🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tompa
következő 🡲

Tompa Ferenc (Bp., 1893. jan. 6.–Bp., 1945. febr. 9.): régész, egyetemi tanár. – 1911: az esztergomi bencés gimn-ban éretts., a bpi tudegy-en végzett és drált. 1920: a szombathelyi múz. ig-ja, 1923: a M. Nemz. Múz. régészeti o-őre, 1926: ig. őre. Az őskor régészete tárgykörből a Pázmány Péter Tudegy. mtanárrá képesítette, 1938: rk., 1940: az ősrégészet ny.r. tanára. – 1935: a MTA l. tagja. A hazai újkőkor és bronzkor kutatója. Légitámadás áldozata. – M: A szalagdíszes agyagművesség kultúrája Mo-on. Bp., 1929. – Vezető a régészeti gyűjt-hez. Fettich Nándorral. Uo., 1938. (Orsz. M. Tört. Múz.) – Bp. az ókorban. Bp. tört. Alföldi Andrással, Nagy Lajossal. Uo., 1942. 88

MTA tagajánl. 1935:47. – Balogh 1939:61. – Akad. Értes. 1946:39. – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Tompa György (†Zágráb, 1552. márc. 29., temetés napja): megyéspüspök. – 1541–51: glogoncai prép., 1543: a zágrábi ppség kormányzója, 1550: zágrábi nagyprép., 1550. VII. 4–1552. III: pécsi mpp. és esztergomi prép. A zágrábi szegyh-ban temették. – Utóda 1554: Verancsics Antal. T.E.

Haas 1854:287. (34.) – Schem. Qu. 1857:21. (34.); 1940:8. (36.) – Mendlik 1864:63. – Gams 1873:377. (34.) – Brüsztle I:395. – Matković 1889:LIV. (457.) – Hodinka 1898:94. (szerinte 1547–56: boszniai pp.) – Margalits 1900:660. – Eubel III:298.

Tompa (1946?-ig Techert) József (Bp., 1905. nov. 12.–Bp., 1990. márc. 30.): gimnáziumi tanár, nyelvész. – A Pázmány Péter Tudegy-en 1930: m–ném. szakos középisk. tanári okl-et szerzett, és drált. A balassagyarmati Balassa Bálint Reálgimn. h. tanára, 1933. XI. 13–: az újpesti Áll. Könyves Kálmán Gimn., 1941: a bpi Középisk. Tanárképző Int. Gyakorló Gimn-a tanára. 1940: a m. nyelv tanfelügy-je, a Pázmány Péter Tudegy. mb. szakelőadója s az MTA Nyelvművelő Biz. meghívott tagja is. 1952–: az MTA Nyelvtud. Int. tud. osztályvez-je. 1971: a nyelvtud. dr-a. – Írásai: Melich János emlékkv. Bp., 1942. („Ti csendes ernyők pásztori…” /Berzsenyi: Felséges királyunknak Keszthelyre váratásakor); A Kat. Középisk. Főigazg. évkv-e 1941/42. Uo., 1943. (A m. nyelvtan tanítása); Nevelő munka az ált. isk-ban. Uo., 1947. (M. nyelvi óra); Nyelvművelésünk főbb kérdései Uo., 1953. (Idegen mintára keletkezett kifejezésmódjaink); Nyelvünk a reformkorban. Uo., 1955. (Az irod. nyelv), M. nyelvhelyesség. Uo., 1957. (A szerk. munka és a nyelvművelés; A névszók kérdésköre); Dolgozatok a m. irod. nyelv és stílus tört-éből. Bp., 1960. (Újabb „szépírói nyelvtanunk” egy érdekes alakulatáról), M. Nyelvőr 1981:2. sz. (Anyanyelvünk védelmében). – M: M. nyelvi olvasókv. A gimn. és leánygimn. 5. és 6. o. sz. Szerk. Alszeghy Zsolttal, Sík Sándorral. Bp., 1939. (SZIT gimn. tankv-ei) – M. nyelvkv. A gimn. és a leánygimn. 7–8. o. sz. Uo., 1941. – M. nyelvtan. A gimn. és leánygimn. 1. o. sz. Írta Alszeghy Zsolttal és Sík Sándorral. Uo., 1938. – M. nyelvtan. A gimn. és leánygimn. 2. o. sz. Írta uazokkal. Uo., 1938. – Kis m. nyelvkv. Bp., 1941. (ném-ül Leipzig–Bp., 1972, 1985) – M. nyelvtan. A gimn. és leánygimn. 3. o. sz. Írta Alszeghy Zsolttal és Sík Sándorral. Uo., 1939. –  M. nyelvtan. A gimn. és leánygimn. 4. o. sz. Írta uazokkal. Uo., 1939. – M. nyelvhelyesség és stílus. ([1]–2. félévi előadások) Bp., 1942. (Közgazd-tud. jegyzetek 17.) (soksz.) – M. nyelvhelyesség és stílus m. stílusgyakorlatokkal. + Barta János Útmutató a leggyakoribb nyelvhelyességi hibák javítására. Bp., [1943] (Közgazd-tud. jegyzetek. 17.) (soksz.) – M. kv. Az 5. o. sz. Győry Jánossal. Uo., 1947. (Ált. isk. tankv-ek) (s.v. Tompa) – M. kv. Az 5. és 6. o. sz. Uazzal. Uo., 1947. (Ált. isk. tankv-ek) – M. nyelvismeret. Uo., [1948] (Új Nevelés kvtára 5.) – A névszói kötőhangzó szófajmegkülönböztető szerepe. Uo., 1957. (Nyelvtud. ért-ek 14.) – A mai m. nyelv rendszere. 1–2. köt. Szerk. Uo., 1961–62. – Művészi archaizálás és a régi m. nyelv. Uo., 1972. – Simonyi Zsigmond. Uo., 1975. – Anyanyelvi olvasókv. Rendszer és mozgás mai nyelvünkben. Uo., 1976. – A M. Nyelv folyóir. szerk. biz. tagja. 88

Barthos–Csetri–Luttor 1931:35. – Bpi gyakorló gimn. évkv-e. Bp., 1941:31. – Jámbor 1938:187; 1942:120. – M. Nyelv 1986:4. sz. (Rácz Endre: ~ köszöntése); 1991.1. sz. (Lakó György: ~) – M. Nemz. 1990. IV. 7. (Rácz Endre: Meghalt ~) – M. Nyelvőr 1991:1/2. sz. (Szende Aladár: ~) – MÉL IV:906.Gulyás–Viczián XXX. (kz-ban)

Tompa László (1749 k.–Nagyszombat, 1802. nov. 21.): kanonok. – 1768–: a bölcs-et a budai Széchenyi-papnev-ben hallgatta, a teol. Budán végezte, ahol pappá szent. után a szemin. tanulm. felügyelője. 1775. I: a Pázmáneumban alig. 1776–84: Rómában a szertartásokat tanulmányozta. 1784: Pozsonyban. a szertartástan és vitatkozástan tanára. 1787. I. 16: pozsonyi, 1801. XI. 23: esztergomi knk és a Sz. Istvánról nev. szemin. kormányzója.  – M: Institutiones de sacris christianorum ritibus. 1–2. köt. Pozsony, 1785–1788. – Analysis repraesentationis l. C(omit.) G(ömöriensis) circa libertatem preli. Buda, 1796.  88

Szinnyei. XIV: 290.

Tompa Nándor (Kispest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1919. aug. 6.–Bp., 1994. máj. 31.): áldozópap. – Esztergomban 1943. VI. 13: pappá szent., Tokodon, Piszkén kp., 1944: betegszabadságon, a bpi Örökimádás-tp-ban, 1945: Bp-Kelenföldön kp., 1946: Bpen (VII. Damjanich u. 50.) ált isk. hittanár, neveléstanból drált. Munkájához szívesen használta a cserkészetet. 1950: Bp-Regnum kisegítő lelkésze. 1952: Bp-Jézus Szíve tp., -Vár, 1953: -Csillaghegy, 1956–60: -Tömő u. kisegítő lelkésze. 1951–: a földalatti regnumi csoport tagja. Jelen volt az illegális működést elhatározó megbeszélésen. Régi és új tagokból csoportokat állítottak össze. Az „Öreg Sirály”, majd a Nagy Jánostól átvett „Ifjú Sirály” csoportot vez., abból 4 csoportot hozott létre (később föloszlottak), letartóztatásáig egy 8 fős csoportja maradt. Tagjait igyekezett távol tartani a Komm. Ifj. Szöv-től (KISZ) és az úttörőmozg-tól, 50–60 fiatallal foglalkozott. Az Építők SE-től és a Vasas SC-től turistaigazolványokat szerzett, kirándulásai fedezésére. 1960. XI. 22: letartóztatták, 1961. VII. 3–6: a →regnumi perben II. rendű vádlottként Fazekas Ferenc bíró elnökletével „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvétel bűntette” miatt 4 é. börtönre ítélték. Márianosztrán a szőnyegszövőben dolgoztatták. 1963. III. 29: a részleges közkegyelemmel szabadult. 1963: betegszabadságon, majd a bp-belvárosi Szt Mihály-tp., 1963: Budaörs, 1965–81: nyugdíjazásáig a bpi Örökimádás-tp. kisegítő lelkésze. 88

Schem. Strig. 1945:370; 1970:155; 1989:123. – Tóth 1948:19. – Emődi 1989. – Havasy 1990:404. (2 év börtön) – Dobszay 1991:83, 144. – Hetényi Varga I:265. Arck. – Diós 1999:223. (5507.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.