🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sík
következő 🡲

Sík Sándor, Szt Imre hercegről nev., Piar (Bp., 1889. jan. 27.-Bp., 1963. szept. 28.): tartományfőnök, egyetemi tanár, költő. - Zsidó családból származott, S. Endre (1891-1978) külügymin. testvére. Katolizált. Bpen, Vácott és Kecskeméten tanult, 1903. VIII. 27: lépett a r-be, 1910: m-lat. tanári okl-et szerzett és fil-ból drált. 1910. III. 28: ünn. fog-at tett, Vácott 1911. VI. 30: pappá szent., a bpi gimn-ban tanár, 1929-44: a szegedi egy-en a m. irodtört. tanára. 1945. VII-1947. IV: az Orsz. Köznev. Tanács üv. alelnöke, 1947. X: a piar. r. mo-i tartfőn-e. - 1919: a SZIA III. o. tagja, 1923: a Kisfaludy Társ. tagja, 1949: másodelnöke, 1922: a M. Irodtört. Társ. választmányi tagja, 1942: aleln. 1946. VII. 24: a MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja. Irodtört. munkásságáért 1948. III. 14: Kossuth-díjat kapott. - 1912. XII. 28: a ref. ifj. egyes-ek vezetőivel megalakították a →Magyar Cserkészszövetséget. Az I. vezetőképző vez-je. Az 1912/13. tanévben szervezője és első parancsnoka a bpi Piar. Gimn. 2. sz. cserkészcsapatának; mint orsz. eln., majd tb. eln. szolgálta a cserkészetet. 1913: csapatának indulót írt: „Fiúk fel a fejjel….” (ez lett a magyar cserkészek indulója, barátja, Turry Peregrin zenésítette meg). A cserkészet legfőbb lelki vez-je, kidolgozta a cserkészet pedagógiáját és megrajzolta az „emberebb ember, magyarabb magyar” eszményképet. 1926: a megyeri →Nemzeti Nagytábor parancsnoka, 1933: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozó h. parancsnoka. - Bpi tanár korában szorgalmazta a középisk-ban a tanulói önkormányzatok létrehozását, az irod-ban Ady költészetének okt-át. Az 1930-as években a baloldali szellemű Szegedi Fiatalok diákcsop. egyik támogatója, József Attila és Radnóti Miklós költői útjának egyengetője. Az Orsz. Köznev. Tanács alelnökeként a demokratikus m. isk-rendszer létrehozásáért tevékenykedett. Mint rfőn. 1950: részt vett az →Állam és Egyház közti megállapodásban. - M: Mindszenty Gedeon élete és költ-e. Bp., 1910. - Szembe a Nappal. Versek. Uo., 1910. - A belül valók mécse. Versek. Uo., 1912. - Imádságos kv., egyszersmind lelki kalauzul a tanuló ifj. számára. Schütz Antallal. Uo., 1912. (5. kiad. Uo., 1922) - Költeményei. Uo., 1916. - Ébredés. Ifj. színmű. 3 fv. Uo., 1916. - Legendák. Erdős Renée és Harsányi Lajossal. Győr, 1916. - Salamon kir. gyűrűje. Misztérium. 1 fv. Uo., 1916. - Alexius. Misztérium. 5 fv. Bp., 1918. - Maradék m-ok. Versek. Uo., 1919. - Hét szép história. Uo., 1920. - M. irodtört. olvasókv. Írta Prónai Antal. Átd. Uo., 1920. - Brentano legszebb meséi. Ford. Tarczai Györggyel. Uo., 1921. - M. cserkészvezetők kv-e. Szerk. Uo., 1922. - Vízözön. Írta H. Sienkiewicz. Reg. Ford. és előszó. Uo., 1922. - Madonnakönyv. A festőműv. 60 remeke. ~ versével. Uo., 1923. - A m. irod. rövid ismertetése. Uo., 1923. - Zrínyi. M. tragédia 5 fv. előjátékkal. Uo., 1923. - Zsoltáros kv. Ford. Bev. és jegyz. Sebes Ferenc. Uo., 1923. (A lelki élet kiskönyvei I. 3.) - Kölcsey Ferenc, az ember, a gondolkodó, az író. Uo., 1924. - Csend. Versek. Uo., 1924. - M. nyelvtan. A gimn. 1-2. o. sz. Alszeghy Zsolttal. Uo., 1925. - S. Onofrio. Költ. Uo., 1926. - Kis zsolozsma a Bold. Szűz tiszt-ére. Himnusz-ford-ával. Uo., 1926. - Stilisztika. A gimn. 4. o. sz. Uo., 1927. - A m. cserkészek nemz. nagytáborának emlékkv-e. Zsembery Gyulával. Uo., 1927. - A montecasalei erdő. Drámai kép. Uo., 1929. - Gárdonyi, Ady, Prohászka. Uo., 1929. - A boldog ember inge. Uo., 1930. - Fekete kenyér. Versek. Uo., 1931. (Dom kat. kv-ek 2.) - Szent vagy, Uram! Szerk. Harmat Artúrral. Eger, 1931. (Orgonakv. Bp., 1975) - Adventi misztérium. Szavalókórusra. Győr, 1933. - István kir. Tragédia. Bp., 1934. - Advent. Oratórium szavalókórusra. Szeged, 1935. - Magányos virrasztó. Új versek. Uo., 1936. - Szt magyarság. 6 rádióbeszéd az Árpád-házi sztekről. Uo., 1936. - Pázmány, az ember és az író. Uo., 1939. - Dicsőség! Békesség! Imádságoskv., egyszersmind kalauz a ker. életre. Uo., 1940. - Az Isten fiatal. Versek. Uo., 1940. - A realista reg. a m. irod-ban. Uo., 1940. - Zrínyi Miklós. Uo., 1940. - A m. dráma elmélete és tört. Előad-ok. Szeged, 1941. - Összes versei 1910-40. Uo., 1941. - Esztétika. 1. köt. A szépség. 2. köt. A mű és a művész. 3. köt. A művészet. Uo., 1943. - Himnuszok kv-e. Ford. Uo., 1943. - A m. romantika kérdése. Uo., 1943. - Szt Margit ünnepére. Uo., 1944. (Actio Catholica) - Győzöd-e még? Versek. 1935-40. Uo., 1945. - Tizenkét csillagú korona. Uo., 1947. - 3 elmélkedés Árpádházi Szt Erzsébetről. Radó Polikárppal és Meszlényi Antallal. Uo., 1957. - Őszi fecske. Vál. és új versek. Uo., 1959. - Áldás. Versek. Uo., 1963. - A kettős végtelen. Vál. munkái. Szerk. Rónay György. 1-2. köt. Uo., 1969. - 1910: az Élet s-szerk-je és 1910-től b. munk., 1946-48: a Vigília fel., 1949-63: főszerk-je. - ~ szövegével énekeljük a →Hozsanna 1, 16, 28, 31, 34, 40, 44, 45, 48, 55, 59, 65, 69, 70, 78, 79, 82, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 107, 113, 121, 139, 152, 176, 177, 224, 237, 239, 256, 257, 264, 272, 276, 278, 288., az →Éneklő Egyház 83, 189. énekét. - Álneve és betűjegyei: S.; S.S.; s.s.; Tyntyl (Élet, 1909-). - Emléktáblája a bpi Piar. Rház és Gimn-ban és Gödöllőn (Isaszegi út 42.). 88- Bo.J.-Fe.Má.

SZIA tagajánl. 1919:9. - Schem. Piar. 1910:79. (*jan. 27! minden névtárban!) - Diósi Géza: ~ 50 esztendős. Szeged, 1939. - Nemz. Újs. 1939. I. 20. - Kolos Endre: ~ lírája. Bp., 1942. (Klny. Pannonhalmi Szle) - Semjén Gyula: ~, a költő. Szeged, 1943. (Klny. Délvidéki Szle) - Vigília 1948:175. (Rónay György); 1961:388. (Papp Elemér); 1963:577. (Doromby Károly); 1964:10. (Rónay György) - Gulyás 1956:626. - MIL III:57. (*jan. 20.) - MÉL II:625. Arck. (*jan. 20.) - Szegedi egy. alm. 1971:101. Arck. (*jan. 20.) - MTA tagjai 1975:248. (*jan. 20.) - M. Kurír 1983:211. - Mészáros István: ~, a pedagógus. Bp., 1989. - Takó Edit: ~ munkássága. Bibliogr. Szeged, 1995. - Koltai 1998:341. - Rónay László: ~. Bp., 2000. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.