🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > confraternitas
következő 🡲

confraternitas, konfraternitás (lat. 'testvérület'): egyházi hatóságtól hivatalosan jóváhagyott, többnyire laikus hívekből álló vallásos társulat, melyet elöljáró vezet. - Célja az istentiszt., ill. a felebaráti szeretet egy meghatározott jócselekedetével szolgálni Istent és a felebarátot. Ahol a világi törv. nem akadályozza, a ~ jogi személy. Különböznek tőle a jámbor →alapítványok, a →céhek és a →harmadrendek. - A ~ intézménye az itáliai városokban alakult ki. Előzménye a 10. sz: egy-egy város klérusának társulata. A 12. sz: tűnnek föl a hívők társulásai, de soha nem foglalják magukban a város egész lakosságát. Minden ~nak volt tp-a, kpnája v. legalább egy oltára, ahol vallásos gyakorlatait (sztmise, körmenet, imádság) végezte, s egy másik gyülekező helye, ahol pap vezetőjével találkozni szokott. Céljuk az ált. vallásgyakorlat és a szegények gondozása mellett a beteg ~-tagok ápolása, az elhunyt tagok temetése és az értük való imádság. Gyűléseiken gyakran énekeltek népnyelvű vallásos énekeket, s bizonyos napokon misztériumjátékokat adtak elő a nép épülésére. Szükség esetén gyűjtést végeztek, látogatták a börtönben a foglyokat, elkísérték a vesztőhelyre a halálraítélteket. - A →flagellánsok 1260: Perugiában indult mozgalma számtalan ~t hívott életre, melyek tagjai egyénileg v. körmenetben ostorozták magukat, ezzel próbálták könyörületre indítani az embereket a szegények, különösen a fekvő betegek iránt. Sok ilyen ~ betegápoló renddé alakult. Különös jelentősége volt a 15. sz: Rómában a különféle nemzeti ~oknak zarándokaik gondozásában. A 16. sz. elején a nagyobb városokban szinte mindenütt Szeretet v. Isteni Szeretet ~ok alakultak a gyógyíthatatlan betegek, az árvák, a hontalanok s a veszélyeztetettek gondozására. - Más jellegűek voltak a kármelitáknál a Confraternità del Carmine, az ágostonos remetéknél az Öv-társulat, a domonkosoknál a →Rózsafüzér Társulat és az Oltáriszentség Társulatok. A ~ újkori változata a →Mária Kongregáció. - A ~ létrejöttéhez ppi alapítólevél kellett, nevét sztről v. vallásos dologról kellett venni. A nagy városok kivételével egy helyen több azonos ~ nem lehetett, de az Oltáriszentség és a Ker. Tanítás ~a minden pléb-n alapítható volt. A ~ gyűlésén a pp. v. megbízottja elnökölt és erősítette meg a vál. tisztségviselőket. Ő ítélte meg, hogy a ~ istentiszt-e nem ütközik-e a pléb-éval. Nyilvános körmeneteken a ~ testületileg vett részt. A ~okat a felvilágosodás Eu-szerte kiirtotta. - Mo-on a ~ első formája a →kalandosok. 1248: 24 szepesi plnos alapította a „plébánosok ~át”. II. József 1788: rendeletet adott ki a ~ok vagyonának lefoglalásáról, műküdésük megszüntetéséről, amivel megfosztotta a népet a kk. óta eleven közösségi életformájától. A rendelethez felmérést végeztek, s ebből tudjuk, hogy Erdélyt nem számítva a Szt Korona országaiban 718 ~ volt: 213 →kordatársulat, 91 →Keresztény Tanítás Társasága, 90 →Krisztus Teste Társulat, 80 Mária Kongregáció, 62 →Skapuláré Társulat, 48 Rózsafüzér Társulat, 32 →Agonia Christi Társulat, 25 →Szentháromság Társulat, 10 →Szent József Társulat, 9 →Jézus Szíve Társulat, 8 →Nepomuki Szent János Társulat, 6 →Szent Anna Társulat, 6 →Szent Antal „Szegény lelkek” Társulata, 5 →Hétfájdalmú Szűzanya Társulata, 3 →Krisztus öt szent sebéről elnevezett Társulat, 3 →Jézus, Mária és József Társaság, 3 →Szent Sebestyén Társulat, 3 →Szent Mihály Társulat, 2 →Szent Ágoston Társulat, 2 →Szent Borbála Társulat, 2 →Szent István Társulat, 2 Cortonai Szent Margit Társulat működött az orsz-ban. Egy-egy helyen volt Alcantarai Szent Péter Társulat, Szent György Társulat, →Toletinói Szent Miklós Társulat, →Őrangyalokról nevezett Társulat, →Szentkereszt Társulat és →Jó halál Társulata. - A ~ok eszméje a 19. sz: a különféle egyesületekben éledt újjá, mai formája a →társulások. **

KL I:350. - Juhász 1944:161. - EC III:257. - DIP II:1442. - MItB I:115. (fraternitások)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.