🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jakab
következő 🡲

Jakab, Szt, idősebb, Nagy, Jacobus Maior (†Kr. u. 44.): apostol, János ap. bátyja, Zebedeus és Szalome fia (vö. Mk 15,40; Mt 27,56). - Az idősebb (Nagy ~) névvel Alfeus fiától kölönböztetik meg. Heves természetük miatt Jézus ~ot és Jánost nevezte a mennydörgés fiainak, Boanergesznek (Mt 4,21; Mk 3,17). Az apostolnévsorokban a 3. helyen szerepel (Lk 6,14). Péterrel és Jánossal együtt ~ jelen volt a színeváltozáskor (Mt 17,1), Jairus leánya föltámasztásakor (Mk 5,37) és a Getszemáni-kertben (Mt 26,37). I. Heródes Agrippa karddal végeztette ki (ApCsel 12,2). Halálának helyét az örm. hagyomány Jeruzsálem örm. negyedében, a Sz Jakab-szegyh. egyik kpnájában őrzi. - ~ hispániai működésének nincs történeti alapja, sírját a 9. sz. óta →Santiago de Compostelában tiszteljük. Ü: júl. 25. A fűszerkereskedők, gyógyszerészek, kalaposok, kereskedők, szatócsok, utasok, zarándokok védősztje. - Ikgr. Attrib-ai kezdetben a kv., kv-tekercs v. kard (Köln, Dóm, Háromkirályok-szekrény, 1181-1230). A 14. sz-tól a compostelai zarándoklatok hatására magát ~ot is zarándoköltözetben, széles karimájú kalapján v. táskáján kagylóval (→lőcsei Szent Jakab-templom főoltárán), mint a zarándokok és vándorok védősztjét rövid köpenyben, kalappal, cipőben, bottal, tarisznyával, kulaccsal és rózsafüzérrel, olykor egy gyermekkel (lábánál) ábrázolták. Vándorlásának jeleneteit az itáliai és a sp. barokk fest-ben sokszor megörökítették. Gyakran együtt ábrázolták az ifj. Jakab ap-lal, meghívásukat G. Bellini festette meg (Velence, Accademia). A 16-17. sz. sp. fest-ének kedvelt témája ~, amint fehér lovon megjelenik a szaracénokkal küzdő sp-oknak (Giovanni Battista Tiepolo festménye, Bp., Szépműv. Múz., 1767-70). Andrea Mantegnának ~ mártíromságát ábrázoló súlyos hangvételű ciklusa a II. vh. egyik fájó vesztesége (Padova, Eremitani-tp., 1448). - Részletes ciklus, többek között ereklyéinek csodálatos Compostelába kerülésével a M. Anjou Legendáriumban. Egy hozzá zarándokló, igaztalanul megvádolt és kivégeztetett ifjú megmentését mutatják egy ~nak sztelt egykori oltár szárnyai Szentjakabfalváról (Esztergomi Ker. Múz., 1480 k.). Legendája a Legenda Aurea nyomán az Érdy-kódexben. Ereklyéire a 11. sz: úgy bukkantak rá, hogy abban a csalitban, amely elfeledett sírját benőtte, éjszakánként égő gyertyákat láttak. Más változat úgy tudja, hogy csillag árulta el a helyet, innen a campus Stellae név. A jelek a pp-öt nyomra vezették, aki hatalmas tp-ot építtetett föléje. A csillag más legenda szerint Nagy Károlynak is megjelent, hogy tp-építésre serkentse. Ez lett Santiago de Compostela néven a kk-nak Jeruzsálem és Róma mellett leghíresebb búcsújáró helye. - ~ot jellegzetes kalapja miatt a kalaposok szegedi céhe 1815: választotta védősztül, nyilván közép-eu. hagyományok alapján. Az aradi kötélverőknek is ~ volt a patrónusa. Egy ~ napja táján érő almafajtának jakabalma a szegedi, Jakobiapfel az eleki ném., egy korai szőlőfajtának pedig jakabszőllő a székesfehérvári neve, amely talán még egy kk. sztelménynek, a ~ napján megáldott almának emlékezetét őrzi, bár ez a hazai lit. hagyományból egyelőre nem mutatható ki. Németpróna ném. népe szerint ~ beszenteli a gyümölcsöt, és amit hagy, az már meg is marad. A régi szegedi juhászok ~ éjszakáján a csillagok állásából következtettek a jövő évi időjárásra; a szomszédos Horgos falu népe az Orion csillagképet Szt Jakab pálcája néven szokta emlegetni. Tápén úgy vélik, ha ~ napján É-ról fúj a szél, akkor a tél hideg lesz. Ha alszél fúj: enyhe, lucskos tél várható. A Szegedről kirajzott szankiak szerint ~ napjának délelőtti időjárása megfelel a karácsony előtti, a délutáni a karácsony utáni időjárásnak. Ha a nap fényeskedik, nagy hideget jelent, ha eső esik, jó idő lesz - tartották a székelyek körében. Kiskunfélegyháza és Székesfehérvár népe szerint ~ napján virágzik a hó: ha most sok az égen a fehér fölleg, akkor a télen sok hó lesz. Az eleki ném-ek szerint is a fehér föllegek sok havat jósolnak. A fehérváriaknál a hiedelem így változik: ha délelőtt felhős az ég, akkor a tél első felében, ha pedig délután, akkor meg a tél utolján érik meg a gyümölcse, a tartós havazás. A hiedelmet nyilván ~ fehér lova ihlette. A régi szegedi parasztság a búza nyomtatását ~ napján kezdte meg. Hajdani szegedi parasztasszonyok ezen a napon nem mostak, nem sütöttek kenyeret. Gyöngyöspatán a ~ napján köpült vajat orvosságnak tették el. - Az ünnep hajdani m. rangját mutatja, hogy nyolcaddal megült törvénynap volt. Az Árpád-kori magyarság kiváló tiszt-ben részesítette a katonából lett szteket: ~ Györggyel, Móriccal, Dömötörrel, Mártonnal, a mi Lászlónkkal egyetemben még a román lovagkor sztje, sőt hősalakja, aki a legenda szerint fehér lován küzd együtt a spanyolsággal a mórok ellen, erősíti népét a helytállás végvári harcaiban. Legendái, viselt dolgai sokszor hajlanak át a chansons de geste világába, amelyeket monostoralapító idegen szerz-ek, zarándokok, távolabb élő népekkel is megismertettek. László-legendánk számos mozzanata ~éval rokon. Kultusza belenyúlik a későbbi kk-ba is. -

~ volt a védősztje Zseliz (1065), Lébény (1199), Sümeg (1237) bencés, a Duna egyik szigete (1374) ciszt. apátságának, Mórichida, másként Árpás prem. prépságának (1251) is. Népszerűségét később is megőrizte, Nagyszombat (1363), Németújvár (1666) ferences, Ürög, Dabas (Tapolca mellett, 1200), Lád (1423) pálos, Vác (1531) ágostonrendi tp-ai, Tinnye (1361), Hidvég (1374, Zalavár mellett), Kőszeg (15. sz. eleje), Lőcse (15. sz.), Nagysáros (1200?, újjászületett 1686) ~ot választotta védősztül, e tp-ok a ~hoz készülő búcsúsok gyülekezőhelyei is voltak. Számos ~-kpna is föltűnik a kk-ban, rendszerint temetőben, olykor →csontház gyanánt is: 1230: Pannonhalma, Ják, Székesfehérvár, 1392: Sopron, Bártfa, nyilván még több helyen is. A halottak lelkét ~ mennyei gondjaiba ajánlották; hasonló szándékkal keletkeztek a ~ tiszt-ére alapított oltármesterségek is: 1374: Várad, Csanád. ~ volt 1239: az egri ispotály korai védősztje nyilván tiszt-ére alakult társulattal is. - ~ legendáját megörökítő freskóciklus csak a háromszéki Gelence tp-ában található, jellemző módon László kir. és Antiochiai Margit falképeinek szomszédságában. Ez az ap. kultuszáról tanúskodik, de osztozik a másik két sztnek tulajdonított misztikus-mágikus gyepűőrző hivatásban is. ~ gótikus faszobrai: Bártfa (1480), Kisszeben (1510), Leibic (1521), Lőcse (1380, 1420), Nagyszeben (1520), Széprét (1470). A lőcsei ~-tp. főoltárán ~ lefejezésének fadomborműve is. - ~ a 12 ap. társaságában tűnik föl Esztergom (Ker. Múz. 1494), Késmárk (1470), Ludrófalva (1510), Turócbéla (1520), más együttesben: Pozsony (Szl. Nemz. Galéria, 1465), Lőcse (1476), Mosóc (1470), Nagylomnic (1500), Szepesszombat (1503) táblaképein, ill. szárnyasoltárain. Lefejezését látjuk az erdélyi Höltövény (1530) táblaképén. Legendaciklusát mutatja be Szentjakabfalva szárnyasoltára (1480, esztergomi Ker. Múz.). Ják Árpád-kori négykaréjú körtp-ának, az apátsági tp. mellé épült plébtp-nak ~ a patrónusa. A falu nevét, a tp. titulusát a Ják nemzetségtől kapta, amelynek neve a ~ ősi m. becéző alakja. - A Mohács szőlői között épült Gyümölcsoltó Boldogasszony-kpnának jellegzetes fogadalmi ünnepe ~ napja. Egy Wolf nevű helybeli zsidó birtokos viharágyúkkal próbálta megvédeni szőlejét a term. csapásoktól. ~ napján egy hirtelen támadt vihar ellen hiába volt minden lövöldözés. Ekkor megfogadta, hogy ~ napján évenként ő mondat misét a kpnában. Amíg élt, mindig ő vitte az égő szentelt gyertyát a körmenetben. A szőlőbeliek a fogadalmat máig megtartják. ~ ünnepén lehetőleg új búzából sütött ostyával és új borral történik a miseáldozat. - Keresztnévi használata mellett számos származéka él törzsökös családneveinkben is: Jakab, Jakabb, Jakabos, Jakó, Jákó, Jaksa, Jaksi, Jakus, Jakucs, Jaska, Kabos, Kabók. - A helynevek itt is v. régi patrocíniumok, v. ~ apátságának, egyh-ának ajánlott birtokok emlékezetét őrzik: Szentjakab (Zala), Hegyhátszentjakab, Marosszentjakab, Mezőszentjakab, Szászszentjakab, Tornaszentjakab, Zagyvaszentjakab, Szentjakabfa (Zala), Szentjakabfalva, Szentjakabhegy (Baranya). Elenyészett Baranyában Szentjakabfalva (1400), Szentjakabszeg (1453). A búcsúnappal a tp. hívő közössége köszönti, ünnepli a patrónust. Dány sajátos helyi hagyományaként a köv. napot, mintegy a nyolcad maradványát is félünnepnek tekintik és Kis Jakab (Jacobus Minor) néven emlegetik. - A m. népi kalendárium szerint ~ napján hagyja abba növését a szőlő, s ettől kezdve "tarkul". Zivatarhozó nap, s a karácsony, sőt az egész tél rámutatónapja; derűje bő gyümölcstermést jósol. **

Kuster Béla: Idősb Szt Jakab ap. Győr, 1920 u. - BS VI:363.- Bálint II:77. - Sachs 1980:192. - Kakucs Lajos: Santiago de Compostela. ~ tiszt-e Eu-ban és Mo-on. Bp., 2006. (METEM-könyvek 52.)

Jakab, ifjabb, Szt, Kis Jakab, Jacobus Minor (†Kr. u. 62): apostol, Alfeus fia (Mt 10,4; Mk 3,18; ApCsel 1,13). - Az ifjabb (Kis ~) névvel János bátyjától különböztették meg. Az apostolnévsorokban a 9. helyen szerepel (Lk 6,14). Mt 13,55; Mk 6,3; Gal 1,19: az Úr testvére (unokaöccse), vsz. Júdás Tádé testvére (Júd 1;. Lk 6,16; ApCsel 1,13). Jeruzsálemben Jánossal és Péterrel az Egyház oszlopa (Gal 2,9;. ApCsel 15,13; 21,18). - A K-i egyh. megkülönbözteti az Úr testvérétől, Ny-on következetesen egy személynek látják őket. - Miután Péter ap. elhagyta Jeruzsálemet (ApCsel 12,17), ~ állt a jeruzsálemi egyh. élén (vö. Gal 1,19; 2,9.12), és az →apostoli zsinaton vezető szerepet töltött be, ő fogalmazta meg az apostoli határozatokban foglalt fenntartásokat. ~tól származik →Szent Jakab levele. Utoljára az ApCsel 21,18 említi. Jóllehet a zsidóker-ektől elvárta a mózesi törv-ek megtartását, elvileg elismerte a ker-ek szabadságát a törv-t illetően (Gal 2,1-10). A pogányok iránt türelmes magatartást tanúsított, amit kiaknázhattak ellene (2,12; 5,10), de a hagyományban mint igaz élt tovább, és a zsidók körében, akik közül sokakat megtérített, nagy tekintélye volt. II. Ananosz főpap fölbujtására Kr. u. 62: megkövezték és a →jeruzsálemi templom párkányáról a mélybe taszították, egyik megkövezője ványolórúddal sújtotta fejbe. A közelben temették el a Kidron völgyében. Az örm. hagyomány szerint sírja az apostoli örm-ek jeruzsálemi szegyh-ának főoltára alatt van. - Ü: Jeruzsálemben ereklyéi megtalálása napja, dec. 1. és átvitele napja máj. 25. volt. K-en dec. 28: a pp-ké szentelését, okt. 23: egy konstantinápolyi tp-ának felsztelését ülték. Ny-on márc. 15: halála napját, máj. 1: a római Tizenkét apostol-tp. fölsztelési ünnepén ülték Fülöp ap-lal együtt. 1955: XII. Pius p. bevezette a Munkás Szt József ünnepét, Fülöp és ~ átkerült máj. 11-re, 1969: máj. 3-ra. Fülöp ap-lal együtt a kalaposok, posztónyírók, szatócsok védősztje. - →Szent Jakab apostol liturgiája - Ikgr. Az ap-ok attrib-ai (kv. v. kv-tekercs) helyett ~ot a 12-13. sz-tól ványolórúddal ábrázolták (Velence, S. Marco, mozaik, 11. sz.). Halálának a késő gótikus realizmus igényeinek megfelelő bemutatása egy apostol-vértanúságokat bemutató sorozatból a bécsújhelyi Winkler-epitáfium Mesterétől (Bp., Szépműv. Múz., 1490 k.). - Fülöp és ~ ap. együttes táblaképe Esztergom (Ker. Múz., 1470), Késmárk (Ap-ok oltára, 1470), Bártfa (1480), Ludrófalva (1510) szárnyasoltárain; Liptószentmiklós (Simonnal, 1512), Turócbéla (Mátéval, 1520) oltárán. - Gótikus faszobra Fülöp ap-lal Mosóc Fülöp-~-oltárán (1518). - ~ Fülöp ap-lal a tatai ványolók s a jáki fazekasok barokk céhpatrónusa. Ünnepükön Kosd (Nógrád) és Szőreg (Csongrád) asszonyai fülfájás ellen vajat szoktak köpülni. **

Giesswein Sándor: Szt ~, Jeruzsálem első pp-e. Bp., 1906. - BS VI:401. - Bálint I:329. - Sachs 1980:193. - SzÉ 1984:198. - BL:779.

Jakab, Marchiai, Szt, Domenico Gangali, OFM (Monteprandone, Itália, 1394. szept.-Nápoly, 1476. nov. 28.): hitszónok. - Domonkos névre keresztelték. Gyermekkorában pásztorkodott. Egy titokzatos farkas napjában többször is szétkergette nyáját, de a bárányoknak nem ártott. ~ szabadulni akart a pásztorságtól, de azt gondolták, fantáziál. Ezért megszökött, és a szomszédos Offidában egy rokon pap fogadta be és kezdte tanítani. Később Ascoliban a ferences és domonkos ktori isk. növendéke. 1404 k. Perugiában jogi és orvosi tanulm-okat végzett. 1414 k. egy perugai nemes jegyzője; több hónapig Firenzében és Bibbienában tartózkodott, megismerkedett a ferencesekkel. 1415: belépett a marchiai S. Maria degli Angeli ktorukba, 1416. VIII. 1: fog-at tett, s a Jakab nevet kapta. A novíciátus után Firenzében tanult, itt 1423: pappá szent. 1422-től élete végéig prédikált, kezdetben Toszkana, Umbria és Marchia tartományban, majd bejárta K- és Közép-Európát. 1430: Cseho-ban a →husziták, 1432: Boszniában a →bogumilok ellen lépett fel. 1441: a →fraticelli inkvizítora. 1452: visszatért Boszniába és Dalmáciába. IV. Jenő (ur. 1431-47), V. Miklós (ur. 1447-55) és III. Callistus (ur. 1455-58) p-k megbízásából 3x járt Mo-on. ~ kezdeményezésére avatták sztté 1450: barátját, Sziénai Szt Bernardint. 1458: végleg visszatért Itáliába. A milánói érsséget nem fogadta el. Írásai nagyrészt kiadatlanok v. elvesztek. - 1624: b-gá, 1726: sztté avatták. Ereklyéit a nápolyi S. Maria la Nova tp-ban őrzik. - Széke a szegedi ferencesek tulajdona, kiállítva a makói József Attila Múz-ban. **

BS VI:388. - NCE VII:811. - SzÉ 1988:800.

Jakab, Piacenzai, OFM   →Piacenzai Jakab

Jakab (1155 k.-1221): megyéspüspök. - Vsz. a párizsi egy-en tanult. Mint prép. András hg. tanítója. 1200-02: a horvát-dalmát bán kancellárja. 1211: talán kalocsai prép., esetleg érs. helynök, utóbb Boleszló váci pp. helynöke. A MA-ban 1213-21: váci mpp. - Utóda 1221: Harkályi Bereck. 88

Mendlik 1864:73. (1215-22: pp.) - Gams 1873:383. (s.v. Jacobus, 1213-22: váci pp.) - Eubel I:511. (1213, 1222: pp.) - Chobot II:464. - Schem. Vac. 1970:110.

Jakab (†Muhi, 1241. ápr. 11.): megyéspüspök. - A Vág mellett remete Szt Benedek vt. tiszt-ére alapította 1224: a szkalkai monostort, melynek apátja. A MA-ban 1223-41, a semat-ban 1223-34, Durdiknál (1866) 1224-41: nyitrai mpp. 1224: az esztergomi kápt. érs-ké választotta. 1225. VI. 6: Grácban II. András követeként békét kötött Lajos bajor hg-gel. A mongolok elleni csatában veszett. - Széke a MA-ban 1241. IV. 11-1242: üres, utóda 1242: Bertalan, a semat-ban 1236-41: Ádám. T.E.

Mendlik 1864:55. (6.) (1223-40: pp., utóda 1241: Ádám) - Idők Tanúja 1866. IX. 26. (7.) - Gams 1873:375. (1223-40: pp.) - Eubel I:368. (Jakab 1223, 1234: pp.) - Pauler I:400. - Schem. Nitr. 1914:8. (7.) - A tatárjárás emlékezete. Bp., 1981:150.

Jakab (13. sz.): érsek. - Raguzai főesp-ből a spalatói kápt. 1294: vál. érs-ké. A MA-ban 1294-95: vál., Gamsnál 1294-97: spalatói érs. - Utóda 1297. V. 10: Péter OFM. 88

Gams 1873:420. (38.) - Eubel I:459.

Jakab (Farkasfalva, Szepes vm.-Buda, 1301 nyara?): kinevezett püspök. - Iglói plnos, szepesi olvasóknk., a kápt. megválasztotta prép-nak, e tisztséget 1284-1301: viselte. Hamarosan vitája támadt a kápt-nal, mert kisajátította Muthmer prép. örökségét, melyet az az Egyh-ra és a kápt-ra hagyott; 1286: Lodomér érs. békebírókat rendelt a vita eldöntésére. A tized miatt a szászokkal viszálykodott, az elhúzódó ügy végén az érs. megtiltotta neki, hogy a jövőben azt a szászoknak bérbe adja. III. András (ur. 1290-1301) ppséget akart alapítani a Szepességben, de ebben korai halála és az esztergomi érs. ellenkezése megakadályozta; 1295: kinevezte ~ot szepesi pp-nek, akit állítólag föl is szenteltek. Ez évben követ a ném. fejed-eknél. 1299: a podolini dézsma felét átengedte a kápt-nak; ez az irat bizonyította 1325: a krakkói perben, hogy Podolin és vidéke ekkor nem a krakkói egyhm-hez, hanem a szepesi prépsághoz tartozott. III. András halála után 1301. VII: tagja volt a morvao-i Gödingben II. Vencel cseh kir-nál járt, s annak fiát, Vencelt Budára kísérő küldöttségnek. T.E.

Mendlik 1864:111. - Balics 1890:623. (itt Vencel kancellárja is) - Pirhalla 1899:27. (Vencel főkancellárja) - Pauler II:648. (fszt. pp.) - Schem. Scep. 1906:II. (9.)

Jakab (13-14. sz.): választott érsek. - Bari főesp-ből 1296-1312: a MA-ban és Eubelnél vál. raguzai érs. Vsz. nem erősítette meg a p., s lemondott. - Utóda 1312. VII. 7: Bertalan. T.E.

Eubel I:411.

Jakab (14. sz.): megyéspüspök. - Calliniceni vál. pp-ként V. Orbán 1369. II. 8: nevezte ki makáriai mpp-nek; a MA-ban 1370. II. 22-1386. VI. 10: mpp. Eubel szerint székét nem foglalta el, XI. Gergely 1373. VII. 18: János OP-t nevezte ki makáriai pp-nek. 88

Gams 1873:410. (1375-84: pp., Simon OFM utóda és János előde) - Eubel I:329. - Nemes 1929:16.

Jakab (15-16. sz.): kinevezett püspök. - A MA-ban 1521-22: makáriai pp. Vsz. II. Lajos nevezte ki, és sem X. Leó, sem VI. Adorján nem ismerte el, mert Eubel jegyzékében 1514. III. 6: Augustinus de Nube OP, 1528. II. 28: Franciscus Puteus OP a tribunici és makáriai pp. Gamsnál 1520-1615: a makáriai szék üres. 88

Gams 1873:410. - Eubel III:338.

Jakab, Jacobus fusor campanarum (15. sz.): harangöntő Segesvárt. Több keresztelőmedencét öntött.

ML 1966. II:492.

Jakab Alajos Lajos, OPraem (Acsád, Vas vm., 1888. jún. 20.-Szombathely, 1961. febr. 8.): gimnáziumi tanár. - A szombathelyi Prem. Főgimn-ban 1907: éretts. Jászón 1907. IX. 8: lépett a r-be. Első fog-át 1908. IX. 8: uitt, örök fog-át 1911. IX. 8: Csornán tette. A teol-t Jászón és Bpen a →Norbertinumban végezte. Szombathelyen 1912. VII. 7: sztelték pappá. A bpi műegy-en 1913: mennyiségtan-fiz. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1912-48: Keszthelyen gimn. tanár, 1921-23: és 1936-48: h. igazgató is. 1948-50: uo. nyugalomban. 1937: a Keszthelyi Szabadegyetem vez-je. A szétszóratás után rokonainál élt Szombathelyen. r.k.

Jakab András, SJ (Miklósvár, Háromszék vm., 1739. jún. 20.-Gyulafehérvár, 1797. márc. 28.): tanár. - Ref. családban született. 1758. X. 14: Sopronban lépett a r-be. 1773: a JT föloszlatásakor világi pap és líceumi tanár lett Gyulafehérvárt. - M: Vasárnapi szt igék. Írta J. Tschupick. Ném-ből ford. Kolozsvár, 1790. 88

M. Sion 1890:552. - Szinnyei V:262. (*1739. jún. 20.) - JTÉ 1942:1465. (*1741. jún. 18.)

Jakab András (USA, 1912.-Detroit, Mich., USA, 1974. febr. 1.): plébános. - A teol-t 1931-35: Kalocsán végezte, 1935: pappá szent. Visszatért a detroiti egyhm-be, ahol 1941: a detroiti Szt Kereszt-tp. plnosa. Újjászervezte az Amerikai Kat. Ligát. - A Szent Kereszt Hírnöke szerk-je. T.E.

Schem. Col. 1932:61. (II. éves teol.) - Török 1978:139. (az USA-ban szül.; †61 é.) - Nagy II:82. (s.v. Jakab P. András; *Mo. 1913 k.)

Jakab Antal (Kilyénfalva, Csík vm., 1909. márc. 13.-Gyulafehérvár, 1993. máj. 5.): megyéspüspök. - A teol-t 1929-től Gyulafehérvárt végezte. 1934. VI. 29: pappá szent. Ditrón, 1936. III: Gyulafehérvárt, VIII: Kolozsvárt kp. Rómában 1939: a Santa Maria dell'Anima, 1940: a PMI növendéke, a Lateráni Egy-en 1942: kánonjogból drált. Hazatérte után Kolozsvárt a ppi helytartósági iroda titkára, 1946. IX: a gyulafehérvári teol. tanára, vicerektor. →Sándor Imre letartóztatása (1951. III. 10.) után →titkos ordinárius, 1951. VIII. 24: letartóztatták, Felsőbányán raboskodott, 4 évet ólombányában dolgozott, 1964. IV. 16: szabadult. 1966. V-1968. X: Búzásbesenyő plnosa. 1971. XII. 23: kinev. és 1972. II. 13: astigi cpp-ké szent. Rómában. Utódlási joggal Márton Áron erdélyi mpp. spp-e, akinek 1980. IV. 2-i lemondása után erdélyi mpp. 1990: nyugalomba vonult. Sírja a gyulafehérvári szegyh-ban. - Utóda: Bálint Lajos. - M: Az erdélyi r.k. ppi szék betöltésének vitája a 17. sz-ban. Kolozsvár, 1944. 88

Dir. AJ 1935:36. - Cat. AJ 1938:44; 1943:56. - Pilinyi 1943:154. - Szolg. 1972. 14:96. - Prominent Hungarians 1979:204. - Salacz 1975:67. - Gulyás XV:461. - Jakubinyi 2004:36.

Jakab Béla (Püspöknádasd, Baranya vm., 1876. dec. 30.-Pécs, 1948. okt. 19.): kanonok. - A bpi tudegy-en teol-t végzett, fil-ból drált és tanári okl-et szerzett. 1899: pappá szent., kp. 1900: ppi szertartó, 1906: Pécsett a papnev. int. tanulm. felügy-je és h. tanára, 1908: a tanítóképző tanára, 1912: a pécsi r.k. felső leányisk., 1914-22: a tanítónőképző, 1916-21: a leánygimn., 1921-1937. VIII. 31: nyugdíjazásáig a ppi tanítóképző ig-ja, 1924: c. pápai kamarás, 1930: apori c. prép., 1936: egyhm. főtanfelügy. és szegyh. knk. - M: Opitz Márton a gyulafehérvári Bethlen-isk-nál a forrásoknak, főképp Opitz iratainak világításában. Pécs, 1910. - Elmékedések Fourier szt Péternek ünnepére s a rákövetkező 8 napra. Ném-ből ford. Uo., 1915. 88

Kalotai 1933:388. - Schem. Qu. 1943:169. - Gulyás XV:464. - Diós 1995.

Jakab Béla Odiló (Bp., 1919. júl. 27.- ): főkönyvtáros. - 1938: Bpen a Szt Imre Gimn-ban éretts., 1938-42: Szegeden áll. polg. isk. tanárképzőt végzett, 1942-44: a Horthy Miklós Tudegy. rk. hallg-ja, földr-termrajz szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1942-44: katona, tisztiiskolán, 1947-50: Zircen a Ciszt. Hittud. Főisk., 1951: a győri Ppi Papnev. Int. és Hittud. Főisk. hallg-ja, 1975: az ELTE-en felsőfokú kvtárosképző szaktanf-ot végzett. - 1942. IX: Kisbéren tanár, 1951. X. 28: pappá szent. Ivánban, 1954-57: a győri szegyh-ban kp., 1956. IV: a győri Ppi Papnev Int. és Hittud. Főisk. mb. előadója is. 1956: letartóztatták, bebörtönözték, az ÁVO Győrből kitiltotta, 2 é. rendőri fölügyelet alatt állt. 1957: Komáromban, 1967: Győr-Újvárosban kp., Bokodon plnosh., 1969: fölmentést kért az egyh. szolgálat alól. Szegeden isk. gondnok, 1970-81: nyugdíjazásáig a Somogyi Kvtár kvtárosa, főkvtárosa, közben 1970-től a Madártani Int. külső munk. - 1961: a M. Biol. Társ. Állattani Szako., 1970: a TIT Madártani és Természetvédelmi Szakkör tagja, elnökh-e, 1980: elnöke, 1974: a M. Madártani Egyes. alapító, 1985: örökös tagja, 1988: a szegedi csoport elnöke. - Szabadalma: eljárás és berendezés egymáshoz igen hasonló tojásalakú idomok szétválasztására (151586 sz. 1965). - Írásai: Acta Zoologica (1963:277. A new measuring apparatus to demonstrate sectional curvature of Ne agg shell in per cent); Állattani Közlem. (1974:27. A tojáshéj strukturális változása az embrió fejlődése folyamán [kül. tek. az avar- és kk. héjleletek összehasonlító vizsgálatára]; 1987/88:55. A fehér gólya [Ciconia ciconia] mai populációjának helyzete és védelme 1958 és 1984 között); 150. Dél-Alföld madárvilága. Makraszék. Molnár Gyulával; 162. Szeged város madárvilága. Molnár Gyulával; 207. Bibliogr.); M. Madártani Egyes. II. tud. ülése (Bp., 1980. A gólyakutatás és -védelem helyzete és feladatai Mo-n); Der Falke (1987:47: Der Bestand des Weisstorchs in Ungarn von 1958-1984); Móra Ferenc Múz. Évkv-e 1989/90-92. (Szeged, 1992. A talajtípusok szerepe a fehér gólya [Ciconia ciconia] elterjedésében Mo-on). - Betűjegyei, írói nevei: Jakab B. O. (Acta Zoologica, 1962, 1963); Jakab O. B. (Acta Agronomica Acad. Sc. Hong. 1968); Jakab O. Béla (Orsz. Találmányi Hiv. 151586 sz. szabadalmi leírása, 1965; Vertebrate Hungarica, 1969); 1973 után: B. Jakab, Béla Jakab, Jakab Béla. 88

Schem Jaur. 1968:158.

Jakab Bogdán (Nagyvárad, Bihar vm., 1809.-Kolozsvár, 1887. nov. 22.): főispán. - 1827: Budán jogot végzett. Vm. írnok Krassó vm-ben, 1829: jegyző a pesti kir. táblánál, 1836: főjegyző Szamosújvárt. 1841: Szamosújvár ogy. követe. 1848: címeres nemességet kapott, 1849: Szamosújvár első polgármestere, 1861: tanácsos az erdélyi főkormányszéknél. 1868: ig. a kolozsvári jogakad-n. 1869: osztálytanácsos a Keresk. Min-ban. 1873: főispán Krassó vm-ben. 1878-tól Szamosújvár ogy. képviselője. K.D.

Armenia 1892:1. sz. (Szongott Kristóf: Szamosújvár ogy. képviselői)

Jakab Ferenc, csíkszentmártoni (Győr, Győr vm., 1870. márc. 27.-Bp., 1936. okt. 20.): pap, tanítóképzői igazgató. - Győrött a bencés gimn-ban és a papnev-ben tanult, 1892. VII. 31: pappá szent. Győrnádorvárosban kp., 1894: adm., Győrújvárosban kp., 1896: a győri kir. kat. tanítóképző tanára, 1915-35: ig-ja. 1926: c. knk. - M: A m. nemz. irodtört. ismertetése. Tanítóképzők számára. Győr, 1898. - A m. nyelvtan szabályai röviden összefoglalva, kül. tek. a helyesírás szabályaira, a szó és mondattani elemzés módjára nézve. Uo., 1900. (2. kiad. 1901) - Az Úr Jézus újabb szenvedései. Nagyböjti sztbeszéd sorozat. Uo., 1901. - Jó gyerekek verseskv-e. Uo., 1902. - Irály-, vers- és költészettan. Tanítóképző 2. és 3. o. számára. Uo., 1902. - M. nyelvtan. (Magyarázatok nyomán) Szerk. Uo., 1906. - A m. állam földr-a. Tanítóképző 3. o. sz. Bp., 1913. (2. kiad. 1920.) - A világrészek földr-a. Tanítóképző 2. o. sz. Uo., 1913. (2. kiad. 1918) - A Balaton. Győr, 1930. (2-3. kiad. 1932) - Petőfiné Szendrey Júlia élete. Uo., 1931. - Julián szerz. útja az őshazába. Uo., 1935. - Kisfaludyné Szegedy Róza élete. Uo., 1936. 88

Palatinus 1931:130. Arck. - Schem. Jaur. 1936:121. - Gulyás XV:468.

Jakab Ilona M. Alexia, ASzFL (Borsodszemere, Borsod vm., 1909. szept. 29.-Vác, 1990. máj. 6.): szerzetesnő. - A polg. isk. elvégzése után Bpen 1923. XII. 20: lépett a kongr-ba. 1929. VIII. 15: első, 1934. VIII. 15: örök fog-át uitt tette. 1940-42: ápolónői okl-et szerzett. Érsekújvárt az állami, majd az Újpesti Árpád-kórházban betegápoló. - A szétszóratás után, 1950 őszétől Mezőszemerén kántor, később Bpen a →Szolidaritás szövetkezet dolgozója és betegápoló a Szt Gellért-fürdőben. r.k.

Jakab János, Bold. Szűz Máriáról nev., Piar (Tata, Komárom vm., 1893. jan 15.-Tata, 1970. márc. 24.): gimnáziumi tanár. - 1909. VIII. 27: Vácott lépett a r-be. Kolozsvárt teol-t és lat-gör-tört. szakot végzett, drált. 1915. XII. 24: ünn. örök fog-at tett, 1917. VI. 27: pappá szent. 1917: Nagykárolyban, 1918: Magyaróváron, 1926: Kecskeméten, 1933: Tatán gimn. tanár. 1949: Naszályon (Komárom m.) kp. Pályája 1950-től ismeretlen. - M: A hadifoglyokkal való bánásmód a görögöknél, tekintettel az ókori nemzetk. és hadijogra. Bp., 1917. - Szemelvények Ovidius műveiből. Összeáll. és magy. Uo., 1934. (Lat. és gör. tankv-ek sorozat) 88

Schem. Piar. 1940/41:61. - Gulyás XV:473. - Koltai 1998:169.

Jakab József (*Nagytálya, Heves vm., 1882): kántortanító. - A Nemz. Zenedében végzett, a Nyíregyházi Áll. Tanítóképző kántorképzőjében tanított. A Nyíregyházi Városi Dalárda, a Szt Gergely Egyh. Vegyeskórus karnagya. - Szerzeményei: egyh. kórusok, ffikari tételek. T.E.

Molnár 1936:405.

Jakab Károly (Erdőd, Szatmár vm., 1904. jún. 18.-1994. jún. 26.): festő. - A bpi Mintarajzisk-ban, Podolini, Krivátsy Szücs György szabadisk-jában, majd mint magántanítvány Balló Edénél tanult. A Képzőműv. Főisk-n Rudnay Gyula növ-e. 1929: tanulmányúton járt Spo-ban. A 30-as években Balassagyarmaton, a Műcsarnokban, a Nemz. Szalonban és a Műteremben állított ki, majd hosszabb időt töltött Újvidéken, Péterváradon és Belgrádban. 1938: hiv. szerb megbízásból megfestette az 1848-as szabharcban magyar-ellenes szerepet játszó Rajacsics pátr-t. Úrkút, Somoskőújfalu tp-ába oltárképet, több tp-ba falképeket, a bpi Lehel téri tp-ban a főhajóba 8, a kórusra 7 szekkót ill. 3 olajképet festett. Helyreállította a budafoki főplébtp. mennyezetképeit és a zsámbéki tp. főoltárképét. Arcképeket, csendéleteket, táj- és városképeket is festett. 1969: Brüsszelben rendezett kiáll-t. 1970 u. arcképsorozata egyedülálló. **

Szij Rezső: ~ és Kelemen Kristóf arcképcsarnoka. Bp., 1977. - Seregélyi 1988:265.

Jakab László (Kolozsvár, Kolozs vm., 1911. jún. 12.-Csíkszereda, 2003. júl. 20.): plébános. - Csíkszeredában éretts. A teol-t Gyulafehérvárott végezte. 1934. VI. 29: itt szent. pappá. Dicsőszentmártonban, 1935: Székelyudvarhelyen kp., itt Kolping-egyleti ig. is. 1937: Gyulafehérvárott hittanár, a főgimn. Mária kongr-jának vez-je, 1940: koll. ig. is. 1948: Székelyudvarhelyen hittanár, →titkos ordinárius. 1951: Marosvásárhelyt kényszerlakhelyes, 1952. II. 4: pár napra letartóztatták. 1954: Kajántón kényszerlakhelyes, renováltatta a műemléktp-ot. 1967-78: Sepsibükszád plnosa, rózsafüzértársulatot szervezett. Írásai a Kis-Küküllő (1935), Romániai M. Szó, Hargita Népe, Vasárnap, Kisharang c. lapokban. Ku.P.


Jakab Gábor (Farkaslaka, Udvarhely m., 1938. júl. 17.–): plébános. – A gimn-ot Székelyudvarhelyen, a teol-t Gyulafehérváron végezte, 1961. XII. 8: itt sztelték pappá. Csíkszeredában, 1966: Medgyesen kp. 1968: Kolozsvár-Kerekdombon és Irisz-telepen, s Kajántón plnos. 1991–2007: a Vasárnap és a Keresztény Szó folyóir-ok főszerk. 1981: szentszéki tanácsos. 1991: pápai kp. – M: Mindannyiunk Miatyánkja. Kolozsvár, 1999. – Mindannyiunk Hitvallása. Uo., 1999. – Mindannyiunk Tízparancsolata. Uo., 2002. – Isten vasár- és ünnepnapi igéinek breviáriuma (A-B-C év). Uo., 2003, 2005, 2007. – 1993–94: Emelt fővel c. dokumentumfilmet készített Xántus Gáborral Márton Áron pp. életéről és pályájáról. F.S.

Ferenczi 2009:279.

Jakab Ilona Katalin SZLT (Borsodszemere, Borsod vm., 1913. okt. 24.–): szerzetesnő. – 5 évesen lett árva. 1933: Cinkotán népisk. munkamesternői bizonyítványt szerzett. 1934. IX. 8: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1939. IX. 8: tette. 1935. IX. 1: Pécelen a Női Ipariskola szakoktatója. 1942. IX.1–1948. VI. 30: a bpi Szt Teréz Int. tanára. 1948. IX. 1–1950. VII. 18. és 1951. V. 1–1952. XI. 30: a Szeplőtelen Fogantatás lelkészség adminisztrátora. (közben volt a szétszóratás). 1953. II. 1: a Minőségi Ruhaipari K.T.SZ. tisztviselője. 1963. VII. 1: a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet részlegvez-je. 1975. VII. 12: nyugdíjazták. s.k.

Jakab Johanna Szabina SZLT (Borsodszemere, Borsod vm., 1910. aug. 18.–Bp., 1988. jan. 10.): szerzetesnő. – 6 elemi után 1932. III. 9: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1937. III. 9: uitt tette. 1933–50: Irgalomháza háztartásában dolg. –1950 u. a nagytétényi gyermekotthon alkalmazottja. 1973: nyugdíjazták. r.k.

Jakab László (Kolozsvár, Kolozs vm., 1911. jún. 12.–Csíkszereda, 2003. júl. 20.): plébános. – Csíkszeredában éretts. A teol-t Gyulafehérvárott végezte. 1934. VI. 29: itt szent. pappá. Dicsőszentmártonban, 1935: Székelyudvarhelyen kp., itt Kolping-egyleti ig. is. 1937: Gyulafehérvárott hittanár, a főgimn. Mária kongr-jának vez-je, 1940: koll. ig. is. 1948: Székelyudvarhelyen hittanár, titkos ordinárius. 1951: Marosvásárhelyt kényszerlakhelyes, 1952. II. 4: pár napra letartóztatták. 1954: Kajántón kényszerlakhelyes, renováltatta a műemléktp-ot. 1967–78: Sepsibükszád plnosa, rózsafüzértársulatot szervezett. Írásai a Kis-Küküllő (1935), Romániai M. Szó, Hargita Népe, Vasárnap, Kisharang c. lapokban. – M: Ahogyan én ismertem meg Márton Áront. Püspök atyánk hétköznapjai. Csíkszereda, 1998. – Az erdélyi vértanú börtönviselt és jelesebb elhunyt papok rövid életrajza. Uo., 2001. F.S.

Ferenczi 2009:280.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.