🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Q > qualificatio
következő 🡲

qualificatio (lat. 'minősítés'): a dogmatikában használatos minősítő jegy, mely egy-egy tétel bizonyossági fokát vagy megbélyegzését fejezi ki. - A ~k nagyjából megadják azt a viszonyt is, amelyben az említett tétel a hit közeli v. távoli szabályával áll. ~t használt már Szt Pál is (Gal 1,6), és hasonló utalásokat találunk a pasztorális levelekben (1Tim 4,7; 2Tim 2,16; Tit 1,14). A korai zsinatok is jóváhagytak v. megbélyegeztek bizonyos tanításokat, de a pontos ~ csak a kk. skolasztikában fejlődött ki. Az Egyháznak ill. a tanítóhiv-nak megvan a joga, hogy megítélje, mi a kinyilatkoztatott tanítás és mit lehet abból jogosan levezetni, ill. hogyan kell azt alkalmazni (D 1676, 1798), s a tört. folyamán gyakorolta is ezt mind a zsinatokon, mind a p. döntésekben. - I. A pozitív ~ fokai: 1. de fide divina, 'isteni hittel' kell elfogadni mindazt, ami benne van a →kinyilatkoztatás forrásaiban. - 2. de fide divina et catholica, 'isteni és katolikus hittel' kell vallani azt a kinyilatkoztatott igazságot, amelyet az Egyh. így ad tovább. - 3. de fide definita, 'meghatározott igazságként', →dogmaként kell elfogadni azt, amit az egyh. tanítóhiv. ünnepélyesen kihirdetett (zsinatokon, ex cathedra). - 4. fidei proxima, 'a hittel határos' az a tétel, amely a teol-ok egyöntetű véleménye szerint beletartozik az Egyh. ált. tanításába, de még nem hirdették ki dogmaként. - 5. de fide ecclesiastica, 'egyházi hittel' kell hinni azt, ami formálisan nincs benne a kinyilatkoztatásban, de szorosan összefügg vele. Ennek ellentéte volna a hitbeli tévedés. - 6. theologice certa, 'teológiailag biztos' az, amiről a tanítóhiv. még nem nyilatkozott formálisan, de amelynek tagadása közvetve egy hitigazság elvetéséhez vezetne. - 7. sententia communis, 'általános teológiai vélemény' az, amelyben a teol-ok a tanítóhiv. hallgatólagos hozzájárulásával egyetértenek. - 8. kisebb értékű megjelölések: sentitia pia, 'jámbor vélemény', sententia probabilis, 'valószínű vélemény', sententia tolerata, megtűrt vélemény. - II. A megbélyegző ~ hagyományos fokai: 1. haeresis, →eretnekség. - 2. error, →tévedés. - 3. falsum, 'hamis tétel'. - 4. haeresim sapit, 'eretnekséget érintő'. - 5. pias auriculas laesit, 'jámbor füleket sértő'. - 6. periculosum, 'veszélyes'. - 7. scandalosum, 'botránkoztató', stb. - A legújabb gyakorlatban a teol-ok inkább csak a fontos meghatározásokat emelik ki, tehát azt, hogy valami kinyilatkoztatott igazság v. dogma v. kat. tanítás. A szabadabb teol. kutatás elterjedésével a kisebb fokú ~kat óvatosan kezelik. G.F.

LThK VIII:914.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.