🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vass
következő 🡲

Vass Béla (Székelyudvarhely, Udvarhely szék, 1863. dec. 10.–Kolozsvár, 1912. okt. 13.): teológiai tanár. – A gimn-ot Székelyudvarhelyen és Gyulafehérvárt végezte. 1883. X. 26: a CGH növ-e lett. 1888. X. 26: pappá szent. 1889. I. 10: tért haza, Csíknagyboldogasszony kp-ja, 1890: a gyulafehérvári szem-ban fil. és dogmatika tanár. **

M. Sion 1890:626. (*dec. 20.) – Veress II:265.

Vass Béla (Szeged  v. Szombathely 1872/74–Szombathely, 1934/1939): festő. –  Tanári diplomáját 1895: szerezte és a szombathelyi Premontrei Gimn-ban helyezkedett el, ahol egész tanári pályáját töltötte. Közben dolgozott Nagybányán, Tápén és Szentesen is. 1920-21: a Vasvármegyei Kultúregyesület támogatásával művészisk-t vezetett (a városban járó Rákosi Jenő elismerését is kivívta) de pénz híján hamar megszűnt. Elnöke volt a Kultúregyesület képzőműv. szako-ának. Pedagógiai munkássága igen jelentős. Ják apátja számára megfestette a tp-ot, Súlydobó c. képe a gimn-ban volt kiállítva. Művei zöme szombathelyi és Vas m-i családok magángyűjt-eiben. Szt Márton Céh-tag volt, évekig a vezetőségben is dolgozott. **

Tóth 1994:97; 1995:80.

Vass Bertalan László, OCist (Székesfehérvár, Fejér vm., 1857. máj. 1.–Székesfehérvár, 1935. jún. 9.): gimnáziumi tanár, igazgató. – Egerben éretts. 1873. IX. 17: lépett a r-be. 1880. VII. 20: pappá szent. Székesfehérvárt m–tört. szakos gimn. tanár, 1885: bölcs. drált. 1900: Pécsett, 1907: Nagyváradon, 1920: Székesfehérvárt ig., 1928: uo. nyugalomban. Kamarazenész volt, zeneszerzéssel is foglalkozott. – Fm: Horvát István életrajza. Pozsony, 1884. – A szonett és jelesebb művelői. Székesfehérvár, 1889. – Cantate a cisterci r. 800 é. fennállásának emlékére. Zenéjét szerezte. Székesfehérvár, 1898. – A középisk. tört-írás. Uo., 1899.

Békefi 1896:369. – Pallas XV:713. – Szinnyei XIV:954. – Schem. Cist. 1942:229. – MIL III:503. (†jan. 9!).

Vass Csaba (Lajosmizse, Bács-Kiskun m., 1950. jan. 4.–): szobrász. – 1964–68: a műv. gimn-ban Konyorcsik János növ-e. Kőszobor restaurátorként dolg., megtanulta a bronzöntést. 1974–78: a római Accademia delle Belle Arti-n Venanzo Crocetti növ-e. 1974: Vence-ban a Károlyi Alapítvány, 1980: Bács-Kiskun m. ösztöndíjasa. Bronz, terrakotta, kő és fa domborműveket, kisplasztikákat alkot. – Vallásos művei: Madonna, Szt Erzsébet, Szt József (kő, 1978–79, Felsőzsolca); Mária és Szt Anna (kő, 1979, Mezőnyárád); Madonna (fa, 1982, Fonyód, plébtp.); Szt Filoména (1997, Kecskemét, Barátok tp-a). **

KMML III:854.

Vass György SJ (Bp., 1928. ápr. 1.–): egyetemi tanár. – A budai Rákócziánumban éretts., 1946. VII. 20: lépett a JT-ba, a Manrézában novic., 1948: a fil-t Szegeden kezdte, osztr. városokban  folytatta, Innsbruck teol-t tanult. Bölcs-i tanulm-i kiegészítéseként 1949: Chieribe (É-Olaszo.) rendelték. Lővenben (Belg.) licenciátust szerzett, majd egy D–no-i fiúkoll-ban elöljáró,. 1954: az Oxford melletti Heythropban (Anglia) végzett teol.  után 1957. VII. 31: pappá szent. Rómában írt dri értek. után 1962. I: Oxfordban a teol. dr-rá avatták, majd az egy-en dogmatikát és teodiceát tanított. 1970–75: Londonban tanár, 1977–96: nyugdíjazásáig az innsbrucki Leopold Franzens egy-en a dogmatika és ökumenikus teol. tanára. 1987–89: a hittud. kar dékánja. Nagy-Britanniában és Au-ban m. lelkipásztorként is szolgált. Az 1995 után megbetegedett, többször megoperálták. – M.: Kereszténység és közösség. Róma, 1981. – Studia religiosa. Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára. ([Szeged] 1998: 6. Társadalombölcselet a hit szolgálatában?) –M: Christians Marriage. H.n., é. n. – Understanding Karl Rahner. Vol 1–6. London, 1985–2005.  Bo.Gy.

Nagy 2000: 1012. – Müncheni Életünk, 2005. III. (Cserháti Ferenc: V. Gy.).

Vass János (Dötk, Zala vm., 1902. máj. 17.–Zirc, 1971. jan. 30.): hitoktató. – 1913–21: Zalaegerszegen gimn. tanuló, a teol-t Veszprémben végezte, ahol 1925. VI. 21: pappá szent. Nemesviden, 1926: Szentbalázson, 1927: Somogysámsonban, 1928: Vörcsön, 1929: Attalán kp., 1931: Keszthelyen hitokt., 1940: Kaposvárt kórházlelkész, 1950: hitokt. Nyugdíjasként Szentendrén, majd Gicen élt, ahol eltemették. – M: R.k. katekizmus az el. isk. 1. o. sz. Összeáll. Zalaegerszeg, 1935 – Imafüzet gyermekek résézére. Összeáll. 9. kiad. Keszthely, 1936 (19. kiad. Kaposvár, 1943) – R.k. hittan. Az el isk. 1–2. o. sz. 1–3. füz. Összeáll. 3. kiad. Keszthely, 1937 (7. kiad. 1940) – R.k. hittan. Az el. isk. 3. o. sz. 1. r. Összeáll. Uo., 1936. – R.k. hittan. Az el. isk. 3–4. o. sz. 1–2. füz. Összeáll. Közrem. Kertész Kálmán, Krupa Kolumbán. 3. kiad. Uo., 1936 (7. kiad. 1940). – R.k. katekizmus az el. isk. 5. o. sz. Összeáll. Közrem. (Kertész Kálmán, Krupa Kolumbán, Rák István). Uo., 1938 (2. kiad. 1939) – R.k. kis biblia. Az el. isk. 6. o. sz. Uo., 1939 – Imakv. a kat. hívek részére. Összeáll. 2. kiad. Uo., 1941 (6. kiad. 1941, 8. kiad. 1941) – Kórházi betegek imakv-e. 4. kiad. Kaposvár, 1943 88

Schem. Vesp. 1938:236. – Pfeiffer 1987:1069. – Diós 1999:236. (6206.)

Vass József, Szt Alajosról nev., Piar (Zalaegerszeg, Zala vm., 1813. márc. 19.–Buda, 1873. jan. 13.): tanár. – Szülővárosában tanult, 1833. IX. 12: lépett a r-be, 1841. VIII. 5: pappá szent. Tanár 1841: Szegeden, Budán, 1850: Kolozsváron és Vácon. 1858. XII. 15: a MTA l. tagja. A szabharc alatti magatartása miatt a cs. hatóságok egy évre eltiltották a tanítástól. Elsők között készített m. nyelvű tankv-et a hazai középisk-k számára: lat. nyelvtankv-et is írt. – Fm: A lat. nyelv ékes szókötése. Szeged, 1846. – Jó nap. Imakv. Kolozsvár, 1857. – Dunántúli nyelvjárás. Pest, 1860. (Klny. M. Nyelvészet) – Cornelii Nepotis... Uo., 1861. – Az Anjouk és műveltségük. Uo., 1861. (Klny. B. Szle) – Hazai és külföldi iskolázás az Árpád-korszak alatt. Pest, 1862. – Erdély a rómaiak alatt. Kolozsvár, 1863. – Emléklapok Kolozsvár előkorából. Uo., 1865. – Béla kir. névtelen jegyzőjének kora... Uo., 1865. – Erdély ogy-ei a vajdák alatt 1002–1540. Uo., 1870. M.I.

Pallas XVIII:775. – Szinnyei XIV:965. – Erdélyi Múz. 1913. (Bíró Vencel: ~) – Kalazantinum 1913. (Bíró Vencel; Piros Kálmán) – Bitay 1926. – Bíró 1941:129. – MÉL XIV:965. – MTA tagjai 1975:299.

Vass József (Sárvár, Vas vm., 1877. ápr. 25.–Bp., 1930. szept. 8.): áldozópap, egyetemi tanár, miniszter. – A gimn-ot Győrött és Székesfehérvárt végezte. 1898. X. 27: a CGH növ-e lett. 1904. X. 28: székesfehérvári egyhm-s pappá szent., fil. és teol. dr. 1905. VI: hazatért. Dunaadonyban kp., 1906: a székesfehérvári el. isk-k hitokt-ja, 1907: a szem. fil. és biblikum tanára, 1909: pref-a. 191: a pesti Szt Imre Koll. ig-ja. 2 é. alatt megépíttette új épületét. 1919. V–VII: Zala falvaiban bújkált, ősszel újjászervezte a Szt Imre Koll-ot. Része volt a Ker. Szoc. Párt majd az Egyesült Ker. Párt megszervezésében. 1919. VIII. 22–1924. V. 20: a bpi egy. egyh. szónoklattan ny. r. tanára. A Ker. Párt programjával 1920: a vasvári ker. ogy. képviselője, 1920. VIII. 15–1921. IV. 14: közélelmezési, 1920. XII. 16–1922. VI. 16: vallás- és közokt. min. 1922. VI. 16–1930. IX. 8: népjóléti és munkaügyi min. 1921. X: IV. Károly kir. 2. visszatérési kísérletekor ~ ment a kormányzó levelével Komáromba a kir. elé. 1922: a nemzgyűl. választásokon a vasvári ker-ben kisebbségben maradt, de néhány hónappal később a zalaszentgróti ker-ben megválasztották. Kb. másfél évig Bethlen min-elnök h-e. 1922–27: Szombathely nemzgyűl. képviselője a ker. nemz. gazd. és szoc. párt programjával. Tüdőbeteggondozó int-eket létesített, a kórházakat bővíttette, újjászervezte a gyermekvédelmet, 18 é. korig terjesztve ki a gondozást, anya- és csecsemővédő int-eket szervezett, a hadirokkantak, hadiárvák- és özvegyek járandóságát fölemeltette, ínségenyhítő akciókkal s több ezer áll. lakás építésével, lakásépítő kölcsönökkel enyhítette a menekült százezrek s vagonlakók nyomorát. 1915: a SZIA I. o. és 1920–23: a bpi tvhat. biz. tagja. – M: M-ok vigasztalása. Bp., 1915. – Háborús levelek. Uo., 1916. – Az én házam az én váram. Uo., 1916. (Népiratkák 311.) – Demokrácia. Uo., 1917. – Szt Ágoston vallomásai. 1–2. köt. Ford. Uo., 1917. – M. szociálpol. útjai. Uo., 1928. – Az új m. generáció problémái. Előad. többekkel. Uo., 1930. – A leggazdagabb jótevő. (+ Pakocs Károly: A leggazdagabb jótevő) Uo., 1940. (Actio Catholica 72.) T.E.

Veress II:273. – Fejér 1927:122. Arck. – M. ogy. alm. 1927:357. – Ogy. alm. 1927:38. – Pol. évkv. 1927:49. – Irodt. 1930:278. – MKA 1930/31:674. – Mester János: A CGH és ~. Bp., 1930. – Móricz Pál: ~ élete és munkája. Uo., 1931? – György 1931:394. – Gellért–Madarász 1932:565. Arck. – Hermann–Artner 1938:563. – MÉL II:970. – Bölöny 1986:384.

Vass Keresztély Miklós OPraem (Gibárt, Abaúj vm., 1879. dec. 5.– Pécs, 1925. nov. 4.): tanár. – Jászón 1899. VIII. 27: lépett a rendbe, 1904. VI. 26: szerz. fog. tett, VI. 29: pappá szent., 1906: földr.–tört. szakos tanári okl. szerzett.  Kassán a kir. konviktusban tanulm. felügyelő, 1905–19: gimn. tanár, 1921–25: Pécsett a,Zrínyi Miklós honvéd középisk. nevelőint. tanára, őrnagy. – Írásai: Jászóvári prem. kassai főgimn. jelentése (1910/11: 14. A lovagkor embere; 1915/16: 1. Tört-i világnézet és isk., 1916/17: 2. I. Ferenc József kir-unk emlékezete) – M: Pogány és ker. kultúra. Kassa, 1913. 88

Kalmár 1907: 85. – Kovács 1996: 351. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vass László (Salomvár, Zala vm., 1780. jún. 9.–Pest, 1842. márc. 24.): egyetemi tanár, kanonok. – A gimn-ot Szombathelyen végezte. 1803. VI. 5: pappá szent. 1805–15: kp-évei után teol. dr., a szombathelyi szem., 1815. XI. 8–1842. III. 24: a pesti egy. egyhtört. tanára, 1818/19; 1823/24: a hittud. kar dékánja, 1827/28: a tudegy. rektora. 1832. III. 27: nagyváradi knk., III. 10: a MTA tb. tagja. 1837: Ny-Eu-ban járt tanulmányúton, 1842: Esztergom vm. táblabírája. – Fm: Institutiones historiae ecclesiasticae novi foederis. 1. köt. Pest, 1828. – A párisi érs. határozata. Ford. Uo., 1838. 88

M. Sion 1892:392. – Pallas XVI:713. – Szinnyei XIV:967. – Schem. Mv. 1896:166. – Géfin II:445. (*júl. 9. csak itt) – Hermann–Artner 1938:594. – MÉL II:971. – MTA tagjai 1975:299.

Vass Margit Szilárdka, KN (Felsősegesd, Somogy vm., 1921. dec. 20.–Segesd, 1990. máj. 23.): szerzetesnő. – 1941. XII. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1944. VIII. 7: tette. – A szétszóratás után 1950 őszén rokonok fogadták be. r.k.

Vass (1941-ig Klimes) Péter, Fájdalmas Anyáról nev., Piar (Felsőgalla, Komárom vm., 1911. máj. 5.–Bp., 1982. jan. 3.): gimnáziumi tanár. – A gimn-ot a tatai piar-knál kezdte. 1926. VIII. 27: Vácott lépett a r-be. A gimn. 7–8. o-át Kecskeméten végezte, 1930–35: Bpen egy. hallg., 1932. IX. 11: ünn. fog-at tett, 1935. VI. 16: pappá szent., m–lat. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1936–44: Debrecenben tanított. 1945: Tatabányára került, ahol a tatai piar. gimn. 7 kihelyezett o-a működött. A dolgozók gimn-át is vezette. Mindent megtett az önálló tatabányai gimn. érdekében. 1948: a r-i kereten kívül maradt, győri egyhm-sként Alsógalla plnosa lett. 1956: Tatán kp. – Civilként 1957: a bpi XX. ker. gimn., 1963: a bpi Kossuth Lajos Gimn. tanára. 1965: letartóztatták, azzal vádolva, hogy tanítványai között államellenes összeesküvést szervezett. Ítélete, szabadulásának időpontja ismeretlen, 1966: a Gyűjtőfogházban volt.  – 1967: Bp-Albertfalván kisegítő lelkész. 1968: visszatért Tatabányára, s a Szénbányászati Tröszt főelőadója lett. 1973: nyugalomba vonult. Haláláig kisegítő lpászt. – 1937. IV–1944. II: az Akarat piar. diáklap szerk-je és kiadója. – M: Bécs és a m. humanizmus. Bp., 1934. (Palaestra Calasanctiana 5.) – Válogatás Pázmány Péter műveiből. Vál. Őry Miklóssal és Szabó Ferenc. Bp., 1983. 88

Jámbor 1938:96. (s.v. Klimes), 1942:148. (s.v. Vass, *Felsőgalla) – Schem. Piar. 1939/40:59. (s.v. Klimes); 1940/41:68. (s.v. Vass) – Pilinyi 1943:261. – Szolgálat 1982 karácsony, 56. sz. (Dávidházi Tamás: Dr. V. P. piar. 1911–1982) – Havasy 1990:426. (börtönben III. r. vádlottként 1961. II–1963. III.) – Koltai 1998:408. (*Tatabánya, csak 1947 óta!) – Hetényi Varga 2002. II:611. (*Tatabánya!)

Vass Tamás (Bp., 1934. júl. 5.–1988. márc. 5.): áldozópap. – A A gimn-ot a Madách Gimn-ban kezdte, 1953: a Piar. Ált. Gimn-ban éretts. A teol-t Egerben végezte. 1958. VI. 15: Vácot sztelték pappá. Mezőtúron, 1959: Nagykőrösön, 1961: Ócsán, majd Cegléden kp. 1962. II. 15: püspöke „az állami rendelkezésekkel szembeni helytelen magatartása miatt” minden egyházi tevékenységtől eltiltotta. Ettől kezdve Bp.-Rákoshegyen a szülői házban élt. A Fővárosi Vízműveknél vízóra leolvasó, 1966. V: éjjeliőr, 1969. X: a Közért Húselosztó Borraktárában elszámoltató.1970. I: a Fővárosi Sütőipari Vállalatnál fűtő. 1977: leszázalékolták. Haláláig a munkáspap magyar sorsát élte. – M: Várnak rám. A mikrokozmosztól az Abszolutumig. Szek, Ádám Márta. Vác. 2002. – Várnak rám. Gondolatok a papi eszményről. Uo. 2003. – Személyre szabott lelkipásztorkodás. Uo. 2005. – Induktív rendszerelméletű teológia. Uo. 2007. **

Vass Vera (Szeged, 1908–Kőszeg, 1958): festő. – Magántanulóként Aba Novák Vilmostól szerezte képzőműv. ismereteit. Később munkatársak is lettek. Együtt festették 1936: Szegeden a Dóm, 1938–40: Székesfehérváron és Pannonhalmán a tp-ok freskóit. Később ~ kv-illusztrációval és grafikával foglalkozott. Több művét őrzi a szegedi Móra Ferenc Múz.   **

Tóth 1995:80.


Vass Erzsébet M. Melitia SZINT (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1888. szept. 28.–Jászberény, 1965. jún. 4.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítóképzőt végzett. 1911. VIII. 13: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1915. VII. 19: uitt tette. Népisk. tanítónő volt. – 1950 u. a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Vass Imre, nemes (Kistoronya, Zemplén vm., 1859. ápr. 5.–Mezőkövesd, 1910. aug. 18.): esperes-plébános. – A gimn. 1–5. o-t Sátoraljaújhelyt végezte, Egerben kispapként folytatta, 1882: pappá szent. Bátorban (Heves- vm.), Hevesen, Recsken, Makláron és Miskolcon kp., 1902: Apátfalván plnos, 1909?: Mezőkövesden esp.-plnos. – Cikkei: Egri Egyházmegyei Közl. (1886. Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, 1887. Missa judicii, történelmi tanulmány, 1889: 178. és 1890: 208. Pater Angelicus 1–4. r., 1891: 35. Montrefeltrói és Poivre Rouge; 1892: 4. Mily terhek háramlanak a lelkipásztorra az anyakvek pontos vezetéséből? 1–4. r.; 1894: 151. Régi igazságok – modern cselekedetek 1–4 r.; 1895: folyt. 6–10. r.; 30. Önbiztosítás; 1896: 126. Avatás v. keresztelés? 1–2 r.; 162. bethlenfalvi Balássy Ferenc 1819–1896 [Nekr.]; 1907: Egy év Mezőkövesden 1–2. r.) – M: Ész és hit. Eger... (Pályadíjat nyert mű). (mikor?) – Vallás és társadalom. (Pályadíjat nyert mű). Uo.. (mikor?) – Halotti énekek. Összegyűjt. Kisvárda, [1943]. – Álneve: „Öreg” káplán (Egri Egyházmegyei Közl. 1891) 88

Koncz 1892:244. – R. k. egyetemes névtár. 1902:336., 1904:296., 1909/10:293. – Schem. Agr. 1908:166. – Szinnyei XIV:963. – Puskás 1979:191. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vass Mária Valéria SZLT (Nagysitke, Vas vm., 1914. aug. 11.–Bakonybél, 1996. dec. 16.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ Bpen 1935. VI. 29: lépett a vincés nővérek r-jébe. 1936. VI. 29: a Magdolna kórházban kezdett dolgozni. Fog-t 1940. VI. 29: itt tette. 1942: a Honvéd kórházban ápolónői okl-et szerzett. A Magdolna kórház elmeosztályán dolg. 1969. XII. 13: nyugdíjazásáig, 1972. XI. 25–1982: az esztergomi Simor Papi Otthon ápolónője 1993. III. 11: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. s.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.