🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pázmáneum
következő 🡲

Pázmáneum (lat. Collegium Pazmanianum, CP), Bécs, 1619. jan. 10.-: esztergomi egyházmegyés, 1813-tól általános magyar papnevelő intézet. - Pázmány Péter az esztergomi egyhm. kispapjai számára alapította a kápt. vezetése alatt. 1618: vásárolt házat az Annagassén, alapítólevelét 1619. I. 10: írta alá. Megnyitása a Bethlen Gábor elleni háború miatt lehetetlenné vált. 1623. IX. 20: újabb alapítólevelet adott ki, melyben a vezetést a JT-ra bízta. Az alapítást VIII. Orbán 1623. XII: megerősítette, 1624. V. 25: nyitották meg 16 növ-kel. A ház hamarosan szűknek bizonyult; Pázmány ezért 1625: megvette a Bursa Liliorumnak nev., korábban a württenbergi diákok otthonául szolgáló házat, s a Pázmány-koll. növendékei ide költöztek. Ez a mai Postgasse 11. sz. bérház helyén állt, s (időközben bővítve) egészen 1900-ig volt a ~ kispapjainak otthona. - A JT elleni támadások miatt 1761. XI. 5: Barkóczy Ferenc hgprím. fölmentette a jezsuitákat a koll. vez-e alól és főegyhm-s papokat állított a ~ élére. A növ-ek ez ellen tiltakoztak, ezért a prím. a nagyszombati szem-ba rendelte őket. 1766. XI. 3: indult meg újra az int. élete 36 növ-kel. II. József 1784. III: a ~ növ-eit a pozsonyi ált. szem-ba rendelte, házát siketnéma int-té alakíttatta, alapítványait beolvasztotta a →Vallásalapba. - 1804 őszén a ~ot ismét megnyitották. I. Ferenc kir. 1813: úgy rendelkezett, hogy a jövőben az esztergomi főegyhm-ből 20, a belőle kivált új egyhm-kből 3-3, a többi mo-i egyhm-ből 2-2 növ-et küldjenek a ~ba. A koll. alapítványait továbbra is az esztergomi érs. kezelte, az elöljárókat is ő nev. ki az esztergomi főegyhm. papjai közül. 1900: épült fel a ~ új épülete a Boltzmanngasse 14. sz. alatt Széchenyi Miklós rektor (később győri, majd nagyváradi pp.) irányítása alatt; ez évben alakult meg az 1839: létesült m. irod. kör utódaként a Magyar Iskola, 1906: Mihályfi Ákos ösztönzésére a →Rerum novarum szellemében a Szociális Kör. Fenntartását alapítványok, 1919 u. a Vallásalap és a m. pp-ök, 1945 u. a bécsi érsség biztosította. - Bécs atmoszférája 1940: egészen más volt, mint a nagy pol. változások előtt: egyrészt az Anschluss maga nem volt a lakosságnak mindenképpen kedvére való, másrészt a háború és az ezáltal fokozott méretű diktatúra idegen volt a ~ hagyományaihoz szokott elöljárók számára is. →Záborszky István spirituális, egyúttal a rektori teendőkkel ellátott elöljáró, jó diplomáciai érzékkel óvatosan vigyázott rá, hogy az intézet belső ügyein túl a ném. hatóságok érzékenységét ne érintse. Így „külpolitikai” nehézségekkel nem is történt baj. Igaz ugyan, hogy új növendékek érkezéséhez a m. külügyi hatóságokat kellett igénybe venni, annál is inkább, mert a ném. egyetemeken bevezetett trimeszter-rendszer következtében két év alatt három szemeszter végzett - és így az amúgy is már csökkent növendéklétszám máris aggodalomra adott okot (1940 tavaszán 28 fő). Végül még a meghosszabbított nyári vakációról visszaérkezők is csak külön utánjárással kaptak visszautazási engedélyt. A gazd. életet minden vonatkozásban racionálták (élelmiszeradagok személyenként havonta grammra korlátozva, fűtőanyagok hasonló alapon; az elsötétítés naponta órák és percek szerint előírva; levélcenzúra). Mindezt meg kellett szoknia a vicerektornak is az előírások pontos figyelembevételével. Így természetesen a kapcsolat Mo-gal is nehézkessé vált. A háború mind jobban kiterjedt. 1944. IV: a ~ az új mo-i rendszer szempontjából immár onnan is függő helyzetbe került. A front közeledtével ellepték a házat magyar katonai és közigazg. csoportok, valamint egyéni védettséget keresők. A várost addig bombatámadások általában megkímélték: a front közeledtével a bombázások napirendre kerültek, a ~ épületét egy gránáton kívül találat nem érte. Mint egyh. intézmény, a ~ a svéd követség által kiállított védlevelet kapott, így nagyobb mértékű orosz megszállás nem következett. A menekültek csoportja hamarosan visszaindult, jöttek helyettük újak. A növendékek egy kis csoportját befogadta a heiligenkreuzi ciszt. apátság, még továbbtanulásra is kaptak alkalmat. Két g.k. növendék is ott élte át a megszállást. 1945 őszén Záborszky István rektort Bp-re, majd hamarosan Esztergomba helyezte át Mindszenty bíb., az új rektor →Lepold Antal esztergomi prelátus knk. lett. Spirituális: →Ádám György. Növendékek, menekültek, Mo-ról átutazó gyermekvonatok, kitelepített mo-i svábok is érkeztek. Demel Iván belga és svájci gyermeknyaraltatási kapcsolatai fr. és amerikai kapcsolatokkal tarkították a ~ életét. Az 50-es évek elejétől Esztergom már nem tudta ellátni sem a ~ot, sem a határon kívül maradt papjait. 1953. II. 26: a Vatikáni Államtitkárság a ~ot a bécsi érs-re bízta. →Innitzer bíb. a Szentszék hozzájárulásával átvette a ~ fönntartásának gondját, az idegen egyhm-s papságot saját egyhm-je keretében ellátta megbízatásokkal. A ~nak 1963-tól nem volt növendéke. 1971. V: meghalt Lepold rektor, König bíb. érs. →Gianone Egont nevezte ki rektorrá. X. 23: érkezett Mindszenty bíb. prímás a ~ba, ahol hosszú szabadságvesztése után élete hátralevő részét töltötte. Ez a ~ életében is változást jelentett. A rektor, Mindszenty bíb. 2 papi titkára és az USA-ból átjött Schlachta nővér segítette Mindszentyt. Kanadából magyar szakácsnő érkezett. Mindszentyt többször is meglátogatta a ~ban →König bíb. és Opilio Rossi apostoli nuncius. →Habsburg Ottó is fölkereste. Vendégei látogatásáról és ellátásáról általában titkárai és munkatársai gondoskodtak. Viszont közös asztala és hétköznapi szentmiséi Gianone jelenlétét is igényelték. A ~ a világ érdeklődési körébe került. 1975. V. 6: Mindszenty bíb. meghalt. Temetéséig, de még utána is hosszabb ideig a sajtó gyakori látogatója a háznak. →Lékai László bíb. élete utolsó idejében rendszeresen a ~ban szállt meg Bécsben. - 2001. X. 1: a ~ visszakerült az esztergomi érs. fennhatósága alá. -

Jezsuita rektorai: 1623: →Lamormaini Henrik, 1626: Hmyra János, 1642: →Lippay János, 1646: Hmyra J., 1655: Hölgy György, 1656: Kopeczky Ferenc, 1657: Pissinger János, 1662: Hanula Jakab, 1665: →Tattay István, 1666: Gassmann Osvald, 1667: Ruckel Zsigmond, 1676: →Szent-Iványi Márton, 1679: Fugacius András, 1683: →Hrabovszky Miklós, →Kiss Imre, 1684: Palchich Ferenc, 1686: →Kecskeméthy János, 1693: Scherhackel Miksa, 1696: Galloi Ferdinánd, Kecskeméthy J., 1697: Galloi F., 1702: Kecskeméthy J., 1707: →Hevenesi Gábor, 1710: →Szörény Sándor, 1712: →Jurkovicz János, 1725: →Bossányi András, 1727: →Tapolcsáni Lőrinc, 1728: →Kecskés Ferenc, 1729: →Sigray András, 1734: →Dobner István, 1736: →Kazy Ferenc, 1738: →Raab István, 1739: Urient Jakab, 1740: →Némethy Ferenc, 1743: Dobner I., 1746: →Tolvay Imre, 1747: Szegedi János, 1749: Vánossy Antal, 1751: →Pock Mátyás, 1752: →Imrikovics György, 1759: →Muesser Kristóf, 1760: →Prileszky János. - Világi pap rektorai: 1761: →Berchtold Ferenc, 1766: →Galgóczi Ferenc, 1769: →Luzsénszky László, 1772: →Kondé Miklós, 1775: →Szabó András, 1777: →Perényi Imre, 1779: →Gullik László, 1784: Riczinger György, 1802: →Krammer Ferenc, 1806: →Rauscher Miklós, 1807: →Ürményi Péter, 1810: →Keller György, 1813: Talabér Boldizsár, 1814: Vrana István, 1820: →Lang János, 1825: Schneider József, 1830: →Németh György, 1832: →Kunszt József, 1845: Pribyla József, 1850: →Szajbély Henrik, 1859: →Kantz Lázár, 1861: →Majthényi Adolf, 1864: →Mészáros Imre, 1872-81: →Sujánszky Antal, 1889: Winter Ágost, 1902: →Fischer-Colbrie Ágost, 1906-08: →Lollok Lénárd, 1914: →Csárszky István, 1928: Möszmer József, 1929: →Kiss Károly, 1934: →Záborszky István, 1946: →Lepold Antal, 1971: →Gianone Egon, 1987: →Liptay György, 1990: Veres Árpád, 2002: Csordás Eörs. - Belső, házi lapjai: 1896-97?: Hajnal, 1899-1901: Virradó, 1925-33: Pirkadat, 1926-47: Pazmanita Tudósító, 1958-59: Pazmaniták. M.I.-Gianone Egon

(Kazy Ferenc:) Vectigal seculare Deo... Bécs, 1723. - Rimely Károly: Historia Collegii Pazmani. Uo., 1865. - Jelentés a Pázmány-Int. Szociális Körének 5 é. működéséről. 1906-11. Uo., 1912. - Fraknói Vilmos: A bécsi Pázmány-Int. megalapítása. Bp., 1923. - Pazmanita Tudósító 1926-47. - Galla Ferenc: A ~ alapítása és a Sztszék. Vác, 1935. - Preces in usum Collegii Pazmaniani. Bécs, 1935. - Pazmaniták névtára Uo., 1937. - (Debrei Vilmos:) A ~ tört-ének rövid ismertetése. Vác, 1942. - A bécsi ~. Szerk. Zombori István. Bp., 2002. (METEM kv-ek 37.) - Fazekas István: A bécsi ~ mo-i hallgatói 1623-1918. Bp., 2003. (Mo-i diákok egyetemjárása az újkorban 8.)