🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szamosi
következő 🡲

Szamosi (Schubert) Ilona Matild, KN (Cece, Fejér vm., 1900. ápr. 23.-Gyón, 1968. jan. 25.): szerzetesnő. - A tanítóképző elvégzése után 1922. IX. 2: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1925. VIII. 25: tette. Érden tanított. - A szétszóratás után 1950 őszén rokonok fogadták be. Utolsó éveiben a verőcemarosi szoc. otthonban élt. r.k.

Szamosi (1864-ig Mayer) János (Kolozsvár, Kolozs vm., 1840. ápr. 18.-Kolozsvár, 1909. ápr. 27.): nyelvész, egyetemi tanár. - A gimn-ot Kolozsvárt, az egy-et Bécsben végezte és bölcs. dr-rá avatták. 1861: a budai egyetemi főgimn. h., 1863-1872. X: r. tanára. 1870: a pesti tudegy. gör. irodtört. mtanára. 1871: No-ban áll. ösztöndíjjal a nyelvészeti szem-okat tanulmányozta. 1872. IX. 29-: az akkor alapított kolozsvári (1881-től Ferenc József) Tudegy. klasszikus nyelvek r. tanára. 1873-: a középisk. tanárképző int. ig-tanára is. 1886/87: a Ferenc József Tudegy. rektora, 1887-89: az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Biz. alelnöke, 1889-: elnöke. 1880: tb. bölcs. dr. 1892: Olaszo-ban járt tanulmányúton. 1896: az Orsz. Közokt. Tanács tagja. Az Orsz. Középisk. Tanáregyes. és a Bpi Philol. Tár alapító tagja. 1879-: az →Erdélyi Római Katolikus Státus igazgatótanácsának t. titkára, az Erdélyi Irod. Társulat aleln., 1887: az Erdélyi Múzeum Egylet bölcs., nyelv- és term.tud. szako. eln., 1898. XI. 9: az Erdélyi Múzeum Egylet aleln. - M: Tirocinium poeticum. Bev-ül a lat. költők olvasásához. Siebelis nyomán. Bp., 1871. (4. kiad. 1883) - A nő jellemek Sophokles tragoediáiban. Kolozsvár, 1875. - Demosthenes, Görögo. legnagyobb szónoka. Uo., 1875. - »A classica philologia történelme hazánkban« c. mű előzetes ismertetése. Uo., 1875. - Plato Critója. Bp., 1877. - Szemelvények gör. remekírókból. Uo., 1877. - Szepesi Imre: Görög nyelvtana. 7. kiad. teljesen átd. Uo., 1878. - Az ausztriai egy-ek haladása 10 év alatt (1868-77) és egy pillantás a m. egy-ekre. Kolozsvár, 1879. (Klny. Erdélyi Múz.) - Plato, Socrates védelme és Critója. Bp., 1880. - Gör. nyelvtan. 1-2. r. Bp., 1881-83. (5. átd. kiad. 1905) - Gör. olvasókv. a gimn. 5. o. sz. Uo., 1882. (3. kiad. 1900) - Szemelvény Platón műveiből. Uo., 1883. - Lat. nyelvtan. 1-2. r. Uo., 1884-86. (4. átd. kiad. 1902) - Lat. olvasókv. Uo., 1885. (5. kiad. 1907) - A középisk. tanárok képzéséről. (Rektori székfoglaló) Kolozsvár, 1887. - Az erdélyi múzeum-egylet tört-ére való visszatekintés. Megnyitó beszéd. Uo., 1888. (Klny. Kolozsvár) - Jegyzetek Platon műveiből való Szemelvényhez. Bp., 1889. - Egy római költő (Catullus) életéből. Kolozsvár, 1894. - A doctor cím használata. (Schneller Istvánnal) Uo., 1904. - Lat. alaktan. Egy. előadásai nyomán. Uo., 1907-08. (kőnyomás) - A Bpi Tanári Egylet Közlönyének 1867. I: segédszerk-je, 1867. III-1868. III: szerk-je, 1868. III. 12-1871. IV. és 1871. IX-1872. X. 8: az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye (1-5. évf.) fel. szerk-je. - Álneve: Non quis? sed quid? (Orsz. Középtanodai Tanáregyl. Közl.; kolozsvári Kelet); betűjegye: Sz. G. (Orsz. Középtanodai Tanáregyl. Közl.) - A klasszika-filol. mo-i tört-éhez gyűjtött anyaga földolgozatlan maradt. 88

Szinnyei XIII:359. - A r.k. főgimn. értes. Kolozsvár, 1909:7. - Erdélyi Lapok 1909:9. (Kálmán József) Arck., 19. sz. (Csengeri János: ~ emlékezete) - Közművelődés (Gyulafehérvár) 1909:18. sz. (Jusch Ödön) - Márki 1922:168. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szamosi József (Nagysomkút, Szatmár vm. 1912. szept. 13.-): tanár, szerkesztő. - Bpen éretts., 1931/32: a Pázmány Péter Tudegy. fr. nyelvszakos hallg-ja, 1936: földr-tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1938-43: a Magyar Élet, a Bolyai Akad., a Turul és a Március kv-kiadók munk., a Bolyai Könyvek sorozatszerk-je, a bpi Nemz. Színház külső és a M. Színház szerződéses lektora. 1943-44: Marosvásárhelyen a hadapródisk. tanára, melyet 1945 elején Dániába, utóbb No-ba telepítettek. 1946: ang. hadifogságból szabadult, Münchenben telepedett le. 1950-51: a Szózat c. kat. lap segédszerk-je, egyúttal a Hunnia Irod. Kiadó és a Régi Budapest kiadó lektora. Indulásától, 1951. IX-1977. IX: mint író és rendező a Szabad Európa Rádió belső, majd nyugdíjazása után külső munk. - Szobrászatot is tanult, →Szervatius Jenő volt a mestere. Az ausztriai Mattseeben lévő Szentkorona Emlékmű 1983: ~ terve szerint épült meg, Karl Berg salzburgi érs. szentelte föl (a Szentkoronát 1945: e helyen ásták el). 1977-: Münchenben az európai m. kat. központi lap, az Életünk olvasó- és tördelőszerk-je. - Versei tanulrnányai: A 100 éves Nemz. Színház (Bp., 1938: Bánk bán a színpadon), Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. adattára (Uo., 1939: Pest vm. népművelése), müncheni Látóhatár, Új Látóhatár, római Katolikus Szemle, Életünk, Bécsi Napló. - M: Kék ég az udvar felett. Versek. Bp., 1935. - Máriacelli emlékkv. Képes m. kalauz. München-Zürich, 1979. - Írások - vallomások. München, 1982. - Álmaim árnyéka. Vál. versek. Uo., 1982. - Virágoskönyvem. Színes riportok a természetből. Uo., 1992. - Múlhatatlan múlt. Versek. München-Bp., 1993. - Pasziánsz. Csevegések, naplójegyzetek. Uo., 1993. - Egy m. legenda képekkel. Nagy Lajos kir. legendájának műv. emlékei Nyugaton. München, 1995. - Emlékeztető. Cikkek. 1-2. köt. Uo., 1997. - Szerelmes napló - és hogyan tovább... ? Uo., 1997. - Magam ügyében. Versek, műford-ok, cikkek, levelek. 1-2. köt. Uo., 2001. - Álnevei és betűjegyei: ij; (-i -f); -sijó- (Életünk); Somodi József (SZER). Bo.Gy.

Borbándi 1992:334. - Ki kicsoda a hírközlésben? Szekszárd, 1994:299. (1151.) - Nagy 2000:912.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.