🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szúnyogh
következő 🡲

Szúnyogh Xavér Ferenc János, OSB (Tereske, Nógrád vm., 1895. máj. 13.-Pannonhalma, 1980. okt. 7.): tanár, a magyar →liturgikus mozgalom megindítója. - 1905-13: a bpi VII. ker. Barcsay u. gimn-ban tanult. Majláth Gyula, →Prohászka Ottokár és →Shvoy Lajos lelkivezetése mellett nőtt fel. 1913. VIII. 6: lépett a r-be, 1918. V. 26: ünn. fog-at tett, 1918. VI. 29: Pannonhalmán pappá szent. és m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1918. VIII. 1-1920. VI: a komáromi bencés gimn. tanára, 1919: a pozsonyi egy-en bölcsészdr-rá avatták. Komáromban 1920. I. 1-IV. 3: az Őrálló ker. társad. lap szerk-je, amit a csehek betiltottak, azután mint a Kat. Legényegylet elnökét, a Ker. Szoc. Párt szervezőjét és az Őrálló hetilap szerk-jét VII. 31: a hatóságok 24 órás határidővel kiutasították Komáromból. 1920: (Újszőnyben)Komáromban századosi rangban a Nemz. Hadsereg katonalelkésze. 1921: Pannonhalmán rendi számvevő. 1922: no-i tanulmányútján kapcsolatba került Romano →Guardinival, akitől megkapta műveinek ford. jogát. VIII. 1: a kőszegi, 1928. VIII. 1-1948. VI: a bpi gimn. tanára, ahol a Ward Koll-ban lit-t, a polg. isk. tanítóképzőben apológiát is tanított. Megkezdte a liturgikus mozg. legjelentősebb műveinek ford-át. Leford. és kiad. a vasár- és ünnepnapi miseszövegek változó részeit, a teljes Misszálét. Írásaival s kb. 12 ezer beszéddel népszerűsítette a lit-t. A II. vh. éveiben egy ideig tábori lelkész, háborúellenes szókimondásáért hadbíróság elé állították és lefokozták „egészségügyi tizedessé”. 1944. IV-XII: a bencés apácák házában (VIII. Mária u.) számos zsidót bújtatott, a nunciatúra megbízólevelével, annak védelme alatt állók lelki gondozójaként a nyilas hatóságok elől is elrejtette őket. A komm-k letartóztatták (1945. VIII-i vádiratuk szerint kijelentésével, hogy „bűn az, ha valaki náci, kommunista vagy szabadkőműves párt tagja”, az angolkisasszonyok gimn-ának hittanáraként 15-16 é. leányokat a kommunizmus és a szabadkőművesség ellen izgatott), ekkor még fölmentették. Bp-Kelenföldön a tanítványával, →Körmendi Bélával fölépített Szt Szabina-kpnában 1948. VIII. 1: lelkész és 1950. IX: sekrestyés. 1957. I. 1-1961. II. 6: ismét lelkész. Házkutatás után „összes irodalmi munkásságával együtt elvitték, lakását lepecsételték”. Ügyét a →Mária Légió mo-i mozgalmával hozták kapcsolatba. 1961. VII: a Bimbó István tanácselnök vezette tárgyaláson III. rendű vádlottként börtönre ítélték; Márianosztrán a kötélfonóban, ill. a szőnyegszövőben dolgoztatták. 28 havi fogság után 1963. IV. 1(9?): betegen szabadult, azután nyugdíjas Pannonhalmán. - 1930: a bpi rádióban kéthetenként magyarázta a Szentírást. A lit. mellett az ökumenikus mozg-nak is előfutára volt. - 1936: a SZIA I. o-a tagja. - M: Béke és öröm. A bencés oblátusok kézikv-e. Pannonhalma, 1919. - Szt Benedek és Cassiodorus. Ped-tört. tanulm. a Benediktinus iskolázás megindulásáról. Uo., 1919. - A ker. magyarságért. Beszédgyűjt. Komárom, 1920. - A tökéletesség felé. Írta Blosius Lajos. Ford. Pannonhalma, 1920. (2., Ekamp Rajmund művének ford-ával bőv. kiad. Uo., 1922) - Az Egyh. lelkiélete. Elvek és tények. Írta Lambert Beaudin. Ford. Pannonhalma, 1922. (Lelki élet kv-ei Bibliotheca Benedictina 3.) - Szt Benedek jellemrajza. Írta Ildefons Herwegen. Ném-ből ford. Uo., 1922. (Uaz A. 4.) - A közös sztmiseáldozat. Bencés oblátusok és obláták valamint más testületek használatára. Uo., 1922. (Uaz A. 5.) - Dánia nagyasszonya. Reg. Írta J. Jörgensen. Ford. Bp., 1924. (Pallas reg-ek) - A latin himnuszköltők remekei. Összegyűjt. és jegyz. Uo., 1924. (Zászlónk diákkvtára 79-81.) - Előadások a kat. liturgia köréből. Uo., 1924. - Egy cserkészcsapat élete. (Az 53. Jurisich csapat tört.) Kőszeg, 1925. - Az igazi kat. élet forrásánál. Bp., 1926. (Lelki élet kv-ei B. 8.) - Miért jöttél? (Elmélkedések Szt Benedek szelleméről) Pannonhalma, 1926. (Uaz A. 7.) (ném-ül: In der Schule des Hl. Benedikts. München, 1926; fr-ul: A l'école du St. Benoit. Einsiedeln, 1926) - Szt Benedek rendi oblátusok. Kőszeg, 1926. - A sztmise áldozat. A misekv. imádságai. Ford. és jegyz. 1. Az állandó rész. 2. A változó részek. Pannonhalma, 1926-27. - Liturgikus élet. A kat. egyh. szertartásai. Szerk. Bp., 1926 (3000 pld.) - Szt Benedek életszabályai. A regulából világiak számára összeáll. Bp., 1927. - Anya és gyermeke. (Az egyh. imádságainak fordítása és a szert-ok magyarázata) Uo., 1927. (Lit. élet. A kath. egyh. szertartásai 6.) - Búcsújárásra. Szerk. Uo., 1927. (Uaz 7.) - Néhány óra a bencések között. Írta Edouard·Schneider. Átd. Tóth Pelbárttal. Bp., [1928] - A szentáldozás. (Az egyh. imádságainak fordítása és a szert-ok magyarázata) Szerk. Uo., 1929. (Lit. élet. A kath. egyh. szertartásai 11.) - Béke és öröm. A szt benedekr. oblátusok és obláták vezérkv-e. 2. átd. kiad. Pannonhalma, 1929. - Mi az ember? Konf-beszédek. Uo., 1930. (Klny. Evangélium) - Officium divinum. Kalauz a ker. kat. magános és nyilvános isteni szolgálatra. 4. átd. kiad. Szerk. és kieg. Uo., 1930. - A sztmise az élet forrása. Írta Virgil Redlich. Ford. Komárom, 1931. (Klny. Virágos Kert) - Bűnbánati ájtatosság. Bp., 1932. - A bencés diák kalauza. Többekkel. Pannonhalma, 1933. - Gyermekszív rejtelmei. Ifj. szj. Rákospalota, 1933. (A mi színházunk 101.) - M-lat. misszále az év minden napjára a róm. misekv. szerint. Ford., bev. és magyarázatokkal ell. Bp., 1933. - Ordo caerimonarium in Jamboree IV. A kat. istentiszt-ek r-je a IV. világjamboreen. Gödöllő, 1933. - Közös sztmiseájtatosságok. Pannonhalma, 1934. - A lit. apostolság munkaprogramja. Uo., 1934. (A Pannonhalmi Szle kvtára 11.) - A sztmise a pasztorációban. Uo., 1934. (Lit. füz-ek 1.) - Lélekújulás és életújítás a lit. szellemében. Bp., 1935. (Lelki élet kv-ei B.5.) - Elmélkedések a misszálé felett. Szerk. 1. köt. Adventtől pünkösdig. 2. köt. Pünkösd utáni vasárnapok. Rákospalota, 1936. - Isk. rituale. Pannonhalma, 1936. (Lit. füz-ek 3.) - A sztmise kialakulása. Bp., 1936. - A szociális diák. (Eszmék és tettek) Uo., 1936. - Az áldott nyomában. Szt Benedek teljes családjának szt tagjai. 1-3. köt. Bp-Pannonhalma, 1937-39. - De profundis. Kiáltás a mélyből. A mai idők imádságai. Újabb idők nagy embereinek és sztjeinek imádságaiból összeáll. Bp., 1937. - Haec loquere. Szentbeszédvázlatok. Szivós Donáttal. Pannonhalma, 1937. - A szentmise lelke. (Justitia aut caritas?) Szellemtört. tanulm. a szentmiséről. Bp., 1937. (Lelki élet kv-ei B. 6.; A Pannonhalmi Szle kvtára 16.) - A sztmise magyarázata a lit. megújulás szellemében. Írta Pius Parsch. Ford. Bp., 1937. - Az Úr előtt. Imádságos és énekeskv. művelt közönség számára. Bp-New York, 1937. - Magyar sztek, szt m-ok. Bp., 1938. - Szárnyaló szívvel. Uo., 1938. - Istent keressük? Lelkigyakorlat a Fájdalmas Szűz kongr-ban. Uo., 1939. - A két lurkó. Vj. John Habberton „Helén fiácskói” reg. után. Színpadra átd. Uo., 1940. - Koldus és királyfi. Szj. Mark Twain reg-e után színpadra átd. Uo., 1940. - A könnyes vtság. Elmélkedések és sztbeszédek a türelemről. Uo., 1940. - Mindenki. Kk. misztériumjáték. Uo., 1940. - Vasár- és ünnepnapi lat-m. misszále. A róm. misekv. szerint. Ford., bev., magy. Uo., 1940. - A győzedelmes katolicizmus. Írta Ansgarius Vonier. Ford. Uo., 1941. - Hét mennyei üzenet. Elmélkedések és sztbeszédek a Jelenések kv-ének 7 leveléről. Uo., 1941. - A kis Jézus elé Szűz Máriával és az Egyházzal. Karácsonyi előkészület. Uo., 1941. - A lit. misztériumának feltárása. Írta Viktoria Luise Malfer. Ford. Uo., 1941. - Szt Péter Krisztus sziklája. Elmélkedések az ApCsel 1. része felett. Uo., 1941. - A kat. hit. (Hogyan szeret minket az Isten?) Tankv-vázlat. Uo., 1942. - A lit. alapvető gondolatai. Írta Gaspar Lefebvre. Ford. Rákospalota, 1942. - A szt zsolozsma tört., szerkezete, szelleme és magy. 1-2. köt. Bp., 1942. - Az Egyh. sztjei. Kühár Flóris és ~ közrem. szerk. Radó Polikárp. Uo., 1943. - Felajánlottan. A bencés obláták számára. Uo., 1943. - Az első szerz-ek és remeték életéből. 1. K-i szerz-ek. 2. Az első szerz-ek Ny-on. Összegyűjt. és ford. Uo., 1944. (Ker. remekírók 6-7.) - Gyöngyvirágok és margaréták Árpádházi Szt Margit oltárán. Szül. 700 é. jub-ának és szttéavatásának ünneplése. Többekkel. Szerk. Bőle Kornél. Uo., 1944. (Szt Domonkos virágoskertje 8.) - Az ősegyh. imádságos élete. Uo., 1944. (Ker. remekírók 16.) - Szt Benedek tanítása. (Magyarázatok és elmélkedések a Regulához) Uo., 1944. - Szt Pál cselekedetei. (Krisztus szikrája) Elmélkedések és sztbeszéd-vázlatok az ApCsel 2. részéről. 1-2. köt. Uo., 1944. - Nagypéntek. Elmélkedések és imádságok. Írta John Henry Newman. Ford. Uo., 1944. (Lelki élet kis kv-ei 58.) - A Szűzanya hónapja. Írta uő. Ford. Rákospalota, 1946. (Uaz 67.) - Elmélkedések. Írta uő. Ford. Uo., 1946. - Imádságos lélekkel az Úr előtt. Imádságok és énekek a lelkileg művelt kat. hívők számára. Uo., 1946. - A lét bölcselete. Uo., 1947. - A dicséret áldozata. 2. A szt zsolozsma nappali hórái vasárnap. Kiad. Uo., 1948. (A bencés oblációk közös ájtatosságai 2.) - Az új nagyheti szert-ok. Többekkel. Flint, Mich., 1956. - Szerk. és kiad. Pannonhalma-Bpen 1922-39: a Lelki élet könyvei sorozat 1-7. füz-ét, Bpen 1926-34: a Liturgikus élet sorozat 1-13. füz-ét és Pannonhalmán 1934-36: a Liturgikus füzetek sor. 1-3. füz-ét. - Komáromban 1920. I. 14-IV. 3: az Őrálló főszerk-je, (Új)Komáromban folytatása, a Komáromi Őrálló 1921. VIII. 30: főmunk.; Bpen 1929. I-VI: és 1936: a Szt Benedek Hírnöke fel. szerk-je; 1936. VI. 1-1944: a rákospalotai Oltár és Élet szerk-je. - Kz-ban (a pannonhalmi kvtárban): A II. Vat. Zsin. misekv-e. Ford.; ÚSz bő és teljes kommentárja (egy személytől ilyen a külf. irod-ban is példátlan; ennek kz-át 8x átdolgozta). 88

Barthos-Csetri 1925:105. - MKA 1928:206; 1930/31:224. - Ki kicsoda? Bp., (1936) - SZIA tagajánl. 1936:3. - Schermann 1940:118. (709.) - Pilinyi 1943:245. - Szabadság 1945. VIII. 14. („A kommunizmus eszméjének gáncsolása és elítélése nem papi feladat.” Érdekes népbírósági tárgyalás felmentéssel és még érdekesebb indoklással.) - Új Ember 1978. VI. 2. (Tóth Sándor: Sz. X. gyémántmisés); 1980. X. 19. (Csanád Béla: Meghalt Sz. X.); 1982. VII. 4. - M. Kurír 1980:217. - Teológia 1980:20. - Tóth Péter: Sz. X. F. pályája és irod. munkásságának bibliogr-ja (Pannonhalma, 1980. Kz.) - Szolgálat 1981. karácsony (Galambos Iréneusz: Sz. X. F.) - M. Nemz. 1982. VI. 15. (Hajdú Yvonne: Akik az üldözötteken segítettek); 1990. V. 26. (Lőcsei Gabriella: Festészet és börtön) - Hetényi Varga 1985:570; 1999. I:156. (s.v. Szunyogh János Xavér Ferenc) Arck. - Kölley 1986:129. - PN 1987:167. (1280.) - Emődi 1989:76. - Havasy 1990:417. (1961. II-1963. III: börtönben) - Balogh-Gergely 1993. I:178. - Viczián 1995:188. (1359, 1382, 1629.) - Diós 1999:216. (5082.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.