🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Veszprémi Piarista Gimnázium
következő 🡲

Veszprémi Piarista Gimnázium, 1711–1948: A piaristákat Volkra Ottó János püspök 1711: telepítette Veszprémbe; az alapítólevélben a feladatot is körvonalazta: tanítás a gimnáziumban, az elemi iskolában, a papnevelő intézetben és tevékeny részvétel a székesegyház rekatolizációs lelkipásztori munkájában. A városba érkezett 3 piarista fő céljának a gimn. vez-ét tekintette. Évtizedekig mind az isk., mind a tanárok nélkülözték az alkalmas épületet. Kitartó munkájuk eredménye, hogy a 4 o-os kisgimn. 1753: 6 o-os nagygimn. lett. Egyre inkább sürgető feladatként jelentkezett a rház és egy nagyobb isk. építése. Először a rház d-i szárnya került tető alá a k-re néző ebédlővel együtt, melyet már 1769: használatba is vettek. Az isk-épület építési munkálatai 1773: kezdődtek, és Mária Terézia támogatásával 1778: fejeződtek be. A ~ Buhim-völgy felé eső része emeletes, a Vár utcája felé földszintes volt. 1784: a földszintre még 2 tantermet építettek, a teljes emeleti kiépítés 1821: történt. 1836: Kopácsy pp. megáldotta az új tp-ot, a hozzá csatlakozó utcai szárnyat 1892: építették. 1893: került sor a ~ 2. emeletének, s a rház és az isk-épület közötti épületrésznek megépítésére. 1902: elkészült a rajzterem, a díszterem és a ~ bástyafala alatt 1906: a tornacsarnok. Így valósult meg, hogy az isk., a rház és a tp. egyetlen épületcsoportot alkotott. Az isk-épületet 1848, 1914 és 1944: a katonaság vette igénybe. – Az 1777-i Ratio Educationis a gimn. o-ainak számát 5-re csökkentette, a második Ratio 1806-i életbelépése után a gimn. ismét 6 o-os; 1850: 4 o-os kisgimn-má minősítették, 1869: 6, 1885: 8 o-os főgimn. lett. 1885: éretts. vizsga tartására is jogosultságot kapott. A rendelkezések sorozata után 1945/46. tanévtől kezdve a ~ alsó 4 o-a beolvadt az újonnan felállított 8 o-os isk-ba, mint annak felső 4 o-a. Az 1946/47. és az 1947/48. tanévben a ~ mellett ált. isk. is működött a rend vezetésével. Az alsó tagozatos o-okban a r. által alkalmazott világi tanítók, a felső tagozatban a gimn. tanárai tanítottak. – Egyesületei: az 1885: alakult Ányos-önképző kör, 1903: alakult a Mária kongregáció, 1921: megalakult a 126. sz. Szt Imre cserkészcsapat, 1942–48: népdal–népi tánccsoport. – Érettségi vizsgát tett tanulók száma 1886–1948 között: 2031. –1948: az államosítás után a ~ jogutódja, az 1953 óta Lovassy László nevét viselő Állami Gimnázium még 20 éven át a régi isk-épületet használta, 1968: új épületbe költözött. A volt piar. gimn. épülete 2008. VIII. 31-ig a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskolának adott otthont.– 1. Tartományfőnökök lettek az isk. ig-i, tanárai közül: →Conradi Norbert, →Hám Antal, →Hénap Tamás, →Kalmár Endre, →Lévay Imre, →Pállya István, →Tapolcsányi Gergely, Zajkányi Lénárd. – 2. Tanárok az irod-ban: →Benyák Bernát, →Bolgár Mihály, →Cetto Benedek, →Czirbusz Géza, →Előd István, →Friedreich Endre, →Hévizy János, →Hindy Mihály, →Kis Sándor, →Kőrösi Albin, →Laczkó Dezső, →Perényi József, →Pintér Kálmán, →Rédl Rezső, →Révai Miklós, →Salamon József Vazul, →Száblik István, →Szűcs Imre, Zsigmond János. – 3. Tanulók közül egyh. pályán tűntek ki: →Horváth János, Káuzli Dezső, →Kisovits József, →Kopácsy József, →Kovács Zsigmond, →Laszkallner Antal, →Lékai László, →Pribék István, →Rosos Pál Sándor, →Steiner Fülöp, →Supka Jeromos. – 4. A szépirod. jelesei: →Ányos Pál, →Batsányi János, →Cholnoky Viktor, →Endrődi Sándor, →Jánosi Gusztáv, →Szigeti József, →Sziklay János, Szomaházy István, Vas Gereben, Zichy Antal. – 5. Tud-ok kiemelkedő művelői: →Bán Aladár, →Békefi Remig, →Birkás Géza, →Cholnoky Jenő, →Horváth Cyrill, →Karácson Imre, →Kerényi György, →Kisfaludy Árpád Béla, →Lukcsics József, →Lukcsics Pál, ###Mihályfi Ákos, →Névy László, →Nyers Lajos, →Pápay Sámuel, Sebestyén Gyula, Simonyi Zsigmond, Szilasi Móric, Véghely Dezső, Vutkovich Sándor, Wenczel Gusztáv, ###Zámbó István. Kr. L.

Felsmann 1885:143. – Acsay 1887. – Wutz 1887:147. – Tölcséry 1895. – Prónai 1899. – Vajda 1900:232. – Kalmár 1910:237. – Pallmann 1914. – Barthos–Csetri 1923:207. – A Veszprémi Piar. Diákegyes. 1. évi működése Veszprém, 1927. – A Veszprémi Piar. Diákszöv. 1928-ban. Veszprém, 1929; Uaz, 1938-ban; Uo., 1938. – MKA 1930:285. – LukcsicsPfeiffer 1933. – A veszprémi kegyes-tanítórendi róm. kat. gimnázium évkönyve 1939/40–1942/43. (Nyers Lajos: A veszprémi piarista gimnázium tanárai 1711–1750.) – KKF 1940:33. – Gerencsér 1943. – Balanyi 1943:41, 212. – A veszprémi Lovassy László (volt Kegyestanítórendi) Gimnázium Jubileumi évkönyve 1711–1986. Szerk.: Kapor Károlyné. Veszprém, 1986. – Emlékkönyv a veszprémi Kegyestanítórendi Gimnázium alapításának 275. évfordulójára 1711–1986. Szerk. Borián Tibor. Bp., 1989.

– Körmendy József: Gr. Volkra Ottó Ker. János veszprémi püspök élete és munkássága 1665–1720. Veszprém, 1995. (A veszprémi egyházmegye múltjából 16.) – Koltai 1998.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.