🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Teleki
következő 🡲

Teleki Béla, széki, gr. (Kolozsvár, Kolozs vm., 1899. máj.16.-New York, N. Y., USA, 1990. febr. 7.): földbirtokos, politikus. - A kolozsvári Ferenc József Tudegy-en jogot tanult. 1917: bevonult katonának, az oláh és az olasz fronton harcolt, 1918. XI: zászlósként szerelt le. 1921: átvette a család zsibói gazdaságában az állattenyésztés és a vetőmagtermelés vez-ét. 1936: az Erdélyi M. Gazd. Egyes. (EMGE) alelnökeként bekapcsolódott a m. kisebbség szervezésébe. 1940. VIII. 30: a II. →bécsi döntés után É-Erdélyben maradt, átvette az EMGE É-erdélyi tagozatának vez-ét. 1940-44: a m. ogy. képviselőházának behívott tagja. Részt vett az erdélyi képviselőcsoport függetlenségének megőrzésére szervezett Erdélyi Párt megalakításában, melynek 1941 tavaszán elnöke. Közreműködött a háborúból való kilépés szervezkedéseiben. 1944. IX. 10: az utolsó koronatanácson a háborúból való kilépés mellett érvelt, és másokkal együtt a kormányzónak címzett emlékiratában a fegyverszünetet sürgette. IX. 16: az Erdélyi M. Tanács elnöke. Másokkal együtt sikerült megakadályoznia Kolozsvár kiürítését és fegyveres védelmét. A megszálló szovjetek letartóztatták, Pozsonyig hurcolták, majd átadták a m. pol. rendőrségnek. 1945. X: szabadlábra került, 2 é. Bpen élt, majd elmenekült. - Az USA-ban telepedett le és egy ingatlanforgalmi irodában dolg. A m. emigrációt képviselő, 1947. VII. 21: alakított M. Nemz. Bizottmány tagja. 1952-89: az Amerikai Erdélyi Szöv. alapító elnöke, részt vett egyéb amerikai m. intézmények, köztük a M. Emberi Jogok Alapítványa alapításában és támogatásában. - New Yorkban 1959. X-1989: a Transsylvania m. nyelvű 1/4 é. folyóir. szerk-je. Bo.Gy.

M. Nemz. 1990. II. 12. (Pomogáts Béla: Teleki Béla halálára) - M. Hírlap (Buenes Aires) 1990. IV. (F) - Borbándi 1992:92. - Tibori Szabó Zoltán: ~ erdélyisége. Kolozsvár, 1994. - Nagy 2000:959. - Várdy 2000:828.

Teleki Géza, széki, gr. (Bp., 1911. nov. 27.-Mathias, West Virginia, USA, 1983. jan. 5.): földrajztudós, politikus. - →Teleki Pál min-eln. fia. A bécsi egy-en végzett és 1936: földtanból drált, Bpen a M. Földtani Int. munk. 1940: a kolozsvári Ferenc József Tudegy-en a gazd. földr. és a gazd. földtan h. tanára. Erdély vez. politikusaival együtt 1944 nyarán a háború befejezését és a fegyverszünetet sürgetette. IX: a Horthy Miklós kormányzó (1920-44) által fegyverszüneti tárgyalásokra Moszkvába küldött, →Faragho Gábor vezérezr. vezette küldöttség tagja. Dálnoki Miklós Béla (1890-1948) →Ideiglenes Nemzeti Kormányában 1944. XII. 22-1945. XI. 13: vallás- és közoktatásügyi min. A belpol. élet megindításakor 1945. IV. 9: a liberális Polg. Demokrata Párt eln. E tisztéről az ellene indított baloldali támadások miatt VII. 27 k. lemondott és a pártból kilépett. 1944-45: a József Nádor Műszaki és Gazd-tud. Egy. Közgazd. Karán, a gazd. földtani tanszéken tanított. - 1947: az USA-ba menekült. 1950: a University of Virginia külügyi tanulm-ok docense, 1955-83: a George Washington University földtan tanára. Az emigráns m. pol-ban nem vett részt. Az egykori törv-hozókat tömörítő M. Nemzeti Bizottmánynak tagja volt, de szerepet nem vállalt. Gyógyíthatatlan betegségük miatt feleségével együtt öngyilkosok lettek. - Írásai: Földtani Int. évi jelentései 1936/38. 1. köt. Bp., 1938., Hidrológiai Közl. (1940). - M: Adatok Litér és környékének sztratigrafiájához és tektopikájához. Bp., 1936. (M. kir. Földtani Int. évkv-e. XXXII. 1. sz.) - A Zagorje fensík bauxitja. Uo., 1940. (Uaz. XXXV. 1. sz.) - Napló formájában megírta és közölte emlékeit az 1944. X-XII-i moszkvai fegyverszüneti kezdeményezésekről. Bo.Gy.

Monoki 1944:382. - Borbándi 1992:361. - Bölöny 1992:402. - Nagy 2000:959. - Várdy 2000:828.

Teleki János (Bp., 1938. dec. 22.-): jogász, cserkészvezető. - A bpi Ciszt. Szt Imre Gimn-ban tanult, a bpi Piar. Gimn-ban éretts. Géplakatos szakmát tanult, a Ganz Villamossági Művekben géplakatos, majd csoportvez., végül művez. Az Eötvös Loránd Tudegy-en jogból drált. A bpi 42. sz. Ügyvédi Munkaközösség tagja. - 1945-48: a 25. sz. Szt Imre cserkészcsapattal együttműködő 433. sz. Szt Bernát kiscserkészcsapat tagja. Családvez., majd őrsvez-h. 1948. VII: a honi cserkészet megszüntetésekor Barlay Szabolcs „indián csapatának” tagja. A cserkészet újraindulása, 1989 u. pár évig a M. Cserkész Csapatok Szöv-e jogügyi vez-je. Bo.J.-Fe.Má.

Teleki László, széki, gr. (Gyömrő, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1912. nov. 29.-Lódz, Lengyo., 1962. okt. 10., vasúti balesetben): jogász, cserkészvezető. - Ref. Szülei: Tibor gr. (1871-1942) koronaőr, főrendiházi tag; Széchenyi Alice, sárvár-felsővidéki gr. (1871-1945), István (1791-1860) unokája; neje: alapi Salamon Éva (1920-62). Gimnazista korában Gyömrőn ingyen ebédakciót szervezett. 1931: a bpi Ref. Gimn-ban éretts., jogot végzett, drált. Joghallg. korában orgonált, énekkart vezetett. 1935-44: a M. Keresztyén Ifj. Egyes-ek Szöv. (KIE) orsz. elnöke, →Teleki Pál munk., a cserkész külügyi munkát vezette. A ref. népfőisk-k elindítója. 1943-49: a Pesti Ref. Egyházmegye „világi elnöke” is. 1945 u. 2 gyermekét Svájcba menekítette. 1945-50: fölszámolásáig a KIE nemzeti titkára. A gyömrői cserkészcsapat parancsnokaként járta az országot. 1950: s-munkás, 1951: kitelepítették Tiszasülyre. XI. 30: a Bpi Megyei Bíróság a KIE-perben azzal a vádolta, hogy Biblia-kör ürügyén szervezkedett, pol. kérdéseket vitatott meg a külf. ellenséges rádióadók híranyagának alapján, ezért „a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezésének bűntette” vádjával II. rendű vádlottként 7 é. börtönre ítélte. 1952. III. 10: a Legfelsőbb Bíróság föllebbezését elutasította. 1956 nyarán szabadult, egy építőipari váll. gépkezelő s-munkása lett. 1962: a gyermekeikkel való találkozás előtt néhány órával nejével együtt vasúti tömegszerencsétlenség áldozata lett. - Írása: Beszél a múlt. (Dunavecse, 1943: A dunavecsei KIE tábor) . 88

Gerő 1938:366. - Balogh-Gergely 1993. I:300. - Gudenus IV:98. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Teleki Pál, széki, gr. (Bp., 1879. nov. 1.-Bp., 1941. ápr. 3.): földrajztudós, miniszterelnök. - Apja T. Géza gr. (1844-1913), belügymin. ~ 1897: a bpi piar. gimn-ban éretts., 1897: a bpi egy. jog és földr. szakos, 1901: a magyaróvári gazd. akad. vendéghallg-ja. 1902/03: Lóczy Lajos mellett egy. gyakornok, 1904: Szatmár vm-ben szolgabíró. 1905-10: és 1915-18: a nagysomkúti ker. ogy. képviselője alkotmánypárti programmal. 1905-12: térképészeti munkálkodásának egyik legtermékenyebb időszaka. 1907: Angol-egyiptomi Szudánban, 1912: az USA-ban utazgatott. 1909-13: a Földr. Int. ig-ja. 1913: Havas Rezsővel megalapította a M. Földr. Társ. Gazd-földr. Szako-át. 1914 nyarától a balkáni főparancsnokságon összekötő főhadnagy a vezérkarban, utóbb parancsőrtiszt a szerb, 1916-17: a rum. harctéren. 1917-18: a Hadigondozó Hiv., 1918-19: a Területvédő Liga elnöke. 1918. XI-XII: Nopcsa Ferenc br-val elkészítette a világon akkor egyedülálló, színekkel ábrázolt népr. térképet, amelyen tanyacsoportokig föltüntette nemzetiségre és ter-re arányosan a népesség hovatartozását (1:200.000). A párizsi béketárgyalásokon →Apponyi Albert gr. ezen mutatta meg a békét diktálóknak, hogyan szakítanak el 3,5 millió magyart az anyaországtól. 1919 elején Svájcban, majd Bécsben az Antibolsevista Comité szervezője. A Tanácsközt. idején Szegedre ment, ahol 1919. VI. 6-VIII. 12: a szegedi ellenkormányok külügy-, VII. 16-VIII. 12: a II. szegedi ellenkorm. földművelésügyi min-e is. József kir. hg. kinevezésével VIII. 16: min-ként a Békeelőkészítő Iroda vez-je, XII: a béketárgyalások főmegbízottja. 1919. XII. 30: a bpi Egyetemi Közg. Karon a gazd. és pol. földr. ny. r. tanára. 1920. IV. 19-IX. 22: külügymin., 1920. VII. 19-1921. IV. 14: min-elnök, egyidejűleg 1920. XII. 16-1921. I. 7: és 1921. IV. 12-IV. 14: külügy-, 1920. XII. 16-1921. II. 6: és 1921. IV. 12-IV. 14: a nemz. kisebbségek tárca nélküli min-e is. 1920: az Eötvös Koll. kurátora, 1920-26: Szeged pártonkívüli nemzgyűl. képviselője. 1922. VI. 10: Mo. 1. főcserkésze, 1923. III. 22: tb. főcserkész. 1922/23 és 1929/30: az Egy. Közg. Kar dékánja. 1924-25: a Népszöv. 3 tagú iraki határmegállapító biz-ának tagja Moszulban. 1926: megalapította az Államtud- és a Szociográfiai Int-et. 1927-38: az Egy. Közg. Kar képviselője a felsőházban. 1930. X: a Geológiai Tanácsadó Biz. elnöke, 1932-36: az Ösztöndíjtanács elnöke. 1933 nyarán Gödöllőn a VI. Cserkész Világtalálkozó (Jamboree) parancsnoka. 1936-37: a Közoktatási Tanács, 1936: a külf. Coll. Hungaricumok elnöke. 1937/38: a bpi műegy. rektora, 1938: a Carnegie-alapítvány eu. biz. tagja. 1938. V. 14-1939. II. 16: vallás- és közoktatásügyi min. 1938. VIII-1941. IV: Tokaj ogy. képviselője. 1938: Győrffy Istvánnal együtt megalapította a Táj- és Népkutató Int-et. 1938. X: részt vett a D-Felvidék visszacsatolását megelőző sikertelen komáromi tárgyalásokon s az I. bécsi döntőbiz. tárgyalásain. 1939. II. 16-1941. IV. 3: min-elnök, 1940. XII. 21-1941. I. 27: ideigl. a külügymin. teendőket is ellátta, 1941. I. 27-II. 4: külügymin. is. 1939. III. 15: a nácik cseho-i bevonulásakor elrendelte Kárpátalja megszállását, ezzel megakadályozta egy Volosin vezette ném. bábállam megalakítását. 1940 nyarán →Eckhart Ferencet azzal a megbízással küldte az USA-ba, hogy Mo. ném. megszállása esetén emigráns kormányt alakítson. 1940. VIII: részt vett a II. bécsi döntőbírósági tárgyalásokon, mely É-Erdélyt Mo-nak ítélte. XI. 20: csatlakozott a háromhatalmi egyezményhez. A visszacsatolt ter-eken mérsékelt pol-jával a nemz. megegyezést igyekezett szolgálni. Ném. pol. zsarolás miatt vsz. öngyilkos lett. - 1906: a M. Földr. Társ. választmányi, 1910: l. tagja, 1911-23: főtitkára, 1923: alelnöke, 1931: t. tagja. - 1913-16: a Turáni Társ. elnöke. 1913. IV. 24: a MTA l., 1922. V. 11: ig., 1925. V. 7: t. tagja. - 1914: az Egyesületközi Fajegészségügyi Biz. elnöke, 1916-18: a M. K-i Kultúrközpont alelnöke. - 1916: a bécsi és a gör., 1923: a berlini és a madridi, 1937: az ol., 1938: a finn földr. társ. tagja. - 1917: a M. Fajegészségügyi- és Népesedéspol. tanács elnöke; 1922: a szegedi, 1936: a Columbia Egy. díszdr-a. - 1929. II. 22: a SZIA IV. o. tagja. - 1930: megkapta a Corvin-láncot, 1934: a Lóczy Lajos-emlékérmet. - 1941. X. 14: a Beszterce-Naszód és Maros-Torda vm. határán húzódó Kelemen-hg-ben levő 2102 m magas Pietrosult Teleki-csúcsnak nevezték el. - Mellszobra a pannonhalmi apátsági kvtárban. - M: Az elsődleges államkeletkezés kérdéséhez. Államtud. dri ért. Bp., 1903. - A földr. gondolat tört. Esszé. Uo., 1917. - Szociálpol. és hadigondozás. Uo., 1918. - A M. Földr. Társ. szózata a világ földr. társulataihoz. Uo., 1918. (névtelenül) - An ethnographical map of Hungary based on the density of population. Uo., 1919. - Mo. népr. térképe a népsűrűség alapján. Uo., 1919. - Földr. és népr. Uo., 1920. - La Hongrie occidentale. Domanovszky Sándorral. Uo., 1920. (Questions de l'Europe orientale 5.) - Les frontieres de la Hongrie. Uo., 1921. - Amerika gazd. földrajza kül. tek. az É-amerikai Egyesült Államokra. Előad. jegyezte Kocsis Ferenc. Uo., 1922. - Southern Hungary. London-Bp., 1922. - Modern földr. és oktatása. Cikkgyűjt. Szerk. Vargha Györggyel. Bp., 1923. - Die weltpolitische und weltwirtschaftliche Lage Ungarns in Vergangenheit u. Gegenwart. Berlin, 1926. - Ált. gazd. földr. kül. tek. az óvilági kontinensekre. Előadásai. Bp., 1926 u. - Dékáni megnyitó. Uo., 1929. - La geografia dell' Ungheria. Róma, 1929. - Ungarns Wirtschaftslage. München, 1930. - Az eu. probléma. Bp., 1931. (Klny. M. Szle) - Időszerű nemzetk. pol. kérdések a pol. földr. megvilágításában. Uo., 1931. - Gazd. földr. Fodor Ferenccel. Uo., 1932. - Eu-ról és Mo-ról. Uo., 1934. - Catalogus of book atlasses and maps relating especially to the history of cartography, geography and discovery of Asia... Uo., 1935. - A gazd. élet földr. alapjai. Uo., 1936. - A m. munka földr-a. Prinz Gyulával. Uo., 1937. (M. föld, m. faj 2.) - Memorandum of the different types of ethnic mixture of population. Rónai Andrással. Uo., 1937. - Nacionalizmus és internacionalizmus. Uo., 1937. (Klny. Kat. Szle) - A tájfogalom jelentőségéről. Rektori tanévnyitó. Uo., 1937. - Beszéde a képviselőházban a költségvetési megajánlási javaslat felett tartott vitájában 1940. XII. 3. Bp., 1940. - Erdély. 2 beszéde az ogy-ben. Uo., 1940. - Politica minoritara ungara. Uo., 1940. - Ung. Nationalitätenpolitik. Uo., 1940. - Ungheria ed Europa. Ford. Paolo Ruzicska. Uo., 1940. - Ethnographische Karte Siebenbürgens. Szerk. Bátky Zsigmonddal és Kogutowicz Károllyal. Bp., 1940. - Erdély helyzete Mo-on és Eu-ban. Uo., 1941. (ol-ul: La Transilvania l'Ungheria e l'Europa) - Az igazi tisztviselő. Uo., 1941. - M. pol. gondolatok. Uo., 1941. (Nemz. kvt. 42-43.) - 1931-38: a Nouvelle Revue de Hongrie szerk. biz. elnöke. 88

Ogy. alm. 1905:405; 1906:241; 1927:155; 1931:441. Arck.; 1935:138. Arck.; 1939:331. Arck. - Parlamenti alm. 1922:404. - SZIA tagajánl. 1922:20; 1929:27. - Pol. évkv. 1927:261. - Kerkápoly 1930:1068. Arck. - M. társad. lex. 1930:565. - Karczag 1932:913. - Cholnoky Jenő: Utazásom Amerikában ~ gr-fal. Bp., 1934. - Földr. Közl. 1939:249. (Cholnoky Jenő); 1941:2. sz. (Uő) - Gr. ~ m. kir. min-elnök. Bp., 1939. - Nagy Bp. 1939. VI. 22. (Ijjas Antal) - A Földgömb 1940:3. sz. (Cholnoky Jenő) - Ker. m. közél. alm. II:1072. - Németh Gyula: Gr. ~. Bp., 1940. - Fodor Ferenc: Gr. ~ (1879-1941) r. tag emlékezete. Uo., 1941. (SZIA emlékbeszédek III. 7.) - Koszterszitz József: Emlékbeszéd gr. ~ról. Uo., 1941. - Gunda Béla: Gr. ~. Uo., 1941. (Klny. Ethnogr.) - Jelenkor 1941:8. sz. (Kunszery Gyula) - Kisebbségi Körlevél 1941:3. sz. (Faluhelyi Ferenc) - Koszterszitz József: Cserkészemlékezés gr. ~ra. Bp., 1941. - M. Szle 1941:5. sz. (Rónai András) - Mátyás Ernő: Gr. ~. Sárospatak, 1941. - Nemz. Közokt. 1941:4. sz. (Ekamp Nándor: Egy nagy ped. halálára) - Nevelésügyi Szle 1941:5/6. sz. (Aldobolyi Nagy Miklós) - Nouvelle Revue de Hongrie 1941:5. sz. (Teleki-szám) - Pásztortűz 1941:4. sz. (Reményik Sándor: Magyar „miért”) - P. Hírl. 1941. IV. 5. (Bethlen Margit) - P. Lloyd 1939. II. 17. (Szüllő Géza); 1941. IV. 5; IV. 9. (Rónai András); IV. 11. (Baranyai Lipót); IV. 16. (Esterházy János); IV. 27. - Ref. Élet 1941. IV. 5. (Szabó Imre) - Szabó Dezső: ~. Az ifjúság mint érték és funkció a nemz. életében. Bp., 1941. - SZIA Értes. 1941:177. - ~ emlékezete. Bp., 1941. - B. Szle 1942:5. sz. (Bárdossy László) - Kertész János: Gr. ~. Nagyvárad, 1942. - Papp Antal: Gr. ~ emlékezete. Bp., 1942. - Polzovics Iván: Gr. ~ nemzetiségi pol-ja. Kecskemét, 1942. (Klny. Kisebbségi Körlevél) - Witz Béla: ~ vallásossága. Bp., 1943. - Imre Sándor: Gr. ~ és a felső okt. ügye. Uo., 1943. - Kelemen Krizosztom: ~ emlékezete. Kassa, 1944. - Koch Ferenc: ~ gazd-földr. munkásságának bírálata. Bp., 1956. - Juhász Gyula: A Teleki-kormány külpol-ja 1939-1941. Uo., 1964. - Borbándi Gyula: A Teleki-Pelényi terv Ny-i m. ellenkormány létesítésére. München, 1966. (Klny. Új Látóhatár) - MÉL II:837. Arck. - Tilkovszky Loránt: ~. Legenda és valóság. Bp., 1969. - Török Béla: ~ tragédiája. Sydney, 1972. (Dolláros füzetek 1.) - The evolution of Hungary and its place in European history. Intr. Béla K. Király. Gulf Breeze, Florida, 1975. - MTA tagjai 1975:280. - Bölöny 1978:292. - Zakar András: Gr. ~ halála. Bécs, 1983. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Teleki Ralph, széki, gr. (Drassó, Alsó-Fehér vm., 1890. máj. 10.-Stockholm, Svédo., 1982. máj. 1.): festő. - 1912-14: Párizsban Paul Baudouin, 1921: a bécsi iparműv. főisk-n Berthold Löffler, 1925: a bpi képzőműv. főisk-n Olgyai Viktor növendéke. 1921: Nagybányán, a 30-as évek végén Bp-en telepedett le, 1956. XI: Svédo-ba menekült. **

Karczag 1940:172. - Művtört. Értes. 1976:1. sz. (Szíj Rezső: ~) - KMML III:675.


Teleki János (Bp., 1938. dec. 22.–): jogász, cserkészvezető. Lásd MKL XIII:762. – A →Magyar Cserkészszövetség jogügyi vezetője volt. Bo.J.–Fe.Má.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.