🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hunyadi
következő 🡲

Hunyadi János (1407 k.-Zimony, 1456. aug. 11.): a magyar hadtörténelem egyik legkiválóbb hadvezére. - Ősei havasalföldi (vsz. kun eredetű) kat. bojárok, atyja, Vajk 1395 táján költözött Mo-ra s kapott birtokot Hunyad vm-ben. ~ Ozorai Pipó, majd Csáki György székely ispán familiárisa, 1427 e. Lazarevics István szerb despota apródja, azután Újlaki Miklós familiárisa. Horogszegi Szilágyi Erzsébettel kötött házassága a jómódú délvidéki köznemességgel hozta kapcsolatba. 1430: a kir. udvarba került, 1431: Itáliába kísérte Zsigmond kir-t (1387-1437), és 2 é. Milánóban maradt Visconti hg. szolgálatában. 1433: elkísérte Bázelbe Zsigmondot, akit 1434: 1200 Ft-os kölcsönnel segített, s ezért zálogba megkapta az Arad vm. Papi mezővárost a hozzátartozó marosi rév felével. Ezzel kezdődött ~ birtokszerzése, melynek során később Mo. legnagyobb földesurává vált. 1437: Cseho-ba kísérte Zsigmondot. Vsz. itt volt a kir. halálakor is, s innét ment 1438: v. 1439: a török hadszíntérre, ahol hamar kitüntette magát. 1439-46: szörényi bán. I. Ulászló (1440-44) híve a gyermek V. László (1440-57) ellenében. 1441. I. elején Újlaki Miklóssal együtt mint I. Ulászló hadvezére aratott győzelmet Cikádor mellett V. László hívei ellenében, s a kir. II. elején Újlakival együtt erdélyi vajdává nevezte ki. 1441. II-1446: erdélyi vajda és temesi ispán. Ettől kezdve ~ élete a török elleni harcok sorozata. 1441 nyarán Szerbiában legyőzte Iszak bég, 1442. III. 22: Gyulafehérvárnál az Erdélybe betört Mezid bég, IX. 2: v. 6: a Jalomica felső folyásánál a Havasalföldre betört Sábeddin ruméliai beglerbég seregét, XII: Bulgáriába vezetett hadjáratot, fölprédálta →Bodony várát. 1443. VII. 22-1444. I. 25: a Balkán-hg-ig előrehatoló →hosszú hadjárat tényleges vezére. 1444. XI. 10: jelen volt az Ulászló eleste miatt elveszett →várnai csatában. Innen megmenekülve Vlad havasalföldi vajda elfogta, és csak Hédervári Lőrinc nádor háborús fenyegetésére bocsátotta szabadon. 1445. V. 7: a pesti ogy. által megválasztott →hét főkapitány egyike, s mint ilyen IX: hadjáratot vezetett az Al-Duna mentén. 1446. VI. 6: a rákosi ogy. kormányzóvá választotta. Mo. a Török Birod-mal vívott harca során valójában egyenlőtlen küzdelmet folytatott. 1448. X. 16-18: a 2. →rigómezei csatában elszenvedett veresége és Brankovics György szerb despota árulása folytán rá kellett ébrednie, hogy Mo. a török ellen ígéreteken kívül nagyobb külf. segítségre nem számíthat, magában nem képes a töröknek a Balkán-fszg-ről való kiűzésére. 1450. IX. 22: egyezményt kötött III. Frigyes cs-ral, melyben elismerte V. László trónigényét. 1453. I: lemondott a kormányzóságról, de orsz. főkapitányi és temesi ispáni tisztét megtartotta, II. 1: Beszterce örökös grófja c-et kapott. 1454. X: Krusevácnál megsemmisítette Feriz bég seregét. II. Mehmed (1451-81) szultán 1456. VII. 4-22: Nándorfehérvárt ostromolta. ~ fölmentő serege a többszörös túlerő ellenére a szultán seregét szétverte, ebben a Kapisztrán (Szt) János vezette keresztesek segítették. A nándorfehérvári csata utáni pestisjárvány ~ halálát okozta. A gyulafehérvári szegyh-ban temették el, síremlékének darabjai megmaradtak. B.A.

A M. Nemz. Tört. IV. Bp., 1896. - Elekes 1952. - Teke 1980. - Puskely 1994:279.

Hunyadi László (1433.-Buda, 1457. márc. 16.): temesi ispán, →Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet elsőszülött fia. - 1452: pozsonyi gr., 1453: horvát-szlavón bán, e tisztségeit át kellett adnia Cillei Ulriknak, ki a kir. jövedelmek hűtlen kezelésével vádolta a halott Hunyadi Jánost. 1456: atyja halála után a Hunyadi-párt vezére a Cillei-Garai-párttal szemben. X. 13-XI. 8: ~ Futakon hűséget esküdött V. Lászlónak (1440-57). Ennek ellenére a kir. Cilleit nevezte ki Mo. főkapitányává. ~ Nándorfehérvárra vonult, s az odalátogató Cillei Ulrikot ~ fegyveresei XI. 9: megölték. ~ V. Lászlótól kegyelmet kért, a kir. a kegyelmet esküvel erősítette meg. Ennek ellenére 1457. III. 14: →Giskra zsoldosainak fedezetével elfogatta és lefejeztette. Ennek igazolására III. 21: ítélet-levelet adatott ki ~ ellen. 1458: Mátyás Gyulafehérvárt apjuk mellé temettette, síremlékének töredéke megmaradt. B.A.

Hóman-Szekfű II. - Kisfaludy Katalin: Matthias rex. Bp., 1983.

Hunyadi Mátyás   →Mátyás, I. király

Hunyadi Pál, Péter fia (14-15. sz.): püspök. - Kisbaráton (győri egyhm.) plnos. 1421. V. 5: árgyasi pp., VI. 7: a bulláért 66 2/3 Ft fizetésére kötelezte magát. 1433: locsmándi főesp., Molnári Kelemen győri pp. lelki helynöke. Vádolta az őt gyalázó Kanizsai Lászlót, aki meg akarta ~t öletni, gyilkosának 150 Ft-ot ajánlott föl a pápai feloldozás megnyerésére. Gams milkói pp-nek írta, utóda 1438: Gergely, Sántánál 1458. IV. 24: Richer Jakab. T.E.

Gams 1873:383. (5.) (s.v. Paulus de Hunyad Argensis) - Eubel II:106. - Sánta 1914:70. (8.) - Bedy 1938:322. (s.v. Pál argentini pp., téves olvasás miatti elírás lehet!) - Schem. Jaur. 1968:38. (s.v. Hunyady Pál)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.