🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szilasy
következő 🡲

Szilasy János (Bögöte, Vas vm., 1795. jan. 7.-Nagyvárad, 1859. nov. 4.): kanonok, egyetemi tanár. - Középisk-it Szombathelyen és Sopronban, a teol-t a pesti egy-en végezte. 1817. VIII. 29: teol-ból drált. 1818. III. 23: pappá szent. Tanulm. felügy., 1819: morális-pasztorális tanár a szombathelyi szem-ban. A MTA 1830. XI. 17: r., 1858. XII. 15: tb. tagjává vál. 1835. XII. 9-1852. IV. 26: a lelkipásztorkodás tanára a bpi egy. hittud. karán, 1837/38, 1842/43: és 1846-48: a hittud. kar. dékánja. 1852. V. 23: nagyváradi knk. - Mint szombathelyi teol. tanár írta alapvető ped. művét: ez az első, minden isk-típussal foglalkozó ált. neveléstan m. szerzőtől, m. nyelven, jó összefoglalása kora értékes ped. gondolatainak. Figyelemre méltó a mű szép, olvasmányos m. nyelve: ez volt a m. tanügyi szaknyelv első nagyszabású próbája. Lelkipásztorkodástana is első alapvető m. nyelvű műve a pasztorális-tud. hazai szakirod-nak. - M: A nevelés tud-a. 1-2. köt. Buda, 1827. - Kresznerics Ferenc élete. Pest, 1832. (Klny. Tud. Gyűjt.) - A lelkipásztorság tud-a. 1-3. köt. Buda, 1842. - Memoria viri... Uo., 1844. - Fejér György életrajza. Pest, 1853. (Klny. Új M. Múz.) - Philosophiai tanulm-ai. Kiad. Toldy Ferenc. Uo., 1856. (Arck. és életr.) - Kz-ait a szombathelyi Egyhm. Kvtár őrzi. M.I.-S.F.

MTA alm. 1863:301. - M. Sion 1892:391; 1893:857. - Schem. Mv. 1896:171. - Pallas XV:700. - Bihar vm. 1901:342. - Szinnyei XIII:928. (1851: nagyváradi knk.) - Géfin II:398; III:406. (*jan. 6.; 1840: nagyváradi knk.) - Saly László: ~ és lelkipásztorságtana. Kalocsa, 1930. - Hermann-Artner 1938:559. - MÉL II:780. - MTA tagjai 1975:269. - Mészáros István: A neveléstud. rendszere az első m. neveléselméletben. Bp., 1977.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.