🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > KALOT
következő 🡲

KALOT, Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Titkársága, 1935. szept.-1938. okt.: a →KALOT, Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete elődszervezete. Szegeden alapította vez-je, →Kerkai Jenő SJ.

KALOT, Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete, 1938. okt.-1946. júl. 4.; 1988. nov. 24.-: a földművesek és földmunkások legényegyleteit vagyoni helyzetre és vallásfelekezetre való tekintet nélkül összefogó országos szervezet. - Célja a krisztusibb ember, a műveltebb falu, az életerős nép és önérzetes magyar érdekében az agrárifj. szellemi, anyagi támogatása, összefogása és érdekvédelme. A ~ a →szociális enciklikák szellemében, pol. pártoktól függetlenül fogta össze és egységesítette az agrárembereket, a törpe- és kisbirtokosokat. Meghatározó szerepe volt nemcsak a falu népe lelki és kulturális életének fölemelésében, hanem a nincstelen parasztság embertelen szoc. helyzetének megváltoztatásában is, elsősorban a földreform követelésével, ill. a parasztság ennek gyakorlati megvalósítására való felkészítésében is. - A Vigadóban 1940. XI. 8: tartott nagygyűlésen Kerkai Jenő így nyilatkozott a nemzetiségekről: „Különböző népek egy közös hazában testvérként éljenek„. Az ökumenizmus talaján szerveződött: tagjai lehettek prot. fiatalok is, sőt a Központ utasítása szerint a legényegylet társad. és gazd. kérdésekben együttműködött prot. egyes-ekkel.

I. Története 1946-ig. Titkárságként indult, alapszabályát 1938. X: hagyták jóvá. Vez-je 1935: →Kerkai Jenő, 1938. IX: →Nagy Töhötöm SJ, aki közp-ját Szegedről 1938. II: Bp-re (IV. Cukor u. 3.) helyezte, 1939. IX: ismét Kerkai J. Közvetlen munk. →Farkas György és →Ugrin József volt. - Szervezete. Az első ~-sejtek az egyhközs. ifj. csop-jaiként alakultak, 1938. X: váltak önálló legényegyletté, az addigi Titkárság nevet Testületté változtatták. Helyi szervezete a Kat. Agrárifj. Legényegylet, melynek egyh. elnöke mindig pap, világi elnöke választott földműves, ifj. vezetőségét a közgyűlés parasztifjakból választotta. Fővédnöke a mindenkori mpp. Az ifj. elnök rendszerint népfőiskolát végzett parasztlegény. A helyi egyletvez. legényeket önkéntes jelentkezés és egyhközs. ajánlás alapján tanf-okon képezték. Kezdetben az egyhközs. elnök ajánlására 3 és fél napos, világnézeti oktatással egybekötött tanf-ot tartottak Szegeden a JT Somogyi-telepi nyaralójában. Előadók: Kerkai J., Farkas Gy., Ugrin J. 1936. XI: 14 tanf-on 417, 1938: 315 tanf-on 9 ezer legény vett részt. Ekkor a ~nak 2 ezer helyi egyletben 150 ezer rendes tagja volt, de csatlakozott hozzá a →Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület 20 ezer tagja is. 1939: kezdték az egyhm. titkárok képzését. 1940: 2500 helyi szervezetben kb. 300 ezer tagja, 12 ezer legényagitátora, 5 ezer hivatásos népvez-je és 60 közp. munk. volt. Ősszel Érden nyílt meg az első →KALOT népfőiskola, melyet 1943-ig további 18 követett. - Első kongresszusát a ~ 1937. VIII. 2-5: Szegeden rendezte meg 250 résztvevővel. Témája az egyletszervezés és -vezetés, a szövetkezeti földbérlés, a háziipar, a telepítés és a hivatásrend szerinti szervezkedés volt. Az elhangzottakat a Vezérkönyv I., az egyletvezetés gyakorlati tudnivalóit a Vezérkönyv II. c. füzetben adták ki. - 1939-40: a papság és a tanítók számára 5 napos lelkigyakorlatot tartottak a ~tal való ismerkedés céljából. Érden papok, tanítók, kántorok és kispapok táborozás formájában ismerték meg a ~ céljait és eredményeit. - A ~ a Hivatásszervezettel együtt próbálta megújítani a helyi, járási és vm. gazd. biz-ok, a ker. és orsz. kamara tevékenységét. A Hivatásszervezet Agrárfőtitkársága 1942/43 telén 200 kisgazda részvételével 7 egyhetes tanf-ot tartott. 1943. XII: 500 helyi hivatásszervezet működött. - A hivatásos népvez-k és a helyi egyletek képviselői orsz. nagygyűléseken találkoztak, 1938. V. 18: az →Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatban a bpi Iparcsarnokban, 1940. XI: a bpi Vigadóban, 1941. V. 18: Csíksomlyón, 1942. VIII. 20: Pannonhalmán. - A ~ művelődési célját szolgálta a Műsorközpont, mely a legényegyleteket kb. 3500 faluban színdarabokkal, vallásos, ismeretterjesztő előadások anyagával látta el. A Könyvosztály részben saját kiadványait, részben a népi írók műveit terjesztette. 1942: kvtáralapítási modelleket tett közzé 3 fokozatban. A Sajtóosztály adta ki a Dolgozó Fiatalság, az Ifjúság, a Forrás, a Dolgozó Fiatalság Vezetői, a Forrástár, a KALOT-Munkafüzet, a Magyar Vetés és a Népünk c. lapokat a Vetés Nyomda és Kiadó Kft. gondozásában. - A ~ az EMSZO-lyal és a Hivatásszervezettel együtt alapította a →Munkaszövetkezetet. - 1938: a ppi kar beszámolót kért a ~ról. A földreform gondolata miatt ellentét támadt, melyet XII. Pius p-nak 1939. IX. 8: a ~hoz intézett üzenete oldott föl. 1941: Serédi Jusztinián prím. kívánatosnak nyilvánította a ~ működését. - X. 18: aláírták a ~ és a Leventeegyesületek Orsz. Közp-ja együttműködési megállapodását. A ~ Nemzetiségi Titkárságot szervezett, mely által 1939: a választáson akadályozta a nyilasok előretörését. 1940: a ném. befolyás ellensúlyozására megalakította a →Magyar Szociális Népmozgalmat, melyhez az EMSZO és a Hivatásszervezet is csatlakozott. 1944. X. 15. után a nyilas kormány a ~ot és a Hivatásszervezetet föloszlatta, elérhető vez-it lefogta. - A ~ 1943. VIII: részt vett a szárszói értekezleten, s tagja lett a Magyar Frontnak, üldözötteket rejtett el és náciellenes röplapokat adott ki. Vezetői 1944: átszöktek a tűzvonalon, s Debrecenben kapcsolatot kerestek az ideigl. kormánnyal és a szovjet hatóságokkal. 1945: a ~ folytatta munkáját. 1946 pünkösdjén a bpi Nemz. Sportcsarnokban nagygyűlést tartott 2 ezer résztvevővel, melyen 40 tagú Komszomol-küldöttség is jelen volt. - 1946. IV. 13: egy ~-KALÁSZ ünnepség miatt tartóztatták le az or. hadifogságból épp hazatért Gál Károly (1904-47) tábori főlelkészt. - Rajk László belügymin. rendelete 1946. VII. 4: a Magyar Cserkész Szövetséggel együtt a ~ot is föloszlatta, fontosabb embereit deportálták, bebörtönözték. -

II. Újjászületése. A népfőisk. vezetők és nevelők 1982. XII-i találkozója után 1983. III. 17: orsz. népfőisk. baráti találkozót rendeztek Bpen. VI. 8: megalakult a Népfőiskolások Baráti Köre a népfőisk. dokumentumok összegyűjtésére, emlékkiállítások szervezésére, az újrakezdés előkészítésére, elnöksége: Agonás László, Deák Sándor, Dlusztus József, Farkas György, Fónai Tibor, Kovács Andor, Kozár Gyula, Lovász János, Magyar Ferenc, Miklósi László, Szabó László, Tóth Imre, Ugrin József és Varga András. 1988. XI. 24: a ~ jogutódjaként megalakult a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Népfőiskolai Szövetség (eln. Ugrin József, 1989. XI. 25: →Békés Géza, főtitkár →Miklósi László). Emlékkiáll-t nyitottak 1988. VI. 2: Bpen, XII. 9: Esztergomban, 1989. III. 30: Szegeden, VIII. 18: Kalocsán, majd Kisvárdán, Hajdúdorogon. Népfőisk-t szerveztek 1988. XI: Kállón, 1989: Bordányban, Móron, Piliscsabán, Hajdúdorogon, majd Kisvárdán, Tápén, Nyíradonyban, Gyulán, Röszkén, Mórahalomban, Zákányszéken, Tiszavasváriban, Nagykátán és Nagykapornakon. 1999-ig 45 népfőisk. indult hétvégi folytatólagos, ill. egyhetes bentlakásos tanf-ként. Közp. témájuk a ker. család, fölkészülés a családalapításra. - Lapja 1990. I. 15: Mozdul a föld (kéthetenként), utóda 1992: Magyar Vetés. F.Gy.-Bá.J.

Gimes (Gramantik) Gyula: Legényt a gátra! Szeged, 1936. - Farkas György: Vezérkv. I. Szeged, 1937. - Ugrin József: Vezérkv. II. Bp., 1937. - A munkás imádkozik. Uo., 1938. - ~-naptár az 1943-as közönséges évre. Uo., 1942. - ~-élet a győri egyhm-ben. Kispest, 1944. - ~-élet a kassai egyhm-ben. Kassa, 1943. - Nagy Töhötöm: Hét esztendő. Képeskv. a ~-ról. Bp., 1943. - Második évtizedébe indul a ~. Debrecen, 1945. - Mi van a ~ pöre mögött? Bp., 1945. - M. Közl. 1946. VII. 5. - Farkas György: A ~ tört. áttekintése. Előadás a SZIT gyűlésén. 1984. VI. 12. Kz. - Tóth Imre: Emlékezés egy népfőisk-ra. Szombathely, 1984. - Balogh Margit: A kat. parasztifjúság hivatásrendi szervezése a ~ keretei között. Dri dissz. Bp., 1988. - Tóth Imre: ~ képeskönyv. Szombathely, 1989. - Farkas György: A ~ mozgalom és népfőiskolái. Érd, 1992. - Ugrin József: Emlékezéseim a ~ parasztifjúsági mozgalomról. Bp., 1995. - András-Bálint-Szabó: Kerkai Jenő emlékezete. Uo., 1995. - P. Bálint József: A m. öntudat ébresztése és a ~. Szeged, 1996. - Nagykátai modell. Kiad. M. Népfőisk. Társ. Bp., 1997. - P. Bálint József: Életerős népet. A Szeged környéki népfőisk-k tananyaga. Kz. 1990.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.