🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kornis
következő 🡲

Kornis Benedek, Szegedi, Zegedino, göncruszkai, OFM(?) (†Lelesz, 1518?): választott püspök. - János fia, aki 1445: Abaúj vm. nemességének követe. 1493. I. 12-1500: váradi éneklőknk. és trinopoliszi vál. pp-ként Kálmáncsehi Domokos spp-e. Amikor Kálmáncsehi a Szt László kir. sírjának társaskápt-ját szervezte, ~t e kápt. élére állította, 1497: prép. Javadalmairól, mivel simóniával vádolták, lemondott. 1500: váci knk., a MA-ban 1500-18: leleszi prép. és 1512. X. 29: drivasztói cpp. - Utóda a leleszi prépságban 1518: Dévai András. T.E.

Gams 1873:406. (25.) - Bunyitay II:160. (1493: trinopolitani vál. pp.), 161. (Szt László kir. társaskápt. prép-ja; 1497: trinopolitáni vál. pp.; 1500-17: drivasztói cpp.), 217. (1497: a Szt István várad-előhegyi kápt. prép-ja) - Pallas X:796. - Schem. Mv. 1896:134; 143. - Eubel II:281. (s.v. Zegedino OFMMin); III:204. - Schem. Vac. 1910:17. - Chobot II:806. - Szt Ferenc 1926:472. (tripoliszi vál. pp.)

Kornis Ferenc, gönczruszkai, gr. (Kórod, Kolozs vm., 1731. nov. 11.-Nagyvárad, 1790. febr. 12.): fölszentelt püspök. - A fil-t Kolozsvárt hallg., Nagyszombatból 1752. X. 30: a CGH növ-e lett. 1754. IX. 21: pappá szent., 1756. IV. 22: tért haza. 1757: Lédec (Trencsén vm.) plnosa, 1759. IV. 4: nagyváradi, 1769-75: győri knk., szentadalberti prép. és 1762. IV. 12: bihari apát és szegyh. főesp., 1769. VI. 12: juliopoliszi fszt. pp-ként Zichy pp. spp-e. 1775: lemondott, IV. 19: nagyváradi prép. 88

Schem. Mv. 1896:110. - Schem. Jaur. 1897:42. (556.) - Veress II:180. - Bedy 1938:466. - Galla 1945:46. - Ritzler-Sefrin VI:247.

Kornis (1906-ig Kremer) Gyula, Szt Imréről nev., Piar (Vác, Pest vm., 1885. dec. 22.-Bp., 1958. ápr. 17.): egyetemi tanár, filozófus, művelődéspolitikus. - A középisk-t Vácott és Kecskeméten, egy. tanulm-ait Bpen végezte. 1900. VIII. 27: lépett a r-be, 1906. XII. 24: ünn. fog-at tett, a bpi tudegy-en m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1907: a bpi piar. gimn. tanára. 1908. VI. 30: pappá szent. A pozsonyi Erzsébet Tudegy-en 1914: a fil. ny. rk., 1916: ny. r. tanára. 1918: része volt a bölcs. kar megszervezésében. A bpi egy-en 1920. X. 30-1932. I: a bölcsészettan ny. rk., 1932. I-1934. VI. 8: ny. r. tanára. 1934. VI. 8-1947. VI: az elméleti bölcsészettan ny. r. tanára. 1933/34: a bölcs. kar dékánja, 1935/36: az egy. rektora. - 1927-31: a VKM államtitkáraként a középfokú okt. irányítója, a Keresztény Kisgazda Földműves és Polgári (egységes) Párt programjával 1930-39: a váci ker. ogy. képviselője. 1938-39: az ogy. elnöke. 1939. VI. 6: pol. szereplése miatt a székesfehérvári egyhm. papja. 1951: kitelepítették Bp-ről. - Az Orsz. Közokt. Tanács üv. alelnöke, 1926-38: a M. Ped. Társ. elnöke. 1934: a Kisfaludy Társ. tagja. Az MTA-nak 1916. V. 4: l., 1928. V. 18: r. tagja, 1933. XI. 6: ideigl. o-elnöke, 1934. V. 8-1945. V. 28: o-elnöke, 1934. V. 11-1945. IV. 26: ig-ja, 1941. V. 16-1948. IV. 16: tb. tagja, 1945. III. 7: ideigl. elnöke, 1945. V. 28-X. 29: elnöke. 1948. IV. 16: MTA-tagságáról lemondott! 1930. X. 21: megkapta a Corvin-koszorút. - M: Az ismerés a priori elemei Platónnál. Bp., 1908. - Fil. a középisk-ban. Uo., 1910. - Elemi pszichológiai kísérletek. Uo., 1911. (2. bőv. kiad. 1942) - A psichológia és logika elemei. Középisk. sz. Uo., 1911. (9. kiad. 1931, uaz a gimn. sz. 1942) - Dilthey tört-szemlélete. Uo., 1913. - Értékelmélet és ped. Uo., 1913. - A bölcseleti kar jelentősége a tudegy-en. Uo., 1918. - A lelki élet. 1-3. köt. Uo., 1917-19. - Kultúrpolitikánk irányelvei. Uo., 1921. - Wilhelm Wundt. Uo., 1921. - Bev. a tud-os gondolkodásba. Uo., 1922. - Isk-ink reformja és a főisk-k. Uo., 1923. - Történetfilozófia. Uo., 1924. - Nők az egy-en. Uo., 1925. - A m. philosophia fejlődése és az Akad. Uo., 1926. - Lélektan és logika. Tanító- és tanítónőképzőint. sz. Uo., 1927. (2. kiad. 1930) - A m. művelődés eszményei 1777-1848. 1-2. köt. Uo., 1927. - Mo. közokt-ügye a vh. után. Uo., 1927. - Kultúra és pol. Uo., 1927. - A lélek világa. Bp., 1927. - Az ang. középisk-k. Uo., 1929. - Kultúra és nemz. Tanulm-ok. Uo., 1930. (Kultúra és tud. 66.) - M. filozófusok. Tanulm-ok. Uo., 1930. - Education in Hungary. Uo., 1932. - Neveléstört. és szellemtört. Uo., 1932. - Gr. Klebelsberg Kunó. Emlékbeszéd. Uo., 1932. - Középisk-ink elnémetesítése az abszolútizmus alatt. Uo., 1933. - Az államférfi. 1-2. köt. Uo., 1933. - A kultúra válsága. Uo., 1934. - Pázmány személyisége. Uo., 1935. - Egy. és pol. Uo., 1936. - Ped. lex. 1-2. köt. Szerk. Fináczy Ernővel és Kemény Ferenccel. Uo., 1936. - Az egy. okt. főbb kérdései. Uo., 1937. - Szellemi élet. Uo., 1938. - Hungary and European civilisation. Uo., 1938. - Az élő Fáy András. Uo., 1940. - Az irod. műveltség értéke. Uo., 1940. - Tud. és nemz. Uo., 1941. - Nietzsche és Petőfi. Uo., 1942. - Századunk tud-ának szelleme. Uo., 1942. - Tudós fejek. Uo., 1942. - A matematika nev. hatása. Uo., 1943. - A tudományos gondolkodás. 1-2. köt. Uo., 1943. - Tud. és társad. A tud. szociológiája. Uo., 1944. - A kv. dicsérete. Uo., 1944. - Műveit kiadták ang., ném., ol., finn nyelven is. M.I.-88

Schem. Piar. 1910:74. - M. társad. lex. 1930:306. - Ogy. alm. 1931; 1935. Arck. - Ped. lex. II:98. - Szentpétery 1935:668. - MÉL I:973. - MTA tagjai 1975:154. - Szabadelvű Unio 1990:2. (Mészáros István: Egy sztoikus bölcs - kitelepítve. ~ 1951-1957 közötti leveleiből) (Különsz.) - Gulyás XVI:1044. (†ápr. 15.) - Koltai 1998:205.

Kornis Zsigmond, gr. (1677-1731): erdélyi főkormányzó. - A Dés melletti szentbenedeki Kornis család sarja. 1710: udvari kancellár, 1712: grófságot nyert, 1713: erdélyi főkormányzó. Hatalmát mindvégig a kat. újjászületés érdekében használta. Fáradhatatlan volt a szerz-rendek és ktorok segítésében. A ferencesek ~nak köszönhetik, hogy Kolozsvárt, Medgyesen és Nagyszebenben tp-ot kaptak, visszaszerezte a medgyesi zárdát, ~ adománya a dési zárda telkének egy része. ~ családi birtokán káplánságot szervezett, Kiskorondon kpnát épített, melynek megszerezte a szászsebesi nagytp. kk. Mária-szobrát. Mikházára Bécsből hozatta a mariazelli Mária-kép másolatát. A Dés melletti Mikoláról a csodás Mária-képet a kolozsvári jezsuita (a későbbi piar.) tp-ban helyezte el. Feljegyzései mély vallásos meggyőződést tanúsítanak, értékes kortört. források. A kolozsvári ferences tp. kriptájában nyugszik. 88

György 1930:456.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.