🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zakar
következő 🡲

Zakar András (Margitta, Bihar vm., 1912. jan. 30.–Székesfehérvár, 1986. márc. 31.): mérnök, áldozópap. – A bpi piar. gimn-ban éretts., 1935: a bpi Műszaki és Gazdaságtud. Egy-en építőmérnöki okl-et szerzett, majd a Közlekedéstud. és Vasútépítéstani Tanszéken tanárs. A Pázmány Péter Tudegy-en teol-t végzett, 1940: teol. dr., VI. 23: az esztergomi főegyhm. papjává szent. 1941: Esztergomban Serédi Jusztinián érs. irodájában dolg., a főegyhm. kv-vizsgáló biz. tagja, majd titkára. 1944: Mindszenty József bíb. prím. személyi titkára. 1946: p. kamarás. 1947: elkísérte Mindszentyt a Kanadában megrendezett Nemzetközi Mária Kongressz-ra, s főpásztorával együtt meglátogatta Kanada és az USA m. plébániáit. –1948. XI. 19: elhurcolták, 1949. II. 3–8: a →Mindszenty-perben III. rendű vádlottként a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvételért és folytatólagosan, társtettesként megvalósított hűtlenségért 6 évi fegyházra, 10 évi hivatalvesztésre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. 1953. I: szabadult. Bp-Szabadsághegyen kisegítő lelkész, -Felső-Krisztinavárosban kp., 1957: nyugdíjazták. 1970: (addig egyetlen papként) rehabilitálták, azután Bpen kisegítő lelkész. Nyelvészettel, tört-mel és teol-val foglalkozott; jelentős egyezést tapasztalt a sumér ékírás és a m. rovás között. – M: A szenvedés értéke és a megtestesülés titka. Bp., 1941. – Tihamér püspök élete – ahogy kortársai látták. Uo., 1941. – Útmutató közéleti kérdésekben. Uo., 1947. – A sumér nyelvről. Södertalje, 1970. (Az Északi Vártán c. folyóir. 39. sz-aként) – Sumerian–Ural-Altaic affinities. Chichago, III., 1971. (Klny. Current Anthropology) – A sumer hitvilág és a Biblia. Összeáll. és magy. 2. kiad. Garfield, 1973. – A sumér nyelvről. Fahrwagen, 1975. – A sumér és akkád ékjelekről. René Labat: Manuel d’épigraphie akkadienne c. műve alapján, ford. és szerk. Garfield, 1976. – Elhallgatott fejezetek a m. tört-ből. Fahrwangen, 1976. – A m. őstörténet felé... Buenos Aires, 1978. – Összehasonlító m. tört. Összeáll. H.n., 1980. – Teleki Pál halála. Összegyűjt. Bécs, 1983. – Kz-ban: A Serédi-féle ellenállás és ami mögötte van. Okmánygyűjt. (Bp., 1980) s.k.–88

Schem. Strig. 1947:276; 1982: 381. – Új Ember 1948. XI. 28. – Mindszenty a nép ellensége. Bp., 1949:11. – A Mindszenty bűnügy okmányai. Uo., 1949:6. kép. – Mindszenty József a bíróság előtt. Uo., 1949:48. – M. Nemz. 1980. IV. 4. – Unsere Post (Stuttgart) 1986. III: 9. (Msgr. Zakar gestorben) – Valóság 1983:10. sz. (Szenes Sándor) – Életünk (München) 1986. V. (Harangozó Ferenc: A koronatanú halálára) – M. Múlt (Sydney) 1986. – Ispánki 1987:7. – Salacz 1988:12. – Jel 1989:5–6. sz. (Fábián János: Mindszenty bíb. szolgálatában); 1990:4. sz. – Mindszenty József a népbíróság előtt. Bp., 1989. – Mindszenty József: Emlékirataim. 4. kiad. Uo., 1989:230. – Havasy 1990:404. (6 év börtön) – Hetényi Varga I:291. Arck. – Szántó 1992:135. – Diós 1999:246. (6709.)

Zakar Ferenc Polikárp, OCist (Ókér, Bács-Bodrog vm.,1930. jún. 8.–): a ciszterci rend generális apátja, zirci főapát. – Nyolc éves korában három nyelvet kellett beszélnie (magyar-német-szerb) a falu és az isk. adottságai miatt,  meglehetősen ökuménikus környezetben (katolikusok-evangélikusok –orthodoxok). A bajai III. Béla  Ciszterci Gimnáziumban éretts. 1948: az államosítás pillanatában. – VIII: 29: Zircen belépett  a r-be, s itt 2 é. fil-t és teol-t hallgatott. 1950. IX. 6: elöljárói Rómába küldték, hogy teol-ból doktoráljon. Drótsövényen és aknazáron, majd az osztrák oldalon ismét drótsövényen és csatornán át kellett Au-ba menekülnie 20 társával, tudva hogy Mo-on másnap a szerzetesrendek nagy többségétől megvonják a működési engedélyt. A 21 közül az osztrákok 8-at letartóztattak, átadtak az  oroszoknak, és 4–7 év börtönt kaptak Mo-on. –  ~ Rómában folytatta fil. és teol. tanulmányait a bencések Pápai Szt Anzelm egyetemén,1955. VI: teol. licenciátust szerzett. IX. 4: Svájcban egy női monostorban (ahová tiltott határátlépéssel juttot el)pappá sztelték. Ettől kezdve  a Ciszterci Rend központi római házának munkatársa. 1956–: a Gregoriana egy-en egyhtört-et tanult. – 1960 őszétől a bencés Szt Anzelm Egy-en tanított egyhtört-et, tört. módszertant, 1966: ny. r. tanár. Az II. Vatikáni Zsinat és a  „rendi„ zsinat  bonyodalmai után – 1969–72: apátja parancsára elvégezte az egyházjogot is a Lateráni Egyetemen. De már előbb megírta a Ciszterci Rend és jónéhány Kongregációja Konstitucióját és a generális káptalan „Állásfoglalását„  a mai ciszterci élet föbb elemeiről. – 1971–: egyházjogot is tanított a Szt Anzelm Egy-en. 1978: a  bencés teol. fakultás dékánjává választották, 1981 és 1985: újraválasztották, de 1985. IX. 2: a Ciszterci Rend generális apátja lett. Ezzel az aktív tanítást abba kellett hagynia, de továbbra is megvolt Rómában minden tanári joga.– 1995. IX. 2: letelt a tízéves  generális apáti megbizása, 1996. III. 15: Zircen rendtársai megválasztották zirci apátnak. 2000. I. 25:  Szentszéktől a zirci főapáti címet kapta. 2002. III. 12: hat évre újraválasztották. – 1972: a Szerzetesi Kongregáció  commissariusa, 1978: tanácsosa, 1989–94: a Kongregáció tagja, 1994–99: ismét tanácsos. 1980–90: a Szenttéavatási Kongregáció tanácsosa is volt. – A Szentszék 1981. II. 9: kinevezte  a →Római Pápai Magyar Intézet Vigilancia Bizottságának tagjáva, 1986. X.  3: e Bizottság elnökévé. – 1963–: szerkeszti az Analecta Cisterciensiat, a Ciszterci Rend történelmi folyóiratát. 1996–: Bp-en a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Posztgraduális Kánonjogi Intézete ny.r. tanára  a szerzetesjogi katedrán. – Mint főapát a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, a pécsi Nagy Lajos Gimnázium és Fiúkollégium, a székesfehérvári Szent István Gimnázium  fenntartója. Ezen isk-kban 2007: több mint 3300 diák tanul több mint 300  tanárral. Ehhez jött 2006 karácsonyától a pécsi Ciszterci Nevelési Központ (óvoda, általános és zeneiskola,leánykollégium). – Magyar vonalon elsősorban római magyar rendtársaival kellett törődnie, de volt  igen bőven alkalma turistákat és zarándokokat is fogadni, azokon segíteni, és sokmindenben a Magyar Katolikus Püspöki Kar szándékáit szolgálni, pl. többezer  autó beküldésével. A Szentszék természetesen sok m. ügyben megkérdezte, mindaddig, amíg nem sikerült a diplomáciai viszonyokat Mo-gal helyreállítani. – 1995. X. 23: a M. Köztársaság Elnöke  „A római és itáliai magyar közösség lelki egységének megőrzésében kifejtett tevékenységéért, a magyar szellemi értékek hiteles képviseletéért  és széleskörű terjesztéséért, valamint nemzetközileg is elismert tudományos életművéért” a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben, 2009. VI. 11: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rendi iskolákért végzett rendkívül intenzív oktatói, tudományos és szervezői tevékenységért Pro Paedagogia Christiana-díjban részesítette. – Fm: Histoire de la  Stricte Observance de l’Ordre Cistercien depuis ses débuts jusqu’au généralat du Cardinal de Richelieu (1606-1635). Róma, 1966. – Analecta Cist. 23(1967):226. (Regelungen zur Ausübung der Rechte des Abtes von Citeaux nach der Französischen Revolution, 1790–1900); 38(1982):181. (Consuetudines und   Constitutiones Zircenses, 1814–1941); 53(1997):208. (Momenti essenziali della storia costituzionale dell’Ordine Cistercense). – Commentarium pro Religiosis et Missionariis 51(1970):289. (Vita monastica in Decreto „Perfectae Caritatis„ ) s.k.

Parare viam Domino, Commerative Studies on the occasion of Rt. Rev. P. F. Z. OCist’s 75th Birthday. Bp., 2005. (Emlékkönyv ~ 75. születésnapjára. Írták tanítványai és tisztelői Erdő Péter bíb. előszavával, ~ teljes bibliográfiájával).

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.