🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Takáts
következő 🡲

Takáts Ágoston (Ókér, v. Bács-Bodrog vm., Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, 1921. okt. 14.-): jogász, →KALOT-munkatárs. - 1939: Kalocsán a jezsuita gimn-ban éretts., s bátyja, Sándor után belépett a jezsuita r-be, melyet hosszas betegeskedés után 1944: elhagyott. Behívták katonának, a fronton 4x sebesült. 1945-47: a Szegedi Tudegy. mat-fiz-fil. szakos hallg-ja, 1946: a jezsuita tanulm-ok beszámításával a bölcs. tud-ok dr-a. 1947: bátyja primiciáján volt az esküvője a szintén mat-fiz-fil. szakos →Muzsik Máriával. - Feleségével együtt a JT mo-i rtart-ának alkalmazottai, →Kerkai Jenő SJ utolsó munk-ai. Megszervezték a Rtart. Szoc. Közp-ját, a Centrum Socialét. Szerk. az Élet a betűk mögött c. kiadványt. - ~ és Meggyesi Sándor Kerkai Jenő irányításával írta a falu-manrézák lelkigyakorlatait. Balatonberényben 1948. I: ~ vez. az első 5 napos lelkigyakorlatot a somogyi parasztfiataloknak. A falu-manrézák hálózatában 1948: 12.000, 1949: 10.000 legény végzett lelkigyakorlatot. Bánáss László veszprémi mpp. kérésére ~ 1948: összeállította a →somogyi kísérlet anyagát. - ~ Bánáss László mpp., Czapik Gyula érs. és Borbély István SJ tartfőn. bizalmas munk., s a legfiatalabb tagja volt a →Jánosi József, →Kovrig Béla, →Bálint Sándor és →Eckhardt Sándor ker. tudóscsop-nak. - 1949 elején Kerkai Jenővel együtt az ÁVO letartóztatta. A Bpi Népbíróság zárt tárgyaláson „demokráciaellenes szervezkedésre irányuló szövetkezés” vádjával 2 é. fegyházra ítélte. Büntetése kitöltése után 3 é. kényszermunka-táborban volt Recsken, fél szemmel és 50 %-ot meghaladó rokkantsággal szabadult. Csak segédmunkásként tudott elhelyezkedni, de folytatta tud. és egyh. tevékenységét, titokban működő diák- és egyetemista csoportokkal. A PM Számviteli Képesítő Biz-ánál képesített, majd mérlegképes könyvelői, a Nemzetközi Számítástechnikai Okt. és Tanácsadó közp-nál rendszerszervezői okl-et szerzett. - Írása: Studia religiosa:Tanulmányok András Imre 70. szül.napjára. (Szeged, 1998: 164. Kerkai Jenő) - M: Agatha-ciklus. Recsken a kislánya számára írt mesék. s.k.

Takáts Ernő (Bp., 1896. máj. 6.-Bp., 1951. aug. 17.): a →Szent István Társulat vezérigazgatója, bibliafordító. - A gimn-ot Bpen és 1914. VI: Nagyszombatban, a teol-t Bécsben végezte, 1918. IX. 22: pappá szent. Hitokt. Bpen, a X. Liget u. polg. isk-ban, 1919-1929. VI: kp. Bp-Ferencvárosban, 1922-24: a bpi egy-en finn, gör., lat. nyelvet és finnugor összehasonlító nyelvészetet hallg., Bécsben 1924. I. 28: teol. dr. 1928: a bpi hittud. kar bekebelezett dr-a. 1929. VII: a SZIT cégvez-je, 1936: ig-ja. 1921-től a SZIT szentírásford. biz. tagja, az ÓSz Ter-4Kir kv-eit ford. A Ward Koll-ban a szentírástud. tanára. - 1918: megnyerte a Lackenbacher-féle ford. pályázatot. 1930: a SZIA I. o. tagja. 1939-44: a Sajtókamara tagja. Mint a kat. értelmiség jeleseit hivatalból ismerő személyt, az ÁVH el akarta fogni, hogy besúgóvá tegye (a félhivatalos változat szerint amikor a rádióból[?] értesült róla, hogy neve szerepel a letartóztatandók listáján, öngyilkos lett). IX. 24: a temetésén →Brisits Frigyes azt mondta →Gulyás Pálnak, hogy nem öngyilkos lett, hanem szívszélhüdést kapott, amikor az ávósok behatoltak a lakásába. - 1936. I-1944. XI: a Kat. Szle, 1942. I-1944. XII: a Kat. Tanügyi Közl. fel. kiadója. - M: Az Úsz-i Szentírás a Vg. szerint. Káldi György ford. nyomán átd., bev. és jegyz. a SZIT Szentírás Biz-a. (S.a.r.) Bp., 1947. - Álnevei: Tser; Weber E (mindkettő Kat. Tanítónők Lapja, 1919). 88

SZIA tagajánl. 1930:5. - Sajtókamara évkv-e 1940-43. - Schem. Strig. 1945:368; 1947:267. - Havasy 1990:404. (a rádióban hallotta, hogy a letartóztatottak között említették) - Hetényi Varga I:249. - Szántó 1992:107. (s.v. Takács) - Viczián 1995:66. (812, 884.) - Diós 1999:217. (5159.) - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Takáts László, nyéki (*Bp., 1906. ápr. 9.): gimnáziumi tanár. - A középisk. után teol-t végzett, 1926-: Bpen hitokt., 1932: földr-tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1934: Mátyásföldön, 1941: Bpen a Berzsenyi Dániel Gimn-ban tanított. Részt vett a kat. egy. mozgalomban, az Emericana transylvániai dominusa, a Ker. Községi Párt I. ker. ifj. csoportjának alapító eln. A Pro Ecclesia et Pontifice kereszt tulajdonosa, a tabáni Credo üv. eln., a Karitász ig-ja. - Cikkei kat. lapokban. 88

Ker. m. közél. alm. II:1058. - Jámbor 1942:108.

Takáts Magdolna Tarzicia, DNAK (Szombathely, Vas vm., 1900. aug. 15.-Jászberény, 1977. jún. 5.): rendfőnöknő. - A tanítóképző elvégzése után 1924. VIII. 12: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1925. VIII. 4: első, 1928. VIII. 4: örök fog-át uo. tette. El. isk-ban tanított Kőszegen és Hódmezővásárhelyen, Szarvaskenden a novíciák nevelője. - 1950. VI. 16., a szétszóratás idején rendfőnöknő. Szombathelyről kiutasították, Tófejen (Zala m.) a pléb-n dolg., 1976: a jászberényi szoc. otthonba költözött. r.k.

Takáts Márton, Takács, SJ (Gyöngyös, Heves vm., 1732. nov. 20. ker. n.-Kalocsa, 1818. jan. 17.): fölszentelt püspök. - 1750. X. 14: Trencsénben lépett a r-be. Nagyszombatban tanult. 1755 k. Budán a fiz. tanára. 1764. IX. 2: pappá szent. Utolsó fog-át 1768. II. 2: tette Nagyszombatban, 1768/69: teol. dr. - 1773 u. világi pap, 1776: kalocsai knk. 1796: ált. helynök. 1799: nagyprép. 1807. VIII. 3: bellini fszt. pp-ként kalocsai spp. - M: Panegyres Divis Ignatio et Francisco Xav. dictae. Nagyszombat, 1762. - Oratio de intemerata S. S. Virginis concepta. Uo., 1763. - Assertiones logicae... Uo.(?), 1770. 88

Sommerwogel VII:1819. - Szinnyei XIII:1244. (*1732. nov. 22.) - Szentpétery 1935:667. - AHSI 1937:205. (Kratz: Exjesuiten) - Schem. Col. 1942:24. (4.), 25. (20.) - JTÉ 1942:419. (*1733. nov. 20.) - Nagyfalusy Lajos SJ: ~ érs. helynök Kalocsán. Bp., 1942:26. - Polgár 1957:170. - Ritzler-Sefrin VII:107. - Stöger: Scriptores Prov. Austriae 359. - Backer III:1040.

Takáts Rafael, OFM (Gyöngyös, Heves és Külső-Szolnok vm., 1748 k.-Szécsény, 1820. aug. 30.): hitszónok, nyomdász. - 1769: Szécsényben lépett a r-be, Kaplonyban bölcs-et, Szegeden teol-t tanult, 1774: pappá szent. Szegeden, Gyöngyösön, Vácott, Füleken, Rozsnyón, Veresegyházán, Kecskeméten, Csongrádon, Hódmezőváráshelyt, Dorozsmán, 1788-1801: Szabadkán hitszónok, 1790-92: (Magyar)Padén (Torontál vm.) a dohánykertész telepesek lelkésze. Magával vitte az →Ambró Ferenc váci nyomdásztól 1787: ingyen kapott kézisajtót, melyhez a betűkészletet 1788-90: a budai Egyetemi Nyomdától szerezte. 1790-: kb. 19 ingyen osztogatott kisebb nyomtatványt készített (Magyar)Padén, hol gyermekeket is oktatott, kv-eket kötött és szavakat gyűjtött egyetlen műve, a gazdag népnyelvi-nyelvjárási szókészletű Toldalék a Páriz-Pápai szótárhoz (H.é.n.) c. művéhez. 1793. VI. 25: a →Helytartótanács a kv-nyomtatást hatósági engedélyhez kötötte, ~ - akkor már Lőrincben, Dobránszky György (1750-1827) plnos kp-jaként - a tilalom ellenére tovább dolg. 1795. IV. 19: házkutatást tartottak nála, →Zerdahelyi Gábor váci nagyprép. áthelyezte Kerekegyházára. 1798: ismét följelentették, időközben Csongrádra, onnan Hódmezővásárhelyre, majd Dorozsmára került Dianovszky János (1740-1805) plnos mellé. 1798. IV. 2: az újabb házkutatáskor a Toldalék 60 pld-át, nyomtatóasztalát és betűkészletét lefoglalták. Dorozsmára visszatérve, a lefoglalt nyomdakészlet ládáit föltörte és a készletet magával vitte Szabadkára, ahol 1810: h. házfőn. A zaklatások miatt kézisajtóját megsemmisítette; erre 1810. VI. 17: ellene a vizsgálatot megszüntették. Ezután kézzel írt egy m., egy lat. és egy töredékben maradt lat. szótárt (MTA Kvtára Kz-tárában). 88

Szinnyei XIII:1246. - Gáldi László: A m. szótárirod. a felvilágosodás korában és a reformkorban. Bp., 1957. - Kalapis III:940. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Takáts Sándor, Szt Annáról nev., Piar (Komárom, Komárom vm., 1860. dec. 7.-Bp., 1932. dec. 21.): történetíró, gimnáziumi tanár. - A középisk-t szülővárosában és Pozsonyban végezte, 1881. VIII. 27: lépett a r-be. Nyitrán és Bpen tanult, 1885. X. 22: ünn. fog-at tett, a bpi egy-en 1887. V. 17: drált, 1886. VII. 13: pappá szent. Tanár 1886. IX: a nyitrai, 1889. IX-1898. VI: a bpi gimn-ban, 1898. X-1903. II: a m. kormány megbízásából a bécsi udvari kamarai levtárban kutatott, 1903-32: haláláig a képviselőház levtárának vez-je. 1906. III. 23: a MTA l., 1925. V. 7: r. tagja, 1917: a Kisfaludy Társ. tagja. Főként a 16-17. sz-dal s a reformkorral foglalkozott; a nagy tört. eseményeket átélő emberek mindennapi, küzdelmes életét tárta föl, hatalmas levtári forrásanyag alapján. Olvasmányos írásai közkedveltek, a népszerűsítő tud. tört. irod. mintapéldái. - M: Pétzeli József meséi. Kiad. és életr. ellátta. Bp., 1887. - Péteri Takáts József. Uo., 1890. - Benyák Bernát és a m. oktatásügy. Uo., 1891. - Kelemen Didák és Károlyi Sándor családja. Uo., 1892. (Klny. Kat. Szle) - Pálya István élete. Uo., 1894. - A főv. alapította bpi piar. koll. tört. Uo., 1895. - A Dessewffyek. Uo., 1903. (Klny. B. Hírl.) - A m. gyalogság megalakulása. Uo., 1908. - Komáromi daliák a 16. sz-ban. Uo., 1909. (Klny. B. Szle) - Szalai Barkóczy Krisztina 1671-1724. Uo., 1910. - A török-m. bajviadalok. Uo., 1913. - Régi m. asszonyok. Uo., 1914. - A budai basák m. nyelvű levelezése. I. 1553-1589. Társszerk-kkel. Uo., 1915. - Kertjeink a 17. sz. első felében. Uo., 1915. (Klny. B. Szle) - Rajzok a török világból. 1-3. köt. Uo., 1915-17. - Zrínyi Miklós nevelőanyja. Uo., 1917. - A régi Mo. jókedve. Uo., 1921. - Régi idők, régi emberek. Uo., 1922. - Régi m. kapitányok és generálisok. Uo., 1922. - M. Nagyasszonyok. 1-2. köt. Uo., 1926. - A m. múlt tarlójáról. Uo., 1926. - Szegény m-ok. 1-2. köt. Uo., 1927. (azonos: Tört. miniatűrök. 1-2. köt. Uo., 1929? köt-tel) - A török hódoltság korából. 1-2. köt. Uo., 1928. - Emlékezzünk eleinkről. 1-2. köt. Uo., 1929. - M. küzdelmek. 1-2. köt. Uo., 1929. - Hangok a múltból. Uo., 1930. - Kémvilág Mo-on. 1-2. köt. Uo., 1932. - Végvári vitézek - szegény legények. (~ tanulm. nyomán összeáll. Klaniczay Tibor) Uo., 1951. - Bajvívó m-ok. Szerk. Réz Pál. Uo., 1956. - Műv-tört. tanulm-ok a 16-17. sz-ból. S.a.r. Benda Kálmán. Uo., 1961. (műveinek teljes bibliogr-jával) - Álneve és betűjegyei: Ődöngő Ábel (M. Nyelv, 1910-); Tabakos Ábel (uo., 1909); T.S. (Tanulók Lapja, 1895; Vasárnapi Újs., 1910; Századok, 1903); T.S.dr. (Nemz., 1898; M. Gazd-tört. Szle, 1904); Dr.T.S. (M. Gazd-tört. Szle, 1899-1904); dr.T.S. (M. Gazd-tört. Szle, 1905); -T.-S. (Századok, 1902-). 88

Schem. Piar. 1894:70. - Pallas XV:894. - MTA tagajánl. 1906; 1925. - Komárom vm. 1908:364. - Századok 1909:254. (Tört-íróink munkássága) - Szinnyei XIII:1247. - Kisfaludy Társ. Évlapjai 1916/17:197. (tagajánlása); 1936:370. (Négyessy László) - Magyarság 1923:97. sz. (A mi értékeink) Arck.; 1932:288. sz. - Élet 1928:349. sz. - B. Hírl. 1930:292. sz; 1932:287, 288. sz. - Akad. Értes. 1933:160. (Eckhardt Ferenc) - B. Szle 1933:117. (Nagy Miklós), 237. (Rédei Tivadar); 1934:361. (Rédei Tivadar); 1937:11. (Nagy Miklós) - Diárium 1933:99; 1934:208. - Irodt. 1933:63. - Nemz. Kultúra 1933:73. - Nagy Miklós: ~ emlékének. 1860-1932. Bp., 1937. Arck. - Nagy Miklós: ~ élete és munkássága kül. tek. gyorsírástört. kutatásaira 1860-1932. Emlékbeszéd. Uo., 1937. (Uaz: ~ rtag emlékezete. 1937. Arck.) - Piar. Öregdiák 1942:30. (Friedreich Endre) - M. piar-k a 19. és 20. sz-ban. Bp., 1943. Arck. - Gulyás 1956:638. - MIL III:295. Arck. - MÉL II:813. Arck. - MTA tagjai 1975:275. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Takáts Sándor, SJ (Ókér, Bács-Bodrog vm., 1919. júl. 25.-Bp., 1987. máj. 23.): hithirdető. - 1937. VIII. 14: lépett a JT-ba, a bölcs-et Kassán, a teol-t Szegeden végezte, ahol 1947. VI. 22: pappá szent. 1949/50: Pécsett hitokt. 1950. VI. 10: Mezőkövesdre hurcolták, VII. végén Bpen a Ganz Kapcsológyárban s-munkás, majd vasesztergályos, közben katonáskodott. Ott fölszólították, legyen pol. tiszt, de visszautasította. 1954-55: a Gumiipari Szerszámkészítő Váll-nál vasesztergályos. 1956. XII: az Optikai Műveknél szakszervezeti bizalminak választották. 1957. II. 22: letartóztatták, 6 hónapra internálták, majd 2 és fél évre ítélték, 1959. IV: szabadult. A Darugyárban munkás, 1960: Csömörön kántor és kp. 1964. XI. 21: letartóztatták. Az ún. „Szolidarizmus-per” előtt fölajánlották neki, hogy ha a vád tanúja lesz, mentességet kap, ha nem, elítélik. A Rózsa-féle összeesküvésben való részvétel vádjával 4 és fél évi börtönre ítélték. Negyed-kedvezménnyel szabadult, visszament Csömörre kántornak, kp-nak. 1983: Rómába ment, majd bejárta Ny-Európát és Kanadát. 1984. VII. 6: visszatért a leányfalui lelkigyakorlatos házba. 1986-tól betegeskedett. 88

Cat. SJ 1949:61. - Pálos 1992:191. - Diós 1999:218. (5232.) - Hetényi Varga 2002. II:340.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.