🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szegedy
következő 🡲

Szegedy Ferenc Lénárd (Nagyszombat, Pozsony vm., 1614.-Kassa, 1675. szept. 12.): királyi kancellár, megyéspüspök. - Apja kálvinista volt. ~ 1635: a Pázmáneum, 1638. X. 28: a CGH növ-e lett, 1642: hazatért, s Drugeth Sándor gr. családjánál nev. 1644. IX. 29: esztergomi knk., 1649. IV. 21: honti, 1651. IX. 6: sólyomi főesp. és Nagyszombatban plnos. 1652: madocsai apát és zsámbéki prép., 1653. VIII. 14: őrknk., 1660. VIII. 16: erdélyi cpp., de a ppséget meg sem látogathatta. 1661. I. 20: szentistváni prép., III. 15: nagyprép. 1663. I. 13: váci mpp. és II. 6: pozsonyi prép. Egyhm-jének 1663: új urbáriumot készített. 1665. III. 12: madocsai apát, 1666 nyarától kancellár. 1669. VIII. 3: egri mpp. 1671: a prot-októl visszafoglaltatta a kassai szegyh-at, a liszkai, tállyai, tokaji stb. tp-okat, az eperjesi főisk-t, támogatta a →Kisdy Benedek alapította →kassai jezsuita főiskolát és papnev-t. Sok szegény gyermek isk. tanulását segítette, rabokat váltott ki a török fogságból, azokat fölruházta és élelmezte, mivel a török meztelenül adta át a kiváltottakat. Sztség hírében halt meg. Sírja 1676. I. 22-től a kassai dóm kriptájában. - M: De eximiis virtutibus D. Margarethae. - Credo in Deum. Hiszek egy Istenben. Keresztyeni tudománynak Első Része. Írta P. Witfelt. Lat-ról ford. Kassa, 1671. - Rituale Strigoniense... Uo., 1672. - Rituale Strigoniense. Kiad. Uo., 1672. - Cantus Catholici Latino-Hungarici... M. és Deák Keresztyéni katholikus Énekek... Uo., 1674. - Utóda 1663. VI. 7: Erdélyben Tolnay Ferenc, Vácott 1669. IX. 23: Pongrácz György, Egerben 1675. XII. 13: Bársony György. 88

Schem. Trans. 1838:XXXI. (54.); 1913:14. - Mendlik 1864:89. (s.v. Szegedi; 1662-63: erdélyi pp.), 74. (1663-68: váci pp.), 99. (1669-75: egri pp.) - Gams 1873:382. (1662-63: erdélyi pp.), 384. (1663-1669. IX. 23: váci pp.), 368. (1669. IX. 23-†1675. IX. 12: egri pp.) - Koncz 1892:223. - Zelliger 1893:502. - Némethy 1894:957. - Fraknói 1895:403. - Abaúj-Torna vm. 1896. - Kollányi 1900:259. - Szinnyei XIII:544. - Heves vm. 1910:402. - Temesváry 1913:49. - Chobot II:583. (I. 13: váci pp.; 1669. VIII. 3: egri pp.) - Temesváry 1913:19; 1931:16. - Veress II:41. - Sugár 1984:371. - Jakubinyi 2004:26.

Szegedy Pál (1532 k.-Lelesz, 1597. nov.): választott püspök. - 1562: egri olvasóknk., 1580-89: zempléni főesp-ként Radeczi István egri pp. helynöke. 1587. X. 3-1597: csanádi pp., közben 1588. II. 17: megkapta a leleszi prépságot. Leleszen temették. - Utóda 1598. IV. 16: Verancsics Faustus OSPPE. 88

Mendlik 1864:94. (1587: csanádi pp.) - Schem. Agr. 1868:38. (s.v. Mag. Paulus, alibi Albertus de Zeged) - Gams 1873:370. (1587: csanádi pp.) - Borovszky I:374. (†1597. nov.) - Juhász VII:128. (†1597 nyarán) - Schem. Csan. 1980:28. (53.) - Sugár 1984:281.

Szegedy Rezső (Sid, Szerém vm., 1873. ápr. 13.-Bp., 1922. máj. 9.): irodalomtörténész, egyetemi tanár. - Az el. isk-t az erdővégi horvát népisk-ban, a gimn-ot Újvidéken, az egy-et Bpen m-ném. szakon 1895: végezte, 1897: drált. 1898: a pécsi főreálisk. tanára. 1915. VIII. 14: a bpi egy. horvát nyelv és irod. ny. r. tanára. A m-horvát irod. kapcsolatokkal, a m-szerb népkölt. és monda-anyag fölkutatásával és földolgozásával foglalkozott, részterületeken úttörő munkát végzett. - 1920: a SZIA III. o. tagja. - M: Kölcsey aesthetikai dolgozatai. Bp., 1897. (Klny. EPhK) - Sylvester nyelvtana. Uo., 1898. (Klny. uo.) - Az illirizmus és Gaj Lajos levelezése. Uo., 1912. (Klny. Századok) - Adalékok a horvát kaj-nyelvjárás hungarizmusainak tört-éhez. Uo., 1915. (Klny. Nyelvtud. Közlem.) T.E.

Szinnyei XIII:556. - SZIA tagajánl. 1920:9. - Irodt. 1923:69. - Szentpétry 1935:673. - MIL III:172. - MÉL II:728.


Szegedy-Ensch Erzsébet, mezőszegedi br. (Inke, Somogy vm., 1919. márc. 2. – Bécs, Au., 1984. aug. 12.): szerzetesnő. – Szülők: Sándor (1893–1984) huszárfőhadnagy; felsőpulyai Rohonczy Mariette (1891–1962) 88

Gudenus IV: 21.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.