🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szendrei
következő 🡲

Szendrei Imre (*Esztergom, Esztergom vm., 1887): karnagy. - Zenei tanulm-ait →Kersch Ferencnél, majd a regensburgi egyházzenei főisk-n végezte. Kalocsán az érs. tanítóképző ének- és zenekarát vez., főszegyh. karnagy, a Hittud. Főisk-n az oltárének tanára, az egyhm. ének szakfelügyelője. A M. Orsz. Kat. Kántorszöv. művészi biz. tagja. - Szerzeményei: karművek, orgonaművek, karátiratok; világi m. dalok, férfikarok. - M: Gyakorlati és elméleti új énekisk. 1. köt. A kat. polg. leányisk. 1. o. sz. Szerk. Bp., 1928. (2. kiad. 1931) - Uaz a 2. o. sz. Szerk. Uo., 1929. (2. kiad. 1933) - Uaz a 3. o. sz. Szerk. Uo., 1930. - Uaz a 4. o. sz. Szerk. Uo., 1931. 88

Molnár 1936:493. - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Lásd a levelét! Benne az internetes anyag

Szendrei Janka (Bp., 1938. nov. 14.-): zenetudós, egyházzenész. - A bpi Liszt F. ZF karvezetés szakán 1962: végzett. Az MTA Népzenekutató Csoportjának 1962-64: ösztöndíjas gyakornoka, 1965: tud. segédmunk., 1966: tud. munk. (a Népzenekutató Csop. átszervezése óta az MTA Zenetud. Int-ében). 1981: kandidátus. A Régi Zenetörténet O. vez-je. 1997: a Zeneakad. tanára. 1998: Szabolcsi Bence-díjas, 2000: Széchenyi prof. ösztöndíjas. Kk. zenetörténettel, eu. népzenével, egyházzenével foglalkozik. - →Dobszay Lászlóval és →Rajeczky Benjaminnal 1969: megalakította a Schola Hungarica énekegyüttest, melynek egyik karnagya. - Írásai hazai és külf. szaklapokban. - M: XVI-XVII. sz. dallamaink a népi emlékezetben. 1-2. köt. Dobszay Lászlóval és Rajeczky Benjaminnal. Bp., 1979. - A m. kk. hangjegyes forrásai. Bp., 1981. - Missale notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio. Szerk. Richard Rybaričcsal. Bp., 1982. - Kk. hangjegyírások Mo-on. Bp., 1983. (2. kiad. 1999) - A m. népdaltípusok katalógusa. Dobszay Lászlóval. Bp., 1988. - Graduale Strigoniense, s. XV-XVI. 1-2. köt. Szerk. Bp., 1990-93. - Breviarium notatum Strigoniense, saeculi XIII. Szerk. Bp., 1998. - Írásai. 1-2. köt. Bp., 1999. - The Istanbul antiphonal about 1360. Szerk. Bp., 1999. - A „mos patriae” kialakulása 1341 előtti hangjegyes forrásainak tükrében. Bp., 2005. - Ferenczi Ilonával szerk. a Musicalia Danubia (Bp., 1982-) sorozatot. **

Brockhaus III:443.

Szendrei (1882-ig Wagner) János (Miskolc, Borsod vm., 1857. márc. 28.-Bp., 1927. nov. 25.): művészeti író. - A középisk-t Miskolcon, Eperjesen és Kassán, a bölcs-et és jogot a bpi egy-en végezte. A M. Nemz. Múz. régiségtárában, 1881: a Honvédelmi Min-ban gyakornok, 1883: s-fogalmazó, 1885: fogalmazó, 1895: s-titkár, 1897: min. titkár, 1906: a 13/b. üo. (családfenntartók), 1908: a 28. üo. (külföldiek), 1909-12: a 21. üo. (a véderő elleni visszaélések) vez-je, 1913: a VI., 1914: a VIII. ügycsop. főnöke. - Részt vett 1884: az ötvös, 1885: az orsz. kiállítás rendezésében. 1887: az Orsz. Régészeti és Embertani Társ. főtitkára. A borsod-miskolci múz. megalapozója. 1890: a VKM a hadtört. múz-ok szervezése ügyében tanulm-útra küldte. 1890-1911: a Műbarátok Köre titkára. 1896: az ezredéves kiállításra ~ rendezte a 8000 hadi emlékből álló hadtört. kiállítást. →Pauler Gyulával elkészítette a honfoglalás útjának térképét. 1900: a párizsi világkiáll-on huszár kiáll-t rendezett. 1906: Rákóczi hamvainak hazaszállításakor a főv. temetési menetét rendezte. A SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA II. o., 1903. V. 8: a MTA l. tagja. - M: A képzőműv. remekei. 1-4. köt. Bp., 1882-85. (ném-ül 1-2. köt. Uo., 1883-84; lengy-ül 1-2. köt. Uo., 1884-85) - Borsodmegye őstelepei. Uo., 1884. - Orsz. m. tört. ötvös-műkiállítási emlék. Uo., 1884. - Dürer Albert származása és műv-e. Uo., 1885. - Dürer Albert élete és műv-e. Uo., 1886. (ném-ül: ford. Schack Béla. Uo., 1885) - Dalmácia kk. műemlékei. Uo., 1886. - Miskolc város tört. és egyetemes helyirata. 1-5. köt. Miskolc, 1886-1911. - Képes kalauz az Orsz. Nőipari Egyes. javára az Iparműv. Múz. helyiségeiben rendezett gyűrű kiállításhoz. Uo., 1888. (fr-ul: Paris, 1889) - Az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat évkv-e 1886-88. Bp., 1889. - A gyűrű tört. és műtört. szempontból. Uo., 1890. - M. hadtört. emlékek a külf. múz-okban. Uo., 1890. - M. díszítmények. Uo., 1891. - A műbarátok körének éves jelentése 1891. Uo., 1892. - M. viseletképek címeres leveleinkben. Uo., 1892. - A műbarátok körének évkv-e 1893, 1894, 1890-1900. 1-3. köt. Uo., 1894, 1895, 1901. - M. hadtört. emlékek az orsz. kiállításon. Uo., 1896. (Díszkiadása 2 köt-ben. Ném. ford. Schiller Raymond. Uo., 1896) - Konstantinápolyi élet. Uo., 1896. - A műbarátok köre által rendezett I. és II. kiállítás kalauza. Uo., 1901. - Jelentés a műbarátok köre működéséről 1901-ben. Uo., 1902. - A műbarátok körének működése. 1890-1902. Uo., 1902. - M. műkincsek. 3. köt. Erdély műkincsei. Uo., 1902. (Fr-ul uo., 1902) - A m. viselet tört. fejlődése. Uo., 1905. - II. Rákóczi Ferenc. Uo., 1906. - Bocskay István fejed-re és korára vonatkozó egykorú emlékek. Uo., 1907. - Árpád sírja. Uo., 1908. - Adatok a m. viselet tört-éhez. Uo., 1908. - M. képzőműv-ek lex-a. M. és mo-i vonatkozású művészek életrajzai a 12. sz-tól napjainkig. Szentiványi Gyulával. 1. (egyetlen) köt.: Abádi-Günther. Uo., 1915. - Rónai Horváth Jenő t. tag emlékezete. Uo., 1915. (MTA emlékbeszédek XVII:7.) - Vallás és műv. Uo., 1925. (Kat. kultúrkvtár 7.) - Szerk. 1886-88: az Orsz. Régészeti és Embertani Társ. évkv-ét. T.E.

Pallas XV:573. (*márc. 28.) - Szinnyei XIII:703. (*márc. 29.) - Akad. Értes. 1927:242. - MÉL II:747. - MTA tagjai 1975:264.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.