🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szondy
következő 🡲

Szondy György, nemesoltai (Rékas, Temes vm., 1889. júl. 24.-Bp., 1961. nov. 7.): gimnáziumi tanár. - Ref. 1899-1907: az aradi főgimn-ban, 1907-12: a bpi és müncheni egy-en tanult, 1912: a bpi tudegy-en termrajz-földr. szakos tanári okl-et szerzett. 1912/13: a nagyenyedi Bethlen Koll. tanára. A I. vh-ban katona, az 54. honvéd menetzászlóaljban, 1915: a pozsonyi 15. honvéd gyalogezredben, 1917-18: a 2. honvéd gyalogezredben főhadnagy. 1919: a győri áll. főreálisk., 1920: a debreceni ref. leányközépisk./leánygimn., 1938-40: a középisk. tanárképző int. gyakorló gimn-ának tanára. 1941-44: a debreceni tanker. h. főig-ja. 1945-49(?): a VKM-ben, azután az Akad. Kiadóban dolg. - M: A ragyogószeműek. Reg. Bp., 1922. (A Zászlónk diákkvtára 48.) - Mécsvilág. (Elb-ek.) Uo., 1923. (Uaz 62-63.) - A méhvadász. Elb-ek a nyugati vadonból. Írta J. F. Cooper. Ford. és átd. Uo., 1923. (4. kiad. 1930) - Barlanghy Balambér kalandjai. Ifj. reg. Uo., [1928] (4. kiad. 1943) - Csathó Kálmán. Uo., [1928] (Kortársaink 2.) - Gulliver utazásai az óriások országában. Írta Jonathan Swift. 2. kiad. Átd. Bp., 1928. (3. kiad. [1931], és 1938) - Gulliver a törpék országában. Írta Jonathan Swift. Átd. Bp., [1929] (3. kiad. [1930], 1942) - Gulliver a törpék országában és az óriások országában. Írta Jonathan Swift. Átd. Bp., [1929] (4. kiad. [1940]) - A mo-i Helomyzida-legyek synopsisa. Uo., 1929. (M. Rovartani Társ. közlem II. 1. Legyészeti tanulmányok) - Piroska és a farkas és más mesék. Írták a Grimm testvérek. Ford. 3. kiad. Uo., 1930. (10. kiad. 1943) - A m. ifj. irod. gyermekkora 1669-1848. Kecskemét, 1932. (Klny. Prot. Szle) - Mit olvasson a gyermek? Az ajánlható ifj. irod. művek jegyzéke 3-14 é. korig. Bp., [1933] (Szülők kvtára 12.) - Testvérke naplója. Uo., [1934]. (Kv-barátok kis kv-e 5 [II. 1.]) - A meséskv. álmai. Uo., 1936. - A modern isk. és az ifj. olvasmányai. Uo., [1936]. (A tanítás problémái 7.) - A III/B. tanárt választ. Reg. Uo., [1937] - Bezerédj Amália. Debrecen, 1937. (A Debreceni Tisza István Tud. Társ. I. o. kiadványai VII: 6.) - Május hgnője. Ifj. reg. Bp., [1937] - Nagy meséskv. Írta J. és W. Grimm. Ford. 4. kiad. Uo., [1937] (3. [5] kiad. 1941, 1943) - Válogatott Grimm mesék. Ford. 5. kiad. Uo., 1938. (8. kiad. [1943]) - Mesevilág. Írta J. és W. Grimm. Ford. 6. kiad. Uo., 1940. (8. kiad. [1943]) - Virágország, bogárország. Mesék. Uo., 1940. - A Bőrmedália lovagjai. Ifj. reg. Uo., [1943] - Az ismeretlen birod. Száz olvasmány a természetről. Gyűjt. és írta. Debrecen, 1944. (Debreceni kv-ek [1.]) (M. nevelés sorozata 4.) - 14 el. és középisk. tankv. Bo.J.-Fe.Má.-88

Keleti Újs. 1923. IV. 15. (Benedek Elek: ~ avagy a lódenkabát) - Prot. Szle 1924:238. (Zsigmond Ferenc: ~ ifj. művei) - Barthos-Csetri 1923:97; 1925:76. (*Temesrékás!, ezután mindenütt, pedig csak 1914-: ez a neve!) - Barthos-Csetri-Luttor 1931:101. (*Temesrékás!) - Kempelen XI. - Tiszántúli Szépmíves Céh alm. 1932. 1931:163. (*Temesrékás!) - Jámbor 1936:102; 1938:95; 1940:126; 1942:39. - Debreceni gyakorló gimn. értes. 1938:30. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szondy Pál, Zondi, Zondinus (†Nagyszombat, 1558. júl. elején): fölszentelt püspök. - Ap. gyóntató, 1524: nevezték ki. 1533: Mo-on járt diplomáciai küldetésben, 1534: esztergomi knk-ként és szenttamási prép-ként tért vissza Rómába, ahol még 1546: is tanult. Közvetített I. Ferdinánd és Szapolyai János békekötésében. 1536. II. 11: rosoni fszt. pp., 1537: zágrábi knk. és spp. Zágrábból 1537: visszatért Rómába. Útja közben Bolognában határozta el a →Collegium Hungaricum-Illyricum alapítását. 1553: elhagyta Rómát, és a törökök miatt Nagyszombatban telepedett le. 1555: a Ker. Szt János-oltár ig-ja, nagyprép. és Oláh Miklós prím. helynöke. Alapítványt tett a bolognai egy. tanulói számára. A főtp-ban temették el. - Utóda a rosoni c-en 1543. IX. 24: Meutravec Jakab. T.E.

Matković 1888:XXVI. (s.v. Zondi; 1559: zágrábi nagyprép!), LIV. (451.) (1537: zágrábi knk.) - Kollányi 1900:140. (s.v. Szondy; 1555 u. rosoni vál. pp.; †1558. júl. elején) - Et. Eml. III:376. - Monay 1956:58. (s.v. Szondi)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.