🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vajda
következő 🡲

Vajda Anna Peregrina, IML (Magyarkanizsa, Bács-Bodrog vm., 1899. máj. 28.–Jászberény, 1979. jún. 14.): szerzetesnő. – Kv-kötést és papírfestést tanult. 1920. IV. 17: Sopronban lépett a kongr-ba. 1922. V. 18: első, 1928. V. 4: örök fog-át uo. tette. – A szétszóratás után 1952: Piliscsabán a generális anya mellett teljesített szolgálatot. Az anyaházban a lelki igazgatóról gondoskodott. r.k.

Vajda Gyula György, Piar (Kaposvár, Somogy vm., 1843. máj. 14.–Kolozsvár, 1909. márc. 26.): egyetemi tanár. – A gimn. 5 o. után Vácott 1864. VIII. 31: lépett a r-be. Kecskeméten fejezte be, 1867–68: Nyitrán tanított, 1868. VIII. 24: pappá szent., 1869–70: Kisszebenben próbaéves tanár, 1869. II. 2: szerz. fog. tett. 1871: Veszprémben, 1872–74: Kecskeméten tanár, 1873: a bpi Tud.egy. tört–földr. szakos tanári okl. szerzett, bölcs. dr. 1879–82: Bpen gimn. tanár. 1880: a bpi Tud.egy. az Árpádkori művelődéstört. m.tanárává képesítette. – Kolozsvárt 1882–1888. VI: házfőn., 1882–1894: főgimn. ig. (1902/09: h.ig.), is; az Ifj. Segítő Egyes., alapítója és vez-je. 1886–87: az önképzőköri kvtárat kettéosztotta, annak egy részéből külön ifj. kvtárat szervezett és azt fejlesztette. – A Ferenc József Tud.egy. 1883. V. 3: m.tanárává képesítette, 1889. V. 6: az egyetemes tört. tanszék c. rk. tanára, 1892. VIII. 5: rk. tanára és 1896. VIII. 18: a m. művelődéstört. r. tanára; 1903–04: a Bölcs. Kar dékánja, 1905: prodékánja. 1891–1909: az Orsz. Tanárvizsgáló Biz. r. tagja, 1906: eln-e, 1895: a Kalazantinum főfelügyelője, 1894–: rendi kormánysegéd és sztszéki ülnök is. – Cikkei: kecskeméti r. k. főgimn. ért. (1873: A tört. és földr. gimn-ainkban, különösen mint az éretts. vizsgálat tárgyai); bpi főgimn. ért. (1882: A kegyes-tanítór-iek megtelepülése Pesten.) – M: 1. Városaink befolyása a közműveltségre. 1000–1301. Bp., 1878. (Klny. Bpi kegyesr. főgimn ért. 1878) – 2. A váradi regestrum (1209–1235). M. műveltségtörténeti kútfők ismertetése és bírálata. Uo., 1880. – A kegyes tanitórendiek vez. alatt álló kolozsvári r. k. főgimn. 1882/83–1893/94. tanévi ért. Közli. Kolozsvár, 1883–1894. – Erdély viszonya a portához és a róm. cs-hoz, mint m. kir-hoz a nem-i fejedelemség korában. Kolozsvár, 1891.  88

Wutz Bp., 1887:80. – Rajner Uo., 1893:70. – Kalazantinum 1907:8. sz. Arck. – R. k. főgimn. ért. Kolozsvár, 1909:3. Arck. – Kincses kalendáriom. Bp., 1910. –Somogy vm. 1914. – Szinnyei XIV:753. – Krücken–Parlagi 1918. II:673. (élőként) – Márki 1921:169. – Révai XVIII. – Sziklay 1931:281. – Szentpétery 1935:636. – M. piaristák a 19. és 20. sz-ban. 1942. (Bíró Vencel: V. Gy. 1843–1909) – Kecskeméti életr. lex. 1992. – Koltai 1998:401. – Értesítők. 2002. 10:16557–68.

Vajda Ignác Hilár (Esztergom, Esztergom vm., 1789. nov. 23. – Abrudbánya, 1872.): tábori általános helynök. – 1807: Szentlászlón lépett a mariánus rtart-ba. 1813. IV. 9: Nagyszombatban pappá szent. 1813: m. hitszónok, 1816: a Talián családnál nevelő. 1818. XI. 11: a Bécs melletti helyőrség, 1819. XI. 20: a 31. sz. Leiningen-Westerburg sorgyalogezr. tábori kp-ja. 1831: a nagy kolerajárvány idején ritka önfeláldozással szolgált a tábori kórházakban és vigasztalta a betegeket. 1837. VII. 1: a bábolnai katonai ménesint., 1838. X. 1: a bécsi katonai főkórház tábori lelkésze. 1839. VII. 30: az Erdélyi Nagyfejedelemség tábori ált. helynöke. – 1840. V. 8: a ferences r-ből átlépett az erdélyi egyhm-be; 1843: tb. erdélyi knk. Erdélyben népszerűtlen volt, mert az erdélyi törv-ek helyett a →vegyes házasságok során II. József (ur. 1780–90) →türelmi rendeletének szellemében akart eljárni. 1849. III. 11: azt követően, hogy a honvédek bevették Nagyszebent, megmaradt állásában, a honvédségben szolgált tovább. Amikor VII. 21: az orosz csapatok visszafoglalták Nagyszebent, Kolozsvárra menekült, ahol a cs-i hatóságok letartóztatták. Az erdélyi osztr. katonai hatóságok a tábori főlelkészi állást 1849: ideiglenesen Anton Hubaschekkel, az első oláh határőrezred tábori lelkészével töltötték be. Ferenc József (ur. 1848–1916) ügyének vizsgálata után 1851. VI. 9: jóváhagyta eltávolítását a tábori lelkészek közül. 1851: Abrudbányán admin., 1867: plnos. – Utóda az erdélyi tábori helynökségben 1851–56: Bobrovszky András (a besztercebányai egyhm-ből) – M: Egyházi beszéd [melyet ... a 31. erdélyi gyalogezred új hadi zászlóinak fölszenteltelésekor tartott]. Bécs, 1824. **–88

Beke 1870:177. – Farkas 1879:134. (1845 [!]: Abrudbánya plnosa) – Szinnyei. XIV:754. [s.v. Vajda (Ignácz) Hilár] – Zakar 1999:156. – Aetas 2002:111. (Zakar Péter: Az erdélyi tábori főlelkészség tört-e 1750–1868) (s.v. Vajda Ignác) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)   

Vajda József (Nagyvárad, Bihar vm., 1898. febr. 28. – Bp., 1983. aug. 22.): lelkész. – A teol 1918–21: Nagyváradon végezte, 1921. V. 15: pappá szent. Kárászteleken, 1923. IX. 1: Váradolasziban kp., 1924. IX. 15: Hegyköztótteleken lelkész, 1927. IX. 15: Biharsályin plnos, 1928. IX. 1: Éradonyban plnos, 1930: a Ferenc József Tud.egy. egyházjogi drrá avatták. 1936. IX. 20: Tenkén plnos, 1940. IV. 1: Mezotelegden lelkész, 1940. X. 1: Érmindszenten 1942. VIII. 1: Szeghalmon, 1946. XII. 15: Mezopeterden lelkész. 1947. X. 1–1957. II. 12: ‘ideiglenes nyugdíj’ vsz. börtönéveit jelenti, amit liliomtiprással vádolva mértek rá. Szabadulásának idopontja ismeretlen, 1957. II. 12–1959. X: nyugdíjazásáig Biharkeresztesen lelkész. 1968: Bpen telepedett le.  88

Csanád egyhm. jubil. évkve 1980: 202. – Hetényi Varga 1992. I: 555.

Vajda József (Újpest, Pest–Pilis–Solt–Kiskun vm., 1912. aug. 28.–Esztergom, 1978. júl. 8.): fölszentelt püspök. – Esztergomi egyhm-s kispapként 1930: az esztergomi bencés gimn-ban éretts. A teol-t a CGH növ-eként a Gergely egy-en Rómában végezte, ahol 1936. X. 25: pappá szent. és drált. 1938: bpi hitokt., 1941: Esztergomban pref. és fil. tanár, 1946: a szem. gondnoka is. 1955: Zebegényben plnosh. 1965: szem. rektor, 1966. VII. 22–1972. VII. 18: lemondásáig protonot., knk., 1969. I. 10: cartennai fszt. pp., váci spp. – M: Quotuplex sit subiectum immediatum infallibilitatis. Bp., 1941. – Ker. tanítás. Uo., 1969. – Megszentelt élet. Uo., 1979. 88

Schem. Strig. 1938:210. – Schem. Vac. 1970:365. – Szolg. 1978. 40:103. – Új Ember 1983:39. sz. – Beke 1986:191. (86.)

Vajda Margit, SJC (Bukarest, Ro., 1912. okt. 1.–Bp., 1988. szept. 26.): szerzetesnő. – 3 polgári után ápolónői tanf-ot végzett. 1935. I. 1: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1938. I. 1: uo., örök esküjét 1956. I. 1: Csízfürdőn tette. 1935: Gyömörén, 1938: Bpen, 1944: Csízfürdőn a háztartást vez. 1950-től a szanatórium dolgozója, gyermekekre felügyelt, közöttük apostolkodott. r.k.

Vajda Ödön Pál, OCist (Kaposvár, Somogy vm., 1834. jan. 29.–Zirc, 1911. júl. 9.): zirc–pilis–pásztói és szentgotthárdi apát. 1852. VIII. 28: lépett a r-be. 1858. II. 13: pappá szent., Székesfehérvárt gimn. tanár. 1868: Előszálláson, 1871: Nagyvenyimben, 1874: Előszálláson gondnok. 1891. IV. 2: apáttá választották. 88

Békefi 1896. – Schem. Cist. 1942:196. – Pallas XVI:589.

Vajda Rozália Teofila, KN (Nagykanizsa, Zala vm., 1909. ápr. 4.–Nagykanizsa, 1991. nov. 8.): szerzetesnő. – 1927. IX. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1930. VII. 30: tette. Nagyatádon, Zsámbékon szakácsnő. – A szétszóratás után 1950 őszén Nagykanizsán rokonok fogadták be. r.k.

Vajda Sámuel OSB (Jánosháza, Zala vm., 1718.–Szombathely, 1795. szept. 29.): apát. – Pannonhalmán lépett a r-be, pappá szent. után Pannonhalmán a bölcs. és teol. tanára. 1761: tihanyi apát. 1787: a r. föloszlatása után Szombathelyen telepedett le. – M: Lojola Szent Ignátznak Jesus társasága alkotójának ditsérete, mellyel azon szentnek ünnepe alkalmatosságával Győrött... 1753. mondott. Győr, 1753. – A mi Urunk Jesus Kristusnak élete, mellyet a négy evángeliómból egyet tsinálván, rendbe szedett, és sok idvösséges tanúságokkal megbővített. 1–3. köt. Pozsony, 1772–74. – Szűz Szt Margit asszonynak, IV. Béla kir. leányának, szt Domonkos szerzetbéli apátzának, régi magyarsággal iratott élete. Most újra ki-nyomtattatott. Buda, 1782. – A megditsőült szenteknek jelesül pedig a Boldog Szüz Máriának tiszteletéről néhány rövid és könnyen érthető bizonyítások. Veszprém, 1792. – VI. Pius római pápától kiadattatott imádságos könyvetske. M-ra fordíttatott a tihanyi klastromban. Buda, 1784. – Kz-ai, teol. munkái a pannonhalmi kvtárban. 88

Szinnyei XIV:768.

Vajda Tibor, SJ (Bp., 1914. márc. 6.–): misszionárius, nyelvész. Bpen a Zrínyi Miklós reálgimn-ban éretts. Egerben kezdte a teol-t 1934. VIII. 13: lépett a JT-ba. 1940: kínai missz-ba ment. 1944. VI. 7: Sanghajban pappá szent., 1948: a pekingi kat. Fujen egy-en szociológiát tanult, 1952: Tajvanra került. Missz. munkája mellett kínai–m., m–kínai szótáron dolgozik. →Lischerong Gáspárral együtt szerk. Potzuban 1965: a Formozai Magyar Jezsuiták c. időszaki tudósítót. 88

Cat SJ 1942:64; 1949:62. – Önéletr. (1984)

Vajda Zsigmond (Bukarest, Havasalföld, 1859. – Bp., 1931. máj. 22.): festő. – Atyja 1848/49-es bujdosó. 1873: került haza szüleivel. Bpen tanult, Székely Bertalan (1835–1910) és Lotz Károly (1833–1894) tanitványa. Néhány telet Olaszo-ban és Párizsban dolgozott. Arc- és életképeken (pl. a Bál után, és a Rabszolganő a főv. tulajdona) kívül falfestményei kávéházakban, klubokban. szállodákban, Lipótvárosi Kaszinóban, Telefonpalotában; a terézvárosi tp-ban s az Országházban (ott kb. 500 m2-en). Nagyméretű Szilágyi Erzsébet tört-i festménye a Veszprémi Múz., Alkonyati tájkép a budai kir. vár terraszáról a debreceni Déri Múz., Önarcképe a M. Tört-i Képcsarnok tulajdona.  88

Műcsarnok 1899:4. (A Lotz-díj nyertese) – Új Idők 1901:339. (Lyka Károly: Freskóképek az új parlamentben: V. Zs., Dudits, Kirsh) – M. Műv. 1931:249. (Lyka Károly: V. Zs.) – Sziklay 1931:331. – Műv. lex. 1935. II:563.

Vajda Anna Peregrina, IML (Magyarkanizsa, Bács-Bodrog vm., 1899. máj. 28.–Jászberény, 1979. jún. 14.): szerzetesnő. – Kv-kötést és papírfestést tanult. 1920. IV. 17: Sopronban lépett a kongr-ba. 1922. V. 18: első, 1928. V. 4: örök fog-át uo. tette. – A szétszóratás után 1952: Piliscsabán a generális anya mellett teljesített szolgálatot. Az anyaházban a lelki igazgatóról gondoskodott. r.k.

Vajda Ignác Hilár (Esztergom, Esztergom vm., 1789. nov. 23. – Abrudbánya, 1872.): tábori általános helynök. – 1807: Szentlászlón lépett a mariánus rtart-ba. 1813. IV. 9: Nagyszombatban pappá szent. 1813: m. hitszónok, 1816: a Talián családnál nevelő. 1818. XI. 11: a Bécs melletti helyőrség, 1819. XI. 20: a 31. sz. Leiningen-Westerburg sorgyalogezr. tábori kp-ja. 1831: a nagy kolerajárvány idején ritka önfeláldozással szolgált a tábori kórházakban és vigasztalta a betegeket. 1837. VII. 1: a bábolnai katonai ménesint., 1838. X. 1: a bécsi katonai főkórház tábori lelkésze. 1839. VII. 30: az Erdélyi Nagyfejedelemség tábori ált. helynöke. – 1840. V. 8: a ferences r-ből átlépett az erdélyi egyhm-be; 1843: tb. erdélyi knk. Erdélyben népszerűtlen volt, mert az erdélyi törv-ek helyett a →vegyes házasságok során II. József (ur. 1780–90) →türelmi rendeletének szellemében akart eljárni. 1849. III. 11: azt követően, hogy a honvédek bevették Nagyszebent, megmaradt állásában, a honvédségben szolgált tovább. Amikor VII. 21: az orosz csapatok visszafoglalták Nagyszebent, Kolozsvárra menekült, ahol a cs-i hatóságok letartóztatták. Az erdélyi osztr. katonai hatóságok a tábori főlelkészi állást 1849: ideiglenesen Anton Hubaschekkel, az első oláh határőrezred tábori lelkészével töltötték be. Ferenc József (ur. 1848–1916) ügyének vizsgálata után 1851. VI. 9: jóváhagyta eltávolítását a tábori lelkészek közül. 1851: Abrudbányán admin., 1867: plnos. – Utóda az erdélyi tábori helynökségben 1851–56: Bobrovszky András (a besztercebányai egyhm-ből) – M: Egyházi beszéd [melyet ... a 31. erdélyi gyalogezred új hadi zászlóinak fölszenteltelésekor tartott]. Bécs, 1824. **–88

Beke 1870:177. – Farkas 1879:134. (1845 [!]: Abrudbánya plnosa) – Szinnyei. XIV:754. [s.v. Vajda (Ignácz) Hilár] – Zakar 1999:156. – Aetas 2002:111. (Zakar Péter: Az erdélyi tábori főlelkészség tört-e 1750–1868) (s.v. Vajda Ignác) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)   

Vajda József (Nagyvárad, Bihar vm., 1898. febr. 28. – Bp., 1983. aug. 22.): lelkész. – A teol 1918–21: Nagyváradon végezte, 1921. V. 15: pappá szent. Kárászteleken, 1923. IX. 1: Váradolasziban kp., 1924. IX. 15: Hegyköztótteleken lelkész, 1927. IX. 15: Biharsályin plnos, 1928. IX. 1: Éradonyban plnos, 1930: a Ferenc József Tud.egy. egyházjogi drrá avatták. 1936. IX. 20: Tenkén plnos, 1940. IV. 1: Mezotelegden lelkész, 1940. X. 1: Érmindszenten 1942. VIII. 1: Szeghalmon, 1946. XII. 15: Mezopeterden lelkész. 1947. X. 1–1957. II. 12: ‘ideiglenes nyugdíj’ vsz. börtönéveit jelenti, amit liliomtiprással vádolva mértek rá. Szabadulásának idopontja ismeretlen, 1957. II. 12–1959. X: nyugdíjazásáig Biharkeresztesen lelkész. 1968: Bpen telepedett le.  88

Csanád egyhm. jubil. évkve 1980: 202. – Hetényi Varga 1992. I: 555.

Vajda József (Újpest, Pest–Pilis–Solt–Kiskun vm., 1912. aug. 28.–Esztergom, 1978. júl. 8.): fölszentelt püspök. – Esztergomi egyhm-s kispapként 1930: az esztergomi bencés gimn-ban éretts. A teol-t a CGH növ-eként a Gergely egy-en Rómában végezte, ahol 1936. X. 25: pappá szent. és drált. 1938: bpi hitokt., 1941: Esztergomban pref. és fil. tanár, 1946: a szem. gondnoka is. 1955: Zebegényben plnosh. 1965: szem. rektor, 1966. VII. 22–1972. VII. 18: lemondásáig protonot., knk., 1969. I. 10: cartennai fszt. pp., váci spp. – M: Quotuplex sit subiectum immediatum infallibilitatis. Bp., 1941. – Ker. tanítás. Uo., 1969. – Megszentelt élet. Uo., 1979. 88

Schem. Strig. 1938:210. – Schem. Vac. 1970:365. – Szolg. 1978. 40:103. – Új Ember 1983:39. sz. – Beke 1986:191. (86.)

Vajda Margit, SJC (Bukarest, Ro., 1912. okt. 1.–Bp., 1988. szept. 26.): szerzetesnő. – 3 polgári után ápolónői tanf-ot végzett. 1935. I. 1: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1938. I. 1: uo., örök esküjét 1956. I. 1: Csízfürdőn tette. 1935: Gyömörén, 1938: Bpen, 1944: Csízfürdőn a háztartást vez. 1950-től a szanatórium dolgozója, gyermekekre felügyelt, közöttük apostolkodott. r.k.

Vajda Ödön Pál, OCist (Kaposvár, Somogy vm., 1834. jan. 29.–Zirc, 1911. júl. 9.): zirc–pilis–pásztói és szentgotthárdi apát. 1852. VIII. 28: lépett a r-be. 1858. II. 13: pappá szent., Székesfehérvárt gimn. tanár. 1868: Előszálláson, 1871: Nagyvenyimben, 1874: Előszálláson gondnok. 1891. IV. 2: apáttá választották.

Békefi 1896. – Schem. Cist. 1942:196. – Pallas XVI:589.

Vajda Rozália Teofila, KN (Nagykanizsa, Zala vm., 1909. ápr. 4.–Nagykanizsa, 1991. nov. 8.): szerzetesnő. – 1927. IX. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1930. VII. 30: tette. Nagyatádon, Zsámbékon szakácsnő. – A szétszóratás után 1950 őszén Nagykanizsán rokonok fogadták be. r.k.

Vajda Tibor, SJ (Bp., 1914. márc. 6.–): misszionárius, nyelvész. Bpen a Zrínyi Miklós reálgimn-ban éretts. Egerben kezdte a teol-t 1934. VIII. 13: lépett a JT-ba. 1940: kínai missz-ba ment. 1944. VI. 7: Sanghajban pappá szent., 1948: a pekingi kat. Fujen egy-en szociológiát tanult, 1952: Tajvanra került. Missz. munkája mellett kínai–m., m–kínai szótáron dolgozik. →Lischerong Gáspárral együtt szerk. Potzuban 1965: a Formozai Magyar Jezsuiták c. időszaki tudósítót.

Cat SJ 1942:64; 1949:62. – Önéletr. (1984)

Vajda Zsigmond (Bukarest, Havasalföld, 1859. – Bp., 1931. máj. 22.): festő. – Atyja 1848/49-es bujdosó. 1873: került haza szüleivel. Bpen tanult, Székely Bertalan (1835–1910) és Lotz Károly (1833–1894) tanitványa. Néhány telet Olaszo-ban és Párizsban dolgozott. Arc- és életképeken (pl. a Bál után, és a Rabszolganő a főv. tulajdona) kívül falfestményei kávéházakban, klubokban. szállodákban, Lipótvárosi Kaszinóban, Telefonpalotában; a terézvárosi tp-ban s az Országházban (ott kb. 500 m2-en). Nagyméretű Szilágyi Erzsébet tört-i festménye a Veszprémi Múz., Alkonyati tájkép a budai kir. vár terraszáról a debreceni Déri Múz., Önarcképe a M. Tört-i Képcsarnok tulajdona.  88

Műcsarnok 1899: 4. (A Lotz-díj nyertese) – Új Idők 1901:339. (Lyka Károly: Freskóképek az új parlamentben: V. Zs., Dudits, Kirsh) – M. Műv. 1931: 249. (Lyka Károly: V. Zs.) – Sziklay 1931: 331. – Műv. lex. 1935. II: 563.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.