🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vincze
következő 🡲

Vincze Alajos (Pély, Heves és Külső-Szolnok vm. 1839. jún. 12.–Kápolna, 1919. ): tanítóképző-intézeti igazgató, plébános. – Apja kántortanító. Egerben a gimn. 6 o-át és 1857–63: teol. végzett. 1863. VII. 25: pappá szent., kp-évek után 1868: főszegyh-i hitszónok és tanítóképzői tanár, később az int. ig-tanára, 1892: az int. 11. ig-ja, majd nyugdíjazásáig Kálban (Heves vm.) esp-plnos. 1915: a SZIA III. o. tagja. – Cikkei: egri Népújság (1869 – 91: főmunk. és s.szerk., a népies ogy-i levelek írója), Eger (állandó munk.), Egri Egyházm. Közlöny (1871: 21. sz. Maskovics Mihály, 1873: 19. sz. Kovalcsik József, X. 7: melléklap, Bartakovics Béla emlékezete), egri Irod. Szle, Egri naptár, Religió, Kelet Népe, egri Legényegyleti Olvasó-Tár. – M: Római katakombák és a róm. egyh. sztségei. Wolter Mór után ném-ből ford. Eger, 1869. – Népélet. Beszélyek a nép sz. Uo., 1871. – Az egri érseki r. k. férfi-tanitóképezde ért. az 1871/72., 1890/91-1892/93, 1893/94-1894/95, 1895/96-1896/97. 1897/98. tanévről. Közli. Uo., 1872–1898. – Élet és történet. Uo., 1872. (Az Egri Népújság Népkvtár melléklete) – Mezei virágok. Beszélyek a nép sz. Uo., 1875. – Ünnepi egyh-i beszédek. Uo., 1877. – Vasárnapi egyh-i beszédek. Uo., 1880. – Vasárnapi és ünnepi egyh – i beszédek. 1 – 2. köt. Uo., 1882–1885. – Elbek a m. nép életéből. 1–4. köt. Uo., 1895. (M. nép kvtára 1–4.) – Jézus Krisztus születése és a 3 napkeleti kir. Karácsonyi színmű. Uo., 1909. – Angyali üdvözlet. Bibliai színmű 4 fv. Uo., 1910. – A béna hős boldogsága. Bp., 1916. (Népiratkák 309.) – Egerben 1869–76: a Népújság, 1876–93: az Irodalmi Szemle szerk. és kiadója, 1895–1903: Giesswein Sándorral a bpi A m. nép kvtára sorozat (1–11. köt.) szerk-je. – Álnevei és jegye: Csetneky, Csepregi Dániel (Népújs.), Csermely (Népújs.), e. s. (Népújs.), Tiszai (Népújs.)  88

Szalády 1884:92. – M. Sion 1888:949. – Koncz 1892: 242. – Heves vm. 1910:408. (*1809!) – Szinnyei XIV: 1228. – Egri érs. tanítóképző int. ért. (1913/14: tanítványai aranymiséje alk. a tanítóképző javára 700 k-ás Vincze Alajos Alapítványt tettek) – Krücken – Parlagi. Wien–Lpz., 1918. II: 707. – Benkóczy 1928: 196. – Heves m. sajtóbibliogr. Eger, 1972:174, 219. – Puskás 1979: 191. – Kiss 1993: 120. – Viczián 1995: 191. (657.) – Értesítők 3.1997: 7259 7269-72. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vincze Ambró József, OCist (Székesfehérvár, Fejér vm., 1843. szept. 25.–Bp., 1901. ápr. 12.): tanár, hittankönyvíró. – 1860. IX. 18: lépett a r-be. 1867. X. 2: pappá szent., Egerben, 1877: Pécsett gimn. tanár. 1880: Nagyesztergáron plnos, 1881: Zircen novícmester. 1883: Baján, 1884: Székesfehérvárt gimn. tanár. 1887: Zircen kvtáros és levtáros. 1889-től Bpen betegállományban. – Fm: Ker. kath. vallástan. Hittan a középtanodai ifj. használatára. 1–2. köt. Eger, 1874. – Ker. kath. erkölcstan. Uo., 1875. – Ker. kath. egyhtört. Uo., 1875. – Szt elmélkedések. Uo., 1879. 88

Békefi 1896:380. – Pallas XVI:877. – Szinnyei XIV:1229. – Schem. Cist. 1942:222. – – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vincze Antal (*Szentes, Csongrád vm., 1881.): tanító. – A sárospataki áll. tanítóképzőben 1902: végzett. – M: Krisztus urunk fogantatása, születése, keserves kínszenvedése, szentséges szent halála és dicsőséges feltámadásáról való elmélkedés. Kecskemét, é. n.  88

A sárospataki áll. tanítóképző ért. 1903. – Szinnyei XIV:1230. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vincze Gizella M. Cassiána, ASzFL (Csermely, Trencsén vm., 1921. márc. 23.–Csermely, 1960. aug. 26.): szerzetesnő. – 1939. III. 25: Bpen lépett a kongr-ba. 1942. VIII. 15: első, 1947. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. Bpen kertészeti dolgozó. r.k.

Vincze József, Piar (Szőlősgyörök, Somogy vm., 1874. okt. 18.–Tata, 1933. júl. 14.): tanár, tanker főig. – Veszprémben tanult, 1893. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, a teol. és a tanárképzőt Kolozsvárt a Ferenc József tud.egy. végezte, ahol 1898. III. 26. fil. dr., V. 14: tanári okl. szerzett, 1897. XII. 31: pappá szent. 1897–99: Kolozsvárt, 1900: Bpen, 1921: Szegeden, 1928: Debrecenben, 1933: Magyaróvárott gimn. tanár. – Cikkei: Kalazantinum (1899: 6–9. sz. Reviczky költészete, Elhúnyt tagjaink emlékezete, 1903: Pintér Kálmán, 1906: Hajnal Imre), Alkotmány (1902: 49. sz. Becquer dalai és meséi, finn irod-i ford-ok), M. Állam (1906: 186., 189. Csaplár Benedek), OKTEK (1907: Csaplár Benedek és birálatok), M. Középisk. (1908/09), Bpi Hírl., Tiszántúl. Vas. Újs. – M: Vörösmarty kisebb eposzai. (Dri értek.) Kolozsvár, 1898. – Az elbeszélő költészet legújabb irodalmunkban. Bp., 1900. (Klny. IV. ker. kegyesr. főgymn. ért.) – Mikszáth munkái. Uo., 1900. – Irodalmi nevelés. Uo., 1902. (Klny. IV. ker. kegyesr. főgymn. ért.)– M. sztek legendái. (Szemelvények az Érdy-codexből.) Uo., 1905. (Irod.tört. Olvasmányok II.) – Szt Barlám és Jozafát, Szt Elek legendái. (Szemelvények a Kazinczy-codexből). Uo., 1906. (U. az 3.) – Szt Ferenc és társainak legendája. (Szemelvények az Ehrenfeld-codexből) Uo., 1907. (U. az 8.) – Betűjegye: V. J. (M. Középisk. 1908)  88

Somogy vm. 1914. – Szinnyei XIV: 1232. – Barthos–Csetri 1923: 187., 1925: 144. – MKA 1928: 231. – Barthos–Csetri–Luttor 1929: 57., 1931: 98. – Sziklay 1931: 284. – M. Nemz. 1948. IX. 17. – Koltai 1998:414. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vincze Julianna Genesia, KN (Boldogfalva, Pozsony vm., 1898. máj. 24.–Gyón, 1975. júl. 12.): szerzetesnő. – 1914. II. 8: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1918. VII. 31: tette. Lovasberényben, Szentkirályon dolg. – A szétszóratás után 1950 őszétől rokonok fogadták be. Utolsó éveiben a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Vincze Lajos, vitéz (*Lugos, Krassó-Szörény vm., 1898. júl. 22.): vezérkari ezredes. – 1917. VIII. 17: tényleges katona. 1933. VIII: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozó IX. altáborának h. parancsnoka. 1940–41: vezérkari alezr., a Debreceni Gazd. Akad. katonai szakelőadója; 1942. IV. 1-: vezérkari ezr., a Honvédelmi Min. (X.) Legénységi üo. vez-je. – Írásai: Az országrendezés mérnöki megvilágításban a nemz. munkaterv alapján. (Bp., 1933: Tanyarendezés), Honvédségünk ... (Bp., 1944: A gépkocsizó gyalogság, A kerékpárosok, A m. honvédség páncélos csapatai, A m. kir. honvédség magasabb parancsnokságai, A m. kir. honvédség szolgálati ágai, A m. kir. honvédség teljesítményei 1938-tól, kül. tek. a II. vh-ra) – M: A cserkész kiképzése a sötétségben. Bp., 1938. 88

Vitézek albuma 1939:395. (609. Arck.) – Honvéd rangsor 1942:58. – MTC 1944: 687/3. – Debreceni agrárfelsőokt. 100 éve. Bp., 1968:161. – Gulyás–Viczián XXXI. (kz-ban)

Vincze Paulin István, OSB (Komárom, Komárom vm., 1814. máj. 18.–Celldömölk, 1906. márc. 2.): gimnáziumi tanár, alperjel. – 1833. IX. 15: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1838. VIII. 13: fog-at tett, 1842. I. 25: pappá szent. Győrött, 1848: Esztergomban, 1859: Pápán, 1861: Sopronban gimn. tanár, 1868: Nyalkán lelkész, 1870: Dömölkön, 1871: Bakonybélben rendi lelkész, 1872: Tihanyban lelkész, 1886: Dömölkön kvtáros és rendi lelkész, 1890: alperjel. – M: Az ó-, közép- és újkorbeli földirat és tört. alaprajza. A közép-tanodák és f. nemz. isk. használatára. Pütz Vilmos magyarította. 1. köt. Ókor. 2. köt. Kk. Esztergom, 1850–51. (5. jav. bőv. kiad. 1861) 3. köt. Újkor; a mo-i kir-ok tört-ével bőv. kiad. Uo., 1852. – Eu. törökhon földr-a. Kant szerint. Uo., 1852. – A nevelésről. Uo., 1852. (Klny. esztergomi főgimn. értes.) – Első fr. olvasmányok az altanodák használatára. Ford. Uo., 1852. – Az osztrák birod. álladalomtana. Prasch után ford. Pest, 1854. – Mo. földr-a. Tanodai és magánhasználatra. Uo., 1862. – Mo. kapcsolt részeinek földr-a. Uarra. Uo., 1862. – Egyetemes földr. kül. tek. Mo-ra gimn., reálgimn., keresk. isk. és magánosok számára. 1–3. köt. Uo., 1863. 88

Szinnyei XIV:1234. (*ápr. 18.!) – Balogh 1941:102. (†ápr. 18.!) – PN 1987:74. (504.)

Vincze Viktorin Ignác, OSB (Komárom, Komárom vm., 1816. okt. 14.–Pápa, 1875. ápr. 9.): gimnáziumi tanár. – 1835. IX. 16: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1840. VI. 29: fog-at tett, 1843. VII. 26: pappá szent. Komáromban, 1849: Esztergomban gimn. tanár, 1868: Pápán házfőn. és gimn. ig. – Írásai: Esztergomi bencés gimn. értes. (1857/58: Az állatok földirati elterjedése), Tanodai Lapok. (1865:193. Vélemény a termrajzi al- és felgimn. tankv-ek szerk-ére vonatkozólag) 88

Balogh 1941:102. – PN 1987:75. (518.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.