🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szombatosok
következő 🡲

szombatosok, sabbatariusok, zsidózók: az ószövetségi törvény egyes előírásaihoz visszatért keresztény szekta. - Nevük onnan ered, hogy heti ünnepnapjuk a vasárnap helyett a →szombat. Tagadták Jézus Krisztus istenségét, csak az ÓSz-et ismerték el szt könyvnek. Előfutáraik az 1. sz. →ebioniták, hagyományaik folytatói a →Hetednapi Adventisták, akiket Erdélyben 2000: is ~nak neveznek. - 1. Európában a ~ már 1550 k. megjelentek Cseho-ban (a 18. sz: abrahamiták), majd Sziléziában, Lengyo-ban, Oroszo-ban, Mo-on és Angliában is (itt a 17. sz: keresztény-zsidók, a 18. sz: újizraeliták). - 2. Magyarországon 1550 u. Erdélyben (Maros és Udvarhely szék, Kolozsvár, Marosvásárhely, Torda) terjedt el az →unitáriusok megreformálásaként, főként Gerendi János aranyosgerendi, majd 1585 k. →Eössi András szenterzsébeti főnemesek révén, de Makón is megjelentek. Szenterzsébeten (Udvarhelyszék) középisk-juk volt. - Eössi fogadott fia, Péchi Simon, Bethlen Gábor főkancellárja kiválóan ismerte a héb. nyelvet, s nemcsak a Szentírást, hanem a Talmud egyes részeit is leford. Zsoltárfordításait magyarázatokkal látta el. Egyh. énekeket is ford., de a ~nak nyomtatott énekeskv-e nem volt. Legrégibb kz-os gyűjt-eik: Jancsó-kódex (1615-18), Péchi Simon-énekeskv. (1615), Kissolymosi Mátéfi János-énekeskv. (1616-33). A közel másfélszáz szombatos éneket (szerzőik közül csak Alvinci Énokot és Bekeni Jánost ismerjük név szerint) Csomasz Tóth Kálmán tud. kutatásai és közlése alapján a Régi m. kv-ek tára 17. sz. 5. köt-e tartalmazza. - I. Rákóczi György fejed. (ur. 1630-48) kezdetben támogatta szabad vallásgyakorlásukat, de a →dési complanatio (1638) utáni üldözés sokukat Töröko-ba kényszerített. Egyre csökkenő számú maradékuk fokozatosan közeledett a zsidósághoz, míg 1868: a ~ nagy része át is tért. A ~ megmaradt 4 családja a 20. sz: kihalt, a zsidókká lettek 1944: →Degré Alajos min. rábeszélésére áttértek az unit. egyházba, hogy a zsidótörvények ne sújtsák őket. Mo. német megszállása után mégis elhurcolták őket a marosvásárhelyi gettóba, ahonnan →Ráduly István bözödújfalui plnos többüket kimentette, a többieket azonban elhurcolták Auschwitzba. - 3. Oroszországban szubbotnyikok, a →tejivók szektájának egyik változata. Szerintük a még eljövendő Megváltó Oroszo-ban fog megszületni. P.I.-**

KL IV:295. - Timkó 1971:296. - Zoványi 1977:613.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.