🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hermann
következő 🡲

Hermann, Friedrich Benedikt Wilhelm von (Dinkelsbühl, Bajoro., 1795. dec. 5.-München, 1868. nov. 23.): közgazda, statisztikus. - 1821: az erlangeni gimn. mat. tanára. Münchenben 1827: a kamarai tud-ok rk., 1833: r. tanára. 1839-67: a bajor kir. stat. hivatal vez-je. - ~ induktív-deduktív módszerrel vizsgálta a gazd. életet, s fogalmazta meg a fölismert törvényszerűségeket. Fm-ben a klassz. ang. közgazdákra támaszkodott, de a →tőke, →kamat, →jövedelem és →munkabér kérdéseiben önálló, kritikus álláspontot alakított ki. Szemléletében a gazd. és erkölcsiség, ill. a gazd. és a vallás nem ellentétesek. Megkísérelte bizonyítani, hogy a szegénységről és szegénygondozásról szóló klassz. közgtan nem ellenkezik a kerszoc. gondolkodással. - Fm: Staatswirtschaftliche Untersuchungen. München, 1832. Pa.P.

SL II:1166.

Hermann Hermenegild Pál, OFM (Siklós, Baranya vm., 1893. máj. 7.-Bp., 1949. febr.): házfőnök. - 1908. IX. 5: lépett a Kapisztrán Jánosról nev. ferences r-be, 1914. V. 21: ünn. fog-at tett, 1916. II.1: pappá szent. 1927: a gyöngyösi hittud. főisk. tanára és házfőn., utóbb a főisk. h. ig-ja, 1934-40: tartfőn., 1948: Siklóson házfőn. - M: Promptuarium Biblicum. Összegyűjt. Gyöngyös, 1931. (2. bőv. jav. kiad. S.a.r. a Gyöngyösi Ferences Hittud. Főisk. növendékpapsága. Bp., 1937; 3. kiad. 1940) - Promptuarium patristicum. Ascetica. Összeáll. és kiad. Uo., 1937. - Promptuarium patristicum. Dogmatica. 1-2. köt. Összeáll. és kiad. Uo., 1937. - Promptuarium patristicum. Moralis. Összeáll. és kiad. Uo., 1937. T.E.

Schem. Cap. 1940:49. (30.) - Gulyás XIII:459. (Hermenegild; febr. 16: temették)

Hermann Ipoly László, OSB (Bp., 1892. máj. 12.-Pannonhalma, 1969. márc. 3.): főiskolai tanár. - 1910. VIII. 6: lépett a r-be, 1911-15: Rómában teol. hallg., 1915. VI. 2: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. Pannonhalmán hitokt. és hitszónok, 1919-23: Bakonybélen főisk. tanár, 1921-ig házgondnok is, 1923-63: Pannonhalmán főisk. tanár, 1931-ig főapáti irodaig. is. - M: Óker. irod. tört. (Patrológia) Írta Berthold Altaner. Ford., átd. és jegyz. ell. Bp., 1947. 88

PN 1986:161. (1232.) - Gulyás XIII:462.

Hermann István Egyed, OPraem (Bátaszék, Tolna vm., 1895. febr. 17.-Bátaszék, 1970. márc. 22.): egyháztörténetíró, egyetemi tanár. - 1914: Jászón belépett a prem. r-be. A teol-t az innsbrucki egy-en végezte, 1918: pappá szent. 1919: tanulm. szabadságon volt Innsbruckban, 1921: teol. dr. s a hittud. főisk. tanára és tanulm. felügy-je Jászón. 1925: reálgimn. tanár Gödöllőn, 1929: a bpi tudegy-en ném-tört. szakos tanári és fil. dri okl-et szerzett. 1929: uo. hittud. főisk. tanár is. 1932: Bécsben tud. kutató, 1933: hittud. főisk. tanár a bpi Norbertinumban. 1933: mtanár a bpi tudegy. hittud. karán. 1938: uo. c. rk. tanár. 1938: a SZIA r. tagja. 1940-49: a szegedi tudegy. bölcs. karán a m. tört. tanszékvez. tanára. 1944-45: uo. a bölcs. kar dékánja. Mint nyugalmazott egy. tanár 1949-50: a bpi Kat. Tanárképző Akad-n egyhtört-et tanított. 1951: visszavonult Bátaszékre. - Fm: A bátaszéki ném-ek és népdalaik. Bp., 1925. - A m. kat. papság az osztrák katonai diktatúra és az abszolutizmus idejében. Gödöllő, 1932. - Lonovics József róm. küldetésének (1840-41) belpol. és diplomáciai előkészítése. Bp., 1934. - Az 1822-i erdélyi egyhm. zsinat. Uo., 1936. - A Hittud. Kar tört. (1635-1735). Artner Edgárral. Uo., 1938. - Bellarmin Szt Róbert. Uo., 1938. (Korunk szentjei) - Árpádházi Szt Erzsébet. Uo., 1941. (Hősök és szentek) - A veszprémi egyhm. papságának kv-kultúrája és kv-állománya a XIX. sz. elején. Eberhardt Bélával. Veszprém, 1942. - Budáról Belgrádba 1663-ban. Pécs, 1943. - Kurbély György veszprémi pp. (1755-1821). Veszprém, 1947. - A kat. egyh. tört-e Mo-on 1914-ig. München, 1973. K.E.I.

Ki kicsoda? 1936. - SZIA tagjai 1938:9. - Jászói Névtár 1944:59. - Szegedi egy. alm. 1971:74. - M. Nemz. 1970. III. 29. - Stefancsik-Kovács 1978:101. - Gulyás XIII:454. - ~ 1895-1970. Önéletrajz. Bátaszék, 1995. (A bátaszéki II. Géza Gimn. tud. diákkörének kiadványai, I.) - H. E. Emlékkönyv. 1998. Szerk. Sümegi József, Zombori István.

Hermann József (1790. jan. 4.-Vác, 1875. ápr. 7.): választott püspök. - A teol-t Vácott végezte, 1812: pappá szent. 5 hónapig kp., ppi iktató, majd levtáros. 1821: peregi, 1837: nagykátai plnos és esp. 1847: váci knk., 1852: steinbachi c. prép., 1869: váci nagyprép., 1872: ansariai vál. pp. - Utóda az ansariai címen: 1875: Nogáll Károly. T.E.

LBE:9. - Chobot I:60; II:767.

Hermann Katalin M. Tadea, DNAK (†Jászberény, 1982. jún. 30.): szerzetesnő. - Kőszegen 1921. IV. 30: lépett →Domonkos Nővérek kongregációjába. Uitt tette 1922. IV. 29: első, 1925. IV. 29: örök fog-át. Vasváron portás és takarítónő. 1950. VI. 16., a szétszóratás után Becsehelyen rokonoknál élt, 1977: a jászberényi szoc. otthonba került. r.k.


Hermann Egyed István OPraem (Bátaszék 1895. febr. 17.–Bátaszék, 1970. márc. 22. ): egyháztörténész, egyetemi tanár. – Pécsett érettségizett, 1914: lépett a jászóvári premontrei rendbe. 1914–18: Innsbruckban teol-t végzett. 1918: pappűá szentelték, 1921: ott teol. dr. – 1921: tanár a rend jászóvári föiskoláján. 1925–33 : a rend gödöllői gimn-ának tanára, közben a bpesti egyetemen ném-tört. szakon 1929: középisk. tanári képesítést valamint bölcsészdri oklevelet szerzett. – 1929: a rend gödöllői Hittudományi Föisk-án, 1933–40: a bpesti tanárképző int., a →Norbertinum tanára. – 1932–33: a bécsi Magyar Történeti Intézet ösztöndijasa, levtári kutatásokat folytatott. 1933: a Pázmány Péter Tudományegyetem Teológiai Karán habilitált, az újkori m. egyhtört. magántanára, 1938-tól c. ny. rk. tanár., a →Szent István Akadémia r. tagja. – Miután →Hóman Bálint kultuszminiszter 1938: nem őt, hanem →Galla Ferencet nevezte ki a Kar történész katedrájára, kárpótlásképen kinevezi 1940 őszén a Szegedi Tudományegyetemen a magyar történet ny. r. tanárának és a Magyar Történelmi és Művelődéstört. Intézet igazgatójának. 1944–45: a Bölcsészettudományi Kar dékánja. Mivel az Egyetem rektora és legtöbb tanára elmenekült, ~ vezette az egyetemet a legnehezebb idökben, mikoris a szovjet megszálló hatalommal és a nyomukba toluló kommunista, szélsőbaloldali elemekkel számos konfliktust kellett megoldania. 1947–: mint szerzetest egyre fokozottabban támadták, végül a kultuszminiszter 1949: a legkisebb nyugdíjjal nyugállományba helyezte. 1949–50: szegedi R. K. Tanárképzöben az államositásig a m. történet tanára. – 1950–51: Veszprémben kisegítő lelkész és levéltáros, míg az AEH el nem távolította. Ezután szülővárosában hugánál visszavonultan él, bár fő művén, a Magyar Katolikus Egyház története 1914-ig haláláig dolgozott, kiadását nem érhette meg.

Fm: A bátaszéki ném-ek és népdalaik. Bp., 1925. – A m. kat. papság az osztrák katonai diktatúra és az abszolutizmus idejében. Gödöllő, 1932.– A katholikus egyház töténete Magyarországon a török felszabaditó háboruktól napjainkig. (Habilitáció). Bp., 1933. – Lonovics József róm. küldetésének (1840–41) belpol. és diplomáciai előkészítése. Bp., 1934. – Az 1822-i erdélyi egyhm. zsinat. Uo., 1936. – A Hittud. Kar tört. (1635–1735). Artner Edgárral. Uo., 1938. – Bellarmin Szt Róbert. Uo., 1938. (Korunk szentjei) – Árpádházi Szt Erzsébet. Uo., 1941. (Hősök és szentek) – A veszprémi egyhm. papságának kv-kultúrája és kv-állománya a XIX. sz. elején. Eberhardt Bélával. Veszprém, 1942. – Budáról Belgrádba 1663-ban. Pécs, 1943. – Kurbély György veszprémi pp. (1755–1821). Veszprém, 1947. – A kat. egyh. tört-e Mo-on 1914-ig. München, 1973. (2.jav.kiadás 1983.) – Önéletrajz 1895-1965. Kiadja Pál Eliza,Bosnyák Péter. Bátaszék. 1995. K.E.I.–A.G.

Ki kicsoda? 1936. – SZIA tagjai 1938:9. – Jászói Névtár 1944:59. – Szegedi egy. alm. 1971:74. – M. Nemz. 1970. III. 29. – Stefancsik–Kovács 1978:101. – Gulyás XIII:454. – ~ 1895–1970. Önéletrajz. Bátaszék, 1995. (A bátaszéki II. Géza Gimn. tud. diákkörének kiadványai, I.) – H. E. Emlékkönyv. 1998. Szerk. Sümegi József, Zombori István.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.