🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Urr
következő 🡲

Urr György (Marosvásárhely, Maros szék, 1871. márc. 25. – Kassa, 1941. aug. 31.): szobrász. – Neje: Kohuth Irma. A müncheni szobrász akad. tanult, 1896 – 1941: kassai szobrászműhelyében alkototta meg a m. városok tpi szobrait. Nevezetesebbek: Kassán a g. kat. tp., orsolyiták gazd. isk. kpnája, az ev. tp. oltára, szószéke, az ort. zsinagóga frigyszerkrénye, stb. 88

Műv. lex. 1984. IV: 614.

Urr György István, 1941-ig ifj. (Kassa, Abaúj – Torna vm., 1900. nov. 11. – Kassa, 1979. jan. 14.): újságíró. – Szülők: György (+ 1941. VIII. 31.) szobrász, Kohúth Irma. Gimn. éretts. után 1925: jogot is tanult. 1918: Kassán a ker. szoc. diákszervezet alapító titkára, a felvidéki ker. szoc. mozgalomban különböző tisztségeket viselt, 1925: Kassán a ker. szoc. szakszerv. közp. titkára. 1920: a Jövő c. lap főszerk. 1921: a Keresztény Munkásifjak Orsz. Szöv. titkára, 1922 –: főtitkára. 1924: Kassán a ker.szoc. szakszervezetek titkára, 1925: a M. Nemz. Munkáspárt ker. titkára. 1926: a Kazinczy Könyvbarátok Társ. tisztviselője, 1928: a Kárpáti Híradó felvidéki vez-je. 1934: a nyitrai Híd kiadóhiv. ig. A Gyóni Géza Irodalmi Társ. tagja. – Írásai (1915/25): A Nép, Bars, Esti Újság, Felvidéki Újs., Fottball, Föld Népe, G. Kat. Népisk., G. Kat. Tudósító, Határszéli Újs., Ifjúságunk, Ipar, Jövönk, Kárpáti Napló, Kispesti Hírl., Közérdek, Pécsi Est, Sajó-Vidék, Sajtó, Sport Revü, Szakszervezeti Élet, Szolnok és Vid., Tyukodi Pajtás, Új Élet, Új Morsz., Vas- és Fémmunkás, pozsonyi Népakarat (1919), losonci A Mi Lapunk (1925), Láthatár (1940, 43), Írott Kő (1936/37, 42/44), Az alföldi fiatal értelmiség Hajnalodik -munkaközösségének tanulmányai. (Kecskemét, 1939), M. Album (1941/42, 44), újvidéki Kalangya (1943), Nagykőrösi Arany János Társ. évkvei. 18. (Nagykőrös, 1944: Húsz esztendős felvidéki kisebbségi szellemi életünk keresztmetszete), Kisebbségvédelem (1944: 1/3. sz. A felvidéki kisebbségi m. kvkiadás és közkvtárak 20 esztendeje), A m. kultúra 50 éve K-Szl-ában. Kassa, 1968. (K-Szl-i m. írók és kölők; K-Szlovenszkói m. kvkiadás, kvészet és sajtó; M. irod. és tud. társ-ok; Gömöry János 1869 – 1966) – M: 1. Az ifjúság és a keresztényszocializmus. Kassa, 1923. – 2. Új államrendszer. Uo., 1925. – 3. Tíz év. Főtitkári jelentés. Uo., 1928. – 3. A m. munkásság nemzeti alapon való szervezkedésének fontossága. Uo. 1927. – 4. A parlamentarizmus válsága. Uo., 1929. – 5. A szlovenszkói m. pol. 10 estendeje 1919-1929. Uo., 1930. – 6. Kisebbségi sorsunk 20 esztendejéből 1918 – 1938. Uo. 1939. – Kassán a Ker.szoc. Sajtóo. havi 2x-i ifj. folyóir. a Jövőnk 1921. I. 15–IX. 30: főszerk. és laptulajdonosa.  88

Ker. m. közél. alm. Bp., Uo., 1940. II: 1125. (* nov. 11) – P. Hírl. 1941. IX. 2. (apja halála) – M. Nemz. 1979. I. 16. – Önéletr. (1925. VI. 7. * nov. 19.) – Gulyás gyűjt. – Viczián 1978:87. (260.), 1995: 190. (705.) – Tóth – Filep 2000: 344. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Urr Ida (Kassa, Abaúj–Torna vm., 1904. nov. 25. – Bp., 1989. aug. 2.): orvos. – R. k. Szülők: György (+ 1941. VIII. 31.) szobrász, Kohuth Irma; bátya György (1900–1979) hírlapíró. A miskolci r. k. gimn. 1922: m.tanulóként éretts., az Erzsébet Tud.egy. és a Pázmány Péter Tud.egy. orvostanhallg., Bpen 1929. XI. 23: orvosdrrá avatták [aranydiplomás 1979]. belgyógyászatból szakizgázott. Bpen kórházi s.orvos. 1944: a Svéd Vöröskereszt orvosaként zsidók életét mentette meg. 1942/43: az Országos Orvoskamarai Közlöny munk., 1942/44: a Sajtókamara újságíró szako., a M. Gerontológiai Társ., a kassai Kazinczy Társ., a Berzsenyi Társ., a →Ráskai Lea Irodalmi Társaság, a Nemzetk. Orvos-író Szöv. tagja. – Írásai, versei: A Nép, Dunántúl, G. Kat. Tudósító, Hajnal, Határszéli Újs., Jövőnk, Kassai Napló, Nemz. Újs., Pécsi Est, Pécsi Lpk., Prágai M. Hírl., Szolnok és Vid., Új Közlöny, Visszhang, Élet (1921/38), rozsnyói Sajó Vidék (1921/22, 25/26), Aradi Kat. Tudósító (1923, 28/33), pozsonyi Népakarat (1923), Ifjú Erdély (1924/26), kolozsvári Pásztortűz (1924, 31), losonci A Mi Lapunk (1925), Szính. Élet (1925, 35), kassai Újságírók Újságja (1926), Az Újs. Vasárnapja (1928), pozsonyi M. Minerva (1930/32, 34/35, 37/38), pozsonyi M. Néplap (1930/31), pozsonyi Tábortűz (1931/32), Képes Krónika (1932, 36/39), Nagyhegyek felé. (Kaposvár, 1932), kassai M. Írás (1934, 36), Tükör (1934), kolozsvári A Hírnök (1935), M. Kultúra (1935), lőcsei Szepesi Híradó (1936/37), Napkelet (1937), kassai Új Élet (1937/38), A Pesti Városháza (1938), Szabadság (1938/39, 42/43), M. Női Szle (1939/40), Vas. Újs. (Új Mság) (1939), Felvidéki hősök és mártírok aranykve. (Bp., 1940), Új M. Asszony (1941), M. Album (1942), pécsi Sorsunk (1943), Ditirambus a nőkhöz. (Bp., 1978), Az idő lovai. (Uo., 1980). – M: 1. Zokogások. Versek. Bp. 1923. – 2. Bíborkehely. Versek. Pécs, 1925. – 3. Kormozott lámpással. Versek. Bp. 1927. – 4. Szent pokol. Versek. Kassa, 1928. – 5. Nincs kenyér. Versek. Uo. 1936. – 6. Itt az írás. Versek. Bp., 1940. – 7. Korunk és a szívbajok. [Bp.] 1941. (Baross Női Tábor és a M. Orvosnők Orsz. Egyes. népszerű kiadványai 14.) – 8. A fényrács mágiája. Vál. versek. Uo., 1980. (Ism. Irod. Szle 1980: 9. sz., Kortárs 1981: 2. sz., Vigília 1981: 4. sz.) – 9. Hernád-parti himnuszok. Versek. Miskolc, 1985. – Kassán a Ker.szoc. Sajtóo. havi 2x-i ifj. folyóir. a Jövőnk 1921. II. 28 – V. 30: főmunk., A Mi Lapunk losonci cserkézlap 1928. I. – IX: munk. 88

Sziklay. Berlin, 1926. – Nagyhegyek felé. Kaposvár, 1932: 104. – Pesti. Bp., 1934:179. – Wallentinyi. Kassa, 1936. (bibliogr.) – Dallos–Martonvölgyi. 4. Nyitra, 1937. – Bánhegyi. Uo., 1939:195. – Orsz. Orvosi Kamara névj. Uo., 1939:202. – Sajtókamara évkve. Bp., Uo., 1943:197. – M. Orv. Szabad Szakszerv. Uo.,1947:67. (magánorvos) – Vallomás a gyógyításról. Uo., 1968. – Élet és Irod. 1984: 47. sz. (Sándor László: ~ köszöntése 80. szül.napján) – Hét 1984: 12. sz. (Csandáné Liszka Györgyi: A 80 é. ~ köszöntése) – Viczián 1978:87. (260.), 1995:190. (705.) – Molnár László közlése (2008) (* nov 25.) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.