Magyar Katolikus Lexikon > A > Atanáz


Atanáz, Athanasziosz, Szt (Alexandria, 295/96.-Alexandria, 373. máj. 2.): püspök, egyházatya, az igaz hit nagy védelmezője az →arianizmussal szemben. - Gyermekkora a Diocletianus-féle üldözés idejére esett, már ekkor találkozott →Meletiosz követőinek túlzott szigorával. Ifjúsága egy részét a pusztában, Remete Szt Antal tanítványi körében töltötte. Miután visszatért városába, diákonus lett. Ekkor tűnt föl tévtanításával →Arius. Vsz. ~ a szerzője annak a levélnek, amelyben Alexandrosz pp. elítélte a tévtanítást. A pp. magával vitte ~t a →niceai zsinatra, ahol mindenki fölfigyelt rá. 328. VI. 8: megválasztották Alexandria pp-évé. Hivatalba lépve végiglátogatta a joghatósága alá tartozó ter-et, Szt →Pakhomiosz remetéit is, akik később ismételten körükbe fogadták. Távollétében Egyiptom meletiánus pp-ei bevádolták Nagy Konstantin cs-nál, és megpróbálták elmozdítani székéről. ~ Nikomédiába ment, igazolta magát, és a cs. fölmentette a vádak alól. 332 húsvétján tért vissza székvárosába. Az év végén a meletiánusok gyilkossággal vádolták meg, és a palesztinai Caesareába zsin-ot hívtak össze letételére. Tervük azonban meghiúsult, mert kiderült, hogy az állítólag meggyilkolt pp-öt ők maguk rejtették el egy ktorba. A cs. elismerését kifejező levéllel állt ~ mellé. Eközben a hivatalából elmozdított Arius színleg kat. hitvallást tett a cs. előtt, aki elrendelte, hogy fogadják őt vissza az egyh. közösségbe. ~ ezt megtagadta, ami rosszallást váltott ki a cs. udvarban, amit kihasználva a meletiánusok most az ariánusokkal együtt léptek föl ~ ellen. Az ügy tisztázására a cs. zsin-ot hívott össze. ~ 50 pp-kel érkezett Tirusba, ahol a zsin. már jelenlévő 60 résztvevője csúfot űzött belőle, kísérőit be sem engedték az ülésterembe. ~t a cs. tisztviselők mentették ki ellenségei közül. Konstantinápolyba vitték a cs. elé, aki Treviribe (Trier) száműzte. A város pp-e, Maximinus szívesen fogadta, s ~ megismertette a szerz-eket a K-i szerz-ség tapasztalataival. Remete Szt Antal levelet írt a cs-nak ~ érdekében, de az haláláig (337. V. 22.) hajthatatlan maradt. Utóda, Constantius azonnal visszaadta ~ ppi székét. A 28 hónapos távollét után, XI.23: Alexandriába visszaérkező ~t hívei nagy lelkesedéssel fogadták. A tirusi zsin. résztvevői azonban egy Pistus nevű ariánus pp-öt akartak az alexandriai széken látni, ezért körlevelet intéztek az egyh-hoz, és I. Gyula p-nál is tiltakoztak ~ szerintük törvénytelen visszatérése ellen. A köv. évben az egyiptomi kat. pp-ök zsin-ot tartottak Alexandriában, s kifejezték ~ iránti húségüket; ezt levélben tudatták a p-val és minden egyh-zal. →Euszébiosz hívei zsin. összehívását kérték a p-tól ~ ügyében, de közben egy Gergely nevű kappadókiai papot pp-ké választottak, aki 339. III. 22: el is foglalta székét Alexandriában. Zavargás támadt, s ~, hogy elkerülje a vérontást, elhagyta a várost, és a remeték közé húzódott vissza. A cs. katonasággal kerestette, de hiába; a p. hívására azonban Rómába ment. A p. zsin-ot hívott össze, mire az euszebiánusok szakadással fenyegetőztek (jóllehet korábban ők kérték a zsin. összehívását), mondván, hogy a p. illetéktelenül avatkozik a K-i egyh. ügyébe. 340: a zsin. mégis összeült. Az 50 résztvevő hosszasan tárgyalta ~ ügyét, és a p. végül megerősítette hivatalában. ~ azonban Rómában maradt, közvetve kormányozta egyhm-jét, s a vele lévő szerz-ek segítségével a rómaiakat is megismertette a K-i szerz-ség értékeivel. - Az uralkodók 343 őszére Szardikába zsin-ot hívtak össze. A K-i euszebiánus pp-ök részvételük föltételéül szabták, hogy az általuk letett pp-öket - főként ~t - zárják ki a részvételből. Mivel kérésük nem teljesült, elhagyták a várost; az ott maradtak megerősítették ~ ppségét, és szavára elálltak az ariánusok felé közvetítőnek szánt, de félreérthető, a niceaitól eltérő hitvallás megfogalmazásától. - Amikor Alexandriában Gergely ellenpp. meghalt, Constans cs. révette ~t, hogy térjen vissza városába. ~ hosszas tiltakozás után útra kelt, és 346. X. 21: bevonult Alexandriába. Néhány éves viszonylagos nyugalom után, mivel ~ oltalmazói (Pakhomiosz, Constans cs., Gyula p.) egymás után meghaltak, 352: ellenségei följelentették Liberius p-nál. A p. Rómában zsin-on erősítette meg ~t, aki ezután a vádaskodások ellen tiltakozó levelet intézett Constantius cs-hoz. A cs. maga elé hívatta, de ~ azt válaszolta, hogy csak kifejezett parancsnak engedelmeskedik. A parancs elmaradt, a cs. ellenben 353: Arles-ba zsin-ot hívott össze, és arra kényszerítette a résztvevő pp-öket, hogy ítéljék el ~t. Ezt 355: Milánóban újabb zsin-ra erőltette rá, s akik nem hajlottak az ariániusokkal való egyetértésre (pl. Vercelli Szt Özséb, Milánói Dénes), azokat száműzte: 356: a galliai pp-ök zsin-ával tette a cs. uezt, innen Poitiers-i Szt Hilariusnak kellett K-i számkivetésbe mennie. Mivel Liberius p. pártfogásába vette ~t, a cs. elfogatta, és őt is száműzte. 357. I. 6: katonák jelentek meg Alexandriában, hogy eltávolítsák ~t, aki nem tágított; egy hónapos tárgyalássorozat után a tp-ban támadták meg, de klerikusai ki tudták menekíteni a városból. ~ újra a remeték közé ment, s ott maradt Constantius haláláig. 361: Julianus cs., aki vissza akarta hozni a pogány vallást, a korábban letett kat. pp-öknek visszaadta a széküket, hogy a belső ellentétek szításával gyengítse a kerséget. ~ buzgósága és hithűsége fölingerelte őt, ezért 362. X. 24: ~nak újra a remeték közé kellett menekülnie. A cs. rendőrség hosszasan, de hiába kutatott utána. - 363. VI. 26: meghalt Julianus; utóda, Jovinianus az igaz hit és a békesség híve volt; ~t zsin-ra hívta Antiochiába. 363. X: Meletiosz pp. kivételével minden résztvevő pp. aláírta a →niceai hitvallást. A cs. azonban már a következő év II. 16: meghalt, s utóda, Valens Constantius nyomdokában járt. Elrendelte, hogy űzzék el azokat a pp-öket, akiket Julianus juttatott vissza székükre. ~t ez nem érintette, de a városában támadt zavargások miatt 365. X: mégis titokban eltávozott. Valens cs. kifejezett parancsára tért vissza, s 366. II. 11: utoljára iktatták be hivatalába. Hátralévő éveiben már nyugodt körülmények között munkálkodhatott. - Nazianzi Szt Gergely az Egyh. oszlopának és az ortodoxia atyjának nevezte. 553: a konstantinápolyi zsin-on a legnagyobb egyhatyák között tisztelték. - Ikgr. Ált. gör. pp-ként ábrázolják, többnyire a →négy nagy keleti egyházatya csop-jában, fedetlen fővel (Bernini, Cathedra Petri, Róma, Szt Péter-baz., 1657-66), olykor mitrával v. szerz-ként; a K-i egyh-ban fehér hajjal és szakállal. Attrib-ai: csónak (a Níluson találkozott üldözőivel), sugárzó háromszög (az ariánusokkal szemben megvédett Szentháromság jelképe), kv. és mitra. - A börtönőrök védőszentje. Fejfájás ellen kérik oltalmát. Ü: máj. 2. - M: PG 25-28. V.L.

LThK I:976. - BS I:522. - Vanyó I:565. - SzÉ I:192. - Sachs 1980:47.