🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Danielik
következő 🡲

Danielik József (Murány, Gömör vm., 1821. ápr. 5.-Pozsony, 1886. jún. 18.): postaigazgató, szerkesztő. - Podolinban és Rozsnyón tanult, majd önkéntes katona. 1848. XII: százados a felvidéki hadszíntéren, 1851: Pesten a Religio munk., melyet testvérbátyja, ~ Nep. János egri knk. szerk. Folytatta tanulm-ait 1853: a SZIT-nál ügynök, 1856: titkár, 1858: ig. 1860: Egerbe költözött, ahol lapszerk. 1867: Keresk. Min. titkár, 1871: o. tanácsos, 1878: pozsonyi postaig., 1884: nyugdíjazták. - M: M. írók. Életrajzgyűjt. 1-2. köt. Az 1. köt. Ferenczy Jakabbal együtt. Pest, 1856-58. - Világtörténet. 1-2. köt. J. Bumüller után. Pest, 1857-58. - 1857-60: a bpi Családi Lap s-szerk-je, 1860. IX. 1-1861. XII. 30: szerk. az Egri Értes-t, 1862. I. 5-VI. 1: az Egri Postát, Pesten 1856-59: többekkel a Pázmány-füzetek sorozatot. - Betűjegye: -k. 88

Szinnyei II:603. - MIL I:236. - MÉL I:346. - Heves m. sajtóbibliogr. 1972:13. (23.) - Bona 1988:682.

Danielik Nepomuk János (Murány, Gömör vm., 1817. máj. 20.-Eger, 1888. jan. 23.): választott püspök. - Középisk-it Rozsnyón a prem-eknél, a teol-t Pesten végezte. 1836: a szépműv-ek és a bölcs. dr-a; írásai már teol. korában feltűnést keltettek (Munkálatok 4-5. köt.). 22 é. még teol-ként kinevezték a rozsnyói liceum fil- és m-tanárává. 1840: pappá szent. 1842: a rozsnyói teol-n a héb. és gör. nyelv, s a biblikus tud. tanára. 1848. III: Somogyi Károly Pestre hívta, a Religio és Nevelés c. laphoz. 1848. VII: a lap szerk-je, 1849: tulajd-a lett, Religio c-mel folytatta tovább, s olyan lojálisan szerk., hogy 1849. X: egri knk-ká nevezték ki és meghívták a hazai isk-k átszervezését végző biz-ba. Az 1850-es években br. Kemény Zsigmond barátja volt. Cikkei miatt a lapot 1851. VI. 30-1852. XII: betiltották, ~et 1851. VIII. 1-X. 31: fogságra ítélték, amit ki is töltött. A Religiót Scitovszky prím. közbenjárására jelentethette meg újra. Érdeklődése ekkor terelődött pol. irányba. 1854. II. 15: a SZIT h. elnöke, de e hivatalt Fogarasy Mihály pp-től már 1853 nyarán átvette. Kezdeményezésére adta ki a SZIT C. Caesar: Világtört. c. művét és az Egyetemes M. Enciklopédiát. 1856: a Mo-ra erőszakolt konkordátum idejében a nemz. párthoz csatlakozott. 1858: megszervezte a →Szent László Társulatot, de csak 1861. V. 5: alapíthatta meg. 1858. XII. 18: a MTA l. tagjává választotta. 1860: az eu. o-ok egyh. birtokaira támaszkodó nemzetk. bankot akart létrehozni, s e célból be is utazta Eu-t. 1861: pristinai vál. pp. és a helytartóságnál az egyh. ügyek előadója. 1865. XII: Egerbe, majd Jászóra költözött barátjához, Répásy József prép-hoz; ennek halála (1867) után végleg Egerben telepedett meg. 1883. VI. 9: érs. helyn., s jogliceumi ig. 1886: elméje elhomályosult. - Cikkeit a Religio, P. Napló, Hírnök, Sürgöny, Idők Tanúja, Hazánk, Akad. Értes., Egri Egyhm. Közl., Új M. Sion, Bpi Szle közölte. - Fm: A katholikus egyh. javak- és alapítványokról... Pest, 1848. - Columbus v. Amerika fölfedezése. Uo., 1856. - Mo-i Szt Erzsébet élete. Uo., 1857. - A történet szelleme. Uo., 1857. - A bölcsészet számára igényelt szabadságról és függetlenségről. (Akad. székfogl.) Uo., 1860. -Történeti tanulm-ok I. A prémontréiek. Eger, 1866. - A jog alapja és kútforrása... Uo., 1881. - Kk. államtan. 1-2. rész. Uo., 1881-82. - Szerk. 1848. VII. 2-1849. IV. 22: a Religio és Nevelést, s 1849. IX. 27-1855. XII. 30: folytatását, a Religiót - Utóda a pristinai c-en 1890: Dankó József Károly. 88

Mendlik 1864:154. - M. Sion 1888:452. - Koncz 1892:55. - Szinnyei II:599. - Gömör vm. 1903:370. - Heves vm. 1910:369. - Pallas V:18. - KL I:395. - Gulyás V:233. - MÉL I:346. - MTA tagjai 1975:52.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.