🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szepesi
következő 🡲

Szepesi (1900?-ig Szimák) Bódog, Szt István vértanúról nev., Piar (Gnézda, Szepes vm., 1883. máj. 26.-Kecskemét, 1940. ápr. 25.): gimnáziumi tanár. - Podolinban és Rózsahegyen tanult. 1899. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, a gimn. 7-8. o. Kecskeméten, a teol-t 1903-06: a bpi Tudegy-en végezte, lat-ném. szakos és hittanári okl-et szerzett. 1904. XII. 24: szerz. fog-at tett, 1906. VII. 2: pappá szent. 1907: Kecskeméten, 1908: Szentgyörgyön (Pozsony vm.) tanár és ig-h., 1917: Trencsénben házfőn. 1918: Podolinban gimn. ig., 1920-21: a pléb. adm-a és házfőn. is. Egyik megteremtője a m. hazához hű cipszer Jugendbund szervezetnek. 1921: Vácott gimn. tanár, 1924-27: a Szilágyi Dezső Hadiárvaház ig-ja is. 1928: Magyaróvárt, 1933: Sátoraljaújhelyt gimn. tanár és h. házfőn., tanulm. szakfelügy. ~ teremtette meg a →Sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária és Szt István-kpna emlékműveket. 1939: Kecskeméten gimn. tanár és h. házfőn. - A M. Revíziós Liga, a Társad. Egyesületek Szöv-e és az Orsz. Szepesi Szöv. választmányi tagja, utóbbi sátoraljaújhelyi osztályeln. is. - Cikke: Emlékkv. a Szepesi Szöv. 10 é. fennállása alk. 1920-1930. Bp., 1930: (A Szöv. vidéki osztályai) - M: A kegyes-tanítórendiek vez. alatt álló podolini r.k. gimn. értes. 1917/18. Közli. Podolin, 1918. - A Sátoraljaújhelyen épült M. Kálvária. Sátoraljaújhely, 1936. - Vác-Szuhavölgyön 1924. VII. 1. (?)-VII. 8: a váci Kegyesr. Gimn.192. sz. cserkészcsapatának tábori hivatalos hetilapja, az Ecsegi Tábor kiadója. 88

Kalmár 1907:86; 1910:177. - Barthos-Csetri 1923:206. (s.v. Szepesi Béla) - Ker. m. közél. alm. II:1013. - Kozocsa 1911/20. II. Bp., 1942. - Nemz. Újs. 1940. IV. 27. - Kenyéri 1992:173. (4.) - Viczián 1995:20. (231.) - Koltai 1998: 370. - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Szepesi Fábián, OFMConv (Erdőkövesd, Heves vm., 1721. febr. 6.-Eger, 1787. aug. 4.): házfőnök, főiskolai igazgató. - Pappá szent. után teol-ból drált. 1766: Nagybányán, 1767: Nyírbátorban, 1768: Marosvásárhelyen, 1770: Szegeden házfőn., majd Egerben teol. tanár, s a r. főisk. ig-ja. 88

Szinnyei XIII:782. - Monay 1953:114.

Szepesi Gyula (Tállya, Zemplén vm., 1875. ápr. 23.-Cleveland, Ohio, USA, 1922. dec. 23.): plébános. - 1899. VI. 29: a kassai egyhm. papjává szent., Forrón, 1904: Szerencsen kp., 1907. II-1922. XII. 23: Clevelandben a Szt Erzsébet-tp. kp-ja, majd plnosa. ~ tervei szerint építették az egyhközs. hatalmas dísztermét, a kicsinek bizonyult első tp. helyén, 1918: lerakta az új tp. alapkövét, amit 1922. II. 19: fölszenteltek. - Clevelandben 1912-22(?): a Szt Erzsébet Római és Görög Kat. Unió hivatalos képes hetilapja, a Magyarok Vasárnapja (Hungarian Catholic Weekly) társszerk-je. 88

Egyetemes névtár 1904:323. (s.v. Szepesi) - Schem. Cass. 1899:285. (s.v. Szepesi) - Berkó D. Géza: Az Amerikai Magyar Népszava jub. díszalbuma. Cleveland, 19??:326. Arck. (s.v. Szepessy) - Hoffmann Géza: Csonka munkásosztály. Bp., 1911:368. (sajtóhiba: 1901-: a M-ok Vasárnapja szerk-je) - Török 1978:110. (s.v. Szepessy) - Viczián 1995:96. (1195.) (s.v. Szepessy) - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban) (s.v. Szepesi)

Szepesi Imre, Szt Istvánról nev., Piar (Léva, Bars vm., 1811. ápr. 9.-Bp., 1875. jan. 9.): egyetemi tanár. - 1826. X. 9: Privigyén lépett a r-be, 1834. X. 26: pappá szent. Tanár 1833: Kisszebenben, 1838: Budán. 1842: m. nevelő Vécsey br. fiainál, 1848: Pesten, 1861: uo. ig., 1865: egy. mtanár, 1867. IV. 27-1870: h. tanár, 1870. I. 24: ny. r. tanár a bpi tudegy. lat. nyelv és irod. tanszékén. 1858. XII. 15: a MTA l. tagja. 1870: a római arkádi társ. l. tagja, s az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Biz. tagja. Fiatal korában a mértékletességi egyletek szervezésével próbálta akadályozni a falusi nép körében igen elterjedt pálinkaivást. Később a középisk. okt-nevelés kérdéseivel foglalkozott. Az újabb ped. törekvésekkel szemben kiállt az intenzív középisk. lat-gör. nyelv- és irod-okt. mellett. Hirdette az isk. zenei nevelés szükségességét, maga is írt dalokat, kórusműveket, zenekari darabokat. Költeményeket is közreadott. Még a reformkor végén írt lat. és gör. nyelvtanát iskoláinkban évtizedeken át használták, isk. énektankv-e úttörő jellegű a hazai énektankv-irod-ban. Népszerű volt ifj. ima- és énekeskv-e is. - Fm: Elemi lat. nyelvtan gyakorlatilag előadva. Buda, 1848. - Elemi hellén nyelvtan gyakorlatilag előadva. Uo., 1848. - Áhitat gyakorlatai imák- s énekekben hangjegyekkel a róm. kath. ifj. épülésére. Pest, 1853. - Tárgyalat a hőskölteményi szójárásról. Buda-Pest, 1854. - Szívemelő és derítő énekek. 1-5. füz. Pest, 1855. - Elemi énektan gyakorlatilag előadva. Uo., 1856. - Az óclassicai irod. előnyeiről a gymnasiomokban. Uo., 1860. - Régibb és újabb egyh. énekek négy szerepre alkalmazva. Uo., 1856. - Értekezet a gymnasiomok jelen szerkezetéről. Uo., 1864. - Jelen viszonyaink az óclassicai irod-unkhoz. Bécs, 1868. - Költemény IX. Piushoz. Pest, 1870. - ~ szövegével énekeljük a →Hozsanna 46., dallamaival a 2, 45, 46. sz. énekét. 88

Schem. Piar. 1874:45. - Pallas XV:612. - Bars vm. 1903:196. - Szinnyei XIII:785. - Szentpétery 1935:670. - MTA tagjai 1975:266.

Szepesi János, Gara, Garai (1360 k.-Nápoly?, Itália, 1409): érsek. - A köznemesi családból származó Sz. Jakab országbíró (1372-80) fia. 1385. VIII. 5: dobokai főesp-ként kánonjogból drált Bolognában. Az ultramontán hallg-k rektora lett, de hazatérési szándéka miatt 1386. III. 9: helyettest kért. 1388-92. X. 11: a kir. kpna ispánja, 1392-97: kir. titkos kancellár. 1396: dalmáciai kir. vikárius és főbíró, aki VI. 24: a nonai törv-napon Pago szg-et fölszabadította Zára jogköre alól. Gyulafehérvári prép., 1395. II. 18: vál., 1395. III. 7-1397. VII. 31: tényl. zágrábi mpp. Pápai kinevezéssel 1401. III. 28-1403. XI: tényl. kalocsai érs. 1400(03?)-10(?): a nonai ppség adm-a is. Szembekerült Zsigmond kir-lyal, 1403: Nápolyi László mellé állt, az év végén menekülnie kellett. 1407. I. 3: nápolyi érs. - Utóda a titkos kancellárságban, mely 1393-1408: betöltetlen(?), 1409: Molnári Kelemen pozsonyi prép., Zágrábban 1397. VII. 16: Albeni Eberhard, a kalocsai széket 1410-14: üresnek jelzik, 1413. I. 4: Benzi András az érs., Nonában utóda 1410. VIII. 11: Trevisano Miklós, Nápolyban 1415. III. 6: Jacobus Rossi. 88

Schem. Trans. 1837:LXIII. (1395: dobokai főesp.), LVIII. (11.) (1390, 1398: gyulafehérvári nagyprép.) - Mendlik 1864:117. (1388-96: II. János; 1398: Garai János a zágrábi pp.), 79. (s.v. Garai János 1401: kalocsai érs.) - Schem. Zagr. 1870:VIII. 38. (Gara Miklós nádor fia, 1398: pp.) - Gams 1873:387. (s.v. Joann de Gara; 1397 k.-1400: zágrábi pp.), 372. (s.v. Gara; 1400-02: kalocsai érs.), 411. (1318?-27: nonai pp. utóda 1328: Natalis György), 905. (1407. VI. 5-1409: nápolyi érs., széke 6 é. üres, utóda 1415: Jacobus Rossi) - Fraknói 1895:550. - Eubel I:197. (s.v. Joannes de Gara; 1401. III. 28: kalocsai érs.), 538. (s.v. Gara; 1395. I. 2: zágrábi pp.), 370. (1409. X. 7: nonai adm.; utóda 1410. VIII. 11: Miklós), 360. (1407. I. 3: nápolyi érs.) - Schem. Col. 1897:8. (1401-08: érs.); 1942:16. (40.) - Bertényi Iván: Sz. Jakab országbíró. A m. kir. kúria bíráskodás tört-éhez a 14. sz-ban. Bölcs. dri ért. Bp., 1963:83. - Bónis 1971:59. - Tonk 1979:248. (864.) - Jászay 1982:115. - Mályusz 1984:336. - Kolarić 1995:156.

Szepesi Jenő, SDB (Csongrád, Csongrád vm., 1912. máj. 25.-Bp., 1981. nov.15.): plébános. - Csongrádon éretts., 1932: lépett be a r-be. 1933: Óbudán, Nyergesújfaluban nevelő, a teol-t Péliföldszentkereszten végezte, 1940: Esztergomban szent. pappá. - Bp-Kőbányán a Ceglédi úton hitoktató. 1947: Visegrádon, 1948: Rákospalotán ig., itt plnos is. 1951: megvonták működési engedélyét, Rákospalota-Kertváros, 1955: Zugliget, 1964: a Szt Tádé lelkészség kántora, 1974-: uo. kisegítő lelkész. r.k.

Szepesi Péter, Cipser, Grisper, OP (15. sz.): püspök. - 1438. IV. 30: moldvabányai pp., VII. 2: kérte IV. Jenőt, mentse föl az alól, hogy minden 2. évben meglátogassa az ap-ok sírjait, mivel jövedelme csekély (70 Ft) és a szakadárok térítése sok gondot okoz neki. A fölmentést azzal a föltétellel kapta meg, hogy ezután egyhm-jében fog lakni. 1452. XI. 28-i levelében beszámolt a p-nak arról a pusztításról, amit a világi papság s az egyhm. hívei között a csehek felekezete végzett. Rendszeresen panaszkodott a domonkosokra s a ferencesekre, akik az egyhm-ben minden egyh. feladatot végeztek, s így jövedelméből magát s egy lelkészét alig tudta eltartani. - Utóda 1457: Kaminecz János OFM. T.E.

Eubel I:345. (s.v. C[r]ipser); II:214. (s.v. Grisper al Cipser) - Auner 1908:15. - Sánta 1914:76. (2.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.