🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar
következő 🡲

magyar (ősi jelentése szerint: ember fia): 1. a magyar nép nemzeti elnevezése egy honfoglaló törzs nevéből: →Megyer. Az eu. nyelvekben megfelelői (a →hunokra utalva): hungaricus (lat.), Ungarn (ném.), ungherese (ol.), Hungarian (ang.), hongrois (fr.), úngrosz, ungarézosz (gör.) stb. - 2. nép és ország: →magyarok, →honfoglalás, →Magna Hungaria, →Magyar Szent Korona, →magyar nemzeti zászló, →koronázási palást, →koronázási jelvények, →koronázási jogar, →koronázási kard, →állami címer, →Magyar Katolikus Egyház, →magyar királylányok, →magyar szentek, →magyar törzsszövetség hadjáratai („kalandozások”), →őstörténet, →Magyarok Nagyasszonya, →mellékországok

Magyar András (†1465. máj. 20. előtt): fölszentelt püspök. - 1435: zágrábi knk., vaskai főesp. 1437. IV. 29: rosoni fszt. pp-ként Zágrábban Albeni János spp-e. Utóda a rosoni c-en 1465. V. 20: György. 88

Matković 1888:XLVI. (239.) - Eubel II:249.

Magyar Antal, B., OFM (Magyarország-Foligno, 1398. máj. 13.): szerzetes. - 1350: szentévi zarándokként érkezett Rómába. Éveket töltött itt, karitatív szolgálatokat végzett, s belépett a ferences harmadrendbe. Assisibe zarándokolt, visszatértében Folignóban súlyos beteg lett, a Szentlélek ispotályban gyógyították meg. Betegsége alatt tett fogadalma szerint felgyógyulása után a kórházban maradt betegápolónak, elhagyott öregeket ápolt, kitett gyermekeket szedett össze és nevelt. Ereklyéit a kórház tp-ának főoltárán őrzik. **

BS II:200. - Puskely 1994:257.

Magyar Antal, B., OCarm (Liguria?-†1462?): misszionárius, vértanú. - Fiatalon lépett a r-be. A törököknél misszion., akik ezért megkorbácsolták(?), megkövezték, testét máglyára vetették, de a holttest sértetlen maradt. Legendájának más változata szerint, mivel a tűz nem ártott neki, lefejezték. - Tiszteletének nyomai vannak Lyonban és Augsburgban. Ü: szept. 4. **

BS II:200. - Puskely 1994:287.

Magyar Arnold György, OFM (Bakonyjákó, Veszprém vm., 1910. ápr. 24.-Grác, Au., 1999. aug. 9.): misszionárius. - 1927. IX. 1: lépett a mariánus rtart-ba, 1932. VI. 23: ünn. fog-at tett. Szombathelyen és Sienában tanult, ahol 1935. VII. 14: pappá szent. 1936-59: La Pazban, Copacabanán (Bolívia) misszion., 1960-61: Németújváron, 1962-63: Santiago de Chilében, 1964-67: Kismartonban, 1967-99: Grácban élt. - M: La reine de Bolivia y su santuario. La Paz, 1963. - Eine vergessene Franziscus Handschrift der Jókai-codex von Bp. Firenze, 1969. (Klny. Archivum Franciscanum Historicum) - Das Schicksal eines Klosters. Das erste Franziskaner Kloster von Eisenstadt im Rame der Geschichte der Marianischen Ordenprovinz 1386-1625. Eisenstadt, 1970. - Die ung. Reformstatuten des Fabian Ignatius aus dem Jahre 1454. Roma, 1971. (Klny.) - Das ehemalige Augustinerkloster von Güssing. Eisenstadt, 1973. (Klny.) - Güssing. Ein Beitrag zur Kultur- und Religionsgeschichte des Südburgenlandes bis zur Gegenreformation. Graz, 1976. - 340 Jahre Franciskaner in Güssing 1638-1978. Güssing, 1980. - 1949: a Máriás Hírnök és a Harmadik Rendi Útmutató, 1953-ig az El heraldo de la Reina, 1966-71: a kismartoni Imádkozó Magyarok szerk-je, 1970: a Buenos Aires-i M. Történelmi Szle szerk. biz. tagja. T.E.

Schem. SM 1949:81. - Mildschütz 1977:46. (275.) - Nagy II:222. - Nagy 2000:642.

Magyar Árpád (*Szentgyörgyvár, Zala vm., 1872. okt. 14.): tanító. - 1891-től tanított, 1911-ig Kónyban (Győr vm.) tanító. - 1911. I. 15-1913. II: a Győregyházmegyei Tanügy társszerk-je, 1913. III. 15-1914. VI. 15: főmunk. 88

Gulyás XVIII:296. - Viczián 1995:178. (498.) - Győr-Moson-Sopron m. sajtó 2000:232. (315.)

Magyar Bálint, Valentinus de Septem Castris de Ungaria, OP (15. sz.-1551 után): tartományfőnök. - 1488: Kölnben tanult. 1491. IV. 9: Bolognában magister theol. 1498: a m. rtart. vicarius generalisa és a ferrarai kápt-on a m. rfőn. társaként volt jelen. 1501: mo-i tartományfőnök. V.S.

Harsányi 1938:252. - Tonk 1979:344. (2447.)

Magyar (1908-ig Marincsák) Bálint (Pátyod, Szatmár vm., 1886. nov. 23.-Nagysomkút, 1957. dec. 14.): plébános. - A szatmárnémeti kat. főgimn-ban éretts., a teol-t a KPI-ben végezte, 1911. VII. 2: pappá szent. Kálmándon, Felsőbányán, Sárközújlakon, Jánkon, Ungváron kp. 1913: az ungvári áll. gimn. hittanára (tanártársa Szabó Dezső író). 1921: Szaniszlón plnos, 1946: tb. knk., nagykárolyi ker. esp. 1957: visszavonult Nagysomkútra. - Verseket és esztétikai tanulm-okat írt. 1923-43: a kolozsvári Hírnök, 1925-37: a Pásztortűz munk., 1916-21: szerk-je, majd tulajd. fel. szerk-je az ungvári Határszéli Újságnak. Ungvárt a Gyöngyössy Irod. Társ., Szatmárnémetiben a Kölcsey Kör, 1930: az Erdélyi Kat. Akad. tagja, 1948: a SZIA III. o. külső tagja. ~ szövegével énekeljük a →Hozsanna 3, 300, 301. sz. énekét. - M: Fr. költők. Műford. Szatmárnémeti, 1911. - Kincses éjszakák. Versek. Bp., 1912. - Bíboros hajnal. Új versek. Uo., [1914] - Fehér köntös a vérmezőn. Versek. Ungvár, 1915. - Katonák. Új versek a háborús időkből. Bp., [1917] - Harangjáték. Versek (1919-29). Arad, 1930. B.L.B.

Schem. Szat. 1913:166. - Erdélyi lex. 1928:174. - Vasárnap 1930:4. sz. (Dr. K. J. [Kari János]: ~ költészete) - Várady-Berey 1934:298. Arck. - Erdélyi 1941:220. - Kemény 1942:108. - SZIA tagajánl. 1944:20. - RMIL III:422. - Gulyás XVIII:296. - MIL II:82. Arck. - Gulyás XVIII:296.

Magyar Elek, B., OFM (Szepesség-Bytom, 1461/1489. júl. 27.): szerzetes. - Sziléziában élt. Második hazájában csodatevőként tisztelték. **

Puskely 1994:287.

Magyar Ferenc (Szeged, Csongrád vm., 1809. febr. 5.-Eger, 1884. júl. 31.): tanár, egyházi szónok. - Bodó Menyhért OFMConv segítette tanulm-ai elvégzésében. 1833. X. 21: Egerben Pyrker László érs. sztelte pappá. Kálon, Arlón, Verpeléten, Apátfalván és Jászberényben kp. 1839: főpásztora az egri főszegyh. hitszónokává emelte. 1843: az egri Lyceumban a mennyiségtan, 1845: a természetjog és a közjog tanára, 1858: sztszéki ülnök, 1875: nyugalomba vonult. - Versei az Athenaeumban és az Életképekben, munk. volt az Egyetemes m. encyclopaediának és a Kath. Lelkipásztornak (1868). - Fm: Verskoszorú... Lonovics József... csanádi ppi székbe... történt beiktatási ünnepére... Szeged, 1834. - Dalkoszorú Pyrker János László aranymiséjére. Uo., 1846. - A Jézus Krisztus Isten fia tört. Írta J. K. Hirscher. Ford. Uo., 1848. - Szt István, Mo. első apostoli kir-ának áldott emlékezete. Eger, 1859. - B. Pecador János életrajza. Ford. ol-ból. Uo., 1861. - Vasárnapi és ünnepi szt beszédei. 1-2. köt. Uo., 1895-97. P.M.

M. Sion 1888:533. - Koncz 1892:164. - Szinnyei VIII:283. - Heves vm. 1910:389. - Puskás 1980:72.

Magyar Ferenc (Ipolygalsa, Nógrád vm., 1916. jan. 11.-Solymár, 2000. júl. 13.): újságíró, szerkesztő. - 1934: a losonci Kármán József Reálgimn-ban éretts. A kassai Új Élet munk. A pozsonyi Tanítóképző Int. lev. tagozatán tanítói okl-et szerzett, részt vett a Károly Egyetem újságírói kurzusán. 1937: Rozsnyóra költözött, hogy a →Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület (SZKIE) szervezésében segítsen, közben az itt nyomott kassai Új Élet szerk-je. 1938: Pfeiffer Miklós kassai knk. asszisztense a felvidékiek Eucharisztikus Kongresszusra utaztatásának megszervezésében. Ez év őszén az SZKIE beolvadt a →KALOT-ba, melynek ~ sajtótitkára Bpen. 1939. VII. 1: megnősült. 1940-41: megszervezte a csíksomlyói KALOT-népfőisk-t, ahol 10 hónapos faragó, s 3-3 hónapos kulturális és szervező tanf-okat indított be. 1944. IX: behívták katonának, ami a székely népfőisk. végét jelentette. A KALOT betiltása után 1946: még megválasztották az újonnan alakított Kat. Paraszt Ifj. Szöv. főtitkárává, de a szervezet működését már nem kezdhette meg. - 1947. I. 1: →Saád Béla meghívására műsorszolgáltató részleget alapított az Új Embernél (műkedvelő csoportoknak készítettek és kölcsönöztek műsorokat). 1948: a részleg megszűnésekor riporter, a vidéket járta. 1951-től Solymáron élt, 7 gyermeke született. 1957: s-szerk., 1971: szerk., 1980: fel. szerk. és megszervezte a ppi kar Sajtóirodáját. 1983: az AC lapjainak (Magyar Kurír, Teológia, Vigília) is fel. kiadója. - A II. Vat. Zsin. utáni ppi szinodusok mo-i tudósítója, 1976: a Philadelphiai Nemzetk. Euch. Kongressz-on a m. küldöttség tagja. Az Eu. Kat. Berlini Konferenciájának vez., az UNESCO Kat. Biz-ának r. tagja. - A m. pp-kari konf-k tömegtájékoztatási biz-ának, a világiak pp-kari biz-ának tagja, a M. Újságírók Orsz. Szöv-ének egyh. lapok szako-a elnöke. - Kitüntetései: 1973: a Békemozgalom Kitüntető Jelvénye, 1974: a M. Zászlórend III. fokozata, Táncsics-díj, Aranytoll, 1985: Lengyel Irod. díj, 1986: a Munka Érdemrend arany fokozata, 1997: Stephanus-díj. - Írásai az Új Emberben. - M: Tenger szép virága...” Dráma. Bp., 1947. - Botorkáló emberek. Elb-ek. Uo., 1962. - Csendes órák. Kele Pállal és Márton Dénessel. Bp., 1976. **

Kaiser László: ~. Életinterjú. Bp., 2001.

Magyar Gábor, Szt Imréről nev., Piar (Félegyháza, Kiskun ker., 1842. jan. 10.-Bp., 1912. aug. 5.): gimnáziumi tanár, rendfőnök. - A félegyházi és a szegedi gimn-ban tanult, 1859. IX. 20: Vácott lépett a r-be. A pesti főgimn-ban éretts. 1863-65: teol-t, tört-et és földr-ot tanult. 1864. VI. 21: fog-at tett, 1865. VIII. 2: pappá szent., 1869: a pesti tudegy-en földr-tört. szakos tanári okl-et szerzett. - 1861: a tatai gimn. 1-2. o. tanára, 1864: Nagykanizsán lat., ném., tört. és földr. tanár, 1865: Szegeden, 1866: Kecskeméten, 1867: Szegeden főgimn. tanár és 1 é. a szegedi kir. kat. tanítóképző int. tanára is. 1871-98: gimn. ig. 1873-75: házfőn. is. 1876: a szegedi tanker. főig. helyettesítője. 1871: Szeged sz. kir. város tvhat. biz. tagja; 1876: a szegedi kiállítás egyik rendezője, hozzájárult 1886: az új főgimn. épület és a piar. rház létrejöttéhez. 1887: a M. Gyorsíróegyes. tb. tagja, 1892: a szegedi Dugonics Társ. egyik alapítója, 1898-ig oszt-elnöke. 1899: Szeged díszpolgára és c. kir. főig. 1898. VII: h. rendfőn., 1899. VII. 25-1912. VIII. 5: rfőn. - Írásai: Dugonics-album (Szeged, 1876: A Dugonics-szobor tört.); Szegedi főgimn. értes. (1886: és 1887: A szegedi főgimn. új épülete, visszapillantással az int. tört-ére, 1896: A szegedi főgimn. legújabb tört.) - Szegeden 1874-99: A kegyes tanítór. szegedi főgimn. értes. 1873-1898. (26 db) szerk-je és kiadója. 88

A kegyes tanítór. szegedi főgimn. értes. 1896:31; 1899: arck. - Vasárnapi Újs. 1900:31. sz. Arck. - Szinnyei VIII:285. - Koltay 1998:241.

Magyar Ilona Elisabeth, IML (Győr, Győr vm., 1903. júl. 18.-Bp., 1992. ápr. 4.): szerzetesnő. - Gép- és gyorsíróiskolát végzett. Sopronban 1934. I. 8: lépett a kongr-ba. 1936. VII. 30: első, 1942. VII. 29: örök fog-át uo. tette. Az Árvaház főnöknője. - 1950. VI: a fóti internálótáborba került. Szabadulás után a bpi konzervgyárban végzett nehéz fiz. munkát. 1954: a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet dolgozója. r.k.

Magyar István, Váradi, B., OFM (Várad, 1309.-Saray, Tatárföld, 1334. ápr. 22.): vértanú. - Miután belépett a r-be, fogságba esett és egy Szentjános nevű helységben raboskodott. Szökése után Saray (vsz. a Volga menti Szelitrenoje) városban talált menedéket, ahol megtagadta hitét és muszlim lett. Ezt rövidesen nyilvánosan visszavonta, amiért máglyára ítélték. Mivel a tűz kétszer is csodálatosan kialudt, karddal és lándzsával ölték meg. Vértanúsága helyén csodálatos gyógyulások történtek. **

SzÉ 1984:799. - Puskely 1994:236.

Magyar István, Fájdalmas Szűzről nev., Piar (Kistelek, Csongrád vm., 1909. júl. 29.-Bp., 1982. okt. 19.): gimnáziumi tanár. - 1925. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, 1927-29: a gimn. 7-8. o. Kecskeméten végezte, 1930-35: a Pázmány Péter Tudegy. hittud. és bölcs. karán tanult, 1932. IX. 11: szerz. fog-at tett, 1934: drált, 1935. VI. 16: pappá szent. és m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1936: Debrecenben, 1939: Tatán, 1951: Bpen gimn. tanár, 1957: a IX. ker. Bakáts téri tp. kisegítője is, 1970-76: nyugalmazott tanár és Bakáts téri plnos, 1977-82: Bpen betegeskedett. - M: Szana Tamás. Dri ért. Bp., 1934. (Palaestra Calasanctiana 6.) 88

Koltai 1998:241.

Magyar István Lénárd (Szombathely, 1945. máj. 11.-): egyetemi tanár. - A szentendrei ferences gimn-ban éretts. 1963-70: a ferences rend tagjaként Esztergomban és Bpen tanult teol-t. 1970: a ferences világi rend tagja. 1968-76: tört-orosz-levtár-bolgár-gör. szakot végzett az ELTE-n, ahol 1976: a K-Eu. Története Tanszék oktatója. 1980: drált. Bizánc és a Balkán történészeként elsősorban a balkáni, főleg a bolgár ferencesek 17-18. sz. erdélyi, havasalföldi és bánáti tört-ével foglalkozott. 1997: PhD fokozatot szerzett, érdeklődése az armenológia felé fordult. A felvilágosodástól napjainkig dolgozta fel a modern teol. legfontosabb képviselőinek munkásságát. Lexikonunk munk. - M: Photiosz és a quaestio bulgarica. (A kereszténység felvételének körülményei Bulgáriában) Bp., 1980. (Dissz.) **

Magyar János, bessenyői (Városlőd, Veszprém vm., 1835. okt. 2.-Veszprém, 1901. febr. 19.): kanonok. - Székesfehérváron 1855: éretts., a teol-t Veszprémben végezte, 1859. VII. 26: pappá szent. Noszlopon kp., 1860: Bécsben Széchenyi Kálmán gr. családjánál nev., 1863: Keszthelyen kp., 1864: szegyh. alkántor, 1869: Siófokon plnos. 1881-84: szabadelvű párti programmal az enyingi ker. ogy. képviselője, Tisza Kálmán barátja. 1884: veszprémi knk. s az idős papok Szt Pál Int-ének ig-ja. 1886: segesdi, 1888: pápai, 1896: somogyi, 1898: szegyh. főesp. és hantai prép. - Évente 15-20 gyermeket vett a házához, teljes ellátásuk mellett iskoláztatta őket. T.E.

Alkotmány 1901:45. sz. - Szinnyei VIII:290. (*okt. 11.) - Pfeiffer 1987:170.

Magyar József (Felsőbánya, Szatmár vm., 1895. jún. 17.-Temperley, Argentína, 1981. jún. 20.): tanító. - A Vörös Hadsereg elől 1945: No-ba menekült, osztrák menekülttáborból 1948: kivándorolt Argentínába. 1969: az Enciclopedia Húngara, a Szt István Kör és az Argentínai M. Írók Társasága egyik alapítója. - M: Magyar múltunk. 1. Mondák, regék, tört. elb-ek a mohácsi vészig. 2. Tört. elb-ek a mohácsi vésztől az első trianoni békéig. Összeáll. Girsik Gézánéval. Buenos Aires, 1952. - Kincsesláda felnőtteknek. Korszerű m. olvasókv. ifj-nak. Részben írta és összeáll. Uo., 1968. - Élünk. Az Argentiniai [!] M. Irod. Társ. évkv-e 1973. Elb-ek, tanulm-ok, versek. S.a.r. Uo., 1973. - A Nemzeti Figyelő D-amerikai szerk-je. 88

Nagy 2000:646.

Magyar József (Moson vm., 1909.-São Paulo, Brazília, 1988. okt. 25.): plébános. - 1932: váci egyhm-s pappá szent., teol. dr. Kecskeméten, majd Szolnokon hittanár. 1938: az USA-ban élt, a chicagói De Paul Egy-en magisteri képesítést szerzett. 1938. IX. 15-1974. III. 4: nyugdíjazásáig a chicagói Szt István-tp. plnosa, egy ideig a De Paul Egy. tanára. - M: Szemelvények a chicagói Szt István tp. életéből. 1930-1974. São Paulo, 1982. - 1961-62: és 1967: szerk. a Hontalan Magyarok Mindszenty Mozgalma Szt István Király Népe c. lapját. T.E.

Schem. Vac. 1938:29. - Mildschütz 1977:111. (686.) - Török 1978:102. - Bölöny 1984:275. - Nagy II:226. - Viczián 1995:178. (1662.) - Nagy 2000:646.

Magyar Károly (Szeged, Csongrád vm., 1910. okt. 5.-Szeged, 1963. aug. 11.): plébános. - 1934. VI. 29: csanádi egyhm-s pappá szent., Mezőkovácsházán kp., majd adm., 1937. IX. 1: Szeged-Rókuson kp., 1939. IX. 1: az EMSZO szegedi kp-ja, 1940: Érden a KALOT munkáskp-ja, 1943. II. 1: Szeged-Királyhalmon (Ásotthalom) kisegítő lelkész, 1943. XI. 1: a Baross Gimn. hittanára, a tanoncotthon ig-ja, 1950: a szem. lelki ig-ja. - Szegeden 1941-48: a Papi Lelkiség fel. kiadója. 88

Schem. Csan. 1942:53; 1961:24. - Pilinyi 1943:153. (Tóth 1948: nincs) - Viczián 1995:178. (1412.) - Diós 1999:133. (611.)

Magyar László, Assisi Szt Ferencről nev., Piar (Nagykanizsa, Zala vm., 1913. febr. 13.-Devon, 1997. júl. 31.): gimnáziumi tanár. - 1931. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, 1935. IX. 15: ünn. fog-at tett, 1938. VI. 12: Bpen pappá szent., lat-ném. tanári okl-et szerzett és drált. 1940: Bpen gimn. tanár. 1949: az USA-ban telepedett le, Devonban (Pa.) a főisk-ra előkészítő piar. középisk. és nev. int. tanára. - M: A ném. munkásirod. tört. Bp., 1938. (Palaestra Calasanctiana 24.) - English Language Book. Ang. nyelvkv. hanglemez-sorozattal bevándorlók részére. Buffalo, 1957. - Játszva angolul. Bp., 1991. - Játszva latinul. Uo., 1991. - Játszva németül. Uo., 1991. - Beszéljünk angolul. Uo., 1992. 88

Schem. Piar. 1943/44:61. - Jámbor 1942:103. - Tóth 1948:129. - Szy 1960:101. - Bölöny 1984:278. - Nagy II:228. - Koltai 1998:241.

Magyar Mihály, OSPPE (†Párizs, 1444): szerzetes, a 15. sz. jeles hitszónoka. - Párizsban tanult, kiváló tudós lett. Nem tudott megbékélni r-jének viszonyaival, ezért →Sajóládról visszatért Párizsba. Több kz-os prédikációját említik. **

Magyar Miklós, Nicolaus d'Ungari, OFM (†1326 előtt): püspök. - Ap. gyóntató. 1299: vál., IX. 28: megerősített anconai pp. 1300. V. 15: és 1323: nuncius volt a ném-róm. birod-ban. 88

Gams 1873:665. (40.) - Szt Ferenc 1926:445. - Eubel I:87.

Magyar Pál, B., OP   →Magyarországi Pál

Magyar Péter, Petrus de Ungaria, OP (15. sz.): szerzetes. - A kassai konvent tagja. 1476. IV: teol-ként a firenzei S. Maria Novella főisk-ra küldték. Ez évben visszarendelték saját konventjébe a lektori teendők ellátására. 1478: újra a firenzei főisk-ra küldött teol-ok sorában szerepelt. 1479: biblicus. 88

Harsányi 1938:249.

Magyar Sándor (1880 k.-1936 u.): tanfelügyelő, tanító. - 1909-: a pécsi ppi tanítóképző gyakorló isk-jának tanítója, a gyakorló ismétlőisk. 1914: vez-je. - Pécsett a Katholikus Iskola c. lapnak 1926. I. 1-1933. X. 1: és 1936. XII. 1-1942. VII/VIII: fel. szerk-je, 1933. XI. 1-1936. VIII. 1: társszerk-je, 1936. IX. 1-XI. 1: szerk-je és 1936. IV. 10-1942. VII/VIII: fel. kiadója. 88

Gulyás XVIII:315. - Viczián 1995:175. (786.)

Magyar Tádé   →Thaddaeus Hungaricus

Magyar Teréz, Szt István királyról nev. Mária Jozefa, OCD (Vép, Vas vm., 1899. okt. 12.-Jászberény, 1982. okt. 9.): apáca. - Pécsett 1936: lépett a r-be. 1938. V. 3: első, 1941. V. 3: örök fog-át uo. tette. A ktor gondnoka, rendi tanácsos. - A szétszóratás után 1950: öreg szüleit gondozta. 1971. VIII: a jászberényi szoc. otthonba költözött. r.k.


Magyar Lajos →Boglár (1928-ig Belovits) Lajos

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.