🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Apponyi
következő 🡲

Apponyi Albert, nagyapponyi, gr. (Bécs, 1846. máj. 29.-Genf, 1933. febr. 7.): politikus. - 1863: a kalksburgi jezsuita gimn. elvégzése után 2 é. Bécsben, 2 é. Bpen jogot hallgatott. 1868: befejezve tanulm-ait nemzetgazd. ismeretei gyarapítására tanulmányútra ment Fro-ba, No-ba és Itáliába. 1870: hazatért, 1872: a szentendrei, 1877: a borgói ker. ogy. képviselője, az egyesült, majd a mérsékelt ellenzék egyik vezére. 1881-1918: Jászberény ogy. képviselője. 1901. X. 31-1904. XI. 6: az ogy. elnöke; XI. 26: kilépett a Szabadelvű Pártból, részt vett a Nemzeti Párt megalapításában, mellyel 1905. I: belépett a Függetlenségi és 48-as Pártba. 1905-06: a válság idején a nemz. ellenállás egyik vezére és irányítója, 1905: ~ szerk. a szövetkezett ellenzék fölirati javaslatát. 1906. IV. 8-1910. I. 17: vallás- és közokt-ügyi min. Nevéhez fűződik a néptanítók fizetésének rendezése, az áll. és egyh. el. isk-k jogviszonyának szabályozása, a népokt. ingyenességéről szóló tc., hitokt-i nyelvrendeletében tágabb teret engedett a m. nyelvnek, elrendelte a m. nyelv kötelező okt-át (1907:26-27. tc.: Lex Apponyi). 1909. X. 1: a Függetlenségi és 48-as Párt kettészakadásakor Kossuth Ferenchez csatlakozott. 1912.VI.15-1918. V. 8: vallás- és közokt-ügyi min., 1916. VI-1918. XI. 9: az Egyesült Függetlenségi és 48-as Párt vezére, melyet föloszlatott; távol maradt a pol. küzdelmektől, birtokain gazdálkodott. Eberhardról 1919. XI: tért vissza Bp-re, részt vett a Clark-tárgyalásokon, mely után a béke-előkészítéssel foglalkozott. XII. 5: a békeküldöttség elnöke lett. 1920. II. 15: Neullyben ő vette át a békefeltételeket, II. 16: ang-ul, fr-ul és ol-ul válaszolt, s mivel engedményeket elérnie nem sikerült, tisztéről lemondott. Távollétében a jászberényi ker. párton kívüli programmal nemzgyűl. képviselőjévé választotta. 1921: részt vett a Népszövetséget előkészítő nemzetk. biz. tárgyalásain, mely egyik alelnökévé választotta. 1922: ismét Jászberény nemzgyűl. képviselője és a nemzgyűl. korelnöke. 1925 őszétől a Nemz-ek Szöv-ében Mo. képviselője; Vas vm-ben birtokot vásárolt, ott gazdálkodott. 1927-33: párton kívüli legitimista programmal Jászberény ogy. képviselője. - 1888-ig a SZIT elnöke, utóbb a SZIA tagja, 1893: a Kisfaludy Társ. r. tagja, 1896: a bpi egy. jogi karának, 1909: az egy. orvosi karának díszdr-a, 1898. V. 6: a MTA tb., 1908. II. 13: ig. tagja volt. - M: Beszéde a szentendrei választóihoz. Pest, 1872. (Szerbül is) - Beszéde a képviselőház 1878. I. 29-i ülésében. Bp., 1878. - Jelentése választóihoz az ellenzéki árnyalatok egyesülése tárgyában. Uo., 1878. (ném-ül is) - Jelentései a mo-i kat. vallási és tanulmányi alapok és alapítványok jogi természetének megvizsgálására... Apáthy Istvánnal. Uo., 1884. - Aesthetika és politika, művész és államférfiú. Uo., 1895. - Beszédei 1872-1895. 1-2. köt. Uo., 1896. - Válogatott beszédei. Uo., 1902. Arck. - The juridical nature of the relations between Austria and Hungary. Uo., 1907. - Felekezeti szellem a középisk-ban. Halász Lajos ogy. képviselő interpellációja és A. A. válasza 1906.VII.2. Nagyvárad, 1907. - A brief sketch of the Hungarian constitution and of the relations between Austria and Hungary. Bp., 1908. - Le parlament de la Hongrie. Bp., 1910. (Klny. Rev. de Hongrie) - Discours prononcé a la fęte de commemoration du Cte Alexandre Károlyi. Uo., 1911. (Ném-ül is) - Lectures on the peace problem and on the constitutional growt of Hungary. Deliveren in the U. S. and Canada. Uo., 1911. - D. rechtliche Natur d. Beziehungen zwischen Österreich u. Ungarn. Wien, 1911. - A m. közjog osztr. megvilágításban. 4 előadás. Bp., 1912. - Parlamenti működésem emlékei. Uo., 1912. (Ném-ül Wien, 1912) - Aus d. eigen Werkstatt Wien, 1912. - La guerre européenne et les responsabilités qu'elle entraine. Bp., 1914. (Klny. Rev. de Hongrie) - A m. nemz. természetszerű elhelyezkedése a világpolitikában. Uo., 1915. (Ném-ül is) - A háború és a nemzeti politika. Uo., 1915. - Anya- és csecsemővédelem a képviselőházban. Beszéd és Sándor János válasza. Uo., 1916. - Bilder aus der ung. Verfassungsgeschichte. Uo., 1917. (Klny. K. Népe) - The American peace and Hungary. Uo., 1919. - Exposé verbal présenté au Conseil supręme dans la séance de 18.I.1920. a Paris. Uo., 1920. - The peacetreaty proposed to Hungary. Uo., 1925. - Emlékirataim. 50 é. 1. rész. Ifjúkorom. 25 év az ellenzéken. Uo., 1921; 2. rész. 1896-1906. Uo., 1934. (Ném-ül és ang-ul is) - Hungarian foreign policy. Uo., 1921. - Megemlékezés IV. Károly kir-ról Uo., 1922. - Társad. átalakulások. Előadás. Uo., 1922. Arck. - La Hongrie et la société des nations. Discours. Esztergom, 1924. - Hét előadás a m. alkotmány fejlődéséről. Uo., 1925. - A m. kat. ifj. feladatai. A. A. és Wolkenberg Alajos szózata az ifj-hoz. Uo., 1925. - Deák Ferenc és a jogfolytonosság Uo., 1926. - A nemzetiségi kérdés múltja és jövője Mo-on. Gr. Bethlen Istvánnal. Uo., 1926. - L'evolution constitutionelle de la Hongrie. Uo., 1927. (Ném-ül is) - Festrede zur Zentenarfeier d. Todes Beethovens. Uo., 1927. - Der Kellog-Pakt u. die Voraussetzungen seiner Wirklichkeit. Zürich, 1929. - Ifj. gr. Andrássy Gyula emlékezete. Bp., 1930. - Nyílt levél Jászberény választó közönségéhez. Uo., 1932. - Lutte pour la paix juste. Exposé verbal. Uo., 1933. (Ang-ul is) - A m. kirság A. A. beszédeiben. Uo., 1933. - Élmények és emlékek. Uo., 1933. T.E.

Ogy. alm. 1886:6; 1887:67; 1892:178; 1896:188; 1901:201; 1905:204; 1906:42; 1910:218; 1927:46; 1931:84; Arck. - Szinnyei II:215. (*máj. 20.!) - Pallas I:769; XVII:73. - Pol. arcképek Bp., 1893. - Hungarus: Délibábok hőse. A. A. gr. Bp., 1895. - Lévay Pál: A. A. gr. pol-jának fil-ja és konklúziója. Győr, 1904. - Kovács Ernő: Utazásom A. A. gr-fal Amerikában. Losonc, 1911. - Nemzgyűl. alm. 1920:12; 1922:11. - Lederer, Ed: Björnson et Apponyi. Prague, 1921. - Kiss Péter: A jövő pol-ja. Bp., 1922. - Parlamenti alm. 1922:187. - Gr. A. A. elnökének... a SZIA. Uo., 1926. - Halmay Elemér: A 80 é. A. Uo., 1926. - Jósika-Hevesy Imre: A. és Amerika. New York, 1926. - M. Külügyi Társ. A-emlékkv-e Bp., 1926. Arck. - Pethő Sándor: Gr. A. A. Uo., 1926. - M. ogy. alm. 1927:8. Arck.; 1931:10. Arck. - Pol. évkv. Uo., 1927. - KL I:101. - Halmay Elemér: A 85 é. A. Bp., 1931. - Gellért-Madarász Bp., 1932:23. - M. társad. lex. Uo., 1932:17. - A. emlékének Uo., 1933. - Deme Gyula: Aquarellek gr. A. A-ről és az ő Éberhardjáról. Dombóvár, 1933. - Halmay Elemér: Emlékezés A. A-ről. Bp., 1933. - Nagy András: Gr. A. A. emlékezete. Uo., 1933. - Nagyapponyi gr. A. A. emlékére 1933. III. 15. tartott ünn. egy. közgyűlés. Pécs, 1933. - Nemes Vilmos: Emlékbeszéd A. A. gr-ról. Uo., 1933. - Preszly Elemér: A. Bp., 1934. Arck. - Kornis Gyula: A. világnézete. Uo., 1935. - Thewrewk-Pallaghy Attila: Gr. A. A., ami őt Ausztriához vonzotta és ami őt Ausztriától taszította. Uo., 1935. - Túri Béla: A. A. gr. szellemi nagysága. Uo., 1935. - Uő: Gr. A. A. elnök emlékezete. (Társszerzőként) Uo., 1937. - Ambrózy Ágoston: A. Adalékok lélekrajzához és nemzetk. munkásságához. Uo., 1937. - Batkó Károly: Ünnepi beszéde a Jászberényi Kaszinó Egyes. első ízben 1940. II. 8: megtartott A. emlékvacsorán. Jászberény, 1940. - Nizsalovszky Endre: A. A. gr. társad-pol-ja. Serlegbeszéd. Bp., 1940. - Vikár Béla: A. A. mint szónok. Uo., 1940. - Egyed István: A. mint közjogász. Uo., 1941. - Pongrácz Kálmán: A nemz. ügyvédje. Emlékezés gr. A. A-re, a revízió első harcosára. Uo., 1941. - Szilágyi M. Dózsa: Jellemvonások és tanulságok A-ról. Serlegbeszéd. Nagyvárad, 1941. - Gulyás I:701. - Baross Drucker György: A. A., a m. ügy szószólója. Bp., 1943. (Klny. Külügyi Szle) - Délvidéki Szle 1943. (Muntán István: Gr. A. A.; Klny. is) - Gajzágó László: Serlegbeszéd gr. A. A-ről 1944. II. 11: a Gr. A. A. Társ-ban. Bp., 1944. - Diplomáciai és nemzetk. jogi lex. Bp., 1967:75. - MÉL I:47. - MTA tagjai 1975:9.

Apponyi Balázs, nagyapponyi (†1637 k.): Bars vármegye főispánja, költő. - Pereszlény és Korlátkő ura. Neje Serény Borbála. Vsz. azonos a Bécsben 1624. XI. 12: bárósított ~ Balázzsal. - Lat. költeményeket írt; fönnmaradt zsoltárparafrázisa: In Divini et Regii triadem quinquagenariam, seu psalterium. Interpretatio poetica. Viennae, 1624. B.Sz.

Tud. Gyűjt. 1819:45. - Nagy I:59. - Főrangú családok. Bp., 1888:24. - Szinnyey I:216. - EPhK 1918:1. (Hegedüs István: A. B. lat. zsoltárkv-e)

Apponyi József, nagyapponyi, gr., SJ (1718 k.-Szilézia, 1787. nov. 14.): egyetemi tanár. - 1736: novíc. Bécsben. 1738: Grácban fil-t tanult. 1741: Győrben, 1742: Nagyszombatban a gimn. alsó o-aiban, 1743-44: Bécsben a mat. tanára; teol. hallg. 1748: Budán mat-tanár 1749: 3. próbaévét töltötte Judenburgban. 1750: a nagyszombati egy. mat-, 1751-52: etika- és logika-, 1753: fiz-tanára. 1754-55: a Theresianumban etikát, majd logikát tanított. A JT föloszlatása után tábori lelkész. - M: Dissertatio physica de corpore generatium, deque opposito eidem vacuo. Nagyszombat, 1753. - De motu corporum. Uo., 1753. - De causis motuum in corporibus. Uo., 1754. (Ezt Kéry Borgia Ferencnek is tulajdonítják) - Dum assertiones ex universa philosophia. Weiss Ferenccel és Wittmann Ádámmal. Uo., 1754. Cz.K.

Szinnyei I:217. - Szentpétery 1935:71. (†1757)


Apponyi János, br., OFM (†Szt Katalin remeteség, Nahács, Pozsony vm., 1618): remete. – A fiatal ~ Nahács határában egy barlangban remetéskedett, ahol a hagyomány szerint megjelent neki Alexandriai Szt Katalin. Erdődy Kristóf ennek emlékezetére alapította 1618: Szentkatalin ferences ktorát, ahol 1678-ig számos csoda történt. – ~ tört-éről szóló isk-drámát mutattak be 1763: a kassai, 1767: a budai jezsuita gimn-ban. **

Bálint II:503. – Puskely 1994:308.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.