 1387-96: Mihály, 1394-99: Tamás, 1406: Miklós, 1409-18: György, 1415-37: Miklós, 1439-45: Máté, 1447: Fehérvári Mihály, 1469: Vasvári János, 1471-76: György, 1478: Vasvári János, 1487-90: Csepeli Benedek, 1493: Thury Gergely (→Thakaró), 1501: Nagylucsei Ábrányi István, 1515: Szelestei Tamás, 1524-28: Komlóssy Benedek, 1530: Pápóczy Imre, 1532-42: Fekete Pál, 1544: Fehérváry Fábián, 1552-69: Körmendy Kálmán, 1591: Megyery György, 1608: Polosticzay András, 1616-34: →Böythe Miklós, 1616: Vasvári Szeghy György, 1634-36: Kolompár István, 1637: Lóny Mihály, 1640: Bény János, 1642: Nagy Albert, 1648: Szalay János, 1649: →Matkovich Mihály, 1654: Gaborjáni Kövér Tóbiás, 1663: Kőszeghy István, 1667-68: Bellesich Péter, 1669: Kasza Ferenc, 1672: Ferencfy János, 1676-83: Kálóczy Miklós, 1686: →Dvornikovich Mihály, 1687: Jager Márton, 1702-16: Mikos Ferenc, 1716-25: Tarródy János, 1743: →Stehenich János, 1746-49: Barilich Mátyás, 1757: →Kovács László, 1768: Szabó Imre, 1770-1808: →Scharlach Károly, 1770: Schmitt Gábor, 1777: Ruisz Pál, 1778-98: →Pierer József, 1793-1828: Nagy Imre, 1829-32: Hodich György, 1833: →Sailer György, 1835-45: Kovács József, 1847-50: Mogyoróssy Pál, 1850-53: Prileszky Imre, 1858-65: Sütő József, 1864-71: Hauser Fábián, 1865-66: Putz Ferenc, 1865-73: Szerdahelyi Antal, 1873-86: →Mayrhófer József, 1873: Winterl Antal, 1886: Trichtl József, 1893: Kokas József, 1897: →Mohl Antal, 1905: →Mladoniczky Ignác, 1917: →Balits Antal, 1923-30: →Balics Lajos, 1934: →Grősz József, 1944: →Saly László, 1958: →Harsányi Lajos, 1972: Villányi Győző, 1978: Pinezich Rezső, 1988: Kovács György, 1993: Grábits András.

3. Éneklőkanonokok: 1210-16: Beda, 1230: Miklós, 1235: Jónás, 1241-54: Sükösd, 1250-69: Mikó, 1257-67: János, 1269-79: Hector, 1278: Ábrahám, 1281-93: Domonkos, 1296: Mátyás, 1299-1314: Fábián, 1317: Mátyás, 1318-22: Mihály, 1321: Miklós, 1327-53: György, 1358-65: Mihály, 1394-1403: Jakab fia Mihály, 1394-95: Domonkos, 1402-37: Nórápi Tamás, 1413: István, 1439: Antal, 1446-60: István, 1455: Bereck, 1458: István, 1461-65: Mihály, 1468-76: Nyuli János, 1478: Pál, 1481: András, 1482-87: Osváth, 1494: Nylkay Albert, 1514-31: Ludányi Kalmár Péter, 1537-39: Flandriai Hugó, 1544-45: Nagybaráti Csege János, 1559: Guáry Péter, 1564-65: →Mathisy István, 1567-69: Kethelyi Péter, 1575-1600: Pápai Ozon János, 1607: Altabak János, 1608-16: Monoszlay Mihály, 1616-30: Vasvári Szeghy György, 1632: Wrachevich Farkas, 1638-41: →Mariani Péter, 1638: Fülei Farkas Tamás, 1643: Alberti Prym Márton, 1648: Gaborjáni Kövér Tóbiás, 1654: Kéry István, 1658: Gorup Ferenc, 1660: Gallovich István, 1663: Szappanich György, 1672: Ferencfy János, 1673: Kálóczy Miklós, 1676: Fábry Kovács Miklós, 1684: →Dvornikovich Mihály, 1686: Csernátonyi Miklós, 1690: Kecskeméty Mihály, 1696: Nagy Mihály, 1699: Bubnich Mátyás, 1721: →Malzan Károly br., 1746-47: →Stehenich János, 1757: Niczky József, 1766-70: →Szily János, 1806: Frankl János, 1823-24: Minián Antal, 1827-50: Asztl János, 1866: Sterne Nándor, 1871: Antal, 1873: Mayrhófer József, 1882: Trichtl József, 1886-93: Kokas József, 1897: Beidl Alajos, 1902: →Surányi János, 1903: →Mladoniczky Ignác, 1905: Schlegel Péter, 1909: →Balits Antal, 1917: Adolf, 1918: →Giesswein Sándor, 1922: →Balics Lajos, 1923: Sinkó István, 1934: Várits Károly, 1944: Pokornyi Miklós, 1946: Wagner Mihály, 1948: Harsányi Lajos, 1958: Viola Mihály, 1964: Rozsáli Menyhért, 1975: Pajtényi László, 1980: Kövecses József, 1988: Bóna László, 1991: Grábits András, 1993: Cseh Sándor.

4. Őrkanonokok: 1210-16: Péter, 1221-31: Béda, 1238-58: Tamás, 1259: Hector, 1269-81: Mikó, 1269: Mikó, 1281-1311: István, 1299: Angelus, 1311: Gergely, 1314: Damján, 1317-26: Mihály, 1318: Ernő, 1326-29: Jakab, 1331-49: Szemerei Péter, 1350-60: Imre, 1360: Domonkos, 1382: István, 1387: János, 1388-1408: Lőrinc, 1388-1419: Seweskuthi Demeter, 1409: Benedek, 1420: Dénes, 1431-38: János, 1445: Váradi János, 1447-57: István, 1447: Demeter, 1459: István, 1460: Márton, 1464-76: Lukács, 1477: Balázs, 1479-80: Kutasi Tamás, 1489-90: György, 1493: →Bodrogi Fülöp ap. gyóntató, 1508-26: Győri Balázs, 1530-44: Nagybaráti Csege János, 1545-61: Körmendy Balázs, 1563-76: →Fejérkövy István, 1578-79: Spinola Jeromos, 1594: →Lépes Bálint, 1609: →Balásfi Tamás, 1618: →Nagyfalvy Gergely, 1643: Sobry Márton, 1645: Telegdy György, 1648: →Berdóczy György, 1656: →Hédervári János, 1663: Gaborjáni Kövér Tóbiás, 1672: Kasza Ferenc, 1682: →Telekessy István, 1699: Lacza János, 1718-36: Kontor →Szabó István, 1730-48: Szgodics András, 1736: →Gaun Antal József br., 1765: Liszt József, 1770-75: →Szily János, 1777: Schmitt Gábor, 1782-1803: Dongó Mihály, 18??-64: Sterne Nándor, 1803: Kelcz János SJ, 1829: →Sztankovits János, 1837: Sütő József, 1859-64: Putz Ferenc, 1874: →Nogáll Károly, 1878: Asztl Lajos, 1883: Szabó István, 1885: Kokas József, 1886: Mester István, 1898: →Surányi János, 1902: →Mladoniczky Ignác, 1903-05: Schlegel Péter, 1903-13: →Kutrovátz Ernő, 1913: Braun Adolf, 1917: →Giesswein Sándor, 1918: →Balics Lajos, 1922: Sinkó István, 1923: →Bedy Vince, 1934: Czingráber Lajos, 1944: Wagner Mihály, 1946: Harsányi Lajos, 1948: Viola Mihály, 1958: Mentes Mihály, majd Bán János, 1972: Pinezich Rezső, 1978: Kovács György, 1988: Cseh Sándor, 1993: Horváth József.

5. Pápóci prépostok: →pápóci Legszentebb Üdvözítőről nevezett prépostság.

6. Szentadalberti prép-ok: →győrhegyi Szent Adalbertről nevezett kisprépostság és társaskáptalan.

7. Mesterkanonokok: 1216: Pál, Teobald, 1234-40: Csépán, 1273: Mihály, 1283-99: István, 1301: József, 1319-41: János, 1329-31: Miklós, 1340-49: Gergely, 1342-61: Dénes, 1345: Demeter, 1348-59: Mihály, 1358: Benedek, 1372: András, 1372: Benedekfi Miklós, 1372: Jeklini Miklós, 1400-20: Pápóci Sebestyén, 1410-23: Vági Balázs, 1458: Sámsoni Damján, 1459: Malomsoki János, 1460: Máté, Kápolnai Mihály, 1461: Mesztegnyői Péter, Rumi György, 1463: Tordai István, Körmendi Balázs, Vasvári János, Öcsényi Pál, Tatay Mihály, Szentgyörgy András, 1465: Tejedi Mihály, 1466-1511: Keszői Simon, 1488-1510: Győri Jakab, 1493-1509: Körmendy András, 1495-1507: Szily János, 1495-96: Körmendi János, Mesztegnyői Lukács, 1497-1501: Pécsi Benedek, 1497-1502: Csefalvai Benedek, Dalus Gáspár, 1497-1503: Farády Péter, Győry János, Munkácsy Márton, Thussay Péter, 1497-1505: Pály Mihály, 1497-1507: Sávolyi Antal, 1497-1508: Olláry Péter, Pálussy János, 1497-1512: Somlyói Kelemen, 1497-1514: Szathmáry János, 1497: Pereszteghy Orbán, 1499: Csanaky Márton, 1499-1512: Kőrössy Gergely, 1500-03: Dengeleghy Ferenc, 1502-11: Gyöngyössi Ferenc, 1502-21: Iborliszkói István, 1503-19: Keresztúry Balázs (Nyitrai B.), 1503-22: Debreczeni Lukács, 1504-05: Szegedy Miklós, 1504-06: Soklyósy Péter, 1504-25: Körmendy András, 1505-08: Dengeleghy Gáspár, Szombathelyi Gáspár, 1506-08: Némethy Jakab, 1507-08: Győri Balázs, 1507: Báthory István, 1508-10: Némethy Ferenc, 1508-16: Némethy János, 1508-19: Meszlényi György, 1509-11: Hospitál Pál, 1509-17: Felpéczy Gergely, Ikerváry Mátyás, 1509-19: Szegedy János, 1509-23: Szanyi Mihály, 1509-30: Lábady Pál, 1509-34: Babothy Mihály, 1510-12: Sárváry Simon, 1510-15: Sergardis Fülöp, 1511: Endrődy Gergely, 1511-14: Hermann Ferenc, Zelestei Tamás, 1511-18: Vértesy János, 1511-23: Fehérváry Fábián, 1512-13: Szathmáry Ferenc (nem a pp!), 1512-14: Ludányi Kalmár Péter, 1512-15: Kajáry István, 1512-24: Pathy Mihály, 1512-30: Körmendy Ferenc, 1514-17: Narday János, 1515-20: Ölbőy Albert, Sárospataky Menyhért, 1515-27: Pápay Benedek, 1517-20: Sárváry Pál, 1517-30: Meszlényi Bálint, 1518-30: Győri Ambrus, 1519: Miklós, 1519-34: Törey Gergely, 1520-21: Vízy Balázs, 1520-25: Letenyei János, 1520-27: Bogyoszlói Pál, 1520-30: Túri János, 1521-31: Martonfalvay Gergely, 1521-33: Pazmani Ferenc, 1521-38: Bakonyi Tamás, 1521-40: Vízy Márton, 1521-43: Kuzmich Mihály, 1521: Szily Tamás, 1522-24: Komlóssy Benedek, 1522-32: Fekete Pál, 1522-33: Olaszkay Benedek, 1522: Csesztreghy Benedek, 1523: Mindszenty Ferenc, 1523-42: Pesty Pál, 1524-27: Pécsy Ferenc, 1525: Várkonyi Vilfing, 1525-26: Újhelyi Miklós, 1525-42: Vissy István, 1526-30: Szegedy Demeter, 1526-36: Privigyei Miklós, 1526-52: Pápay Balázs, 1527-28: →Oláh Miklós, 1527-32: Gútay Ferenc, 1528-30: Debreczeni Ambrus, 1529-30: Szebeni Teofil, 1530-37: Gönyűi Miklós, 1530-42: Nándory Lukács, 1531: Berzsenyi Domonkos, 1531: Morvay Gergely, 1532-33: Szentiványi Pál, 1532-42: Borhy Jakab, Nagybaráti Csege Márton, 1533-39: Pásztory Vince, 1533-42: Tatay Gergely, 1533-43: Soklyósy László, 1534-41: Czeglédy János, 1534-42: Pápay Pál, 1535-42: Soós Bálint, Verőczey János, 1537-39: Pápay Béda Bálint, 1538-42: Kapossy Péter, 1538-46: Zalán Kemény Imre, 1539: Pápay Vince, 1539-42: Löveldy Márton, Saffarith János, 1539-58: Gyulay Ferenc, 1540-41: Bősy János, 1540-46: Hercegszőllősy István, 1541-42: Barsy János, 1541-43: Szentmáriay Demeter, 1541-49: Szőllősy János, 1542-43: Kémlyk Péter, 1542-47: Pátkay Igaz Lázár, 1542-57: Vásárhelyi György, 1543: Nagyjenői Benedek, 1543-47: Szerecsenyi Szeghy Sixtus, 1543-48: Csőszy Benedek, 1543-51: Tiszavarsányi Mihály, 1543-59: Sárkány Simon János, 1545-46: →Pesti Ferenc, 1545-50: Buday János Gál, 1546-48: Edvy Tamás, 1549: Paxy Balázs, Paxy Pál, 1549-59: Kálmánchey Pál, 1549-67: Zovits György, 1550: Rokonoghy András, 1550-51: Szempczey Mihály, Thury Lőrinc, 1550-52: Urbóczy Gergely, 1550-53: Tapolczay Vince, 1551: Bozorády Gergely, 1551-52: Körmendy Bertalan, Obedinói Márk, 1552: Csikvándy Bálint, 1553-58: Dunay János, 1553-88: Hodászy Mihály, 1558: Kapronczay Mihály, 1559-60: Lysthy Sebestyén, 1559-63: Kethelyi Péter, 1560-62: Winodoli György, 1560-79: Akácz Miklós, 1560: Segesdy Antal, 1565-71: Alsólyndvay Gergely, 1565-73: Zlatáry Csicsek Péter, 1567-73: Szentkereszty György, 1569-83: Atádi Máté, 1569: Körmendy Benedek, 1572: Dombrói Mátyás, Saisenburgi János, 1572-74: Pápai Ozon János, 1572-81: Kőrösi Turcsyn Péter, 1574-80: Vitrarius János, 1575-80: Egyeduthy Gergely, 1576-77: Sztobiczay Pál, 1576-82: Jelenchich Gergely, 1578-1600: Belynich Pál, 1579-84: Lázi Marton Ferenc, 1579-85: Megyery György, 1583-86: Somorjai András, 1584-88: Bay István, 1587-88: Makovich György, 1587-92: Haznich Ambrus, 1587e: Terepusich László, 1590-93: Gabrini Antal, 1591-98: →Mátéssy György, 1592-93: Kovachich János, 1592-94: Paukovits György, 1593-1607: Polosticzay András, 1593-94: Marton Miklós, 1597-1602: Baksay István, 1598-99: Monoszlay Mihály, 1601-05: Fülei Farkas Tamás, Köntös János, 1603-09: Pozsgay Mátyás, 1613-19: Beber János, 1620-29: Bornemissza Trombitás Gábor, 1630-33: Bakócz Pál, 1631-32: Bény János, Chehy István, 1639-46: Szappanich György, 1642: Nagy Albert, 1646: Gaborjáni Kövér Tóbiás, 1647: Wlachovich János, 1648-49: Bellesich Péter, 1650 e. Cserey István, 1650-54: Vasvári György, 1653: Zichy György, 1654-56: Pozsgay János, 1656-58: Gorup Ferenc, 1656: Holbich János, 1658-60: Jongelin Gáspár OCist, 1659-66: Kondray Tamás, 1661: Ferencfy János, 1663-65: Görgey János György, 1663: Fábry Kovács Miklós, 1667-69: Camerinói Salvucci Octavian, 1668: Jager Márton, 1668-71: →Matusek András, 1668: Csernátonyi Miklós, 1672-74: →Kuzmich Péter, 1672-77: →Dvornikovich Mihály, 1674-81: Horváth János Ferenc, lomnicai Kissevich, 1676-84: Ray Imre, 1681-86: Kecskeméty Mihály, 1688-89: Dusich Mátyás, 1695-96: Mikos Ferenc, 1699-1712: →Pechman Hermann Antal br. -

8. Székesegyházi főesp-ek: 1210-16: Benedek, 1245-54: Wirunto, 1264: János, 1308: Benedek, 1336-48: János, 1376: Héderváry Dénes, 1382-84: Engel Benedek, 1406-26: László, 1411-38: Domonkos, 1502-08: Lottemberg Gergely, 1463: Vince, 1470-76: Pápai Antal, 1489: Csepeli Benedek, 1491: Fülöp, 1492: Vince, 1495: Tamás, 1502: Gergely, 1508: Győry János, 1512: Tandallo János, 1520: Kakathy Miklós, 1528-30: Kamanczy Miklós, 1532: Körmendy Balázs, 1546: Hercegszőllősy István, 1559-63: →Fejérkövy István, 1573: Zlatáry Csicsek Péter, 1586: Megyery György, 1592-98: Jelenchich Gergely, 1601: Chemetey István, 1605-13: Köntös János, 1632: →Kopcsányi Mihály, 1634: Bény János, 1638: Gody Imre (ev. lett), 1640: Sobry Márton, 1641: Újváry Mihály, 1647: Gaborjáni Kövér Tóbiás, 1648: Kálóczy Miklós, 1656: Kőszeghy István, 1663: Ferencfy János, 1672: Fábry Kovács Miklós, 1676: →Telekessy István, 1681: Horváth János Ferenc, 1683-84: →Matusek András, 1685: Csernátonyi Miklós, 1686: Kecskeméty Mihály, 1691: Nagy Mihály, 1696: Lacza János, 1699: Mikos Ferenc, 1702: Tarródy János, 1716: Kontor →Szabó István, 1718-23: Kőkedy Mihály, 1718-24: Vargyassy András, 1719-36: →Acsády Ádám, 1732 e.-32: Nyitray István, 1736-41: →Károlyi Lőrinc, 1755 e.-55: Boussard János, 1769 e.-69: Herman József, 1782 e.-82: Dongó Mihály, 1790 k.-96: Apffalter József, 1801-06: Hollósy Mihály, 1845-48: Sághy János, 1864-65: Szerdahelyi Antal, 1867-72: Tartsay Ferenc, 1878: Trichtl József, 1882: Farkas Imre, 1883: Kokas József, 1885: Mester István, 1886: Bertha János, 1890: Jordán Tamás, 1893: →Szely Lajos, 1894: →Holdházy János, 1897: →Mohl Antal, 1897: →Mladoniczky Ignác, 1898: Schlegel Péter, 1902: →Kutrovátz Ernő, 1903: →Balits Antal, 1905: Braun Adolf, 1909: →Giesswein Sándor, 1913: →Balics Lajos, 1917: Sinkó István, 1918: →Bedy Vince, 1922: Molnár Ignác, 1923: Kölly György, 1931: Szentiványi János. -

9. Rábaközi főesp-ek: 1255-97: Uglin, 1332: Herman, 1420-26: Domonkos, 1453-55: Pápay Antal, 1466: Máté, 1491: Thury Gergely, 1495: Tamás, 1498-1502: Sokorói Péter, 1503: Győry János, 1508: Szombathelyi Gáspár, 1510: Sárfőy Ferenc, 1542: Pápay Pál, 1555-57: Pozsgay István, 1582: Jelenchich Gergely, 1592: Haznich Ambrus, 1594-1600: Paukovits György, 1602-30: Baksay István, 1632: Bény János, 1634: Lóny Mihály, 1637: Alberti Prym Márton, 1643: Pulesich Miklós, 1648: Szappanich György, 1650-54: Philippachich Péter, 1659: Kasza Ferenc, 1665: Szily Márton, 1667: Fábry Kovács Miklós, 1672-84: Jager Márton, 1688: Bubnich Mátyás, 1692: Guraby Mátyás, 1696: Mikos Ferenc, 1698: Liptay Ferenc, 1699: Pagelly György, 1712: →Pechman Hermann Antal br., 1713: Kőkedy Mihály, Szgodics András, Vargyassy András, 1716: →Acsády Ádám, 1718: Várkonyi Amadé Ádám br., Fiáth Zsigmond, 1720-33: Gráczol János, 1729: →Károlyi Lőrinc, 1736: Lassek Ferenc, 1738: Barilich Mátyás, 1740-46 e.: Esztergami Szaniszló, 1745-55 e.: Boussard János, 1757-62: Schogg Kristóf, 1771-93: Somssich János, 1809-23: Minián Antal, 1850-59: Putz Ferenc, 1864-71: Winterl Antal, 1878: Bertha János, 1882: →Ebenhöch Ferenc, 1883: Jordán Tamás, 1885: →Szely Lajos, 1886: →Holdházy János, 1890: Beidl Alajos, 1893: Tóth István, 1894: →Surányi János, 1896: →Mladoniczky Ignác, 1897: Braun Adolf, 1897: Schlegel Péter, 1902: →Nagy Antal, 1903: Varga János, 1905: →Balics Lajos, 1906: →Ruschek Antal, 1909: Sinkó István, 1911: →Bedy Vince, 1913: Molnár Ignác, 1914: Kölly György, 1917: Zalka László, 1918: Várits Károly, 1922: Szentiványi János, 1923: Czingráber Lajos, Horváth Viktor, 1926: →Paár István, 1931: →Werdenich Endre, 1933-37: →Mohl Adolf, 1936: Pokorny Miklós. -

10. Soproni főesp-ek: 1243: →Rogerius, 1258-63: Győr nb. Saul, 1262-63: Pok nb. Péter, 1340-45: Miklós, 1371-79: Domonkos, 1403: István fia Egyed, 1432-34: Domonkos, 1455: Otting János, 1463: Szombathelyi Péter, 1465: Márton, 1474: János, 1483: Szombathelyi Péter, 1503: Szathmáry Péter, 1512: Némethy Ferenc, 1516: Kajáry István, 1539: Csepregi Pacha János, 1543-51: Czenky Benedek, 1593: Bay István, 1598-99: →Mátéssy György, 1609-32: Wrachevich Farkas, 1633: Bakócz Pál, 1634: Kopcsányi Mihály, 1638: Baranyai Forrás Péter, 1648: Pulesich Miklós, 1649: Magnovich János, 1654: →Héderváry János, 1656: Kálóczy Miklós, 1673: →Telekessy István, 1676-86: →Kuzmich Péter, 1688: Nagy Mihály, 1692: Kaleschak Péter, 1696-99: Dusich Mátyás, 1699: Guraby Mátyás, 1713: Ribics József Márton, 1718-32: →Thurn Antal gr., 1736-38: Pogány Pál, 1740-46: Horváth János, 1746 e.-46: Esztergami Szaniszló, 1781e.-81: Farkas György, 1794-1801: Hollósy Mihály, 18??-22: Stahrenberg Emmanuel gr., 1801-06: Frankl János, 1885-86: Bertha János, 1856-64 e.: Sterne Nándor, 1862-64: Szerdahelyi Antal, 1878: Farkas Imre, 1882: Kokas József, 1883: Mester István, 1886: →Ebenhöch Ferenc, 1890: →Szely Lajos, 1893: →Holdházy János, 1894: →Mohl Antal, 1897: Schlegel Péter, Beidl Alajos, 1898-1902: →Kutrovátz Ernő, 19??-31: Szentiványi János, 1902: →Balits Antal, 1903: Braun Adolf, 1905: →Giesswein Sándor, 1909: Varga János, 1911: →Balics Lajos, 1913: →Ruschek Antal, 1914: Sinkó István, 1917: →Bedy Vince, 1918: Molnár Ignác, 1922: Kölly György, 1923: Zalka László, 1924-??: Várits Károly, 1931: Czingráber Lajos, 1934: Erényi Károly. -

11. Mosoni főesp-ek: 1243-52: Gellért, 1286: Gergely, 1299: István, 1299-1312: Imre, 1361: Dénes, 1426-32: Domonkos, 1450: István, 1463-75: Pál, 1489: János, 1495: Henyei András, 1504-08: Pápai Gergely, 1512: Csanádi János, 1519: Szegedy János, 1523: Nagyváti János, 1532-33: Pápóczy Imre, 1534-40: Püspöky Orbán, 1547-54: Hally János, 1559: Dunay János, 1564-71: Szentgyörgyi Lukács, 1580-92: Vitrarius János, 1594-1600: Marton Miklós, 1601-07: Themely István, 1636-38: Chehy István, 1639: Sobry Márton, 1640: →Berdóczy György, 1648: Kéry István, 1654: Szappanich György, 1664-68: Kasza Ferenc, 1673: Camerinói Salvucci Octavian, 1684: Jager Márton, 1687: Kaleschak Péter, 1692: Dusich Mátyás, 1696: Bubnich Mátyás, 1699-1711: Liptay Ferenc, 17??-86: Eördögh István, 1711: Pagelly György, 1713: Várkonyi Amadé Ignác br., 1718-30: Szgodics András, 1736-43: →Stehenich János, 1746-52: Vörös Dániel, 1757-61: Sebő Mihály, 1765-74: Fogler József, 18??-18: Martony János, 1669-73: Szily Márton, 1746 e.-46: Dombi Mihály, 1823-29: →Dresmitzer József, 1864-78: →Zerpák János, 1868-71: →Fábián István, 1878: Kokas József, 1882: Mester István, 1883: Bertha János, 1885: →Ebenhöch Ferenc, 1886: Jordán Tamás, 1890: →Holdházy János, 1893: →Mohl Antal, 1894: Beidl Alajos, 1897: →Surányi János, 1897: →Kutrovátz Ernő, 1898: →Balits Antal, 1902: Braun Adolf, 1903: →Giesswein Sándor, 1905: →Nagy Antal, 1906: Varga János, 1909: →Balics Lajos, 1911: →Ruschek Antal, 1913: Sinkó István, 1914: →Bedy Vince, 1917: Molnár Ignác, 1919: Kölly György, 1922: Zalka László, 1923: Várits Károly, 1924-??: Szentiványi János, 1926: Czingráber Lajos, 1931-34: Ragats János. -

12. Pápai főesp-ek: 1341-43: János, 1445: Múzsa Mátyás, 1472-75: Ewchey Tamás Miklós, 1485: István, 1488: Szentvidi Mátyás, 1494: Mátyás, 1495: András, 1497-1505: Pyber Zsigmond, 1510: Szombathelyi Gáspár, 1511: Galgóczy Miklós, 1527-29: Pápay Benedek, 1542-48: Nándory Lukács, 1550-59: Buday János Gál, 1563-67: Kethelyi Péter, 1582: Kőrösi Turcsyn Péter, 1584: Lázi Marton Ferenc, 1593: Wukovich György, 1599: Themely István, 1601: Altabak János, 1607: Baranyai Forrás Péter, 1632-36: Chehy István, 1632: Bény János, 1641: Kápolnai Lindvay István, 1644: Kéry István, 1646: Herber Illés, 1648: Pulesich Miklós, 1649-54: Bellesich Péter, 1654: Philippachich Péter, 1655-63: →Lynch Valter pp., 1667: Páhy László, 1668: Jager Márton, 1671-83: →Matusek András, 1689: Dusich Mátyás, 1692: Lacza János, 1696: Guraby Mátyás, 1698: Mikos Ferenc, 1700: Haidfeld Bernát, 1709: Zádory Mihály, 1712: →Nádasdy László, 1713: Kontor →Szabó István, 1716: Vargyassy András, 1718: →Acsády Ádám, 1718-26: Várkonyi Amadé Ádám br., 1736: Barilich Mátyás, 1738: Lassek Ferenc, 1748-65: Liszt József, 1755-62 e.: Zeitler József, 1771-82 e.: Dongó Mihály, 1800-05: Balogh Sándor SJ, 1808-16: Kiss József, 1822-27: Asztl János, 1838-41: →Zichy Domonkos gr., 1847-50: Putz Ferenc, 1878: Jordán Tamás, 1882: →Szely Lajos, 1883: →Holdházy János, 1885: →Mohl Antal, 1886: Beidl Alajos, 1890: Steiner Márton, 1892: →Surányi János, 1893: →Mladoniczky Ignác, 1894: Schlegel Péter, 1894: →Kutrovátz Ernő, 1897: →Balits Antal, 1898: →Giesswein Sándor, 1903: →Ruschek Antal, 1905: Sinkó István, 1906: →Bedy Vince, 1909: Molnár Ignác, 1911: Kölly György, 1913: Zalka László, 1914: Várits Károly, 1917: Szentiványi János, 1918: Horváth Viktor, 1922: Czingráber Lajos, 1924: →Paár István, 1926: →Mohl Adolf, 1930: →Grősz József, 1934: Nagelreiter Alajos. -

13. Komáromi főesp-ek: 1331: Miklós, 1345-46: Gábor, 1476: Kutasi Tamás, 1487: Dombrói Mátyás, 1492: Vince, 1495: Körmendi András, 1496: Bajor Gergely, 1499: Mátyás, 1501: Lajos, 1503: János, Dombrói Mátyás, 1519: Meszlényi György, 1524-30: Patyi Mihály, 1533-37: Nagymartoni Imre, 1539-40: Veszprémi Ferenc, 1539: Pásztory Vince, 1556-61: Gorigniczay Bálint, 1588-91: Makovich György, 1594: Kovachich János, 1605: Fülei Farkas Tamás, 1638-39: Sobry Márton, 1646: Szappanich György, 1649: Philippachich Péter, 1650: Bolgár Gergely, 1651: →Héderváry János, 1654: Zichy György, 1656: Pozsgay János, 1658: Szily Márton, 1665: Görgey János György, 1669: Camerinói Salvucci Octavian, 1674: →Kuzmich Péter, 1677-84: →Dvornikovich Mihály, 1692: Skadváry Lőrinc, 1696-98: Liptay Ferenc, 1697-1702: Zichy Pál, 1706-10: Ribics József Márton, 1709-12: →Matalics Gergely, 1710-13: Várkonyi Amadé Ignác br., 1712: Kontor →Szabó István, 1713-16: →Acsády Ádám, 1713: Kőkedy Mihály, 1713: Szgodics András, 1713: Vargyassy András, 1716: Fiáth Zsigmond, Várkonyi Amadé Ádám br., 1718: Gráczol János, 1720-32 e: Nyitray István, 1729: Pogány Pál, 1736: Esztergami Szaniszló, 1740-46 e.: Dombi Mihály, 1757-69 e.: Herman József, 1770-??: Apffalter József, 1775-??: Eördögh István, 1778-90: Majláth Antal SJ, 1801-??: Stahrenberg Emmanuel gr., 1806: Minián Antal, 1809-20 e.: Szentpétery László, 1820-21: →Berghoffer Mihály, 1850-57: Mogyoróssy Pál, 1864-73: →Mayrhófer József, 1872: Trichtl József, 1878: →Ebenhöch Ferenc, 1882: Jordán Tamás, 1883: →Szely Lajos, 1885: →Holdházy János, 1886: →Mohl Antal, 1890: Tóth István, 1893: →Surányi János, 1894: →Mladoniczky Ignác, 1896: Schlegel Péter, 1897: →Kutrovátz Ernő, 1902: Varga János, 1902: →Balics Lajos, 1905: →Ruschek Antal, 1906: Sinkó István, 1909: →Bedy Vince, 1911: Molnár Ignác, 1913: Kölly György, 1914: Zalka László, 1917: Várits Károly, 1918: Szentiványi János, 1922-23: Horváth Viktor, 1925: →Paár István, 1926: →Werdenich Endre, 1931-33: →Mohl Adolf. -

14. Locsmándi főesp-ek: 1412-19: Pálfi Pál, 1412: Péter, 1422: Hollósi Gáspár, 1433: Pál (argentini cpp.), 1463: Mihály, 1497: János, 1503: →Burjáni László, 1512: Szombathelyi Gáspár, 1514: Lósi Mihály, 1517-27: Várday Balázs, 1545-52: Pécsy Mihály, 1580-83: Egyeduthy Gergely, 1588-93: Bay István, 1594: Haznich Ambrus, 1601: Paukovits György, 1607: Wrachevich Farkas, 1609: Pozsgay Mátyás, 1627: →Kopcsányi Mihály, 1632: Baranyai Forrás Péter, 1639: →Berdóczy György, 1640: Chákány János, 1649: Szappanich György, 1654: Bellesich Péter, 1667: Szily Márton, 1669: Görgey János György, 1672: Csernátonyi Miklós, 1686: Nagy Mihály, 1688: Lippay Miklós gr., 1691: Dusich Mátyás, 1692: Bubnich Mátyás, 1697: Guraby Mátyás, 1699: Tarródy János, 1702: Zichy Pál, 1710: Ribics József Márton, 1713: Várkonyi Amadé Ignác br., 1715: Kontor →Szabó István, 1716: Szgodics András, 1718: →Acsády Ádám, 1718: Kőkedy Mihály, Vargyassy András, 1736: Horváth János, 1740: Barilich Mátyás, 1755-62: Kászonits János, 1762 e.-62: Zeitler József, 1781-88: Keller Antal, 1790-93: Nagy Imre, 1801-05: →Somogy Lipót, 1802-??: Martony János, 1809-11: →Paintner Mihály, 1864-70: →Nogáll Károly, 1867-70: Orbán György, 1878: Mester István, 1882: Bertha János, 1883: →Ebenhöch Ferenc, 1885: Jordán Tamás, 1886: →Szely Lajos, 1890: →Mohl Antal, 1893: Beidl Alajos, 1894: Tóth István, 1896: →Surányi János, 1897: →Mladoniczky Ignác, 1897-98: →Balits Antal, 1898: Braun Adolf, 1902: →Giesswein Sándor, 1903: →Nagy Antal, 1905: Varga János, 1906: →Balics Lajos, 1909: →Ruschek Antal, 1911: Sinkó István, 1913: →Bedy Vince, 1914: Molnár Ignác, 1917-19: Kölly György, 1918: Zalka László, 1922: Várits Károly, 1923: Szentiványi János, 1924-26: Czingráber Lajos, 1924-28: Horváth Viktor, 1926: Ragats János, 1931-37: →Paár István. -

15. Kanonokok: 1116: Ananiás, 1209: János, 1210: Illés, Felicián, Jakab, 1214: Bereck, Miklós, Péter, 1216: Pethe, Tamás, Wirunto, 1216-31: János, 1223: Primus, 1225: Smaragd, 1238: Máté, 1240: Fülöp, 1241: Mikó, 1255 e.: Werenhart, 1258: Márk, 1261: Miklós, 1262: Irén, 1264 e.: Sixtus, 1270: Ottmár, 1281: Illés, 1307: Mátyás, 1309: Péter, 1311: Domonkos, 1317: János, Szemerei Péter, Pozsonyi Miklós, 1318: Miklós, 1320: György, Saul, 1324: Ottó, 1326: Pál, 1329: Leveldi Mihály, 1331: Bereck, 1338: Albert, 1342: Devecseri Miklós, 1348: István, 1353: Soós Balázs, 1355: János, 1358: Ződi István, 1358: János, 1359: →Guillelmus Petrus OESA, 1359: Domonkos, 1359: Pál, 1359: Salamonvári Lóránt, 1359: Simonfi Balázs, 1363: Tamás, 1365: János, 1366: Oszvald, 1367: Héderváry Dénes, 1368: Salamonvári János, 1368: Demeter, 1369: Domonkos, Henrik, 1370: Péter, 1371: János, 1373: →Héderváry János, 1378: György, 1379: Geláz, 1383: Teuton Miklós, 1384: János, 1385: Pataki András, 1386 k.: Plaga László, 1387 k.: Istentamása, Moysi János, 1390: Péterfia István, 1393: →Alsáni Bálint, 1398: Nórápi Tamás, 1398: Berzenchei István, 1400: Gergely fia Imre, András, 1402: István fia Egyed, 1404: Pál, 1405: Roh mester, 1406: Teodorik Fia Gergely, 1407: Barabás, István, 1408: Nyéki Simon, 1414: Késmárki György, 1415: Miklós OFM (krétai cpp.), 1416: Egyed, 1417 e.: →Molnári Kelemen, Frantiás Lőrinc, 1419: Vasvári Péter, 1420 e.: Mikós fia János, 1421: János fia Simon, Kőszegi János, 1422: Miklós, Péter fia Bassan, 1425: Domonkos fia Pál, 1430: Leveldi János, 1433: Büki István, 1434: Lőrinc, 1450: Malomsoki János, Vasvári János, Szentgyörgyi András, 1455: Bajcsi Mihály, Roycha Mátyás, 1463: Nylkay Albert, 1465: Tatai Mihály, Kutasi Tamás, 1469: Mihály, Gergely, István, Korbovai György, 1470: Pápai Antal, 1471: Túri Dénes, Mesztegnyői Miklós, 1472: Szombathelyi Imre, Miklós, Nyitrai Benedek, 1473: Pápai Ambrus, Vasvári Imre, 1474: Kecskeméti Máté, János, 1475: Öcsényi Péter, Öcsényi Tamás, Gergely, 1476: Mátyás, 1478: Vid fia György, Sokorói Péter, 1479: Ewchényi György(?), 1480: Csepeli Benedek, 1481: Fehérvári Albert, 1483: Szombathelyi Péter, 1484: Dombrói Mátyás, 1485: Kiss György, 1487: Pápay Miklós, 1488: Nagylucsei Ulrik, Szentvidi Mátyás, 1491: Fülöp, Túri Gergely, 1492: Vince, 1493: Somlyói Kelemen, Vasvári János, 1494: Keszői Simon, Mátyás, Donatus Aretius, 1495: Tandallo János, Henyei András, Tamás, Luttenbergi Gergely, →Nagylucsei István, Ollári Péter, Munkácsi Márton, Farádi Péter, Bajorországi János, Kisbaráti Márton, András, 1496: Bajorországi György, Pécsi Benedek, János, 1497: Pálosi János, Piber Zsigmond, Bakonyi Tamás, Kőrössy Gergely, 1499: Mátyás, 1501: Túri Gergely, 1502: Csanádi János, 1503: János, Szatmári Péter, Burján László, 1504: Pápai Gergely, Szegedi Miklós, Gerliczy Gergely, Keresztúri Balázs, Debreczeni Lukács, 1509: Kőrösi Gergely, Szanyi Mihály, 1510: Sárfői Ferenc, István, Pápóczy Imre, 1511: Galgóczy Miklós, Endrédi Gergely, 1514: Lósi Mihály, 1515: Pápay Benedek, Patyi Mihály, 1516: Olaszkay Benedek, Kajáry Antal, Velykey Márk Joh, 1517: Várday Balázs, 1520: Mecskei Márton, Kakati Miklós, Nyúli Dénes, 1522: Nagyvátyi Pál, 1524: Pál, 1535: Bakonyi Tamás, Tatay Jakab, 1540: Fehérváry Péter, 1542 e.: Lőrinc, 1543: Lovászpatonay Dénes, 1544: Eszéki Mátyás, 1545: Pály Gellért, 1562: Bői Jagnesich István, Szőllősy Szeles János, 1563: Körmendy Benedek, 1565: Lithwánczy Pál, 1566: Szepetneky-Kanizsai Mihály, 1568: Atádi Máté, 1569: Bogár Mihály, Zabadi Bogyay Mihály, 1578: Csiszár Gergely, 1580: Thurniczay Gergely, 1587: Makó Pál, 1593: Henrik, 1600 e.: Ebeczky Sándor, 1609: →Nagyfalvy Gergely, 1611: Nyéki →Vörös Mátyás, 1637: Chákány János, 1639: Herber Illés, 1643: Magyary Mihály, 1648: Bolgár Gergely, 1654: →Pongrácz György, 1702: Ribics József Márton, 1710: Várkonyi Amadé Ignác br., 1713: Várkonyi Amadé Ádám br., Kőkedy Mihály,

1719: Nyitray István, 1720: →Malzan Károly br., 1721: →Gaun Antal József br., 1724: Kopcsinay Ferenc, 1726: →Károlyi Lőrinc, Pogány Pál, 1729: Milkovich János, 1732: Horváth János, 1733: →Stehenich János, Barilich Mátyás, 1736: Dombi Mihály, 1739: Boussard János, 1740: Szammer Mihály, 1741: →Pfütschner Frigyes br., 1743: →Kovács László, 1746: Niczky József, Rosenits Jakab, Heinrich Ferenc, 1747: Liszt József, 1748: Sebő Mihály, 1749: Kiss Dániel, 1752: Kászonits János, 1754: Zeitler József, Schogg Kristóf, 1755: Herman József, Schmitt Gábor, 1757 e.: Rosenits Jakab, 1759: →Kornis Ferenc gr., 1761: Szabó Imre, 1762: →Scharlach Károly, 1763: Ruisz Pál, 1764: →Szily János, 1765: Bogyay Ignác, 1766: Farkas György, 1769: Dongó Mihály, Somssich János, 1770: Teuffel Kajetán, 1775: →Pierer József, 1781: Hollósy Mihály, 1782: Frankl János, 1788: Martony János, 1790: →Somogy Lipót, Salamon István, 1790: Frank György, 1792: Stahrenberg Emmanuel gr., 1796: Balogh Sándor SJ,

1806: →Paintner Mihály, Szentpétery László, 1808: Csontos Ferenc, 1811: Tumpacher József, 1816: Kramarits Kristóf, 1822: →Dresmitzer József, →Sztankovits János, 1824: Sütő József, 1825: Hodich György, →Sailer György, Kovács József, 1827: Hohenegger Lőrinc, 1832: →Karner Antal, Feltinger István, Sághy János, 1834: Varga János, Tóth József, 1836: Payer László, 1838: Wurda Károly, 1845: Prileszky Imre, Susich György, Silbergknoll József, 1847: →Deáky Zsigmond, 1851: Müller Károly, Tatay János, 1853: Barbély György, 1854: Sterne Nándor, 1858: Szerdahelyi Antal, →Zerpák János, Hauser Fábián, 1859: Schreiber László, 1868: Hupka Ferenc, 1870: Hodich Ferenc, 1871: Trichtl József, Asztl Lajos, Farkas Imre, Kokas József, Szabó István, 1873: →Ebenhöch Ferenc, Bertha János, Mester István, 1874: Jordán Tamás, 1878: →Szely Lajos, 1882: →Holdházy János, 1883: →Mohl Antal, 1885: Beidl Alajos, 1886: Tóth István, 1890: →Surányi János, 1892: →Mladoniczky Ignác, Schlegel Péter, 1894: →Balits Antal, 1896: Braun Adolf, 1897: Hahnekamp György, Karall Lőrinc, →Giesswein Sándor, 1898: →Nagy Antal, 1902: →Ruschek Antal, 1903: Sinkó István, 1905: →Bedy Vince, 1906: Molnár Ignác, 1909: Kölly György, 1911: Zalka László, 1913: Várits Károly, 1914: Szentiványi János, 1917: Horváth Viktor, 1918: Czingráber Lajos, 1922: Ragats János, 1923: →Paár István, 1924: →Werdenich Endre, 1926: →Mohl Adolf, 1927: Ragats Rudolf, 1930: →Grősz József, 1933: →Saly László, 1934: Erényi Károly, Nagelreiter Alajos, 1936: Pokornyi Miklós, 1937: Wagner Mihály, 1939: Barilich Lőrinc, →Harsányi Lajos, Kövér Lajos, Szohurek Antal, 1940: →Mentes Mihály, Viola Mihály, 1943: Jankovits József, 1944: Brantl Lajos, Keszthelyi Gyula, 1946: Prikoszovich András, Szücs Géza, →Zágon József, 1948: Pinezich Rezső, Polgár Alfréd, Pogátsa János, 1955: Pajtényi László, Pintér Gyula, Winkler Mihály, 1956: Lányi János, 1958: Fodor Pál, →Somogyi Antal, Szabó József, Szász István, 1959: Baltavári Gyula, Kriegler György, 1961: Bán János, Belovich István, Giczi József, 1964: Rákosi Elek, Rozsáli Menyhért, Villányi Győző, 1968: Kövecses József, 1969: Péntek Kálmán, 1971: Kovács György, 1972: Szele József, 1975: Bóna László, Grábits András, Horváth Lajos, 1978: →Póka György, 1980: →Altdorfer Károly, Boros József, Cseh Sándor, Horváth István, Horváth József, Hubert János, 1985: Benkovich Ferenc, Horváth Géza, Tóth László, 1989: Bindes Pál, Szőke Gyula, 1991: Galavits József, Hrotkó Géza, Kovács Ferenc, Németh Gyula, 1993: Németh Béla, 1996: Simon József. B.L.

Jerney 1855:54. - Rupp I:426. - Iványi Béla: A ~ régi számadáskv-ei. Bp., 1918. - Bedy Vince: A ~ tört. Győr, 1938. - Köblös 1987. - Takács 1992:63. (20.)