🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentháromság Társulat
következő 🡲

Szentháromság Társulat: a Szentháromság különös buzgó tisztelete mellett az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlását s a rabváltáshoz szükséges anyagi eszközök előteremtését szolgáló →confraternitas. - Alapítását a mpp. hagyta jóvá. A tagok igen sok búcsúban részesülhettek. Sajátos imájuk volt a →Szentháromság rózsafüzére. - A ~nak voltak külön skapulárés körmenetei is, havonként valamely vasárnapon, magában a tp-ban v. kedvező időben a tp-on kívül. A tagok ilyenkor hófehér kámzsát viseltek. - A ~ban hivatalos élet is folyt: a tp. meg a ktor valamely alkalmas helyén volt a ~ székhelye, ill. kpnája, káptalanterme. Itt tartották gyűléseiket, itt őrizték a ~ arca-ját, 'ládáját', benne a kincstárat, számadási kv-eket és a tagok névsorát. Az arca egyik kulcsát a ~ elnöke, a másodikat a kp., a harmadikat és negyediket két tanácsos. Két pecsétjük is volt, a kisebbet a kp., a nagyobbat az elnök őrizte. - Az elnök vezette a ~ot. Első helye volt a tp-ban, körmenetekben; a szavazásnál ő szavazott elsőnek. A procurator vezette a számadásokat és felelősséggel tartozott az elnöknek, ő volt egyúttal a ~ ügyvédje. A provisor gondoskodott a kpna diszítéséről, általában a rendező szerepét vitte. Az infirmarius a beteg tagokról gondoskodott. A mandatarius pedig az egyes funkciók időpontját állapította meg, ill. pontos betartásukról gondoskodott. - E sok lelki kegyelmet ígérő társulatba cs-ok és kir-ok, egyh. meg világi hatalmasságok is iratkoztak, így 1697. II. 24: az egész cs-kir. udvar. A ~ évi értesítői beszámolnak a rabváltó rend nagyszabású működéséről, a kiváltott rabokról és a célra felhasznált pénzösszegekről (pl. az 1775-i Bécsi Értesítőből kitűnik, hogy a Batthyányak, Koháryak, Szirmayak, Széchenyiek, Ghillányiak, Forgáchok nemcsak tagjai, hanem igen nagy mecénásai is voltak a társulatnak). - A ~ok nemcsak a hitéletet emelték és fejlesztették, hanem jelentős szociális munkát is végeztek, közelebb hoztak egymáshoz különböző társad. rendeket, mert kebelükben főrangúak és egyszerű polgárok is megfértek egymás mellett egy közös szt célért munkálkodva. Kulturális feladatot is teljesítettek, midőn egyes hivatalaikba emelték a vezetésre képes egyéneket és megfelelő külső tekintélyben is részesítették a barokk korszak tekintélytisztelő emberét. - A trinitáriusok nemcsak saját székhelyükön vezették, hanem távoli vidékekre is kiterjesztették ~uk működését; e vidéki gyülekezetek kapcsolatban álltak valamely trinitárius kolostor ~ával. - A ~ok nagyon fel tudták kelteni a hívők áhítatát a szenvedő Krisztus iránt is: A Jezus Nazarenus képet v. szobrot minden tp-ukban tisztelték. Eredetijét Madridban őrzik. Afrikából hozták, váltságdíj fejében kapták a móroktól. Fején töviskoszorú, karjait keresztbe fűzi, nyakáról vastag kötél lóg le a lábáig, mellén kis trinitárius skapuláré. Mellette angyalok térdepelnek a szenvedés eszközeivel. - A Bold. Szűz tiszteletét is hathatósan mozdították elő. Csaknem minden tp-ukban van a hívek különös tiszteletének örvendő Szűz Mária-képük. 3 ktoruk (Illava, Óbuda-Kiscell, Makkos-Mária) kegyhely volt. - Szt József tiszt-e is virágzott tp-aikban (az osztrák-magyar rendtart. Szt József oltalma alatt állt). - A ~ Budán 1725: ünepélyesen alakult meg. Padányi →Bíró Márton mondott beszédet, és vázolta a ~ célját. A ~ vezetői sorában ott volt Pálffy Miklós nádor, Koháry István országbíró, Szeleczky Márton országbíró. A ~ a budai magyarság megerősítését is szolgálta, hiszen az volt a célja, hogy legyenek a városban olyanok, akik m. nyelven dicsőítik a Szentháromságot. Főleg az elszegényedett m. polgárság támogatására tett nagyon sokat a ~. Évenként 3 gyermeket iskoláztatott, 3-at valamilyen mesterségre taníttatott ki, 3 leányt pedig kiházasított. Más tekintetben is szociális volt. A reguláskv. tanúsága szerint elsősorban éppen abban különbözött minden más jámbor testvérülettől, hogy különös gondot viselt az árvákra, a szegényekre és a szükségben levőkre. Beteg tagjait a lelki vigasz mellett ingyenes gyógykezelésben is részesítette. A szegénysorsú betegnek a prézes bizonyítványt adott, amire az orvos ingyen jött el hozzájuk, a patikus pedig orvosságot adott nekik. - A ~ az istendicsőítésben és a felebaráti szeretetben az ország minden rendű és rangú, minden nemzetiségű lakosát egyesíteni akarta. Az így egybegyűlt tagok szünet nélkül kívánták dicsőíteni a Szentháromságot, amint azt a mennyei angyalok teszik. Mivel azonban a világi foglalatosság ezt lehetetlenné tette, az év 8760 óráját felosztották, s ki-ki a számára kijelölt időben az egész társaság nevében dicsőítette a Szentháromságot. - Emellett volt a ~nak egy másik sajátos imádsága: az angyali olvasó. Ezt a ~ vasárnapi szentmiséjén közösen mondták el az élő tagok testi-lelki javáért, a haldoklók szerencsés kimúlásáért és a megholtak lelkiüdvéért. Bíró pp., aki a ~nak buzgó terjesztője volt (különösen az unitáriusok lakta Erdélyben), egyhm-jében úgy intézkedett, hogy amelyik községben több miséspap van, ott minden nap legyen egy sztmise, amelyen mondják el a hívek közösen az angyali olvasót, egy-két verset előrebocsátván az általa szerzett Szentháromság-énekből. A mise végén a kitett Oltáriszentség előtt mondják el a Szentháromság-litániát. A szentségi áldás után ének fejezze be a reggeli ájtatosságot. - Bíró pp. egyhm-je minden tp-a számára csináltatott egy három kulcsra járó, háromszögletű ládácskát. A három sátoros ünnepen és újholdvasárnapokkor a nép offertoriumra járult és három krajcárt vetett bele. Szentháromság vasárnapján azután az összegyűlt pénzt kiosztották a szegények között. Minden pléb-nak be kellett szereznie egy hordozható Szentháromság-szobrot. Ezt az újholdvasárnapi körmeneteken 4 kiválasztott ifjú (az Apokalipszis 4 élőlényének jelképe) hordozta a tp. körül, a nép nyelvén a →Triszágiont mondva. A szoborvivők a Szentháromság jelképezésére háromszínű ruhába voltak öltözve: fehér talárjuk kék övvel volt átfogva, mellükön vörös kereszt kihímezve. A szobrot hasonlóan háromszínű rudakon hordozták. A rudak háromszögben végződtek, amelyre a Gondviselés jelképe, Isten szeme volt festve. Emellett azt is szorgalmazta, hogy minden község allíttasson kőből való Szentháromság-emléket. Vizitációin ellenőrizte, megtartják-e ezeket az intézkedéseket is. - II. József rendelete 1788: 25 ~t oszlatott fel. **

Padányi Bíró Márton: Angyali Társaságnak Szövetsége. Kolozsvár, 1756. - Fallenbüchl 1940:27. - Juhász 1944:161. -Bálint I:392.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.