🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szerdahelyi
következő 🡲

Szerdahelyi Csongor (Bp., 1954. nov. 26.-): újságíró, szerkesztő, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtófőnöke. - 1980: az ELTE tört-néprajz szakán tanári, 1982: a M. Újságírók Orsz. Szöv-e újságíró isk-ján újságírói okl-et szerzett. 1980-91: az Új Ember b. munk., rovatvez-je, 1990-92: a M. Cserkész főszerk-je. 1991: Antall József min-elnök munkatársa, a Min-elnöki Hiv. sajtóirodájának főoszt-vezetője. 1992-96: a M. Közt. Szentszék mellé rendelt nagykövetsége és a Szuverén Máltai Lovagrend melletti nagykövetség tanácsosa, 1994: 8 hónapon át ügyvivője. Diplomataként részt vállalt a magyar-vatikáni szerződés és II. János Pál p. 1996-os mo-i látogatásának előkészítésében, ill. az újrainduló tábori lelkészet feltételeinek megteremtésében. 1996: az Új Ember főmunk., 2004-: az MKPK sajtóirodájának vez-je, a katolikus.hu internetes honlap, a Világposta missziós lap és a Felsőkrisztina pléb. értes. főszerk-je. - Kitüntetései: 1990: Rónay György-díj, 1991: újságírói elismerés, 1996: Nagy Szt Gergely Lovagrend tiszti keresztje. 2005: a ~ által vezetett MKPK-sajtóiroda kapta az MTI-től az Év sajtócsapata díjat. - A M. Kat. Újságírók Szöv-ének elnökségi tagja, a pléb. lapok évenkénti orsz. találkozójának szervezője. - Írásai az Új Ember, a Ker. Élet és a Távlatok c. lapokban. - M: Katolikus Eu. Bp., 1999. - A türelem vértanúsága. Írta Angelo Casaroli. Ford. Uo., 2001. - Keresztények a vértanúság századában. Írta Andrea Riccardi. Ford. Uo., 2002. - A kat. egyh. Írta Pietro Brunori. Ford. Uo., 2002. - Félelem nélkül. Interjúkötet Gyulay Endre pp-kel. Uo., 2005. s.k.

Szerdahelyi Ferenc, SJ (Sáros, Sáros vm., 1717. febr. 24.-1773 után): misszionárius. - Lőcsén lépett a r-be, 1734. X: Trencsénben novic. Misszion-nak készült, pappá szent. után néhány évig tanított, 1747. IV. 1: értesítették, hogy D-amerikai misszióba mehet. 1748: érkezett Buenos Airesbe, a San Juan Bautista-misszióban hithirdető, eredményes gyapot- és dohánytermelést is kezdett. Az általa összeáll. és forgalomba hozott tea, az Ilex paraguayensis nevű bokor örökzöld leveleinek főzete, amit jezsuita teának neveztek el, D-Amerika sok vidékén a nép kedvelt itala, mindennapi szükséglete s fontos keresk. cikk lett. A paraguayi Yapeyu (2005: Argentína, Missiones tart.) misszióban működött, 1767. VII-1773: az Apóstoles misszió vez-je. 88

Miklósi 1936:83. ('Dobó községben, egyesek szerint Győrben született 1717. jan. 24-én, mások szerint 29-én') - JTÉ 1942:381. (986.) - Szabó 1982:57. (*Győr) - MUL 1993:369. (*Győr) (lőcsei belépése nem győri születését valószínűsíti, hiszen Győrhöz Bécs és Trencsén is közelebb van)

Szerdahelyi Gábor, nyitraszerdahelyi, SJ (Munkács, Bereg vm., 1660. szept. 20.-Kassa, 1726. jan. 24.): tanár, rektor. - Ungváron 1680. III. 16: lépett a JT-ba. 1694: Zágrábban a logika, 1697: Grácban a fil., 1704-06: Nagyszombatban a kánonjog tanára, 1704-06: uo. a bölcs. kar dékánja, majd Bécsben az egyhjog tanára, 1708: a kassai koll. és nyomda ig-ja. - Fm: Celebriorum Hungariae Urbium et oppidorum Topographia. Pars. I., II. Tyrnaviae, 1701, 1702; Kassa, 1722, 1732, 1766, 1770. - Collyrium ad curandos quorumdam Acatholicorum circa cultum Sanctorum, SS. Imaginum et Reliquiarum nec non Calicis Christi caecutientes oculos. Kassa, 1724. 88

Szinnyei XIII:802. (*1661. I. 23.) - Szentpétery 1935:660. - JTÉ 1942:292.

Szerdahelyi György Alajos, SJ (Vát, Vas vm., 1740. szept. 29.-Pest, 1808. nov. 9.): egyetemi tanár, költő. - Kőszegen tanult. Bécsben 1756. X. 17: lépett a r-be. A bölcs-et itt, a teol-t Nagyszombatban végezte. 1769: pappá szent. 1773 u. esztergomi egyhm-s pap. Tanár Pozsonyban, 1774-84: a nagyszombati egy. esztétika tanára, 1778/79: a bölcs. kar dékánja; katedráját az egy. Budára helyezése után is megtartotta. 1784: (hogy az esztétika tanszék prot. tanárnak legyen adható) egy. tanárságáról leköszönt, s az egy-hez kapcsolt gimn. ig-ja s a budai Helytartótanács tanügyi előadója lett. Ez utóbbi tisztségében 1806: szerepe volt az áll. tanügyi szabályzat, a →Ratio educationis publicae létrejöttében. Mo-on felsőfokú okt. int-ben ~ az esztétika első tanára, s az első tud. igényű esztétikai összefoglalások szerzője. Kiváló verselő volt, lat. verskötete jelent meg, a gör-lat. filol-ban is kitűnt. A budai városi tanács megbízásából 1766: diadalkaput tervezett. →Donner pozsonyi Szt Márton-szobrát hexameterekben dicsőítette. - Fm: Aesthetica sive doctrina boni gustus ex philosophia pulcri deducta in scientias et artes amoeniores. 1-2. köt. Buda, 1778. - Imago aesthetices seu doctrina boni gustus breviter delineata et consideratione exposita. Uo., 1780. - Ars poetica generalis ad aestheticam seu doctrinam boni gustus corformata. Uo., 1783. - Poesis drammatica ad aestheticam seu doctrinam boni gustus conformata. Uo., 1784. - Poesis narrativa ad aestheticam seu doctrinam boni gustus conformata. Uo., 1784. - Historia Uraniae Musae... Uo., 1787. - Diploma graecum S. Stephani regis monialibus coenobii Vesprimiensis B.M.V. datum. Uo., 1804. M.I.

Zelliger 1893:507. - Szinnyei XIII:805. - Szép János: Aesthetika avagy a jó ízlésnek a szépség filozófiájábul fejtegetett tudománnya... ~ nyomdoki után írá. Buda, 1794. - Jánosi Béla: ~ aesthetikája. Bp., 1914. - Mitnorics Gy.: A m. esztétikai irod. tört. Debrecen-Bp., 1928. - Croce, Benedetto: Contributi alla storia dell'Estetica. Napoli, 1934. (Memoria letta all' Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli del socio B.C.) - Szentpétery 1935:662. - Pallos K.: XVIII. századvégi szerzetesíróink és a felvilágosodás. Bp., 1936. - Esztétikai Szle 1936:98. (Waldapfel J.: Croce Szerdahelyiről) - MItB II:749.

Szerdahelyi János (Málca, Zemplén vm. 1843. febr. 24.-Málca, 1901. márc. 9.): plébános. - Nemes családból származott; katonának ment, 1866. VII. 3: részt vett a vesztes königgrätzi ütközetben. A kassai szem. papnövendékeként, 1879. VII. 2: pappá szent. Sóváron, Göncön, Abaújszántón, kp., 1884: Léhen (Gömör és Kishont vm.) adm., 1887: Málcán adm., majd plnos. - A M. Állam munk. - M: Szózat Mo. katholikusaihoz. Sátoraljaújhely, 1883. (Ágcsernyei névvel) 88

Schem. Cass. 1891:253; 1899:285. - Szinnyei XIII:808.

Szerdahelyi József, OSPPE (18. sz. ): szerzetes. - Nagyszombatban 1774-75: egyhjogot és 1778-79: skolasztikát, 1776-77: Máriavölgyben fil-t tanított. - Kz-a: Tractatus de Sacramentis Poenitentiae (a nyitrai pp-megye kz-tárában). 88

Szinnyei XII:808. - Kisbán II:375.


Szerdahelyi Andor (Bp., 1915. máj. 23.–Bp., 2008. szept. 6.): gimn. tanár. – A bpi ciszt. Szt Imre Gimn. éretts., Eötvös kollégistaként a Pázmány Péter Tud. egy. lat–gör. szakos középisk. tanári okl. szerzett, megtanult ol-ul és fr-ul is, ezután a jogi karon is féléveket végzett. – 1938: a nyíregyházi Kir. Kat. Gimn. h. tanára, 1943–75: nyugdíjazásáig a bpi Érseki Kat. Gimn. [1948–] II. Rákóczi Ferenc Gim. tanára, 1944/45: katona és fr. hadifogoly. 1975–: néhány é. az Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimn. is tanított. Az 1950-es évek első felében mat-ból is tanári okl. szerzett, mivel 1956-ig eredeti szaktárgyait nem oktathatta; idős korában elvégezte a teol-t is. Harmadrendi ferencesként 1990 után része volt az 1948. VI: államosított Egy. Kat. Gimn. visszaállításában, életét az elesettek (az 1990 után a hajléktalanok) szolgálatának szentelte. 88

M. Nemz. 2008. IX. 17. (Sövényházi Margit–Nagy István: In memoriam ~)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.