🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Somogyi
következő 🡲

Somogyi   →Somodi

Somogyi Alajos (Komárom, Komárom vm., 1816. jún. 2.-Pest, 1856. jún. 6.): misszionárius. - 1834: a Pázmáneum növ-e lett. 1839: pappá szent., Esztergomban kp. 1841: a Religio és Nevelés segédszerk-je, 1843: Esztergomban kápt. kvtáros. 1850: É-amerikai misszióba ment, Densville (N. Y.) lelkésze. 1855: hazatért, haláláig a SZIT alig-ja. Hosszú beszámolót készített amerikai missziójáról. - Írásai: Religió (1846: A ker. vándor naplója 1-6. rész; 1854: Négy év az amerikai missiókban. 19 rész). 88

Családi Lapok (1856: ~ emlékezete) - Necrol. Strigoniens. Esztergom, 1889:145. - Zelliger 1893:481. - Komárom vm. 1908:362. - Krücken-Parlagi II:506. - Révai XVII:25. (†1865!, művei kv-ként!) - Sziklay 1941:188. (†1865!) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Somogyi Antal (Abda, Győr vm., 1892. ápr. 25.-Győr, 1971. jan. 5.): nagyprépost. - A gimn-ot Győrött, a teol-t a Pázmáneumban végezte, Bécsben 1915. VI. 21: pappá szent. Kp. Tatabányán, 1919: Kismartonban, 1920: táb. lelkész, 1921: kp. Győr-Belvárosban, 1923-26: házi nevelőtanár, közben 1925: teol. dr. 1926-29: a győri szem. pref-a, közben 1928: ösztöndíjas Rómában. 1929-39: teol. tanár. 1938: „A legújabbkori egyhműv. irányai” tárgykör mtanára a bpi egy-en, s a hittud. kar. bekebelezett dr-a. 1939: Kisbéren plnos. 1944 őszén Hitler-ellenes kijelentései miatt letartóztatták, a komáromi Csillagerődbe hurcolták. Onnan Dachauba akarták vinni, de megszökött. A győri kórház fertőző oszt-án rejtőzködött betegként a németek elvonulásáig. 1945. IV. 2: Apor Vilmos pp-nek operációja után ~ adta fel az utolsó kenetet. - 1946-58: Mosonszentmiklóson esp-plnos, közben 1952-55: a győri szem. rektora. 1958: győri knk. és ppi helynök. 1965: nagyprép. Népszerűsítette a kortárs m. egyhműv-et, tanácsadó volt a tp-ok korszerű díszítésében. - 1939-44: a Sajtókamara újságírói szako., 1949: a SZIA I. o. tagja. - Cikkei: Evangélium (sztbeszédei), Győri Szle (1930:182. A Szt Jobb Oltára a győri szegyh-ban; 1933: Werdenics Endre dr. 1871-1933; 1935: A győri Apátúr-ház freskóinak tárgyköre; 1939: A győri Szt Ignác tp. oltára; 1941:90. Ki a mestere a győri szegyh. nagy angyalszobrainak?, 201. Boldogfai Farkas Sándor győri plakettjei; 1942: A győri szegyh. Szt László kpnájának külső fala és a gótika szelleme), M. Műv. (1930), Kat. lex. 2. köt. (1931), Emlékkv. Kuncz Jenő 70. szül. napjára. (Győr, 1934: A somogyvári ősi bencés apátsági tp. fennmaradt domborművei - a Győri Szlében is), Euchariszt. Értes. (1934:14. Az oltárra vonatkozó előírások egyházműv. szempontból), Kat. Szle (1935:163. A Ny-i tp-építés új irányai és alkotásai; 1938: A modern m. tp-építészet szelleme és jelen állása), Új Kor (1935: Róma és az új egyházműv. törekvések), Vigília (1935:3. Krisztus a modern egyházműv-ben; 1936:128. Antigone és az áldozat törv-e, 1949: Az absztrakt műv.; 1951: Az egyh. műv-e ma; 1959: Jelkép és egyházműv.; 1962: Korszerűség az egyházműv-ben), Bedy Vince: A győri szegyh. tört. (Győr, 1936:110. A győri szegyh. művészete), Kat. Élet (1936:6/7. sz. Milyen érték Szt László hermája? 1938:2/3. sz. A győri Szt István szobor), Új. lex. 1-6. köt. (Bp., 1936: munk.), Az Euch. (Bp., 1938. Az Euch. és a művészetek), Kat írók új m. kalauza. (Uo., 1940:148. Modern egyházműv. Mo-on), Igehirdetés és liturgia. (Bp., 1941. Dogmatikánk a mai igehirdetésben) - M: Vallás és modern műv. Bp., 1927. (Szt István kv-ek 46.) - A modern kat. műv. Uo., 1933. (Dom. Kat. kv-ek 6.) (sorozaton kívül is) (1937? M. kat. írók kv-ei) - Praedica verbum! A kat. igehirdetés elmélete. Uo., 1937. - Székesfehérvár. Műv. és város. Bp., 1939. (Officina képeskv-ek 12.) - A győri szegyh. Szt László kpnájának külső fala és a gótika szelleme. Győr, 1943. (Győri Szle kvt-a 22.) - Gép és muvészet. Bp., 1947. - 1922-44: a bpi Keresztény Nő munk. - Betűjegye: S. A. (Kat. lex. II.) T.E.

Palatinus 1931:132. Arck. - A Sajtó 1939:8. sz. - A győri Kisfaludy Irod. Kör évkv-e 1934-1940. 1940:157. - Sajtókamara évkv-e 1941:146. - Schem. Jaur. 1947:135; 1968:185. - M. Kurír 1949. V. 12. - Bíró 1955:581. - Műv. 1971:4. sz. - MÉL III:706. - Kisalföld 1992. IV. 28. (Grábics Frigyes: Rejtett értékek) - Hetényi Varga 1999. I:318. Arck. - Diós 1999:196. (4018.) - Gyori életr. lex. Gyor, 2003:304.

Somogyi Elek, OFMConv (Szeged, Csongrád vm., 1742. szept. 14.-Szeged, 1805. nov. 29.): gimnáziumi tanár, házfőnök. - Fölszentelése után hitszónok, adm., nev. és udvari pap. Aradon és Miskolcon gimn. tanár. 1785-88: Szegeden házfőn. - M: Idvességes mulatság, az az kérdések és feleletek az Anyaszentegyházban előforduló dolgokról és ájtatosságokról. Pest, 1792. - Patientia. Barát-táncz, melyre minden férfiak és asszony-rendek hivatalosak. Versek. Uo., 1794. - Mennyei társalkodás. Az az Krisztus és ember közt való édességes beszélgetések. Uo., 1794. 88

Szinnyei XII:1259. - Monay 1953:107.

Somogyi Ferenc (Nárai, Vas vm., 1906. jún. 25.-Cleveland, Ohio, USA, 1995. szept. 5.): jogász, országgyűlési képviselő. - A szombathelyi prem. gimn-ban 1927. VI: éretts., 1927. X-1931. X: a soproni 5. honvéd gyalogezred katonája, de közben az Erzsébet Tudegy-en 1927-32: joghallg., 1932: államtud., 1934: jogi dr-rá avatták. A Turul Szöv. pécsi Werbőczi Bajtársi Egyes-ének vezére, 1938-44: dominusa, 1938. X: patrónusa, a Turul Szöv. Pécsi Kerülete vezére és szenátora, a pécsi Széchenyi Szöv. főtitkára, falukutató szakosztályának eln., a faluszeminárium vez-je. Pécsett a Zsolnay-gyár ifjúmunkás cserkészcsapatának egyik vez-je. - 1931. X. 20-1936: az Erzsébet Tudegy. tiszteletdíjas kari kvtárosa, 1933. II-: az egy. jogtört. szem. tanárs-e, 1933/34: belf. 400 P-s kutatási ösztöndíjat kapott. 1934. III. 22-: beosztását meghagyva a VKM által foglalkoztatott, 1937: Pécsett a 'm. magánjog története' tárgykör mtanárává képesítették. 1937: a VKM tisztviselője, 1938. VIII: főisk. képesítésű gyakornoka, 1938. X: Baranya vm. szociális tanácsadója, 1940: orsz. szociális felügy. 1939-44: a M. Élet Pártja programjával Pécs ogy. képviselője; az ogy. cserkész képviselőiből alakított „Parlamenti őrs” tagja. Az →Országos Nép- és Családvédelmi Alapról szóló 1940. évi törv. képviselőházi előadója. 1941-44: az Orsz. Nép- és Családvédelmi Alap üv. elnökének állandó h-e, majd az Orsz. Szociális Felügyelőség osztályvez-je, h. üv. elnöke. 1944: az Ipari Munkások Orsz. Szervezetének eln. A Pécsi és Pozsonyi Jogászok Szöv. titkára, a pécsi Kat. Kör titkára, a pécsi Széchényi Szöv. és a MOTESZ társeln. - 1945. III: elmenekült, a kellerbergi (Au.) m. tábori színház ig-ja, majd Spittal/Drau-ban (Au.) az általa megszervezett Mindszenty József Tábori M. Gimn. tanára. 1950: kivándorolt az USA-ba, 1961-67: Clevelandben (Ohio) a Western Reserve University előadó tanára, 1966: a M. Társ. kulturális oszt-ának vez-je, 1971-: a Coll. Hungaricum ig-ja. 1966: a clevelandi Árpád Akad. főtitkára, majd eln. - M: Az ősiség intézménye és a hűbéri vagyonjog. Pécs, 1931. - A jogtört. szem. 1932-33. évi tevékenysége a m. kir. Erzsébet Tudegy-en. Előszó: Kérészy Zoltán. Uo., 1933. (A pécsi Erzsébet Tudegy. jogtört. szem. kiadványai 1.) - Zsidójogunk fejlődésének áttekintése. Uo., 1936. - Három év (1933-1936) a pécsi egy. jogtört. szem-ában. Előszó: Kérészy Zoltán. Uo., 1936. (Uaz 2.) - Jogtört. és jogpol. Válasz Hegedus Ferencnek. Szombathely, 1936. - Végrendelkezés nemesi magánjogunk szerint 1000-től 1715-ig. Uo., 1937. - Családiság és ősiség. Válasz Eckhart Ferenc egy. ny. r. tanár bírálatára. Uo., 1938. - Társadalompol. törvényalkotás Werbőczy előtt. Kassa, 1943. - Szociális törvényalkotásunk fejlődése. Uo., 1944. (Az Orsz. Szociális Felügyelőség kv-ei 1.) - A 2/3.-34. Magyar Találkozók krónikája (s.a.r.) Szerk. 1966-92: (részben Nádass Jánossal, aki közzétette), 1993-95: Nádass Rózsával. Cleveland, 1966-95. - Szt István a m. nemzeti élet központjában. Uo., 1970. - Küldetés. A magyarság tört. Uo., 1973. - Our hero. Loyal to God, to Church and to Country. Visit of Cardinal Mindszenty to Cleveland. Kiad. Cleveland, 1974. - M. nyelv és irod. 1825-ig. Uo., 1975. - M. nyelv és irod. 1825-tól 1925-ig. 1. Hagyományok. Uo., 1977. - Faith and Fate. Somogyi Lél Ferenccel. Uo., 1977. - Emlékkv. A clevelandi m. nyelvokt. 20 év 1958-1978. Szerk. Uo., 1978. - Az Árpád Akad. tagjainak tevékenysége. Írta, összeáll. Uo., 1982. - A M. Társaság 3 évtizedének vázlatos tört. Uo., 1983. - Az Egyesült M. Alap 20 évi működéséről 1968-1988. Összeáll. Uo., 1990. - A Pécsi Jogász c. lapnak 1935. IX. 25-1936. XII: kiadója, 1936. XII. 12-1937. X: társkiadója, 1938. III. 12-X. 1: szerk-je; 1946-47: a kellenbergi (Karintia) M. Út hetilap szerk-je, 1948-55: a kellenberg-cleveland-i Vagyunk szerk-kiadója, 1970-: a cleveland-i M. Újság társszerk-je. 88-Bo.J.-Fe.Má.

Kalotai 1934:424. - Pécsi Jogász 1937:125. - Szabó 1940:864. - Ker. m. közél. alm. II:941. - Ogy. alm. 1940:306. Arck. - Mildschütz 1977:146. (493., 797.) - Somogyi 1982:314. - Siker a balsorsban. ~ munkássága. Szerk. Somogyi Lél Ferenc. Cleveland, 1993. - Itt-Ott 1996. (Várdy Béla: ~) - Nagy 2000:882. - Várdy 2000:822.

Somogyi Győző (Bp., 1942. júl. 28.-): grafikus, festő. - 1956-60: képzőműv. gimn-ot, 1962-68: teol-t végzett. 1960-64: a bpi Kossuth Nyomdában dolg., ahol megismerkedett a modern sokszorosítógrafikai eljárásokkal. 1967: pappá szent., 1968: egyhtört-ből drált. Az egyh. szolgálat mellett különböző munkahelyeken fizikai munkát végzett. 1972: Markó György nyomdászmester megtanította a szitanyomás technikájára. Tanulmányúton járt 1972: Párizsban és Rómában, Ro-ban, 1980: Görögo-ban. 1975: kilépett az egyh. szolgálatból, szabadfoglalkozású képzőművész. A 80-as évek elején Salföldön (Veszprém m.) telepedett le. Kezdetben főként grafikákat készített, majd szinte kizárólag fest (magyar tört., vallási, hétköznapi témájú képek). 1983-tól főként hadtört. témájú kv-eket illusztrál tud-os igénnyel, s ír is. Festészetét maximális korhűség, hangsúlyos, groteszk formák és igen élénk színek jellemzik, a Biblián túl az apokrif írások is ösztönzik. A magyar tört. neves katonaszemélyiségeiről készített portréiból összeállított ikonosztázát Magyar hősök arcképcsarnoka c. 1996: a Néprajzi Múz-ban állította ki. - A Káli-medence Környezetvédő Társ., a Veszprémi Művész Céh és a M. Műv. Akad. tagja. - 1988: Munkácsy-díjas, 1997: kiváló művész. - ~ munkája az ábrahámhegyi Szt László-tp. Szt László-pannója (1986). - M: Káli medence. Szelényi Károly fotóival. Veszprém, 1992. - ~. Naplórészletek, egyéb írások. S.a.r. Parcsami Gábor-Kovács Ildikó. Bp., 1993. (Belső tárlat) - Tihany. Géczi Jánossal és Székely Péterrel. Bp-Veszprém, 1995. - M. hősök arcképcsarnoka. Szöveg Hermann Róbert. Bp., 1996. - Illusztrált hadtört. témájú kötetei: Páncélos lovagok. Szöveg: Bodor Ferenc. Bp., 1983. - A szabharc hadserege. Szöveg: Barcy Zoltán. Uo., 1986. - Magyar huszárok. Szöveg: uő. Uo., 1987. - Királyért és hazáért. Szöveg: uő. Uo., 1990. - Az erdélyi fejedség hadserege. Szöveg: B. Szabó János. Uo., 1996. - Nagy huszárkv. Szöveg: Ságvári Gy. Uo., 1999. - Elfelejtett háborúk. Szöveg: B. Szabó János. Uo., 2000. - Kis huszárkv. Szöveg: Szabó P. Uo., 2001. - Megélt aranykor. Salföldi beszélgetések ~ festőművésszel. Vasszilvágy, 2005. **

KMML III:390.

Somogyi (Thüringer) Ildikó Adrienn, KN (Pozsony, Pozsony vm., 1892. ápr. 8.-Vác, 1973. júl. 25.): szerzetesnő. - Tanító- és tanárképzőt végzett. 1916. VII. 7: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1919. VIII. 20: tette. Zsámbékon, Sümegen tanárnő. - A szétszóratás után 1950 őszétől a váci ppség szoc. otthon részlegében élt. - M: A Keresztes Nővérek nagyatádi r.k. polg. leányisk. 1944/45-1945/46. é. évkv-e. Szerk. Nagyatád, 1945-1946. (gépírás) 88

Gerő 1938:324. - Diós 1999:196. (4017.) - Értesítők XII:75. (21.929-30.) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Somogyi István, somogyvári (*Ógyalla, Komrom vm., 1897. szept. 4.): festő. -Pozsonyban éretts., 1 é. a Műegy. hallg-ja, 1916-18: t. hadnagyként a harctereken szolgált. 1924: a bpi Képzőműv. Főisk-n végzett. 1927: a Műcsarnokban állított ki először, festményeit a főv. vásárolta meg. Ezután Svédo-ban, Norvégiában és Dániában is kiállított; főként arc- és tájképfestő: Kossuth Péter arcképe; Vasárnap délelőtt; Csincsilla telivér képe; Kazári menyecske; Horthy Miklós bevonulása Bp-re, Horthy Miklós lovasportréja plain air-ben; mátraszelei tp. főoltárképe. A Kőszegiek Társ-a titkára. 88

Ki kicsoda? Bp., 1936:755.

Somogyi István (Középtúr, Hont vm., 1918. júl. 21.-Selice [Szelőce, v. Nyitra vm.], 1972. nov. 23.): pap. - Ipolyságon éretts., 1944. III. 4: pappá szent. Egykori rabtársa, Lénár Károly szerint kb. 2 évet töltött börtönben, vsz. elszólása miatt, a magyarság melletti kiállásáért tartóztatták le. Szabadulása után Velkenyén plnos. - Műfordítóként versbe írta a zsoltárokat. 88

Hetényi Varga III:295.

Somogyi Jenő, meggyesi, SJ (Szombathely, Vas vm., 1879. márc. 22.-Pannonhalma, 1954. aug. 12.): tartományfőnök. - Apja vm. tiszti főügyész. Kőszegen, Szombathelyen és Esztergomban tanult. A teol-t az esztergomi főegyhm-e. kispapként Esztergomban és a Pázmáneumban hallg. 1897. IX. 4: belépett a r-be. 1909. VII. 26: Innsbruckban pappá szent. Nagyszombatban újoncmester, majd a bpi rházban élt, 1918-23: a rtart. főnöke. 1925-33: a pécsi Pius Koll. ig-ja és a Pius Gimn. hittanára. 1935-41: tartfőn., 1941: a budai Manrézában házfőn., végül Pécsett lelkiig., ahonnan 1950. VI. 10: Mezőkövesdre hurcolták. A szétszóratás után öccséhez költözött Bp-re, akivel együtt kitelepítették a Hortobágyra. 1953: került Pannonhalmára. - M: A 8 boldogság. Bp., 1925. (A Szív kis kvtára 4.) 88

Cat. SJ 1919:44; 1949: 60. - Pécsi fejek. Pécs, 1928:145. Arck. - Barthos-Csetri-Luttor 1931:153. - Pálos 1992:189. - Diós 1999:196. (4024.) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Somogyi József (Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1898. okt. 24.-Szeged, 1948. jan. 24.): filozófus, egyetemi tanár. - A váci piar. gimn-ban éretts., 1916. V-1919. I: katona, a Vörös Hadseregbe hívása elől a szerbek megszállta ter-re szökött, ahonnan néhány havi internálás után visszaszökött. 1918-: a bpi tudegy-en mat-fiz-fil. szakos hallg., 1919/20: a bpi Tudegy. Zászlóalj tagja, középisk. tanári okl-et szerzett; több féléven át a bölcsész és az orvosi kar hallg-ja. 1921: drált. 1924: Freiburgban és Münchenben képezte tovább magát. 1920. IX-1931: a bpi Ferenc József Nevelőint. tanára. A Pázmány Péter Tudegy. 1927: a 'filozófia ismeretelmélete és logika', 1933: a 'pszichológia és metafizika', 1942: a fil. mtanárává képesítette. 1931-48: Szegeden a Polg. Isk. Tanárképző Főisk. fil. és a pedagógia tanszék vez. foisk. r. tanára. 1937: a Pázmány Péter Tudegy. c. ny. rk. tanára. Az Aquinói Szt Tamás Társ., a Dugonics Társ., a M. Ped. Társ., a M. Pszichológiai Társ, 1930: a SZIA I. szako. tagja, 1921-31: a M. Fil. Társ. titkára, 1928-48: a MTA Fil. Biz. tagja. - Írásai: Atheaneum (1921: Az indukció elmélete; 1926: A lényeg problémája, 1938: Edmund Husserl, 1943: A közjó), Religió (1927/28), Kat. lex. 3. köt. (Bp., 1931: munk.), Kat. Szle (1933: A modern fil. válsága), Pauler Ákos emlékkv. (Uo., 1934: Az igazság eszméje Pauler bölcseletében; Die Idee der Wahrheit in der Philosophie Paulers), Bölcseleti Közlem. 2. köt. (Uo., 1936: A létezés kezdete; 1940), A mai világ képe. 1. köt. (Uo., 1938: A tudomány), 6. köt. (Uo., 1940: A test metafizikájához; önálló füzetben is), Első 10 év. A Foederatio Emericana szegedi corporatiojának tört. (Szeged, 1936), A világegyetem bölcselete. (Bp., 1938: Véges-e vagy végtelen a világ?), Scola Emericana Szegediensis sajtóankétja a diplomás ifj. önállósításáról. (Szeged, 1938: Lélektani gondolatok a gazd. pályaválasztáshoz), M. Kultúra (1939/40, 42), Jelenkor (1942), Társadalomtud. (1942: Mo. tehetségtérképe; 1943). - M: Korunk világképe. Írta T. K. Oesterreich. Ford. Juhász Andorral. Bp., 1923. (Ember és természet 2.) - A fenomenológia tört. és kritikai vizsgálata. Uo., 1926. - Az ideák problémája. Uo., 1931. - A kultúrfölény problémája. Uo., 1932. (Klny. M. Ped.) - Eugenika és etika. A fajok sorsának erkölcsi megvilágítása. Uo., 1934. - Tehetség és eugenika. A tehetség biol., pszichológiai és szociológiai vizsgálata. Uo., 1934. (Begabung im Lichte der Eugenik. Leipzig, 1936; 2. kiad. Bp-Leipzig, 1941) - A faj. Uo., 1940 - A nemzeteszme. Uo., 1941. - Fajiság és m. nemz. Uo., 1941. (Balassa Bálint kvtár 1.) - Hazánk közokt-ügye a II. vh-ig. Uo., 1942. (2. átd. kiad. 1944) - L'instruction publique en Hongrie. Genève, 1944. - 1921-47: a bpi Athenaeum, 1938: a szegedi Nevelésügyi Szle szerk. biz. tagja. - Betűjegye: S. J. (Kat. lex. 1-4. köt.) T.E.

Barthos-Csetri 1923:34; 1925:28. - SZIA tagajánl. 1930:4. - Szentpétery 1935:685. - MTA tagajánl. 1937:13. - Szakokt. évkv. 1937:103. - Ker. m. közél. alm. II:942. - Életem a főisk-ért. Szeged, 1993:179. (Galgóczi Anna-Laczkó Katalin: ~) - Jelen-lét 1994:76. (Karikó Sándor: ~ közösségfelfogása) - Szeged 1994. X:20. (Galgóczi Anna-Laczó Katalin: „Jaj annak a nemzetnek, amelynek csak hősi halottai vannak, de nincsenek élő hősei!” ~ pályaképe), 1998. I:34. (Laczó Katalin: A józan mérték kötelező. ~ emlékére) - Világosság 1996:5. sz. (Karikó Sándor: ~ fil. hagyatéka) - Társad. Szle 1998:7. sz. (Uo: Egy mellőzött m. gondolkodó. A közösség és az egyén viszonya ~ munkáiban.) - Szegedi Tanárképzo Foisk. 1873-1998. Szeged, 1998:521. Arck. - Valóság 1999:6. sz. (Jobbágy József: ~ emlékezete. A fenomenológiától a nemzeteszméig.) - Iskolakultúra 2001:3. sz. (Karikó Sándor: ~ közösségfelfogásáról) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Somogyi József (Félszerfalva, Sopron vm., 1916. jún. 9.-Bp., 1993. jan. 2.) szobrász. - Ref. 1927-31: a győri bencés gimn., 1931-35: a pápai ref. főisk. tanulója. A Képzőműv. Főisk-n Réti István, →Aba-Novák Vilmos, →Kontuly Béla és →Kisfaludi Strobl Zsigmond növ-e. 1940-től kiállító művész. 1945: a Képzőműv. és Iparműv. Gimn., 1963-93: a Képzőműv. Főisk. tanára, 1974-87: rektora. 1968-77: a M. Képzőművészek Szöv-e elnöke. 1984-92: a Mo-i Ref. Egyh. világi eln. 1992: a Széchenyi Irod. és Műv. Akad. tagja. 1954: Kossuth-, 1958: Munkácsy-díjas, 1966: érdemes, 1970: kiváló művész; megkapta 1958: a brüsszeli világkiáll. nagydíját, 1982: Bp. Pro Arte-díját, 1986: a M. Népközt. Zászlórendjét, 1991: a M. Művészetért-díjat. Élete végéig aktív művészetpedagógus (48 é. tanított). Az 1945 u. monumentális figurális hazai szobrászat képviselője, műveit mély érzelmek, expresszív kifejezésmód és a felület rusztikus megformálása jellemzi. Első jelentős köztéri alkotása 1948: az Országház előtti egyik oroszlán pótlása. Korszakjelző műve 1953: a Martinász, Dunaújvárosban csak 1960: került köztérre. 1970: (Hincz Gyulával) részt vett a XXXV. Velencei Biennálén. Egyéni hangvételű köztéri alkotásai közül legfontosabb 1958: a ceglédi Dózsa-, 1965: a hódmezővásárhelyi Szántó Kovács János-, 1968: a szigetvári Zrínyi-, 1973: a pápai Petőfi-, 1986: a sárospataki Rákóczi-szobor, 1981: a pápai Nagy László-emléktábla. Bpi jelentős köztéri alkotásai: 1965: Leányka csikóval, 1970: Mednyánszky-síremlék, 1976: Anya gyermekkel, 1981: Bartók-emlékmű, 1985: A fasizmus áldozatainak emlékműve, 1988: gr. Széchenyi István. Portré mellszobrai közül jelentős dr. Pólya Jenő (1978: Bp.), II. Rákóczi Ferenc (1986: Rodostó), Bessenyei György (1988: Sárospatak), Veres Péter (1992: Bp.). Jelentős emlékműve még 1990: Vörösmarty Mihály (Sopron), Szt István (Szentistvántelep), 1992: II. vh-s emlékmű (Ásványráró). A cserépváraljai r.k. tp-ban 1961: Krisztus szobra (lebontva), Hollóházán a Szt László-tp-ban 1967: bronz Korpusz. Életműve fontos része a szakrális kisplasztikák, melyeket lírai érzelmek és drámai indulatok jellemeznek. Vallási témájú alkotásaiból (Corpusok és pietàk) rendeztek kiáll-t 1994: a veszprémi Szt Mihály-baz. altp-ában, 1996: a tihanyi Bencés Apátsági Múz-ban. Pr.L.

Aba-Novák Judit: ~ corpusai és pietài. Veszprém, 1994. - Krónikás, 2000/5-6. (Kő Pál: In memoriam ~.)

Somogyi (eredetileg: somogyi Csizmazia) Károly (Tiszaföldvár, Heves vm., 1811. ápr. 1.-Esztergom, 1888. márc. 20.): kanonok. - Prot. nemes családból származott. 1820: atyjával együtt katolizált, s a pesti piar. gimn. növ-e lett. A teol-t Pesten végezte. 1834. IV. 11: pappá szent. Udvardon kp., majd Gyöngyösön a Gosztonyi családnál nev. 1838: Patakon (Nógrád vm.) kp., 1840: Pesten a Religio és Nevelés s-szerk-je, 1843: szerk-je. 1841: az esztergomi presbiterium pref-a és tanára. 1847. X. 3: teol. dr. Vácott nyomdát szerzett, 1848. VII. 2: a folyóiratot átadta →Danielik Jánosnak. 1849. I. 2: megindította a Kath. Iskolai Lapot. Windischgrätz bejövetele után testvérénél, Mercyfalván (Temes vm.) rejtőzött. 1850: Esztergomban prím. levtáros. 1851: a →Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat alig-ja, majd ig-ja. 1860. V. 2: lemondott. 1861. IV. 14: pozsonyi knk. 1863: a SZIT alelnöke, 1865. VII. 25: esztergomi knk. Az I. Vat. Zsin. idején (1870) a tévedhetetlenség ellen foglalt állást, de a dogmát kihirdetése után elfogadta. - 1858. XII. 15: a MTA l. tagja lett. 1880. IV. 26: az árvíz után megújuló Szegednek ajándékozta 43.000 köt-es kvtárát (→Somogyi Könyvtár). Alapítványt tett szegény diákok javára. - Cikkei: Religio és Nevelés (1841-48), Fasciculus Ecclesiasticus (1842), Családi Lapok (1852-55). Az Egyetemes M. Enciklopédia munk. volt. - M: A törv-ek iránti engedelmességről. Buda, 1841. - Piros tojások. Írta Schmidt Kristóf. Németből ford. Pest, 1853. - Oktató és épületes kv. Írta Goffine. Ford. Uo., 1853. - A bölcsészet lényege, s feladatáról. Akad. székfoglaló. Uo., 1859. - Renan műve és a ném. itészet. Írta Meignan. Fr-ból ford. Uo., 1863. - A m. korona országaihoz tartozó r.k. papság és szerz-rendek egyetemes névtára. Szerk. Bp., 1878. - Erzsébet-Album. Szerk. H.é.n. - 1843. VII. 2-1848. VI. 25: a Religio és Nevelés, és az Egyh. Literaturai Lpk., 1849. I. 2-VI. 30: Kath. Iskolai Lap szerk-je és kiadója; 1856-59: a Családi Lapok, 1859. I-XII. 7: a Religio szerk-je. 88

M. Sion 1886:847. (*1810!); 1888:494. (Ferenczy György) - Zelliger 1893:482. - Pallas XV:77. - Kollányi 1900:485. - Kiss-Sziklay 1902:498. - Szinnyei XII:1268. (1856-59: a Kath. Isk. Lapról téves közlés!) - Esztergom vm. 1908:161. - Móra Ferenc: ~ emlékezete. Szeged, 1923. (hasonmás kiadása kronológiával, 1984) - MÉL II:645. (Arck.) - MTA tagjai 1975:249.

Somogyi László (Dobóruszka, Ung vm., 1912. júl. 1.-Bp., 1993. szept. 12.): plébános, cserkésztiszt. - 1935. VI. 29: Vácott sztelték pappá. Albertirsán, 1937: Zagyvarékason, 1938: Rákospalotán, 1939: Pestszentlőrincen hitokt., 1946-90: nyugdíjazásáig az újonnan szervezett Szt László egyhközs. plnosa, azután kisegítő. 1953: hitokt. felügy. - 28 évesen került az I. vh-s „lőszertelepre”, a szegények pestszentlőrinci állami lakótelepére lelkipásztornak. Szeretettel tanította a fiatalokat, a cserkészeket. Szociológiai felmérésében írta: „Meg kell nézni az összezsúfolt lakásokat, a cafrangos nyomort. Élőhalottak járnak itt. Lecsúszott, kisiklott életek... A telepen csak minden ötödik gyerek alszik egyedül az ágyában. 15 százalékuk üres kenyeret eszik reggelire”. 2000: a Havanna lakótelep áll ott. Hívei csak „Laci bácsi”-nak hívták, s minden örömükkel, bajukkal felkeresték. Adományokat gyűjtött, szervezett, felépítette a pléb-t, s amikor elkészült, 55 évi szolgálat után nyugdíjazták. 1990: Pestszentlőrinc-Pestszentimre első díszpolgára. 88-Bo.J.-Fe.Má.

VEA 1970:348. - Schem Vac. 1993:35.

Somogyi Regina M. Kunigunda, DNAK (Herény, Vas vm., 1904. márc. 31.-Szentgotthárd, 1991. nov. 11.): szerzetesnő. - 1920. XII. 24: Vasváron lépett a kongr-ba. 1921. VIII. 4: első, 1924. VIII. 4: örök fog-át Kőszegen tette. Vasváron varrónő, cipész. - 1950. VI. 16., a szétszóratás után Szombathelyen paplanvarrással foglalkozott. r.k.

Somogyi Sándor (Szeged, Csongrád vm., 1937. febr. 7.-): áldozópap. - 1950-: a →Regnum Marianum közösség atyái nevelték. A bpi piar. gimn-ban 1954: éretts., teol-t a Hittud. Akad-n tanult. 1959. II: fél év betegszabadságra ment, távollétében az ÁEH III. 19: tudta nélkül több társával együtt kizárta az Akad-ról (mivel III. 19: azt a kispapot, aki nem írta alá az engedelmességi nyilatkozatot, amely a békegyűléseken való részvételt is tartalmazta, a pp-nek el kellett bocsátania). Bpen Zadravecz István pp. →Tabódy István lakásán (Tanács krt. 10.) 1960. III. 19: titokban pappá szent. XI. 1: kántor a →Regnum kápolnában. - A →regnumi perekben kihallgatták. Az elsőben az el nem ítéltek közül többen fegyelmi büntetéseket kaptak. ~nak 1962. III. 8: megtiltották azt is, hogy az egyhm-ben kántori állást vállaljon, de ő akkor már Felsőgödön kántor, a váci egyhm-ben. A 2. perben a vallomás megtagadása után 1965. I. 26: Felsőgödön letartóztatták, IV. 29-V. 21: Radó Ilus (Schőnherz Zoltánné) ügyész összeesküvés előkészítésében való részvétellel vádolta, amiért Bimbó István bíró tanácsa 2 év 6 hónapi börtönre ítélte, 1966. XII. 11: negyed kedvezménnyel szabadult. Budakalászon félállásban kántor, félállásban a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet csomagoló részlegében dolg. 1970. IX. 9: a 3. perben sem vallott, ezért IX. 11: letartóztatták. 1971 tavaszán első fokon összeesküvéssel, 1972. I: másodfokon államellenes szervezkedéssel vádolva 4 év börtönre ítélték, 1974. I. 30: a Vatikánnal való egyezség következményeként szabadult. Budakalászra ment vissza teljes kántori állásba. - 1979: plnosa egy hónapra kórházba került. Kisberk Imre pp. megadta neki, 'mint a plébános kisegítőjének és helyettesének', az ilyenkor szükséges felhatalmazást, amivel - a hatóságok miatt burkoltan - egyh. kinevezést adott. 1983-: Bp-Józsefvárosban kisegítő lelkész. 1992: hivatalosan is egyh. státusba került. s.k.

Schem. Strig. 1992:458. (1960-92: egyh. beosztás nélkül) Arck. - Havasy 1990:404. (4 év) - Új Ember 1991. II. 2. (Kipke Tamás: Perben, harag nélkül. A regnumi papok „bűne” és feloldozása.) - M. Nemz. 1991. V. 10. ([dobszay]: Fölmentették az államellenes szervezkedés elítéltjeit) - Dobszay 1991. - Hetényi Varga I:230. Arck.

Somogyi Zoltán, Kalazanci Szt Józsefről nev., Piar (Szerecsen, Győr vm., 1912. febr. 19. - Bp., 1989. szept. 6.): gimnáziumi tanár. - Vácott 1929. VIII. 27: lépett a r-be, 1930-33: Kecskeméten gimn. tanár, 1934-38: a Pázmány Péter Tudegy-en teol., tört-lat. szakot végzett, 1936. IV. 26: fog-at tett, 1939. VI. 18: pappá szent., drált és gyorsírástanári okl-et szerzett. Tatán, 1943: Szegeden, 1944: Bpen gimn. tanár. 1949: Bp-Óbudán kp. 1951-72: nyugdíjazásáig Bpen gimn. tanár; gyorsírást is tanított. - M: A kk. Mo. szegényügye. Bp., 1941. (Palaestra Calasanctiana 37.) 88

Jámbor 1942:305. - Pilinyi 1943:262. - Tóth 1948:133. - Koltai 1998:349. - Diós 1999:196. (4031.) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.