🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Meszlényi
következő 🡲

Meszlényi (1914-ig Germ) Antal (Tótszentmárton, Zala vm., 1894. ápr. 16.-Székesfehérvár, 1984. jún. 25.): kanonok, egyháztörténész. - A középisk-t Székesfehérvárt és Egerben végezte. 1913: belépett a ciszt. r-be, 1916-18: a bpi egy. bölcs. karán tanult, ahol 1920. VI: dri, 1921: m-tört. tanári okl-et szerzett. Esztergomi egyhm-s lett. 1921. VI. 19: Esztergomban pappá szent. 1921-29: hittanár Bpen, 1925-től a Szt Margit Leánygimn-ban. 1928: a bpi egy. egyhtört. mtanára. 1929/30: róm. ösztöndíjas, a Vatikáni Levtárban összegyűjt. a bécsi nuncius 19. sz. jelentéseit. 1931: hittanár a bpi II. ker. keresk. isk-ban, 1935: a XI. ker-ben is. 1936: érs. tanácsos, 1941: p. kamarás, 1951. II. 1: Bp-Józsefvárosban, 1958-60. XII: Szomoron kisegítő lelkész, protonot., III. 18: esztergomi knk. 1973: h. nagyprép., 1977: nagyprép. - 1933: a SZIA II. oszt-ának tagja, a Kat. lex. munk. - Cikke: M. Katolikus Akció (1942:1. sz.). - M: Néri Szt Fülöp élete. Bp., 1927. (Szentek országa 16.) - A m. nemz. tört. kapcsolatban a világtört. legfontosabb eseményeivel. Polg. isk. 3. o. számára. Uo., 1927; Uaz a 4. o. sz. Uo., 1928. - A m. kat. egyh. és az állam 1848/49-ben. Uo., 1928. (Szt István kv-ek 58.) - Kat. erkölcstan középfokú isk-k részére. Írta Töttössy Miklós. Átd. Uo., 1928. - Kat. egyhtört. középfokú isk-k részére. Írta uő. Átd. Uo., 1931. - A m. jezsuiták a XVI. sz-ban. Uo., 1931. (Szt István kv-ek 92.) - Az esztergomi főegyhm. a reformkor elején. Uo., 1932. - A kat. hitvédelem középisk-k részére. Írta Töttössy Miklós. Átd. Uo., 1932. - Saveroli bécsi nuncius egyhpol-ja (1802-16). Uo., 1932. (Klny. Bp. Szle) - A tanító szerzetesr-ek visszaállítása. Uo., 1933. - A jozefinizmus kora Mo-on (1780-1846). Uo., 1934. - Szelepcsényi prím. és É-Mo. rekatolizálása (1671-1675). Uo., 1935. - Horváth Mihály menekülése s bekapcsolódása a párizsi emigrációba. Uo., 1936. - Budavár felszabadulásának 250 é. emléke. Uo., 1936. - Buda felszabadítása 1686. Uo., 1936. - Rákóczi Ferenc felkelésének valláspol-ja és a jezsuiták. Uo., 1936. (Klny. Regnum) - Az egri érsség fölállításának, s a kassai és szatmári ppségek kihasításának a tört. Uo., 1938. - Báthori Zsófia végrendelete. Uo., 1939. - A jézustársaság a keresztúton. Uo., 1940. - Gr. Zichy Domonkos veszprémi pp. egyházlátogatása 1845/46-ban. Veszprém, 1941. - Kánoni látogatás a kassai jezsuita egy-en. Bp., 1941. (Klny. Teológia) - Az egyh. a forr-ak korában. Uo., 1941. (A ker. egyh. tört. VII/2) - A három kassai vt. Uo., 1941. (Hősök és sztek) - M. sorsunk őrei Mohácstól Trianonig. Uo., 1942. - Ap-ok vére a m. földön. Uo., 1943. (Actio Catholica népies füzetei) - A hősi küldetésről. H.n., 1943. - Mo-i Szt Margit 1242-1270. Uo., 1944. - Üldözni fognak titeket. A három kassai vt. Uo., 1944. - A kat. egyh. 10 éve. H.n., 1947. - A m. kat. egyh. és az emberi jogok védelme. Szerk. Bp., 1947. - A 100 é. esztergomi baz. Esztergom, 1956. - 3 elmélkedés Szt Erzsébetről. Radó Polykárppal és Sík Sándorral. Bp., 1957. - A m. hgprím-ok arcképsorozata 1707-1945-ig. Uo., 1970. - A pápák és a pápaság tört. H.n., 1972. - M. sztek és sztéletű m-ok. München, 1976. - Ker. magyarságunk küldetésében. H.é.n. 88

Schem. Strig. 1938:191; 1982:363. Arck. - KL III:310. - SZIA tagajánl. 1933:11. - Sziklay 1941:477. - Ker. m. közél. alm. II:691. - Kat. Szó 1984:11. sz. - Új Ember 1984:29. sz. - Gulyás XVIII:876. - Beke 1986:172. (75.)

Meszlényi Gyula, meszleni (Velence, Fejér vm., 1832. jan. 22.-Szatmárnémeti, 1905. márc. 14.): megyéspüspök. - A gimn-ot Pécsett és Székesfehérvárt végezte, 1850: a Pázmáneum növ-e lett. 1853. XI: a nagyszombati érs. konviktus pref-a. 1854. VII. 27: sztelték pappá. Gimn. tanár lett. 1857: Esztergomban prím. levtáros. 1863. VII. 20: érs. titkár. 1866. II. 10: komáromi plnos. 1881. XI. 6: esztergomi knk. és a szem. rektora. 1887. X. 17: kinev., XI. 25: megerősített, 1888. IV. 29: fszt. szatmári mpp. - Lelkészséget létesített Csapon és Nagysomkúton, Mátészalkát pléb-vá tette. Új tp-okat építtetett: Csapon, Csecsehón, Dolhán, Fekésházán, Fernezelyen, Királymezőn, Lakárton, Mátészalkán, Nagydoboson, Nagysomkúton, Nevetlenfalun, Porubkán, Surányon, Székón, Szolyván, Újhután, Visken. A ppi palota épületéhez kapcsoltan fölépíttette a ppi kvtár épületét. - Fm: La Salette. Komárom, 1877. - IX. Pius p. halálakor. Lonovits J. után. Uo., 1878. - Boldog emlékű Hám János egyh. sztbeszédei. Közrebocsátotta. 1-2. köt. Szatmárnémeti, 1894. - Biblioteca Laurenziana. A Török János-féle kvtár névjegyzéke. Uo., 1900. - Részt vett a Necrologium sacerdotum a. Dioec. Strigoniensis adatgyűjtésében. - Utóda a szatmári széken 1905. X. 17: Mayer Béla. 88-B.L.B.

Ogy. alm. 1887:20; 1892:20; 1896:20; 1901:22; 1905:22. - Hock 1890:141. - Zelliger 1893:330. (*jan. 24!). - Némethy 1894:785. - Pallas XII:558. - Kollányi 1900:510. - Szinnyei VIII:1183. - Schem. Szat. 1904:62. Arck. - Ritzler-Sefrin VIII:532.

Meszlényi János (Németbóly, Baranya vm., 1939. nov. 12.-): szobrász. - 1958-65: Mikus Sándor növ-e a bpi képzőműv. főisk-n. 1966-69: Derkovits-ösztöndíjas. 1969-81: feleségével, Molnár Eszter festőművésszel Székesfehérváron élt. 1984 óta a bpi képzőműv. szakközépisk. szobrásztanára. Technikai tökélyre fejlesztette a rézdomborítást. - 1996: Munkácsy-díjat kapott. - Egyh. művei: Mindszenty József (1993, Bp., Kelenföld, plébtp.); Szentek (1996-98, Martfű, plébtp.); Korpusz (1998, Soroksár, plébtp.). **

KMML II:779.

Meszlényi (1899-ig Merva) Lambert Alajos, OSB (Tósnyárasd, Pozsony vm., 1874. jan. 17.-Bp., 1950. jún. 14.): gimnáziumi tanár, perjel. - 1892. VII. 31: lépett a r-be, Pannonhalmán teol-t, a bpi tudegy-en lat-tört. szakot végzett. 1898. VI. 29: ünn. fog-at tett, 1899. VII. 2: pappá szent. Esztergomban, 1902: Sopronban, 1905: Győrött gimn. tanár, 1908-11: házgondnok is, 1911: Pannonhalmán házgondnok, 1912-14: Tárkányban lelkész, 1912-21: Győrött házfőn. és gimn. ig. 1921: Zalaapátin jószágkormányzó, 1926: Pannonhalmán jószágkormányzó, 1929: főpénztáros, 1930: Csácsbozsokon lelkész, 1936: Pannonhalmán főpénztáros, 1940: Balatonfüreden fürdőig., 1941: Tihanyban perjel. - Írásai: Soproni bencés főgimn. értes. (1903/04: Deák Ferenc emlékezete); Győri bencés főgimn. értes. (1915/16: Vaszary Kolos. Nekr.) 88

Balogh 1941:31. - PN 1987:139. (1060.)

Meszlényi Zoltán Lajos, B (Hatvan, Heves vm., 1892. jan. 2.-Bp., 1951. márc. 4.): fölszentelt püspök, vértanú. - A gimn-ot Rimaszombatban, Bpen és Esztergomban végezte. 1909. X. 30: a CGH növ-e Rómában. 1915. V. 7: a háború miatt Innsbruckba került, ahol X. 27: pappá szent. 1916: teol dr. Komáromban kp., 1917: érs. szertartó, 1922: p. kamarás. 1926: titkár. 1930-36: irodaig., 1931. II. 4: esztergomi knk. - 1937. X. 28: szinopei c. pp-ké szentelték. Esztergomi spp.,a kassa-rozsnyói ap. adminisztratúra mo-i helynöke . 1940: a bpi egy. rk. tanára, 1941-45: a prím. birtokok jószágkormányzója, a Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Műve eln. 1941: lekéri apát, 1944: nógrádi, 1944-46: honti főesp. - Drahos János után 1950. VI. 17: kápt. helynök. VI. 29: pol. okokból elhurcolták, Recsken, majd mindenkitől elszigetelve Kistarcsán magánzárkában tartották állandóan nyitott ablak mellett; a börtönben halt meg. - 1966: a rákoskeresztúri köztemetőben exhumálták, VI. 24: az esztergomi baz. altp-ában temették el. B-gá avatási eljárását 2004: elindították, 2009. X. 31: Esztergomban B-gá avatták. - M: A főkegyúri jog és a forr. Esztergom, 1920. - Házassági köteléki perek az egyh. bíráskodásban. Uo., 1927. - Házasságjog. Az egyh. törv-kv. vonatkozó kánonjainak ford-a. Uo., 1927. - A kánonjogi tanulmányok fontossága. Pécs, 1930. - Sztek a mi hőseink. Többekkel. Cleveland, 1958. 88

Veress II:285. - KL III:310. - Schem. Strig. 1938:191; 1982:399. - Pilinyi 1943:5. - MÉL II:198. - Beke 1986:140. (53.) - Hetényi Varga I:177.- MKL VIII:1008 (+1953. jan. 11. téves dátummal) -Magyar Erzsébet: Ki volt M. Z.? Bp, 2009.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.