🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > anglikán egyház
következő 🡲

anglikán egyház: az evangélikus és református egyházak mellett a protestantizmus 3., mérsékelt ága. VIII. Henrik egyhszakadásával kezdődött és Th. →Cranmer reformátori munkásságával teljesedett ki. Angliában államegyh., másutt területenként önálló. - I. Kialakulása. Nem a vallási reform igénye, hanem VIII. Henrik féktelensége indította el. Mivel a p. megtagadta Henrik érvényes házasságának semmissé nyilvánítását, a kir. 1529: a ném. fejedelmek példáját követve megszavaztatta a parlamenttel, hogy ő az angliai egyh. feje és legfőbb kegyura. 1531: a klérust kényszerítette a törv. elfogadására. 1532: megtagadta az →annáták fizetését, majd kinevezte canterbury-i érseknek Cranmert, ki már korábban is kiszolgálta kívánságait. 1533: megtiltotta a Rómához való fellebbezést. 1534: törv-be iktatta addigi rendelkezéseit. 1535: megkezdte a ktorok föloszlatását, s annak ellenére, hogy lázadás tört ki, 1539-ig valamennyi ktort (619) föloszlatta. Az 1537-től jelentkező különféle prot. irányzatok ellen is véres szigorral lépett föl. 1539. VI: 6 tc-ben védte a kat. hitet: az átlényegülést, az egy szín alatti áldozást, a cölibátust, a szerz-ek szüzességi fogadalmát, a magánmiséket, a fülgyónást. Aki ezeket nyíltan és kitartóan tagadta, vagyonának és életének elvesztésével bűnhődött. Eközben 2 újabb „házasságát” bontatta föl. - VI. Edward (ur. 1547-53) alatt Cranmer műveként az ~ prot. lett. 1548: saját katekizmust, 1549: új szertartásrendet (Book of Common Prayer), 1550: új papszentelési rítust vezettek be. 1550-53: kifosztották a tp-okat, 1552: átfogalmazták a Common Prayer Book-ot, 1553: saját hitvallást írtak (→anglikán artikulusok). - Kat. Mária (ur. 1553-58) visszaállította a kat. egyh-at, de utóda, I. Erzsébet (ur. 1558-1603) újra megalapította az ~at, s fölállította az anglikán hierarchiát. 1559: módosításokkal újra bevezette a Common Prayer Book szert-rendjét, 1563: a hitcikkelyek számát 39-re csökkentette. Intézkedéseivel szembeszálltak a szélsőséges kálvinisták (→puritánok), akik minden kat. elemtől mentes, csak Bibliára épülő egyházat akartak. Egy másik csoport a kir. hatalomtól akart független lenni (independensek). V. Pius p. 1570: kiközösítette az ~at, ami kat-okat, puritánokat és independenseket egyaránt sújtó üldözést váltott ki. - I. Jakab (ur. 1603-25) alatt megerősödött az az ev. színezetű mozg., amely a kegyelemtanban, a pp-szentelésben és a kir. hatalom kérdésében a kat. hagyományt próbálta föltámasztani (High Church). - I. Károly (ur. 1625-44) alatt polgárháború tört ki, s a kálvinisták győzelmét ismét a kat-ok, puritánok és independensek üldözése követte. Cromwell (ur. 1649-58) alatt az independensek kerültek fölénybe. II. Károly (ur. 1660-85) visszaállította az ~ eredeti formáját, de ő maga halálos ágyán katolizált. - II. Jakab (ur. 1685-88) kat. lévén mindent elkövetett a kat. egyh. helyreállításáért. 1687: minden vallás számára türelmi rendeletet adott ki. - Az ~at a 17. sz: szabadegyh-ak és szekták, a 18. sz: liberális, racionalista irányzatok szabdalták részekre. Racionalisták hozták létre az ún. „széles egyházat” (Broad Chruch). Erre válaszul alapította J. Wesley az ev. szellemű ébredő mozgalmat, melyből az anglikán „alsó egyház” (Low Church), s azzal párhuzamosan a →metodisták jöttek létre. - A High Church örököseként 1833: indult az →Oxford-mozgalom, mely 1855 u. ritualizmus néven terjedt tovább. A különféle irányzatok egyesülése (ökumenizmus!) érdekében hosszú ideig dolgoztak egy közös Common Prayer Book kidolgozásán, de ezt az angol parlament 1929: elvetette. Az egység kritériumaként 4 alaptételt fogalmaztak meg: 1. az ap. és a niceai hitvallás, 2. a Szentírás, 3. a keresztség és az Euch. sztsége, 4. a papsztelés elfogadása az ap. jogfolytonosság alapján. - 1921-26: a kat. egyh-zal folytak tárgyalások, de ezek az →anglikán püspökszentelések kérdésén zátonyra futottak.

- II. Az ~ tanítása és mibenléte. Az ~ pp-ökből, papokból és diákonusokból álló hierarchiája, szert-ai és szerzetessége alapján kívülről kat-nak látszik, belül azonban lutheránus-kálvinista tanok keverékét valló prot. egyh. Hitvallása az anglikán artikulusok, lit. rendjét a Common Prayer Book határozza meg, de sem tanítás, sem szert. szempontjából nincs egység a különféle irányzatok között, melyekből 3 jelentős: 1. Az anglokatolikusok (az egykori High Church) konzervatívok, az ősegyh. hagyományát, a kat. egyh-zal való kapcsolatot hangsúlyozzák. Őrzik az Euch-t és a sztmisét, hisznek az átlényegülésben, tartják a fülgyónást, tisztelik a Szűzanyát és a szteket, szerzetesr-jeik vannak, a trienti lit. formáit és fölszerelési tárgyait használják. - 2. Az alsó egyház (Low Church, ev-oknak is mondják őket) az ~ demokratikus, pietista, puritán szárnya. Csak az evang-ra támaszkodó, a karitatív szolgálatot hangsúlyozó egyház. - 3. A széles egyház (Broad Church, modernisták) liberális, racionalista, kritikus szellemet képvisel. A jámbor vallásossággal szemben a tud-t helyezik előtérbe. Sokat áldoznak az ifj. nevelésére, a szoc. gondoskodásra és a karitatív munkára. - III. Az ~ szervezete. Mindenütt pp-ökre, papokra és diákonusokra épülő hierarchikus szervezete van, de csak Angliában államegyh. Itt a canterburyi és yorki érs. tart-ban 29, ill. 14 ppség van. Anglia prímása a canterburyi érs. A mpp. fölszentelt spp-ét suffraganeus pp-nek, a nyugalmazott mpp-öt spp-nek hívják. Az egyhm-éket 2-4 főesp-ségre osztják. 28 régi szegyh-ban székeskápt. működik. Mindkét érs. tart-nak külön zsin-a van, felső- és alsóházzal, melyek tanácskozó és tanácsadó hatáskörrel bírnak. 1920: létrehoztak egy angliai egyh. parlamentet, mely előkészíti a vallást érintő törv-tervezeteket. Ezeket a parlament szavazza meg és a kir. szentesíti. A kir-t az egyh. koronázza, de a koronás kir. az egyh. legfőbb kegyura és feje. A pp-öket a canterburyi érs. javasolja, de a min-elnök nevezi ki. Közülük 24 a felsőház tagja. Az egyh. bíróságok legfőbb feljebbviteli fóruma a koronatanács. 1965: Angliában 43, Walesben 6, Íro-ban 16, Skóciában 7, az USA-ban 101, Indiában 13, D-Afrikában 13, Kanadában 32, Ausztráliában 29, Új-Zélandban 9, az Antillákon 8, Kínában 10, Japánban 10, Ny-Afrikában 5, Közép-Afrikában 4 anglikán ppség volt. **

LThK I:546.