🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Scheffler
következő 🡲

Scheffler Ferenc (Kálmánd, Szatmár vm., 1894. okt. 3.-Kolozsvár, 1956. okt. 29.): kanonok, teológiai tanár. - Szatmárnémetiben a kir. kat. főgimn-ban éretts., a teol-t uo. és a bpi KPI-ben végezte. 1918. VI. 13: pappá szent., Fehérgyarmaton kp., 1920: Szatmárnémetiben középisk. hittanár s a szem. biblikum, majd egyhjog tanára. 1926: Bpen teol. dr. 1929: az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. 1943: a ppség gazd. hivatalának vez-je. 1945: a rum. hatóság azon ürüggyel, hogy a háború alatt lapjaiban németbarát politizálás folyt, letartóztatta, majd fölmentette, s visszakerült hivatalába. 1949: egy rum. tisztviselő zsarolni akarta, elmenekült, évekig erdélyi ismerőseinél bujkált. 1956. X. 23. után a forr. hírére fölfedte hollétét, majd szívinfarktusban meghalt. - M: Ósz-i isk. biblia. Középisk. 3. o. számára. Kolozsvár, 1923. - Úsz-i isk. biblia. Középisk. 4. o. sz. Uo., 1923. - Ósz-i és úsz-i isk. biblia, kül. tek. a polg. isk-k tantervére. Uo., 1923. - Felnőttek katekizmusa. Írta Fr. Spirago. 1. köt. Hittan. Ford. és átd. Szatmárnémeti, 1928. - Szatmárnémetiben 1926. VI. 6-1927. XII. 2: a Szabad Szó, 1927. XII-1928. I. 5: az Új Élet fel. szerk-je és kiadója, 1929-1931. XII. 27: a Kat. Élet fel. szerk-je, Nagyváradon 1931-től az Erdélyi Lapok és folytatása, 1936. VIII. 15-1944. XI. 12: a Magyar Lapok ig-ja. B.L.B.-88

Schem. Mv.-Szatm. 1931:93. - Várady-Berey 1934:470. - Monoki 1941:260. - Pilinyi 1943:206. - Virt 1991. - Viczián 1995:185. - Hetényi Varga III:407. - Monoki 1997:395. - Tempfli-Sípos 2000:172. - Bura 2003:186. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Scheffler János (Kálmánd, Szatmár vm., 1887. okt. 29.-Jilava, 1952. dec. 6.): megyéspüspök, vértanú. - Szatmárnémetiben a kat. főgimn-ban éretts., a teol-t 1906-tól Bpen végezte, 1910. VII. 6: Szatmárnémetiben szent. pappá. Ungváron kp. 1910: áll. ösztöndíjas a róm. Gregoriana Egy-en, 1912. VI. 19: Rómában egyhjogból, 1915. XI. 29: Bpen teol-ból drált. 1914: Szatmárnémetiben teol. tanár és pref., 1917: a r.k. főgimn. hittanára és első ig-ja. 1923: Nagymajtényban plnos. 1925: Szatmárnémetiben, 1931: Nagyváradon teol. tanár, 1939: spirituális is. 1938: az egyhm. zsin. előkészítője, a zsin. határozatok szövegezője. 1940: a kolozsvári Ferenc József Tudegy. egyhjog tanára. - XII. Pius p. 1942. III. 26: kinevezte szatmári mpp-ké, III. 28: a váradi egyhm. ap. kormányzójává. V. 17: Szatmárnémetiben pp-ké szent, V. 20: foglalta el nagyváradi székét. - 1945: a trianoni határok újbóli megvonásakor helyén maradt. 1948. IV. 9: az ismét egyesített szatmár-váradi egyhm. pp-e. VIII. 4: ezt a rum. törv. megszüntette, csak a jászvásári és a gyulafehérvári ppségeket ismerte el r.k. ppségként. ~ az VIII. 26: tiltakozó 10 pp. egyike, ezért IX. 17: nyugdíjazták. Szatmár-váradi főesp. - 1950. V. 23: Körösbányára internálták, 1952. III: letartóztatták, koholt pert indítottak ellene. A belügymin. fogdájába, IX. 12: Jilava (Bukarest) börtönébe került, ahol agyvérzésben meghalt. - 1926: Chicagóban részt vett a 18. Euch. Kongressz-on, amerikai városokban tartott lelkigyakorlatot a m. emigránsoknak; 1927: a Szt István Akad., 1929: az →Erdélyi Katolikus Akadémia, 1933: a fro-i Unio Cleri tagja. 1938: a Szatmári Irgalmas Nővérek Anyaháza számára rendi szabályokat írt és hagyatott jóvá. 14 új pléb-t szervezett. - A jilavai temetőben temették el, 1965. X: átvitték a szatmári szegyh-ba. 1991: megindították b-gá avatási eljárását. - 1927: a SZIA I. o. tagja. Írásai: Katholikus Élet, Erdélyi Lapok, Erdélyi Tudósító, Egyh. Lapok (1942: A vegyes házasságból származó gyermekek vallása az utódállamokban), M. Szle (1942: Az erdélyi rítusváltoztatások). - M: VIII. Sándor p. és a bécsi udvar. Ungvár, 1914. (dissz.) - A világi papok kánoni engedelmessége. Bp., 1916. (Klny. Religio) - Szabad-e a papoknak nyerészkedniök. Kánonjogi tanulm. Uo., 1917. (Klny. Religio) - Két beszéd a feminizmusról. 1. ~: Legyek-e feminista? + Schlachta Margit: Néhány gondolat a feminizmus kérdéséhez. Szatmárnémeti, 1918. - Az egyke. Egy lap a ker. erkölcstanból. Uo., [1919] (Világnézeti kérdések 2.) - A családi szentély papja. Uo., [1919] (Uaz 6.) - Kat. egyhtört. középisk. részére. Kolozsvár, 1923. (3. jav. kiad. Uo., 1938) - Kat. hittan. (Dogmatika) Uo., 1923. (2. jav. kiad. Uo. 1930) - Kat. szertartástan középisk. sz. Uo., 1923. (3. jav. kiad. Uo., 1937) - A szatmári egyhm. statutumai. Összegyűjt. Szatmárnémeti, 1926. - Szatmártól Chikágóig. Úti élmények és tapasztalatok. Uo., [1926] - Jézus, neked élek. Imádságoskv. főleg jó gyermekek és szívgárdisták részére. Összeáll. Uo., 1927. - Hám János szatmári pp. és kinevezett prím. emlékiratai 1848-49-ből. Bp., 1928. (A SZIA hittud-bölcs. o. fölolvasásai II. 1.) - Felnőttek katekizmusa. Írta Spirago Fr. 3. r. Kegyelemtan. Ford. és átd. Szatmárnémeti, 1928. - Az isteni nagy Szentség. 1. rész: Jézus valóságos jelenléte. Írta Eymard P. Iulian. Ford. Uo., 1930. - Szentáldozás - Életforrás. Írta Eymard P. Iulian. Ford. Nagyvárad, 1932. (2. kiad. Uo., 1944) - A szerz. élet katekizmusa. Uo., 1937. - A kat. Egyh. helyzete Romániában. Bp., 1941. - Az Erdélyi Kat. Státus küzdelmes húsz éve. Uo., 1941. - A pap. Lelkigyakorlatok. Szatmárnémeti, 1998. Bu.L.

Schem. Szat. 1931:93. - Pilinyi 1943:199. - Salacz 1975:101. - Bura László: Hűségesen, fáradhatatlanul. ~ mpp. életútja. Újvidék, 1991. - Hetényi Varga III:408. Arck. - Monoki 1997:166. - Jakubinyi 2004:86.


Scheffler János, B (Kálmánd, Szatmár vm., 1887. okt. 29.–Jilava, 1952. dec. 6.): megyéspüspök, vértanú. Lásd MKL XI:936. 2011. VII. 3: Szatmárnémetiben boldoggá avatták.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.