🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szatmári Irgalmas Nővérek
következő 🡲

Szatmári Irgalmas Nővérek, Páli Szt Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata (lat. Sorores Misericordiae de S. Vincentio de Paul de Szatmár, Congregatio Sororum Caritatis de Szatmár, CSCS): pápai jogú tanító-karitatív női szerzetes intézmény. Az első magyar alapítású női rend. - Az első szabályzatot 1842: a Sztszék, az Irgalmas Nénék Társaságának →Scheffler János teol. tanár által átdolg. szabályzatát 1938. III. 8: a Szerzetesi Kongr. hagyta jóvá. A ~nek a II. Vat. Zsin. szellemében készített, 2000: létező Szervezeti Szabályzatát a Szlovák Tart. szerzetesnői készítették el küldöttségi joghatósággal, a Szentszék Szerzetesi Kongr-jának irányításával [alapjául a strassbourg-i irgalmas nővérek Szt Vince szellemében készített, már jóváhagyott szabályzatát használták]. A Sztszék 1981. II. 2: hagyta jóvá. - Kezdetben az anyaház Szatmárnémetiben volt, Trianon után három tartományt kellett létesíteni: Szatmáron (Satu Mare, Ro.), Rozsnyón (Rožňava, CS) és Esztergomban. 2006: az Általános Központ Rózsahegyen (Ružomberok, Szl) van. - 1. Szatmárnémetiben. Alapítója Hám János szatmári mpp., aki látva az egyhm. elhanyagolt állapotát, elhatározta, hogy női rendet telepít le Szatmáron. Többször járt Bécsben, megismerte és hívta az →Irgalmas Nővéreket, de csak tanácsot kapott: küldjön fiatal leányokat, akiket kiképeznek a szerzetesi életre. Küldött is hat leányt, és amíg Gumpendorfban (Bécs m.) kiképzésük folyt, a mpp. Szatmárnémetiben felépítette az anyaházat a →Hild József tervezte tp-mal. 1842. VIII. 29: megérkezett 5 m. leány Strasser Xavéria nővér vezetésével és még 3 nővér és 3 jelölt, akik birtokba vették az épületet és azonnal munkába álltak. Szatmárnémetiben 1842: el. isk-t, 1858: óvodát, 1889: polg. isk-t; Gyergyószentmiklóson 1876: el. isk-t, 1889: polg. leányisk-t alapítottak; 1881: Székelyudvarhelyen, 1892: Sepsikőröspatakon óvodát és el. isk-t szerveztek stb., Kolozsvárt a Szt Erzsébet Aggmenházat vezették. - 1921 u. Ro. ter-én csak 2 zárdai isk-t sikerült fönntartaniuk Gyulafehérváron és Gyergyószentmiklóson, a tanulólétszám a negyedére csökkent. 1930 k. a felsőbányai ~ vezetése alatt még működött a leánynev. int. is. - Az 1990 u. újra engedélyezett ~ 1998: Szatmárnémetiben új rházat épített. - 2. Gyulafehérvárott Haynald Lajos pp. 1858. VIII. 18: telepítette le a nővéreket, akik IX: nyitották meg az el. isk-t. A pp. a betegekre is gondolt, és 1864: kórházat alapított, amit szintén rájuk bízott. Tp-ukat és zárdájukat Fogarasy Mihály pp. építtette saját költségén. Ált. 20 nővér 1919-ig rendszeresen ingyen ápolta a betegeket vallási és nemzetiségi különbségtétel nélkül. Isk-juk átalakult 4 o-os polgárivá. Internátust is vezettek. Fogarasy pp. 1876: Gyergyószentmiklósra is letelepítette őket. 10 nővér óvodát, el. és polg. isk-t, internátust vez. - A székelyudvarhelyi egyhközs. 1881: leányisk-ját bízta a nővérekre. 10 nővér óvodát és 6 o-os el. isk-t vez., 1919: megszüntették az óvodát, polg. leányisk-t állítottak. - Sepsikőröspatakon özv. gr. Kálnoky Félixné 1892: alapított egy leányint-et. Az óvodát, el. leányisk. és internátust 4 nővér vezette. - Kolozsváron 1912: a Szt Erzsébet Aggmenházat, Sepsiszentgyörgyön 1924: a kórházi betegápolást vették át (5 nővér). - Ro-ban az össz. egyhm-t tekintve a legelterjedtebb női szerzetesr., 1949. VIII. 1: 273 nővérrel, 43 intézménnyel. Csak a gyulafehérvári egyhm-ben 6 házuk volt. - 1990 u. Erdélyben idősebb nővérek gondozására 2 közös otthont létesítettek. - A székelyudvarhelyi főnöknők: 1881: Jankovich M. Claudia, 1890: Hrabovszky Eufémia, 1891: Zámbory Gabriella, 1892: Stabisovszky Virginia, 1908: Ocskay Fausztina, 1917: Miik M. Lucretia, 1922: Tondly M. Cipriana, 1924: Lengyel M. Ladislaa, 1928: Dézsi M. Amantia, 1930: Izsáky M. Edilburga (1930-?). - 3. Csehszlovákiában 1919 u. alakítottak rendtart-t Rozsnyó központtal. 1949: föloszlatták őket, ennek ellenére több kisebb közösségük létezett, mely fiatalokat is fölvettek; 1990 u. Rózsahegyen új rházat építettek, 2006: itt van a r. központ. - A ~ általános főnöknői: 1842: Strasser Xavéria, 1868: Engl M. Emiliána, 1875: Eötvös M. Szalézia, 1875: Lukász M. Regisz, 1881: Schwarcz M. Crescentia, 1897: Woelfe M. Afra, 1922: Doleschall M. Editha, 1936: Muresan M. Leonardo, 1959: Both M. Klára, 1991: Ráskovska M. Benedikta. - 4. 1858: tart. közp-ot létesítettek Esztergomban is, mely 1923: vikariátus, 1937: önálló m. kongr. lett Paulai Szt Vincéről nev. Szatmári Irgalmas Nővérek néven. - Főnöknői: Bolgárfalvi M. Alerina, 1948-†1954: Nagy M. Angréda, majd kijelölés alapján 1956: Sikora M. Andrea, 1970: Csatári M. Ligouria; káptalani választás során 1990. VIII. 22: Zalán Katalin M. Luciána. - 5. Házaik az 1940-es években: Abony: napközi és átmeneti gyermekotthon; Alcsút, Bakonybél: óv., el. isk.; Balassagyarmat: el. isk.; Beregszász: el. isk. internátussal; Budafok: tüdőszanatórium; Bp.: Ferenc J. keresk. kórház (VII. Bethlen tér 1.), úri hölgyek és egyh. hallg. nővérek otthona (IX. Ráday u. 63.), Vöröskereszt kórház (XII. Győri u. 17-19.); Erdőd: óv., el. isk.; Esztergom: tartományfőnökség, érs. nőnevelő int., tanítónőképző, leánygimn., óv., el., polg. isk. internátussal, Szt József Otthon öreg és beteg nővérek részére, városi szegényház, Szt Anna zárda óvodával, el. isk-val és hadi fiúárvaházzal, Kolos-kórház; Szentgyörgymezőn: óv., el. isk., leányárvaház; Felsőbánya: óv., el. isk.; Gyergyószentmiklós: →Fogarasy Leánynevelő Intézet; Győr, Győrszentmárton: óv., el. isk.; Jászberény: óv., el., polg. isk. internátussal; Kalocsa: érs. kórház; Kapuvár: óv., el. isk.; Kolozsvár: óv., el. isk., egy. koll. házt-a, aggmenhely; Komárom: óv., el. isk.; Léva: óv., el., polg. isk., 2 é. keresk. szakisk., egyleti árvaház; Mosonmagyaróvár: Hildegardeum-óv., Karolina-közkórház; Máramarossziget: el., polg. isk. internátussal, Áll. közkórház; Miskolc: el., polg. isk., tanítónőképző internátussal; Munkács: óv., el. isk.; Nagybánya: Áll. Közkórház; Nagykároly: óv., el. isk.; Nagysalló: óv., el. isk., napközi otthon; Nagyszőllős: óv., el. isk., Áll. Kórház; Nagyvárad: →Immaculata Intézet; Pannonhalma: háztartás vezetése; Pápakovácsi: óv., el. isk.; Rozsnyó: polg. fiú- és leányisk. internátussal; Rimaszombat: 2 é. keresk. szakisk.; Sárospatak: óv., el. isk.; Szatmárnémeti: anyaház, óv., el., polg. isk., →Szent Erzsébet Leánygimnázium, tanítónőképző, leányárvaház, Áll. Közkórház, a fiúkonviktus és a szem. házt-a; Sepsikőröspatak: óv., el. isk.; Sepsiszentgyörgy: Áll. Közkórház; Szeged: Irgalomház (nyomorék gyermekek gondozása), Belvárosi Klinika; Székelyudvarhely: óv., el. isk., Áll. Közkórház; Székesfehérvár: →Ferenc József Nőnevelő Intézet, tanítónőképző, el., polg. isk. internátussal, Szt György Kórház; Szerednye: óv., el. isk.; Szinérváralja: el. isk.; Törökbálint: tüdőszanatórium; Túrterebes: el. isk.; Ungvár: óv., el. isk., Áll. Kórház. - 6. A ~ misszióban. A ferences atyák kérésére 1933: sok jelentkező közül →Golgovszky M. Invioláta, →Skorka M. Klára, Baráth M. Osszia, →Horváth M. Lujza kínai misszióba indult. X. 4: a budai ferences tp-ban bucsúztatták őket, zárdájukat Paokingben XI. 19: áldották meg. Noviciátust is nyitottak, de 1949: kiutasították őket. Formosára mentek a →Maryknolly Missziós Társulathoz. Néhányan az USA-ba kerültek és Trentonban (NJ) egy kórházban, ill. pléb-kon találtak munkát. 1965: megnyitották a Szt József Otthont betegek ápolására. - 7. 1950: A m. rtart-ban 32 helyen kb. 600 nővér működött. Legnagyobb részüket elhurcolták. Sokan börtönbe kerültek, másokat kitelepítettek távoli vidékre, mezőgazdasági munkára. A szétszóratás idején a nővérek világi munkahelyen dolgoztak, s ott is őrizték a hivatástudatot és a rendi szellemet. 1990: mindhárom rtart. újjászerveződött, a m rtart. székhelye újra Esztergom. Itt idősek napközi otthonát nyitottak, és saját szociális otthont az idős nővéreknek, ez 2006: Szt Vince Szoc. Otthon, ahová civileket is felvesznek. - 1991: Árpád-házi Szt Erzsébet Koll-ot nyitottak az eü. szakközépisk-ba járó növendékek számára. 2000: az isk-t átvette a r., humán és a környezetvédő szakok mellett leánygimn-ot, nyelvi előkészítő osztályt indítottak. 2004: óvoda, 2005: 8 o-os gimn. is beindult. - Rendházuk van Miskolcon, s a ~ vezetik a →Vakok Battyhány László Gyermekotthona, R.K. Óvodája és Ált. Iskoláját. B.L.B.-88-Mi.A.

Schem. Szat. 1904:393. - Szatmár vm. 1908:256. -A Hírnök 1932:82. (Bíró Lajos: Az irgalmas nővérek letelepedése Székelyudvarhelyen) - Irgalmas Nénék. A ~ Társulatának szabályzata. 1934. - M. diákkalauz 1940. - Pilinyi 1943:266. - MEN 1948:335. - Puskely 1990:182. - Bura László: Krisztussal élve, a világ felé fordulva. A Páli Szt Vincéről nev. ~ 1842-1992. Kolozsvár, 1992. - Marton 1993:175. - Miklósházy 2005:131.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.