🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schultz
következő 🡲

Schultz Imre (Főherceglak, Baranya vm., 1848. nov. 25.–Kőszeg, 1905. júl. 8.): tanítóképzői tanár. – Apja tanító, bátyja Károly (1847–1929) plébános. A főelemi 4 o-át 1862–65: Mohácson, az alreálisk. 3 o-át Pécsett, a kir. kat. tanítóképzőt 1865–67: Pesten végezte, 1867: főelemi tanító okl. szerzett. 1867–71: Főherceglakon Albrecht főhg birtokán tanító, 1871: a pécsi r. k. tanítóképző újraszervezésekor annak legelső mennyiségtan, földr. és term.rajz r. tanára, a módszertan és ném. irod. előadója, 1876–89: zenetanára is. 1878–85: a tanítóképző ig-ja. 1881–93: a Werner Magdolna nyilv. joggal fölruházott tan- és leánynev. int. ig. is. 1901. VI. 30: nyugdíjazása után Kőszegen telepedett le. A SZIT Irod. és Tud. Oszt. tagja, a Pécsvidéki Tanítóegylet eln-e, a Bajai Kat. Tanítóegylet t. tagja. – 500-nál több cikke: Iskolabarát, Néptanítók Lapja, Kalauz, Néptanoda, Népisk., egri Népisk. Tanügy, pécsi Tanügyi Füzetek, Ung. Schulzeitung, Pädag. Blätter, Zenelap (1889: 10. Angster József pécsi orgonakészítő és szakíró), M. Állam, Pécsi Közlöny, pécsi Gazd. Néplap, stb. – M: Reálolvasókv. Schmidt Boldizsárral. Uo, 1872. – Real-, Lese- u. Sprachbuch für die Elementarschulen Ungarns. 1–2. r. Uo., 1873. (2. kiad. 1874) – Töredékek a természetrajzból. Uo., 1876. – Az el.-iskolai reáltantárgyak tanmódja. Tek. a csoportosításra. Uo., 1878. – Szülőföldisme. Baranyam. ismertetése. Uo., 1878. (2. kiad. 1880.; Baranyamegye szülőföldisméje a pécsi tanitóegylet megbizásából népisk. tanulók sz., 3. módosított kiad. 1887., 4. kiad. 1894) – A növénytan teljes kézikve. Tek. a növények elterjedésére, meghatározására és fölhasználására az inductio elvei alapján. Uo., 1878. – Az emlősök term.rajza. Eger, 1878. (Klny. Népisk. Tanügy) – A hazai tanitóképzés reformja. Pécs, 1879. – Algebrai pótfüzet. Az 1877. évi tanterv figyelembe vételével tanitóképezdei használatra. Uo., 1879. – A pécsi ppi fitanítóképezde 1878/79. értesítvénye. Szerk. Uo., 1879. – Werner Magdolna nyilv. joggal felruházott tan- és leánynev. int-ébe járó növendékek érdemsorozata az 1881/82–1890/91. tanévre. (1–10 db.) (Közzétette) Uo., 1882 – 1891. – Az összhangzattan alapvonalai. Eredeti módszer szerint tanítójelöltek és kántortanítók sz. Uo., 1883. – Az átmenetek egyszerűbb nemei. Növendékei használatára. Uo., 1885. (2. kiad. Uo., 1887) – A népisk. reálokt. módszertana. 2. kiad. Uo., 1886. – Első olvasó és tankv az osztatlan kat. népisk. 3. és 4. évf. sz.1–3. r.Bp., 1886. (Egyik év 2. kiad. 1890, 3. kiad. 1893, 5. kiad. 1898.; Másik év. 1890, 4. kiad. 1897; Az osztatlan kat. népisk. egyszerre oktatandó 3–4. évf. sz. Írta Mócsy Antallal és Petrovácz Józseffel. Az új tantervhez alkalmazva átdolg.: Dreisziger Ferenc és Ember Károly. Egyik év. 10. kiad. Bp., 1917. U. az. Átd. Ember Károly. Egyik év. 10(!) átd. kiad. 1918; Másik év. 9. kiad. 1917; 9. átd. kiad. 1918) – Második olvasó- és tankv az osztatlan kat. népisk. 5. és 6., évf. sz. Mócsy Antallal és Petrovácz Józseffel. Uo., 1886. (Egyik év. 2. kiad. 1892, 3. kiad. 1895, 4. kiad. 1895, 5. kiad. 1899; Másik év. 2. kiad. 1893, 5. kiad. 1899; Az új tantervhez módosítva átd. Dreisziger Ferenc és Ember Károly. Egyik év. 10. kiad. 1912, 11. kiad. 1917) (ném-ül Zweites Lehr- und Lesebuch für den 5. u. 6. Jahrgang der ungeteilten katholischen Volksschulen. Dem neuen Lehrplan angepasst von Franz Dreisziger–Karl Ember. In deutscher Bearbeitung nach der 9. Aufl. von Karl Székely. Erster Jahr. Uo., 1911; U. az. Zweites Jahr. Uo., 1911) – Számtan és módszertan. Pécs, 1886. (Számtan ffi- és nőtanítójelöltek sz. 2. átd. kiad. 1888) – A tanítóképezdei okt. reformja és methodikája. A honi tanügyi viszonyok szemmeltartásával, főleg tanítóképezdei tanárok használatára. 1. köt. A tanítóképzés reformja. A paed., term.tud-i és mennyiségtani okt. módszertana. Uo., 1887. – Erstes Lese-, Real- und Sprachbuch. In deutscher Bearbeitung von.. Erstes Jahr. Zweites Jahr. Bp., 1887. (2. kiad. 1893) – Növény-földr-i vázlatok term.rajzi táblázatok és természeti jellemképek. Pécs, 1887. – Warga Ferenc. Élet- és korrajz. Uo., 1887. – Átmenetek és alapvető összhangzattani gyakorlatok. Uo., 1887. (Összhangzattan, átmenetek és praeludiumok. Eredeti módszer szerint férfi- és nőtanítójelöltek, kántortanítók, zeneisk. és műkedvelők sz. 2., teljesen átd. kiad. átnézte Eckhardt Antal. Pozsony, 1897) –Számtan férfi- és nőtanítójelöltek sz. 2. átd. kiad. Uo., 1888. – Term.rajzi közlemények. Uo., 1888. – Heimatskunde. Uo., 1888. – Zweites Lese-, Real- und Sprachbuch. Erstes Jahr. Zweites Jahr. Uo., 1888. – Az osztatlan népisk. egy fontos problémája. Eger, 1890. – Tanítóképezdei tankveink. Uo., 1890. – Arithmetika és algebra. A fejszámolás kellő figyelembevételével, a legújabb hazai tanítóképezdei tanterv és Mocnik tanító-képezdei számtana alapján ffi- és nőtanítóképző-int-ek használatára és néptanítók sz. Az eredeti mű 4., az átd. 2.(!) jav. kiad. Pozsony, 1890. (2. kiad. 1894. 3. jav. kiad. 1899; Az eredeti 5., az átd. 3., jav. kiad., 1. rész: alsó oszt. növendékek részére. 2. rész: felsőbb oszt. növendékek részére. 1903) – Tanterv és leckerend. Pécs, 1891. – Számolókv a 3., 4., 5. és 6. o. népisk. tanulók sz. Külön, a tanítói használatra szerk. vezérkvvel. Vizer Endrével. Uo., 1891. (2. kiad. 1896. Ném-ül 1891. 2. kiad. 1896) – Vezérkv Schultz-Vizer számolókvéhez. Néptanítók és tanítójelöltek sz. Uo., 1891. (2. kiad. 1896) – Ung. Sprach- und Lesebuch. Uo., 1892. – Tanítói kvtár. 1. rész. Tanterv 1, 2 és 3 tanítóval bíró m. és ném.-tannyelvu kat. népisk. sz. Bp.,1893. 2. rész. Beszéd- és értelemgyakorlatok. 1893. 3. rész. A készséggel és értelemmel való olvasás módszere. 1894. 4. rész. A földr. és történet módszere. 1894) – Werner Magdolna nyilv. joggal felruházott 6 el. és 2 felso osztályból álló tan- és leánynevelo intézetébe járó növendékek érdemsorozata az 1891/92 – 1892/93. tanévrol. (Közölte) Uo., 1892–1893. – Vezérkv az 1. és 2. olvasó- és tankvhöz. Eger, 1894. – ABC- und Lesebuch. Bp., 1894. (2. kiad. 1896., 3. kiad. 1901., 4. kiad. 1906.) – Népiskolai olvasókv kat. leányisk. sz. 1. rész. A 2. oszt. sz. Pozsony, 1895. (2. kiad. 1896., 3. kiad. 1898.; 2. rész. A 3. oszt. sz. 1895., 2. kiad. 1898. 3. kiad. 1899.; 3. rész. A 4. oszt. sz. 1896., 2. kiad. 1898. ; 4. rész. Az 5. és 6. oszt. sz. 1896. 2., jav. kiad. 1900. – Lese- und Lehrbuch. Győrffy után. Bp., 1895. (2. kiad. Lese- und Lehrbuch für Landschulen, zum Gebrauche für die 3–6. Klasse; von Joh. Győrfy, deutsch von.. Uo., 1897) – Tájékoztató és tanterv. Pozsony, 1896. – Számolókv. az 1 és 2 tanítós népisk. 3., 4., 5. és 6. évf. tanítói sz. Pécs, 1895. (2., a koronaérték szerint és egyébként is átd. és bőv. kiad. 1896. – Számolókv. a 3 és többtanítós népisk. sz. 4 részben. 1. rész. A 2. oszt. sz. 2. rész. A 3. oszt. sz. 3. rész. 4. évf. tanulók sz. 4. rész. 5. és 6. évf. tanulók sz. Uo., 1896. – Vezérkv. ~ népisk. számolókvéhez. Egyúttal kalauz a számtanítás módszeres kezeléséhez tanítók és tanítójelöltek sz. Pécs, 1891. (2., átd. és bőv. kiad. Pozsony, 1896) – Olvasókv. kat. polg. és felsőbb leányisk. 1. és 2. oszt. sz. 2. rész. A 3. és 4., oszt. sz. Pozsony, 1896. (2. kiad. 1901) – Képes reálolvasókv. a kat. falusi népisk. sz., a csoportosítás elvei szerint. 1–3. rész. 1. rész. A 2. és 3. évf. sz. Pozsony, 1896. (Ném-ül is 1896) (2. kiad. 1897; 2. évf. 3. kiad. 1900; 4. kiad. 1903., 5. az új helyesíráshoz alkalmazott és jav. kiad. 1904; 6. jav. kiad. A fiú- és leány, (vegyes) oszt. sz. az új kath. tanterv alapján jav. és átd. Dobos János. Bp., 1908; 3. évf. 3., nyelvgyakorlatokkal és rajzmintákkal bőv. kiad. Pozsony, 1900; 4. nyelvgyakorlatokkal és rajzmintákkal bőv. kiad. Külön, egyhm-i szülőföldismékkel. 1903., 5. kiad. 1905., 2. rész. A 4. évf. sz. 1896; 4. jav. kiad. 1906; 3. rész. Az 5. és 6. évf. és az ismétlő-isk. sz. 1897; 2. jav. és bőv. kiad. 1900; 3. jav. és bőv. kiad. 1905; 3. rész. A 4. évf. sz. 4., jav. és nyelvgyakorlatokkal bőv. kiad. 1906; 4. rész. Az 5–6. évf. és az ismétlő-isk. sz. 3., jav. és bőv. kiadás. 1905) – Tájékoztató és tanterv ~ kat. falusi népisk. sz. 3 részben írt képes reálolvasókvének használatához. Pozsony, 1896. – ABC- und Lesebuch. Kleinere Ausgabe. Bp., 1896. (2. bőv. kiad. 1900., 3. kiad. 1904, 4. kiad. 1917. 6. kiad. 1917; [Új leny.] 6. kiad. [1918]) – Magyar olvasókv. kat. tanítónőképzők sz. Uo., 1897. (I. 1. és 2. évf.) – Különleges tájékoztató ~ képes reál-olvasókvének 2- és 3-tanítós népisk. való használatához. Pozsony, 1897. – Szülőföldismék ~ képes reálolvasókvéhez a kat. falusi népisk. sz. 1. A csanádi és kalocsai egyhm. szülőföldisméje. (Csanád-, Arad-, Temes-, Torontál- és Bács-Bodrogmegye) Pozsony, 1897; 2. Az egri egyhm. szülőföldisméje. (Heves-, Borsod-, Szabolcs-, Hajdú- és Jász-Nagykún-Szolnokmegye)Uo., 1897; 3. A győri és esztergomi egyhm. szülőföldisméje. (Sopron-, Moson-, Győr-, Komárom-, Esztergom-, Nógrád-, Hont-, Bars-, Nyitra- és Pozsonymegye) Uo., 1897; 4. A pécsi egyhm. szülőföldisméje. (Baranya-, Tolna- és Somogymegye) Uo., 1899; 5. A székesfehérvári és váci egyhm. szülőföldisméje. (Fehér-, Pest-Pilis-Solt-Kiskun- és Csongrádmegye) Uo., 1897; 6. A veszprémi és szombathelyi egyhm. szülőföldisméje. (Somogy-, Veszprém-, Zala- és Vasmegye) Uo., 1897. – Olvasókv. kat. tanítónőképzők sz. 1. köt. Az 1.és 2. évf. sz. Pozsony, 1897. 2. köt. A 3. és 4. évf. sz. Uo., 1899. – Fiúisk. olvasókv. kat. népisk. tanulók sz. 1. rész. A 2. oszt. sz. Pozsony, 1897. (2., jav. és bőv. kiad. 1899; 2. rész. A 3. oszt. sz. 1898; 2., jav. és bőv. kiad. 1899; 2. rész. A III. osztály sz. 2.(!) bőv. és jav. kiad. 1905; 3. rész. A 4. oszt. sz. 1898; 2., jav. és bőv. kiad. 1899; 4. rész. Az 5. és 6. oszt. sz. 1898; 2., jav. és bőv. kiad. Az 5. és 6. oszt., a gazd. és egyéb ismétlő-isk. sz. 1899; 4. rész. Az 5. és 6. oszt. sz. 1901) – Világtört. kat. polg. leányisk. és tanítóképzők sz. Pozsony, 1897. (1. rész. A 2. oszt. sz. Teljesen átd. Bilinszky Lajos. Bp., 1905) – Német olvasókv, helyesirástani függelékkel és m.-ném. s ném.-m. szótárral. Polg. és felső leányisk. sz. 1–2 köt. 1. köt. Az 1. és 2. oszt. sz. Pozsony, 1898. (2., jav. kiad. 1900, 2., jav. bőv. kiad. 1901; 2. köt. A 3. és 4. oszt. sz. 1899) – Vegy- és ásványtan szoros kapcsolatban a földtan vázlatával, kül. tek. a művelődéstört., kézmű, háztartás- és egészségtani elemekre, polg. és felsőbb leányisk., úgyszintén tanítónőképzők sz. Pozsony, 1898. – Számtan polg. leányisk. és felsőbb leányisk. sz. A számtani tárgykörök tekintetbe vételével és nemzetgazdasági s valláserkölcsi emlékmondatokkal ellátva. 1. rész. Az 1. és 2. oszt. sz. Pozsony, 1898. (2. rész. A 3. és 4. oszt. sz. 1898) – Tájékoztató ~ népisk. sz. írt számolókvének használatához. Pozsony, 1898. – Fiúiskolai számolókv. 1. rész. A 2. oszt. sz. 2., jav. és bőv. kiad. Pozsony, 1899. (2. rész. A 3. oszt. sz. 2., jav. és bőv. kiad. 1899; 3. rész. A 4. oszt. sz. 2., jav. és bőv. kiad. 1899; 4.rész. Az 5. és 6. oszt., a gazd. és egyéb ismétlő-isk. sz. a mértan elemeivel. 2., jav. és bőv. kiad. 1899) – Leányiskolai számolókv. 4 részben. 1. rész. A 2. oszt. sz. Pozsony, 1899. (2. rész. A 3. oszt. sz. 1899.3. rész. A 4. oszt. sz. 1899. 4. rész. Az 5. és 6. oszt. és az ismétlő-isk. sz. 1899; 8. kiad. a szerző hátrahagyott jegyzetei szerint s. a. r. Klinda Károly, Uo., 1906; 2. rész 2. jav. és bőv. kiad. 1902. [Népiskolai tankönyvsorozat, 3. rész. 2. köt. 1905]) – Osztatlan isk. számolókv. A 3., 4:, 5., 6. évf. és az ismétlő-isk. sz. 60 nemzetgazdasági és valláserkölcsi emlékmondattal ellátva. 3., a koronaérték szerint átd., jav. és bőv. kiad. Pozsony, 1899. (4. jav. és bőv. kiad. 1903; a 4. kiad. után készült javított és bőv. lenyomat. 1911. Népiskolai tankönyvsorozat [1]) – A nemzetgazd. és valláserkölcsi képzés eszméje s egyéb korszerű reformok a számtanítás keretében, tekintettel saját nép- és polg. isk. számtani műveire. Pozsony, 1899. – A pécsi egyházmegye szülőföldisméje. Pozsony, 1899. (2. kiad. Szülőföldismék. ~ reál-olvasókvéhez; a kat. falusi népisk. sz. A pécsi egyhm. szülőföldisméje. Bp., 1905) – Bilder-Fibel fr katholische Volksschulen. Raff Rudolffal. Uo., 1899. (2. jav. és bőv. kiad. Pozsony, 1904) – Magyar olvasókv. kat. polg. és felsőbb leányisk. sz. 1–3. köt. 1. rész. Az 1. oszt. sz. 2. kiad. Pozsony, 1900. (2. rész. A 2. oszt. sz. 2., bőv.és jav. kiad. 1900; 3. rész. A 3. és 4. oszt. sz. 1896) – Növénytan. Tanító- és tanítónőképzők használatára, valamint polg. isk. s magántanulók sz. Pozsony, 1900. – A nevelés történelme elemi és polgári tanító- és tanítónő-képző intézete, valamint tanítók és tanügybarátok sz. 3., szemelvényekkel bőv. kiad. Írta Molnár László. Átd. Pozsony, 1900. – Leányiskolai olvasókv. kat. népisk. sz. 1–4. rész a 2–6. oszt. sz. Bp., 1900. (1. rész. 2. oszt. sz. 5., jav. kiad. 1903; 6. kiad. A szerző hátrahagyott jegyzetei szerint s. a. r. Klinda Károly. 1906; 2. rész. A 3. oszt. sz. 4., átnézett kiad. 1902; 5. kiad. Az új tanítástervek alapján átd. Újlaki Géza. 1908; 3. rész. A 4. oszt. sz. 4., jav. kiadás. 1905) – Ének- és daloskv. kat. népisk. sz. két részben. Pozsony, 1901. (1. Alsó oszt. növendékek részére. 2. Felsőbb oszt. növendékek részére) – Földrajz, polg. leányisk. sz. 1. köt. Mo., Európa. Az 1901. évi népszámlálás adatainak figyelembevételével. 2. köt. Ázsia, Afrika, Ausztrália, a sarkvidék és Amerika. A legújabb adatok figyelembevételével. Pozsony, 1901. (U. az A legújabb adatoknak figyelembe vételével. 1902) –Német ABC. Nagy kiad. 2. kiad. Bp., 1901. – Polgári-isk. világtörténet. kat. leánynövendékek sz. . Pozsony, 1901. – Tanítónőképzői világtört. Kat. szellemben. 2. bőv. kiad. Pozsony, 1901. – Földrajz. Polg. fiúisk. sz. Az 1901. évi népszámlálás adatainak figyelembe vételével. 1. köt. Mo., Európa. 2. köt. Ázsia, Afrika, Ausztrália, a sarkvidék és Amerika) Uo., 1902. (U. az Az 1902. évi népszámlálás adatainak figyelembevételével. 1903) – Mintaleckék a népisk. összes tantárgyaiból. 1–5. füz. Az 1–5/6. évf. tananyagából. (Az 5 füz. egybekötve is) Pozsony, 1902. – Magyar olvasókv. áll. és közs. népisk. sz. 1–4 részben, a 2. évf. sz. Pozsony, 1902–1903. – Tantervek, óratervek és leckerendek 1–2 és több tanítós népisk. sz. saját reálolvasó–, A-B-C. számoló- és daloskönyveim alapján. Összekötve a csoportosítás elveire alapított „Képes reálolvasókönyv”-em ismertetésével. Pozsony, 1903. – Rechenbuch für die Schüler der III., IV., V., VI. Volksschulklasse. Dritte nach der Kronenwährung umgearbeitete und verbesserte Auflage. Uo., 1903. – A számtanítás új iránya. Uo., 1903. – Német olvasókv. IV. Bp., é.n. – Földrajz polg. leányisk. 1. oszt. sz. Mo. Az új ppi tanterv alapján átd. Zelliger Vilmos. 3. kiad. Bp., 1909. – Földrajz polg. leányisk. sz. 2. köt. Afrika, Ausztrália. Sarkvidékek, Amerika, Mo. Átd. Zelliger Vilmos. 2. kiad. Bp., 1910. – A pécsi Tanügyi Füzetek havilap 1874. X. 15.–1878. VI. 15: fomunk.; a kéthetenkénti egri Népiskolai Tanügy 1883–1897: társszerk., főmunk., a nagyszombati Kalauz a Népiskolai Nevelő-Oktatás Terén 1887– 1891. XII: munk., a pozsonyi kat. tanügyi havi folyóir. a Nevelo-Oktatás 1901. X. – 1903. VI: szerk. – A (számozatlan) pozsonyi Népiskolai tankönyvsorozat szerk. – Kz-ban: Az összehasonlító módszertan c. 3 köt-re tervezett munkája. 88

Kiss Áron: M. népisk. tanítás története. Bp., 1881:212. – Pécsi Közlöny 1895: 121. sz. – Várady. Pécs, 1896:422. – Nevelo-Oktatás 1901. 9. sz. (~ autobiographiai vázlata) Arck. – Szinnyei. XII:673. (néhány hibás címleírásal) – Értesítők 13. 2005: (27.743–754.) – Gulyás–Viczián XXV: (kz-ban)

Schultz Károly (Főherceglak, Baranya vm., 1847. jan. 28.–Pécs, 1929. okt. 10.): esperes-plébános. – Apja tanító, öccse Imre (1848–1905) tanítóképzői tanár. 1871: pappá szent., 1880: Dárdán, admin., 1881: Németmárkon plnos, 1884: Siklóson isk.felügyelő, 1903–13: nyugdíjazásáig Beremenden plnos. – Sztbeszédei: Borromaeus, Jó Pásztor, Isten Igéje; írásai: pécsi Kalauz, pécsi Tanügyi Füzetek, M. Állam, M. Korona, Religio, Havi Közlöny, Népisk. Tanügy, Kath. Hitokt., Irod. Szle, Népnevelő (1896, 98), mohácsi és pécsi lapokban. – M: Die Pfarre zu Német-Márok. Gedenkschrift zur 100 jährigen Jubileumfeier. Pécs, 1893. – Munkálatok a kat. egyhpol. tanügy és közélet köréből. Uo., 1899. – Az újvidéki Katholikus Hitoktatás folyóir. 1893. I–XII: főmunk. 88

M. Sion 1892:629. – Várady 1896:422. (*1846) – Egyh. Közl. 1910:143. Arck. – Schemat. Q.–E. 1877:151. (*1847); 1895:159. (*1847). 1910:202., 1914:210., 1922:139. – Szinnyei XII:681. (*1847) – MKA 1930/31. 1931:641. – Baranyai–Keleti1937:76. – Gulyás–Viczián XXV: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.