🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szenczi Molnár
következő 🡲

Szenczi Molnár Albert (Szenc, Pozsony vm., 1574. aug. 30.-Kolozsvár, 1634. jan. első fele): református lelkész, zsoltárfordító. - Nagyapja molnár volt, a Székelyföldről került a Felvidékre. 1584-86: Szencen, 5 hónapig Győrött, másfél évig Göncön →Károli Gáspár mellett, 1588 nyarától 1590 elejéig Debrecenben tanult, ott kezdett m. verseket írogatni. 1590: öt hónapig Kassán nevelő, atyja időközben elszegényedett, ~ XI. 1: pártfogó nélkül külf-re indult. 4 hónapot Wittenbergában, fél évet Drezdában töltött, 1591. XI. 11-1592. V. 9: Wittenbergában egy. hallg., pár hónapi utazgatás után Heidelbergában, 1593. IV. végétől 1596-ig (ref. hitvallása miatti elűzetéséig) a lutheránus strassburgi egy-en tanult tovább, ahol 1595. V: a bölcs. baccalaureusává avatták. 4 havi svájci és itáliai útja után Heidelbergában telepedett meg, ott 1597. I. 22-1599. X. 28: egy. hallg. Támogatókat szerezni hazatért, de 3 hónapos körút után, 1600 tavaszán Heidelbergában töltött 5 hónapot, XI. 26-: Herbornban teol. hallg., majd Majna-Frankfurtban Johannes Sauer műhelyében nyomdai korrektor. 1602 tavaszától 1603 elejéig Ambergben nevelő. 1603 kezdetén Altdorfba, 1604 elején Nürnbergbe ment, de onnan csakhamar visszatért Altdorfba. M. szótárának első részét Rudolf cs-nak (ur. 1576-1608) ajánlotta, tiszteletdíjáért IX-XI: Prágába is ellátogatott, ahol →Kepler látta vendégül. Vándorlás után 1605: Altdorfban nevelő. Zsoltárait IV. Frigyes rajnai palotagr. (ur. 1583-1610) választófejed-nek és (Könyves) Móric hesseni őrgr-nak (ur. 1592-1627) ajánlotta. 1606. IV. 5.-: Herbornban, ősztől Heidelbergában egy. hallg., ahol IV. Frigyes a Sapientia Coll-ban rendelt neki a tanítók asztalánál ellátást, 1607. VI. 18-tól 1610 nyaráig Marburgban a m-ul is tudó Móric őrgr. fizette költségeit, akinek ösztönzésére latinul megírta a m. nyelv nyelvtanát. 1610. IX: Hanauban, 1611. VIII: Oppenheimben nyomdafelügyelő. X. 8: megházasodott, neje Ferinari Kunigunda, akitől 3 fia és 3 lánya született. 1612 elején kezdett bolyongása után VIII: hazatért. XI. 11: részt vett a köveskúti ref. zsinaton. Marburgban töltötte a telet, 1613: családostól Mo-ra jött, IV: Szalónakon (Vas vm.), XII. elejétől Batthyány Ferenc gr. hívására Rohoncon lelkész. Nyomdaalapítása nem sikerült, 1614. VII-IX: Komáromban lelkész. X-: fél év alatt bejárta Mo. és Erdély nevezetes helyeit. Bethlen Gábor fejed. (ur. 1613-29) meghívta a gyulafehérvári főisk. tanárává, de ~ „török és tatár hírektől elrémített gyenge házanépe” miatt elutasította. 1615. V: No-ban vándorolt, V. Frigyes palotagr. (ur. 1610-23) az oppenheimi isk. XI: kántorává, 1617. IV: rektorává tette. A →harmincéves háború elől ~ 1619: Heidelbergába, a fejed. udvarba menekült. Az 1620. XI. 8-i fehérhegyi csata után Tilly sp. hadai ~t is kifosztották és megkínozták. 1622 őszén Hanauba költözött. 1624 tavaszán Bethlen Gábor fejed. (ur. 1613-29) hazahívta kv-eket fordítani. Kassán, 1626 nyarától(?) Kolozsvárt élt és dolg. A Darholtz Ferencnek ajánlott, De summo bono (Lőcse, 1630) c. művéért kapott ajándékokból kifizette adósságait és kiházasította leányát. Szegénységben, elfeledve halt meg. Vándorlással telt életében írásaival korszakot nyitott a m. irod. nyelvben, a m. verselésben. - M: Apophthegmata tén hepta Szofón. (egyleveles nyomtatvány) Heidelberg, 1599. (2. kiad. Lusus poetici. Hanau, 1614) - Elementa grammaticae Latinae… Nürnberg, 1604. (Egy példánya sem ismert!) - Dictionarium Latinovngaricvm… Uo., 1604. - Dictionarivm Vngarico-Latinvm… Uo., 1604. (új kiad. „Dictiones Ungaricac. . . latine conversac” c. Uo., 1611, újra „Dictionarium Uo., 1621, 1644. és Pápai Páriz Ferenc átd. 1708) - Psalterium Ungaricum. Szent David Királynac es Prophetanac Szaz ötven soltari az Franciai nótáknac és verseknec módgyokra most úyonnan Magyar versekre fordítattac es rendeltettec… Herborn, 1607. (száznál több kiad.) - Kis Catechismus, avagy az keresztyén hütnec részeiről rövid kérdésekben és feleletekben foglaltatot tudomány ... Uo., 1607. - Szent Biblia Az az: Istennec O és Uy Testamentomanac Prophetac es Apostoloc által megiratott szent könyvei. Magyar nyelvre fordítatott egészszen… Caroli Gaspar Előljarobeszédével. Ez masodic kinyomtatast igazgatta; néhol meg is jobbította… Hanoviaban MDCVIII. (Oppenheim, 1610. Mellette külön czímlappal: Szent Davidnac Soltari … Hanau, 1608. és Oppenheim, 1612) - Analecta Aenigmatica, A… comportata… Herbornae, 1608. (Heidefeld Godofred: Sphinx Theologico-Philosophica c. munkájával együtt. 5. kiad. Herbornae, 1631. Írta a szerző 1607-ben: „Ludebam ult. Octobr. Anno 1607.” Marpurgi) - Icon vere religionis. Augsburg, 1609. (Egy példányban sem ismert) - Novae Grammaticae Ungaricae succincta methodo comprehensae, et perspicuis exemplaribus illustratae Libri Duo… Hanoviae, 1610. (2. kiad. Toldy Ferenc: Corpus Grammaticorum… Régi Magyar Nyelvészek. Pest, 1866) - Lexicon Latino-graeco-hungaricum: … Item Dictiones Ungaricae… Latine conversae… Uo., 1611. (3. kiad. Heidelberg, 1621, Frankfurt, 1645, majd Pápai Páriz Ferenc átd. Dictionarium c. Nürnberg, 1708; némettel pótolva kiad. J. K. Beer 1708; ezt újra kiad. Bod Péter, majd Eder Károly) - Dictiones Ungaricae… Hanoviae, 1611. - Lusus Poetici Excellentium Aliquot Ingeniorum, mirifice exhibentes Neminem, Nihil, Aliquid, Omnia: Septem Nationes Europae. Item Apophthegmata Septem Sapientium Heptastichis Exposita. Uo., 1614. - Idea Christianorum Ungarorum Sub Tyrannide Turcica, Epistola quondam A Cl. V. Paulo Thurio… Nunc opera Alberti Molnar… conjunctim edita. Oppenheim, 1616. - Postilla Scultetica: Az egesz esztendö altal valo vasarnapokra es fő innepekre rendeltetet euangeliomi textusocnac magyarazattya… Uo., 1617. - Secularis Concio Euangelica; az az, Jubileus esztendei praedikatzo ... (Ez praedikatzo mellé adattac azon tanuságrul hat régi énekec) Uo., 1618. - Imadsagos Könyveczke, Mellyben szép Hálá adásoc és áhitatos Könyörgésec vadnac: … Heidelberg, 1620. - Kereszteni Religiora es igaz hitre valo tanitas. Mellyet Deakul irt Calvinus Janos. ... Magyar nyelvre fordított… Hasznos és bövséges Registromockal egyetemben. Hanovia, 1624. (címlapján arcképe) - Consecratio Templi Novi, Az az, Az Uyonnan felepittetett Bekeczi Templumnac Dedicalása ... Kassa, 1625. - Hivseges es idvösseges tanacz adás, ... Nemetböl Magyarra forditott. Kassa, 1625. (az előbbi munkához csatolva, külön lapszámozással) - ~ naplója, levelezése és irományai. Jegyzetekkel ellátva kiad. Dézsi Lajos. (hasonmással) (bibliogr-val és repertóriummal) Bp., 1898. - ~ műveiből. Uo., 1939. (A reformáció és ellenref. ... egyh. írói 12.) - Kz-ban: Tossanus Dániel: Lelki iscola c. mű m. ford-a 1600; Conspiratio Kendiana Transylvaniaca ford-a 1610; Egy keserűség-vigasztaló és egy igaz szeretetre oktató könyvecskék ford-ai 1629. - Eredeti kz-ai a marosvásárhelyi Teleki Tékában. - 1633: rendezett iratai kötetben Album c. összegyűjtve Kemény József gr. ajándékaként az MTA Kvtár kz-tárában. - ~ szövegével énekeljük az →Éneklő Egyház 208. sz. énekét. - Szobra Debrecenben. 88

Jancsó Benedek: ~. Kolozsvár, 1878. - Dézsi Lajos: ~ (1574-1633). Bp., 1897. (M. tört. életrajzok XIII:4-5.) - Szinnyei IX:158. (s.v. Molnár †„1633-ban vagy valamivel később”) - Árokháty Béla: ~ és a genfi zsoltárok zenei ritmusa. Kecskemét, 1934. - Zoványi 1940:445. (s.v. Szenczi Molnár †„1634. jan. első fele”) - Kerékgyártó Elemér: ~ zsoltárai m. verstörténeti szempontból. Bp., 1941. - Gálfi László: ~ zsoltárverse. Uo., 1958. - Szathmári István: ~ és irod. nyelvünk. Uo., 1964. - Ref. Egyh. 1996:3. sz. (Nagy Lajos: ~ szellemi öröksége) - Sárospataki Füz. 1997:2. sz. (Dienes Dénes: „Használni akarván ő nemzetének.” ~ életműve és zsoltáréneklésünk felbuzdításának kérdései) - Napi Mo. 1999:129. sz. (Békefy Lajos: „Hazámhoz való szeretetem.” 425 é. szül. ~) - Névtani Értes. 2000:80. (Szathmári István: Személy- és földr. nevek ~ 1621-i m-lat. szótárában)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.