🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szegedi
következő 🡲

Szegedi Benedek   →Kornis Benedek

Szegedi Benedek, OFMConv (15. sz.): szerzetes. - A minorita hagyomány szerint 1493: trajáni cpp. 88

Schem. OFMConv 1882:101.

Szegedi Gergely, Szekcsey, Zekchewd, OFM (†1517 k.): fölszentelt püspök. - Teol. dr. 1495-1517: győri knk. Szentadalberti prép., ferences tartfőn. 1501. IX. 8: sebasteni fszt. pp. s a főpapi teendők végzésében győri spp. - Utóda a sebasteni c-en 1502. IV. 18: Adrianus Appelkeren OESA. T.E.

Schem. Jaur. 1876:17. (193.) (s.v. Gregorius de Zegedino) - Eubel II:256. (s.v. Zekchewd) - Karácsonyi I:77. (s.v. Szekcsey) - Szt Ferenc 1926:486. (s.v. Zekchewd) - Bedy 1938:331. (s.v. Szegedy)

Szegedi Gergely, OFM (†Nagyvárad, 1550. máj. 4./okt. 24.): tartományfőnök. - Kiemelkedő tehetsége miatt a fogadalomtétel és papszentelés után hamarosan teol. tanár lett. 1533: definitor. 1546: tartományfőnök, megválasztásán →Martinuzzi György is jelen volt. - M: Censura ... in propositiones erroneas Mathiae Dévay seu Rudimenta salutis. Bécs, 1535. **

Farkas 1879:18.

Szegedi György, SJ (Mikeszásza, Küküllő vm., 1711. nov. 11.-Marosvásárhely, 1786.): rektor, plébános. - 1727. X. 27: Kolozsvárt lépett a JT-ba. 1740 u. Kassán teol. tanár, majd Kolozsvárt a koll. és a szem. rektora. 1773: Marosvásárhely plnosa lett. - Fm: Pietas Hungarica summus eius dem gentis in Mariam affectus. Kolozsvár, 1736. 88

Szinnyei XIII:546. (X. 28: lépett a JT-ba) - JTÉ 1942:367.

Szegedi Janka, IBMV (Csáktornya, Zala vm., 1902. ápr. 29.-Hejce, 1978. aug. 17.): tanítónőképzői igazgató. - Tanítói okl-ét 1921: az angolkisasszonyok veszprémi, a polg. isk. tanári okl-et 1927: a rend bpi int-ében szerezte. 1929: Au-ban élt, hazatérve a veszprémi rendi tanítónőképző tanára. 1935-37: Apponyi kollégistaként a Ferenc József Tudegy. hallg-ja, 1937: tanítónőképzői tanári okl-et szerzett. 1938: neveléstanból drált, azután a veszprémi r. tanítónőképző tanára, majd ig-ja. - M: Típustan és nevelés. Szeged, 1938. (Közlem. a szegedi Ferenc József Tudegy. Ped-Lélektani Int-éből 23.) (önéletrajzzal). 88

Diós 1999:208. (4691.) - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Szegedi János, mezőszegedi, SJ (Acsád, Vas vm., 1699. ápr. 4. - Nagyszombat, 1770. dec. 5.): egyetemi tanár. - 1715. X. 9: lépett a JT-ba, Nagyszombatban tanult, majd tanító. 1729: Nagyszombatban kvtárnoki segéd, egyházjogot tanult, 1730. XI. 3: a bölcs., utóbb a hittud. dr-ává avatták. 1731-34?: az elméleti és gyakorlati bölcs. tanára. 1735: hitterjesztő szónok Mo. különböző vidékein. 1735-38: a nagyszombati egy. egyházjog, 1738-40: dogmatika tanára, időközben törvénytud. dékán is. Utóbb 2-2 é. Nagyszombatban és Grácban az ágazati hittant adta elő. 1743: Kolozsvárt a rendház rektora, ahol kieszközölte a JT törvényes honosítását. Később Győrött házfőn. 1751: Nagyszombatban a szentírásmagyarázat tanára és a bölcseleti kar dékánja, 1753: a bécsi Pázmáneum, utóbb a budai főisk-k ig-ja, egyszersmind a mo-i hadsereg tábori főpapja, mint az érsekhelytartói sztszék ülnöke. A nagyszombati papnev. int. ig-jaként kolerajárvány áldozata. - M: Tripartitum Juris Ungarici Tyrocinium, juxta ordinem titulorum operis tripartiti, sacris canonibus accommodatum. 1-3. köt. Nagyszombat, 1734. (új kiad. 1751, 1755, 1767. és Zágráb, 1736, 1762) - Rubricae sive synopses titulorum ... 1-3. köt. Nagyszombat, 1734. - Cerographia Hungariae. Uo., 1734. - Aquila magnarum alarum. Nagyszárnyú saskeselyő ... gr. Erdődy László ... nyitrai pp. halottas dícséretének képe... Uo., 1736. - Respublica recte ordinata in Hungaria tripartita, panegyrica oratione celebrata... Uo., 1738. - Werbőczyus illustratus, sive decretum tripartitum iuris consuet. I. Regni Hungariae in §§. distinctum et notis ac observationibus illustratum. Uo., 1740. (1763, 1775, Buda, 1822) - Sancti Gregorii papae I. regulae pastorales. Graecii, 1742. - Decreta et vitae primorum regum Hungariae qui Transylvaniam possiderunt eruditissimis notis illustrata. Kolozsvár, 1744. (és 1763) - Manuale jurisperitorum Ungariae continens regulas iuris patrii nunc primum ex toto corpore iuris collectas... Győr, 1749. (és Kolozsvár, 1763) - Bipartita Cynosura universi iuris ungarici de rebus, actionibus et personis. 1-2. köt. Kolozsvár, 1749. (névtelenül) - Assertor libertatis ungaricae, dalmaticae, croaticae et slavonicae, Andreas II... Győr, 1750. (új kiad. Uo., 1751, Kassa, 1752) - Andreas II. dictus Hierosolymitanus Rex Ungariae decimus nonus Saxonum in Transylvania liberiatis assertor. Uo., 1751. - Opusculum de hierarchia ecclesiastica et de primatu S. Petri Apostoli... Eger, 1756. (névtelenül) - Notitiae praeliminates ad Syllogen Decretorum Comitialium. 1-2. rész. Pozsony, 1820. (A Mossóczy és Telegdy pp-ök, utóbb Szentiványi által kiadott «Corpus Jurisnak»-nak c. törv-gyűjt. része) 88

Szinnyei XIII:549. (s.v. Szegedy) - Szentpétery 1935: 661. (s.v. Szegedi) - Hermann-Artner 1938:270. (s.v. Szegedi)

Szegedi Joachim (Bácskeresztúr, Bács-Bodrog vm., 1904. okt. 27.-Zágráb, 2004. márc. 20.): g.k. fölszentelt püspök, apostoli kormányzó. - Teol. tanulm-ait Zágrábban, Innsbruckban és Rómában végezte. 1927: pappá szent. 1930: a zágrábi szem. spirituálisa, majd ppi titkár és ökonómus. 1941. V. 19-1966. XI. 30: keresztúri parókus, közben 1941-46: a bácskai ap. adm. ált. helynöke, 1946-66: a bácskai vik. helynöke. 1961: ap. protonot. - 1963: gypsariai cpp., VII. 28: Rómában pp-ké szent. 1966-81: a kőrösi egyhm. ált. helynöke. A Sztszék 1981. X. 21: a kőrösi egyhm. ap. korm-jává nevezte ki. Dudás pp. halála után a hajdúdorogi egyhm-ben és a miskolci ap. exarch-ban ~ gyakorolta a ppi hatalmat. 1975. II. 8: Nyíregyházán ~ szent. pp-ké Timkó Imrét. 1978 óta az eperjesi egyhm-ben ~ gyakorolta a ppi rendi hatalmat. 1984: nyugalomba vonult. Röviddel halála előtt II. János Pál pápa ad personam c. érsekké nevezte ki. s.k.

Korrespondenzblatt des Canisianums 2003/04:33.

Szegedi Kilit Antal, OFM (Kecskemét, Pest, Pilis és Solt vm., 1816. ápr. 13.-Kecskemét, 1888. júl. 13.): házfőnök. - 1832: lépett be a Kapisztrán Szt Jánosról nev. rendtart-ba, gimn., később teol. tanár, majd 2x definitor, 1858: Szécsényben házfőn. 1885: nyugdíjazták. - M: Anyaszentegyház szervezete. Pest, 1855. - A Szeged-alsóvárosi fejedelmi tp. és ktor tört. vázlata. Szeged, 1862. (Klny. Szegedi Hiradó) - A japáni szt vértanúk rövid tört. Uo., 1862. - Havi boldog asszony tisztelete. Imakv. Uo., 1863. - Múlt és jelen. Eger, 1870. - Az egri szt Ferencrendi Ktor monographiája. Uo., 1873. - A Messiás. Antilogiául Renán »Jézus élete«-re. Kecskemét, 1884. - Lelki vezér. Orgonahangok, ima- és énekeskv. Gyöngyös, 1893. (2. kiad., 4. kiad. 1899) - Álneve: Szegedi A. Kilit. 88

Szinnyei XIII:551. [s.v. Szegedi A. (Antal) Kilit]

Szegedi Mihály (Szeged-Szempc, Pozsony vm., 1675. v. 1678. aug.): germanikus, kanonok. - Nagyszombatban tanult. A kisebb r-ek fölvétele után 1654. XI. 6: a CGH növ-e lett. 1658. V. 7: papként tért haza. Szempc plnosa. Két ev. prédikátort elűzött a városból, sokakat megtérített. 1662. III. 14: esztergomi knk., 1671: nyitrai főesp. 88

Kollányi 1900:279. - Veress II:54.

Szegedi Mihály, SJ (Vas vm., 1706. okt. 23.-Gyöngyös, 1752. jan. 23.): tanár. - 1724. X. 14: lépett a JT-ba. Szerz. fog-at tett, majd bölcs. és hittud. dr-rá avatták. Nagyszombatban a szónoklat tanára, azután Kassán és 3 é. Nagyszombatban a bölcs-et tanította, 1744/45: és 1749/51: a bölcs. kar dékánja; a hittud. karon 1743-44: a vitatkozástan, 1743: és 1749-51: a szentírásmagyarázat tanára, mint ilyen Kassán és Győrben is tanított. 1751-52: Gyöngyösön házfőn. - M: De institutione juventutis Hungaricae dialogus. Nagyszombat, 1735. - Epistolae miscellae... A poetis Cassoviensibus dicatae anno 1739. Kassa, 1739. - Palatium Regni Hungariae, Palatinos ad annos 1315. compledtens. Uo., 1740. - Res gestae in Hungaria anno 1667. et 5 sequentibus, Conjurationem Vesselianam et Religionis incrementa complectentes. Uo., 1740. - Res gestae in Hungaria ab anno Christi 673 ad annum 1618. Nagyszombat, 1742. - Prima orbis hungarici lilia... promotore... Uo., 1742. - Dicsőséges Szt Józsefnek Isten-előtt nagy érdeme... Uo., 1742. - Homo sanctus in sapientia, a bölcsességben szentül maradó embernek naphoz hasonló fényessége, az az: Halottas dicséret... Kis-Kerstyeney Hunyady István szentelt vitéz úrnak el-temetése alkalmatosságával... Örményben 1743. Szt András hava 17. Uo., 1743. - Primatus Romani Pontificis adversus Cl. Joannem Baumassen, Lutheranum Theologum Hallensem adsertus. Uo., 1748 (és 1750) - A b. szűz Mária szeplőtelen fogantatásának dicsősséges vallása; melyet... ünneplette Posonban 1750. Uo., 1750. 88

Szinnyei XIII:553. - Szentpétery 1935:661. - Hermann-Artner 1938:270.

Szegedi Pál, mezőszegedi (Kőszeg, Vas vm., 1735. júl. 16.-Székesfejérvár, 1814. márc. 24.): választott püspök. - 1751. X. 17: Bécsben lépett a JT-ba; tanulm-ai befejeztével a bécsi Theresianumban a m. nyelv tanára, a JT eltöröltetése (1773) előtti években Mo-on hitszónok. 1773: székesfehérvári knk., 1801: nagyprép., 1802: szentbenedeki apát, 1805: kattarói vál. pp. - Utóda a ppi címen 1817: Szedlmayer György. - M: A jó pásztor, mellyel Szily János urat, Szombathely első pp-ét... végső halotti pompás tiszteletének alkalmatosságával megdicsérte... Szombathely, 1799. - Halotti dicsérete Fengler József úrnak ... Győr. 1802. 88

LBE:123. - M. Hírmondó 1801. I. 75. sz. - Nagy X:549. - Emlékkv. 1877:201, 208. (3.) (callanói vál. pp.) - M. Sion 1893:793. - Sommervogel VII:1755. - Szinnyei XIII:555. - AHSI 1937:207. (Kratz: Exjesuiten) - JTÉ 1940:300. - Stöger: Script. Prov. Austriae 349. - Backer III:1015.

Szegedi Péter (15. sz.): püspök. - 1475: nándorfehérvári pp., veszprémi spp. - Utóda Gamsnál 1480: Pál, Eubelnél 1494: Remete János. 88

Gams 1873:396. (11.) - Eubel II:219. (15.)

Szegedi Tamás   →Bácskai Tamás

Szegedi (1933-ig? Solomajer) Tasziló Antal, OSB (Nagykároly, Szatmár vm., 1888. jún 4.-Pannonhalma, 1960. máj. 18.): gimnáziumi tanár. - 1904. VIII. 6: lépett a r-be, 1911 VI. 4: szerz. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. és lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1911: Sopronban, 1912: Győrött gimn. tanár, 1918: Tényőn lelkész, 1922: Győrött gimn. tanár, 1925: Sopronban házfőn. és gimn. tanár, 1929: Bpen gimn. tanár és a Patrona Hungariae leánygimn. ig-ja, 1939: Balatonfüreden lelkész, 1940: Bpen gimn. tanár, 1944: Pannonhalmán főisk. tanár, 1948-50: nyugdíjazásáig Győrött a kisszem. tanára. - Írása: Kat. Szle 1942:134. (A m. Ciszt. r. 800 é. jubileuma) - M: Egyetemes tört. 1. r. A gimn., reálgimn. és reálisk. 4. o. sz. Írta Marcell Ágostonnal. Uo., 1927. (Tört. tankv-ek 2.) (2. kiad. 1928) - Uaz. 2. r. A gimn., reálgimn. és reálisk. 5. o. sz. Írta uazzal. Uo., 1928. (Tört. tankv-ek 3.) [Egyetemes tört. 2. r. A kk. és újkor tört. 1939. (Tört. tankv-ek) (SZIT gimn. tankv-ei) (2. kiad. 1943)] - Egyetemes tört. 3. r. A gimn., reálgimn. és reálisk. 6. o. sz. Írta Marcell Ágostonnal. Uo., 1929. (Tört. tankvek. 4.) [Egyetemes tört. A legújabb kor tört. a fr. forr-tól napjainkig. Írta uazzal. Uo., 1929. (Tört. tankv-ek) (SZIT gimn. tankv-ei) - Szt Benedek apát és 1400 éves rendje. Sopron, 1929. (Klny. Pannonhalmi Szle) - Egyetemes tört. 4. r. A gimn., reálgimn. és reálisk. 7. o. sz. Írta Marcell Ágostonnal. Uo., 1930. (Tört. tankv-ek 5.) - Érettségi összefoglalások a m. tört-ből. A fiú és leányközépisk. sz. Uo., 1931. (Isk. segédkv-ek gyűjt-e 5.) (2. kiad. 1938) (SZIT isk. segédkv-ei) - Mo. tört. A fiúközépisk. 8. o. sz. Írta: Miskolczy Istvánnal. Uo., 1931. (Tört. tankv-ek 6.) ( A SZIT gimn. tankv-kiadv.) (új lny. 1941) - Egyetemes tört. 1. r. Az antik világ és a ker. Eu. tört. a m-ok honfoglalásáig. A gimn. és leánygimn. 4. o. sz. Írta Marcell Ágostonnal. Uo., 1938. (Tört. tankv-ek) - Mo. tört. a szatmári békéig. A gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Uo., 1941. (Tört. tankv-ek) (SZIT gimn. tankv-ei) - Mo. tört. a szatmári békétől napjainkig. A gimn. és leánygimn. 8. o. sz. Uo., 1942. (Tört. tankv-ek) (SZIT gimn. tankv-ei) 88

Barthos-Csetri 1925:85. (s.v. Szolomajer) - Barthos-Csetri-Luttor 1931:85, 91. (s.v. Szolomajer) - Jámbor 1936:80, 85. (s. v. Szegedi) - PN 1987:153. (1179.) - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.