🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > koldulórend
következő 🡲

koldulórend: az evangéliumi →szegénységet a legszigorúbb formában vállaló és gyakorló →szerzetesrend; tagjai sem egyenként, sem közösségként nem birtokolhatnak semmit. - 1. A ~ek a 13. sz. elején alakultak, s csatlakoztak a →monasztikus rendekhez. A reguláris állapotot összekötötték a papsággal és az apostolkodás valamilyen formájával; szervezet szempontjából centralizáltak, azaz van egy legfőbb r. elöljáró, akinek teljhatalma van az összes házak és szerz-ek fölött, és a ~ az ő vezetése alatt tart-okra oszlik. E szervezeti sajátosságot később a többi szerzetek közül is sokan átvették. →ágostonosok, →domonkosok, →ferencesek, →irgalmasok, →kármeliták, →mercedáriusok, →minimiták, →szerviták, →trinitáriusok. - 2. A ~ tagjai a létfenntartáshoz szükséges dolgokat →koldulással gyűjtötték össze. Kemény önmegtagadásban éltek (az éhezés határát súroló böjt, kopár, szinte üres cella, végsőkig elhasznált szerz. ruha), az összegyűjtött javakat nem fordították mind magukra, hanem szétosztották a környék szegényei között. - Alapítóikat (Szt Domonkos, Szt Ferenc) az a szándék vezette, hogy a lélek javaiért vállalt →igénytelenséget láthatóvá tegyék a világban, és ezzel a Názáreti Jézus és első tanítványainak követésére buzdítsanak. Az egyéni, belső indíttatáson túl a 12-13. sz. eretnekmozgalmai (→katarok, →albigensek, tisserand-ok, →patarénusok) miatt is szükség volt arra, hogy a ~ek ellensúlyozzák a „gazdag Egyház” elleni támadásokat. - A ~ek léte, megmaradása sohasem problémátlan. Az életerős, kolduló szerzetest (szerzetesrendet) sokan látták munkakerülőnek. Hofbauer Szt Kelemenről pl. följegyezték, hogy amikor szegény gyermekek számára koldult, egy régi iskolatársa odament hozzá és szembeköpte a kiváló képességűnek ismert, „semmittevésből élő” szerz-t. Kelemen letörölte az arcát, és azt mondta egykori barátjának: „Ezt nekem adtad.” Majd kinyújtva a kezét, hozzátette: „Most adj valamit a szegényeimnek is!” - 3. Rendeletileg számolta föl a ~eket II. József (ur. 1780-90). A megélhetésüktől megfosztott ktoroknak a kir. udvar kártalanítást ígért, az ismétlődő fr. háborúk kiadásai miatt azonban ezt csak esetlegesen teljesítette. - 1805. X. 8: a Helytartótanács 24.411. sz. rendelete a ferenceseknek és a kapuc-oknak megengedte a koldulást, IX-X: gabonát és bort is kéregethettek. - 1806. IV. 2: a Helytartótanács 16.699. sz. rendelete a ~eket az alamizsna mennyiségéről kimutatás készítésére kötelezte. A napóleoni háborúk okozta hadikiadások növekedése miatt 1813. I. 19: a I. 1-i állapot szerinti bevallást kértek. - 1867. VI. 27: Lónyay Menyhért pénzügymin. (1867-70) 4565/1867. sz. körözvénye a domonkosoknak, irgalmasoknak, kapuc-oknak, kárm-knak, minoritáknak, szervitáknak és ferenceseknek adómentességet biztosított, az egyéb ktorokat adófizetésre kötelezte. **-88

Gergely-Balogh I:21, 85.