🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyurits
következő 🡲

Gyurits Antal (Szombathely, Vas vm., 1819. máj. 23.-Szatmárnémeti, 1892. márc. 1.): gimnáziumi tanár. - A gimn-ot Szombathelyen végezte, 1834-37: Pesten joghallg. de bölcs-kari előadásokat is hallg. 1837-39: Nagyváradon gyakornok és Kornis Károly családjának házitanítója, majd Pesten a kir. tábla jegyzője, az 1847. é. ogy. megnyitásáig Kelemen János személynöki ítélőmester irodájának kiadója, ügyvédi okl-et szerzett. Pozsonyban az 1843/44. é. ogy. idején megtanult gyorsírni, 1847/48: a pozsonyi, 1848: a pesti, 1849: a debreceni ogy. gyorsírója. A szabharc leveretése után irod-mal foglalkozott, a Religio munk., a Jó és Olcsó Kv-kiadó Társulat titkára. Néhány évig Károlyi György gr. fiainak nevelője, 1859: Haas Mihály szatmári pp. ajánlatára a szatmári kir. kat. főgimn. tanára, 1864: klasszika-filológiából tanári vizsgát tett. 1877: a római Academia degli Arcadi Jeronte Pentelio névvel tagjává választotta. - Az EME munk. - M: A gyorsírásról elméleti és gyakorlati tekintetben. Pozsony, 1844. - Emlékezettan. (Mnemotechnica). Reventlow rendszerét m. nyelvre alkalmazta. Uo., 1846. - Menekvés Debrecenbe az 1849. év kezdetén. Tört. rajz. Pest, 1850. - Virgil pásztori dalai. Uo., 1851. - Virgil Aeneise. 1-2. köt. (M. hexameterekben) Uo., 1851. - Róma és Loretto. Fr-ból Venillot Lajos után. Uo., 1851. - Kritika és pártszellem. Uo., 1852. - A 13. sz-beli Anacharsis. Walter Vilmos után ford. Uo., 1852. - Az ember és a teremtés, v. a végok elmélete a mindenségben. Desdouits után ford. Uo., 1853. - A társad. testén rágódó féreg. Fr-ból Gaume J. után. Eger, 1853. - A keresztes hadak tört. 1-2. köt. Írta Michaud. Ném-ből magyarázva ford. Pest, 1853. - Rövid és bizalmas feleletek a religio ellen leginkább elterjedt ellenvetésekre. Fr-ból Ségur után. Uo., 1854. (Névtelenül) - A m. helyesírás szabályai. Uo., 1855. - Világtört. Írta Cantu Caesar. A 7. olasz kiadás után ford. 1-7. köt. Uo., 1856-63. - A nőnevendékek kvtára tanodai s magánhasználatra. 1-4. köt. 5 részben. Uo., 1856-57. - Csillagászat. Tanodai és magánhasználatra. Uo., 1857. - A kath. nő. 1. köt. Olaszból Ventura Joakim után. Uo., 1858. - M-ok tört. Tanodai használatra az első oktatásban. Uo., 1858. (2. kiad. 1863, 5. kiad. Bp., 1876) - A természettan előcsarnoka tanodai és magánhasználatra. Pest, 1860. (2. jav. és bőv. kiad. Bp., 1873) - Aranka, v. az alázatosság diadala a kevélység fölött. Fr-ból ford. Uo., 1861. (2. kiad. Bp., 1891) - Fordítási előgyakorlatok m-ból lat-ra. Schulze után. Uo., 1863. - Vezérkv. a lat. ford-okra. W. F. Döring után átd. Uo., 1863. - A m. nyelv viszonyszavai. Tanodai használatra. Uo., 1864. - A lat. igerendszer. Uo., 1866. - Virgil Aeneise. Ford. Uo., 1866. (Római remekírók 20., 21.) (2. kiad. Bp., 1879) - J. Caesaris Commentarii de bello gallieo. Magyarázta. 1-3. füz. Uo., 1868-69. (1. füz. 2. kiad. Bp., 1873. Gör. és lat. remekírók 3, 6, 8, 23.) - Ciceronis Orationes selectae. Magyarázta. 1. füz. Uo., 1868. (Gör. és római remekírók 5.) - Horác ódái. Nauck művei nyomán értelmezi. 1-2. füz. Uo., 1868. (Uaz 4, 7.) (2. kiad. Q. Horatii Flacci Carmina címmel. Bp., 1879. (Gör. és lat. remekírók 4.) - Gyakorlati lat. nyelvtan. Ollendorff-Traut tanmódszere alapján... átd. 1-2. r. Uo., 1871-72. - Kulcs az Ollendorff-Traut tanmódszere alapján írt lat. nyelvtanhoz. Uo., 1871. - A lat. főnevek nemei és végzetei. Melléklet a lat. nyelvtanhoz. Uo., 1872. - Gör. nyelvtan. Uo., 1872. - Ékes irálytan tanodai és magánhasználatra. Bp., 1873. - A lat. praepositiók rendszeres osztályozása. Szatmár(németi), 1874. - Lat. mondattan. Uo., 1875. - De carminibus Homeri epicis. Uo., 1877. - Szatmármegyebeli hajdankori régiségek. Bp., 1878. - A szalánczi rózsakirályné. 4 énekben. Szatmárnémeti, 1879. - Horatius Flaccus vál. ódái. Folyó beszédben magyarítva. Uo., 1885. - Budavár visszafoglalása 1686. Freschot után olaszból. ford. Uo., 1886. - M. Tulli Ciceronis Orationes selectae. Halm Károly nyomán értelmezte. 1. füz. L. Sergius Catilina elleni 4 beszéd. Uo., 1886. (2. kiad. 1886) - Pesten 1861: a Kritikai Füzetek (1. füz.), Szatmárnémetin 1874: a Szellemvilág tud. és kritikai füzetek (7. füz.) szerk-je. - Betűjele: - r - 88

Szinnyei IV:177. - A szatmári kir. kat. gimn. tört. Szatmárnémeti, 1896:209.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.